EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1371

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1371 (2022. gada 5. augusts), ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK dažu valodu versijas (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/5552

OJ L 206, 8.8.2022, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1371/oj

8.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1371

(2022. gada 5. augusts),

ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK dažu valodu versijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 (2) bulgāru, čehu, dāņu, igauņu, itāļu, franču, latviešu, nīderlandiešu, portugāļu, slovēņu, somu, vācu un zviedru valodas versijā 38. panta 6. punktā attiecībā uz norādīto periodu un to, uz ko tas attiecas, ir kļūda, kas maina noteikuma nozīmi, vai formulējums, kas var tikt nepareizi interpretēts.

(2)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 bulgāru, čehu, dāņu, igauņu, itāļu, franču, latviešu, nīderlandiešu, portugāļu, slovēņu, somu, vācu un zviedru valodas versija ir attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(3)

Šajā īstenošanas regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas 2022. gada 9. februāra atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 38. panta 6. punktu aizstāj ar šādu: “6. Atkāpjoties no 5. punkta pirmās daļas, dalībvalstis vai attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes var uzskatīt, ka minētajā punktā norādītie ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritēriji ir izpildīti attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un biomasas kurināmajiem/degvielām, kas sadedzināšanai izmantoti periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 5. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2066 (2018. gada 19. decembris) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (OV L 334, 31.12.2018., 1. lpp.).


Top