EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:157:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 157, 25. maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378–7001

C 157
41. årgang
25. maj 1998
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I Meddelelser
. . . . . .
II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af marts 1998
98/C 157/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om sikkerhed og tillid i elektronisk kommunikation — Imod europæiske rammer for digitale signaturer og kryptering« 1
98/C 157/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og ændring af direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF (Fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv) 6
98/C 157/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (kodificeret udgave)« 13
98/C 157/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bådtransport af farligt gods på indre vandveje« 15
98/C 157/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje« 17
98/C 157/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »En fællesskabsstrategi til fremme af kombineret kraftvarmeproduktion og til fjernelse af hindringerne for udvikling af den (Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget)« 20
98/C 157/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv til sikring af, at arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Den Europæiske Union, kan bevare deres supplerende pensionsrettigheder« 26
98/C 157/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 for så vidt angår dens udvidelse til at omfatte tredjelandsstatsborgere« 30
98/C 157/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/662/EØF om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked, med det formål at styrke denne kontrol« 32
98/C 157/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om afsætning af prydplanteformeringsmateriale« 33
98/C 157/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forebyggelse af nye hindringer på det indre marked (Observationscentret for Det Indre Marked)« 36
98/C 157/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Handlingsplan for det indre marked« 45
98/C 157/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget “For et kundskabernes Europa”« 49
98/C 157/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Styrkelse af før-tiltrædelsesstrategien« 58
98/C 157/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:
— »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om udvidelse af Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«, og
— »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om udvidelse af Rådets direktiv 97/80/EF af 15. december 1997 om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn til at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«
64
98/C 157/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens arbejdsdokument: “De eksterne aspekter af Den Økonomiske og Monetære Union”« 65
98/C 157/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og mellemstore virksomheder (SMV) — Vækst- og beskæftigelsesinitiativet« 71
98/C 157/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens hvidbog om sektorer og aktiviteter, der er udelukket fra arbejdstidsdirektivet« 74
DA
Top