EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:157:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 157, 25 mei 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378–7079

C 157
41e jaargang
25 mei 1998
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I Mededelingen
. . . . . .
II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
Zitting van maart 1998
98/C 157/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's: Zorgen voor veiligheid van en vertrouwen in elektronische communicatie — Naar een Europees kader voor digitale handtekeningen en encryptie” 1
98/C 157/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelnemen aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG” 6
98/C 157/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (gecodificeerde versie)” 13
98/C 157/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per vaartuig over de binnenwateren” 15
98/C 157/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 82/714/EEG van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen” 17
98/C 157/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's — ‘Een communautaire strategie voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling (WKK) en het wegnemen van belemmeringen voor de ontwikkeling ervan‘” 20
98/C 157/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen” 26
98/C 157/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 wat de uitbreiding ervan betreft tot de onderdanen van derde landen” 30
98/C 157/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt ten einde de controles te versterken” 32
98/C 157/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen” 33
98/C 157/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Het voorkomen van nieuwe belemmeringen voor de interne markt” (Waarnemingspost interne markt) 36
98/C 157/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Actieprogramma voor de interne markt” 45
98/C 157/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's ‘Voor een Europa van de kennis‘” 49
98/C 157/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Consolidering van de aan de toetreding voorafgaande strategie” 58
98/C 157/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
— het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdwerk”, en
— het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht”
64
98/C 157/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld ‘De externe aspecten van de economische en monetaire Unie‘” 65
98/C 157/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende maatregelen voor financiële bijstand aan innoverende en banenscheppende kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) — Het Groei- en Werkgelegenheidsinitiatief” 71
98/C 157/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Witboek over de van de richtlijn betreffende de arbeidstijd uitgesloten sectoren en activiteiten” 74
NL
Top