EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:157:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 157, 25 maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024–3046

C 157
41:e årgången
25 maj 1998
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I Meddelanden
. . . . . .
II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
Marssessionen 1998
98/C 157/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om säkerhet och pålitlighet vid elektronisk kommunikation — Mot en europeisk ram för digitala signaturer och kryptering” 1
98/C 157/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG (Fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring)” 6
98/C 157/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (kodifierad version)” 13
98/C 157/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på inre vattenvägar” 15
98/C 157/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart” 17
98/C 157/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — En gemenskapsstrategi för att främja kraftvärme och undanröja hinder för dess utveckling” 20
98/C 157/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om bibehållandet av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom Europeiska unionen” 26
98/C 157/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 med avseende på dess utvidgning till att gälla medborgare i tredje land” 30
98/C 157/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/662/EEG om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden för att ge möjlighet till skärpta kontroller” 32
98/C 157/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter” 33
98/C 157/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Att förhindra uppkomsten av nya handelshinder på den inre marknaden (Observationsgruppen för den inre marknaden)” 36
98/C 157/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Handlingsplan för den inre marknaden” 45
98/C 157/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: För ett kunskapens Europa” 49
98/C 157/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”En förstärkt strategi inför anslutningen” 58
98/C 157/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— ”Förslag till rådets direktiv om att utvidga rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS, till att omfatta Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland”, och
— ”Förslag till rådets direktiv om att utvidga rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbördan i mål som gäller könsdiskriminering till att omfatta Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland”
64
98/C 157/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens arbetsdokument ‘De yttre aspekterna på den ekonomiska och monetära unionen‘” 65
98/C 157/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om åtgärder för finansiellt stöd till innovativa och sysselsättningsskapande små och medelstora företag” 71
98/C 157/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok om sektorer och verksamheter som inte omfattas av direktivet om arbetstid” 74
SV
Top