EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0404

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EØS-relevant tekst)

OJ L 114, 31.3.2021, p. 1–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj

31.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/404

af 24. marts 2021

om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, og forordningen anvendes fra den 21. april 2021. Et af disse dyresundhedsmæssige krav er, at de pågældende sendinger skal komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 230, stk. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri. I henhold til artikel 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/692 må sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for de pågældende arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(3)

Der bør derfor ved nærværende forordning fastlægges lister over tredjelande, territorier eller zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen, i overensstemmelse med kriterierne i artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429.

(4)

Listerne over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre bestemte arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, er i dag fastlagt ved flere forskellige kommissionsretsakter. For det første er der fastlagt lister ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (3), Kommissions forordning (EF) nr. 798/2008 (4), (EF) nr. 119/2009 (5), (EU) nr. 206/2010 (6) og (EU) nr. 605/2010 (7) samt Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (8) og (EU) 2016/759 (9), som alle ophæves ved delegeret forordning (EU) 2020/692 med virkning fra den 21. april 2021. Dertil kommer yderligere lister fastlagt ved Kommissionens beslutning 2006/168/EF (10) og 2008/636/EF (11), Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 (12), Kommissionens afgørelse 2010/472/EU (13) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU (14) og 2012/137/EU (15), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294 (16), som alle ophæves ved nærværende gennemførelsesforordning.

(5)

Inden for den nye ramme for dyresundhed, som blev fastlagt ved forordning (EU) 2016/429, bør der i én enkelt kommissionsretsakt samles et fuldstændigt sæt lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det på grundlag af dyresundhedsmæssige krav er tilladt at indføre sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen. Dette er i tråd med den tilgang, der anlægges med delegeret forordning (EU) 2020/692, hvor de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af de pågældende sendinger er fastlagt i én enkelt kommissionsretsakt. Desuden sikres der på denne måde mere konsekvens og gennemsigtighed i EU-lovgivningen.

(6)

Af samme grund bør beslutning 2006/168/EF og 2008/636/EF, forordning (EF) nr. 1251/2008, afgørelse 2010/472/EU, gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU og 2012/137/EU, gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 og gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294 ophæves med virkning fra den 21. april 2021. Der bør følgelig ved nærværende forordning fastlægges nye lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, som erstatter de nuværende lister over tredjelande og territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen. De hidtil gældende lister er opstillet på grundlag af både dyresundhed og fødevaresikkerhed som relevant. De nye lister bør derimod opstilles særskilt på grundlag af navnlig de dyresundhedsmæssige krav i forordning (EU) 2016/429 og fødevaresikkerhedskravene i forordning (EU) 2017/625.

(7)

I nogle tilfælde er det kun visse zoner eller kompartmenter i et tredjeland eller territorium, der opfylder alle kriterierne i artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 og de relevante dyresundhedsmæssige krav i delegeret forordning (EU) 2020/692. I sådanne tilfælde bør indførsel af bestemte arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen kun være tilladt, hvis de(t) kommer fra de pågældende zoner eller kompartmenter i tredjelandet eller territoriet. Det bør derfor ved denne forordning i hver enkelt af listerne klart angives, hvilke(n) zone(er) eller — for så vidt angår akvakulturdyr — hvilke(t) kompartment(er) i tredjelandene eller territorierne, der opfylder disse dyresundhedsmæssige krav.

(8)

I henhold til artikel 231, litra c), i forordning (EU) 2016/429 skal de lister, som Kommissionen opstiller i henhold til samme forordnings artikel 230, stk. 1, også indeholde de særlige betingelser og dyresundhedsmæssige garantier vedrørende listeopførte sygdomme, som tredjelande og territorier skal opfylde. Nærværende forordning bør følgelig, i det omfang det er relevant, foreskrive sådanne særlige betingelser og dyresundhedsmæssige garantier under hensyntagen til den specifikke dyresundhedssituation i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller i zonen eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmentet deri samt til, hvilke arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter der er tale om.

(9)

I del VI i delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat særlige regler for indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, for hvilke Unionen ikke er det endelige bestemmelsessted, og af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der har oprindelse i og vender tilbage til Unionen. Forordningen giver navnlig mulighed for at tillade indførsel til Unionen af sådanne sendinger, som ikke opfylder alle de relevante dyresundhedsmæssige krav, forudsat at visse specifikke betingelser er opfyldt. Ved nærværende forordning bør der derfor fastsættes specifikke dyresundhedsmæssige betingelser, som sådanne sendinger skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(10)

I henhold til EØS-aftalen er EØS/EFTA-landene ikke tredjelande, når de handler med EU-medlemsstaterne på områder, der er omfattet af EØS-aftalen.

(11)

Da reglerne i denne forordning vil skulle anvendes parallelt med reglerne i forordning (EU) 2016/429 og i delegeret forordning (EU) 2020/692, bør nærværende forordning også finde anvendelse fra den 21. april 2021.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved nærværende forordning fastlægges der lister over tredjelande, territorier eller zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen. Listerne og visse generelle regler vedrørende disse er indeholdt i nærværende forordnings bilag I-XXII.

Der fastsættes tillige særlige betingelser og dyresundhedsmæssige garantier for indførsel til Unionen af visse sendinger, og det specificeres, hvilke standarddyresundhedscertifikater sendingens oprindelsestredjeland eller -territorium skal anvende.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

Artikel 3

Lister over tredjelande, territorier og zoner eller kompartmenter deri, hvorfra indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er tilladt

1.   Den kompetente myndighed tillader kun indførsel til Unionen af sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, hvis sendingens oprindelsestredjeland eller -territorium eller zonen eller kompartmentet deri er listeopført for den pågældende art og kategori af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter, og sendingen er ledsaget af det dyresundhedscertifikat, der skal ledsage sendinger af de pågældende arter/kategorier, jf. tabellen i del 1, i:

a)

bilag II for hovdyr, bortset fra:

i)

dyr af hestefamilien

ii)

hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

b)

bilag III for hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

c)

bilag IV for dyr af hestefamilien

d)

bilag V for fjerkræ og avlsmateriale af fjerkræ

e)

bilag VI for fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab

f)

bilag VII for honningbidronninger og humlebier

g)

bilag VIII for hunde, katte og fritter

h)

bilag IX for avlsmateriale af kvæg

i)

bilag X for avlsmateriale af får og geder

j)

bilag XI for avlsmateriale af svin

k)

bilag XII for avlsmateriale af dyr af hestefamilien

l)

bilag XIII for fersk kød af hovdyr

m)

bilag XIV for fersk kød af fjerkræ og fjervildt

n)

bilag XV for kødprodukter af hovdyr, fjerkræ og fjervildt som følger:

i)

del 1, afsnit A, for kødprodukter, der er blevet underkastet den ikke-specifikke risikobegrænsende behandling A eller behandling B, C eller D for kødprodukter (i overensstemmelse med bilag XXVI til delegeret forordning (EU) 2020/692)

ii)

del 1, afsnit B, for produkter af typen biltong/jerky af hovdyr, fjerkræ og fjervildt

o)

bilag XVI for naturtarme

p)

bilag XVII for mælk, colostrum og colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter fremstillet af rå mælk samt mejeriprodukter, der ikke skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge

q)

bilag XVIII for mejeriprodukter, der skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge

r)

bilag XIX for æg og ægprodukter

s)

bilag XX for animalske produkter bestemt til personlig brug

t)

bilag XXI for akvatiske dyr af listeopførte arter bestemt til akvakulturvirksomheder, udsætning i naturen eller andre formål, bortset fra direkte konsum, samt visse akvatiske dyr af listeopførte arter og animalske produkter af disse listeopførte arter, som er bestemt til konsum.

2.   Den kompetente myndighed tillader kun indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier eller zoner deri, som er opført i tabellen i bilag XXII, del 1, hvis de:

a)

er sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter, der er angivet i kolonne 3 i nævnte tabel, og Unionen ikke er deres endelige bestemmelsessted

eller

b)

er sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter, der er angivet i kolonne 4 i nævnte tabel, og de har oprindelse i og sendes tilbage til Unionen efter transit gennem et tredjeland eller et territorium.

Artikel 4

Særlige betingelser og dyresundhedsmæssige garantier vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter

Medlemsstaterne tillader kun indførsel til Unionen af sendinger, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, hvis disse sendinger opfylder alle relevante særlige betingelser og dyresundhedsmæssige garantier angivet i det relevante bilag for de pågældende arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter og for tredjelandet eller territoriet eller zonen eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmentet deri.

Artikel 5

Ophævelse

Følgende retsakter ophæves med virkning fra den 21. april 2021:

Kommissionens beslutning 2006/168/EF

Kommissionens beslutning 2008/636/EF

Kommissionens afgørelse 2010/472/EU

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294

Kommissionens beslutning 2000/585/EF.

Artikel 6

Overgangsbestemmelser

Det er tilladt at indføre sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier eller zoner deri, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen i henhold til følgende kommissionsretsakter, og som ledsages af det relevante certifikat, udstedt i overensstemmelse med disse kommissionsretsakter, indtil den 20. oktober 2021, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte kommissionsretsakter, inden den 21. august 2021:

Kommissionens beslutning 2006/168/EF

Kommissionens beslutning 2007/777/EF

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008

Kommissionens beslutning 2008/636/EF

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008

Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010

Kommissionens afgørelse 2010/472/EU

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU

Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13).

(10)  Kommissionens beslutning 2006/168/EF af 4. januar 2006 om fastsættelse af krav vedrørende dyresundhed og udstedelse af veterinærcertifikat ved import af kvægembryoner til Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2005/217/EF (EUT L 57 af 28.2.2006, s. 19).

(11)  Kommissionens beslutning 2008/636/EF af 22. juli 2008 om opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner fra svin (EUT L 206 af 2.8.2008, s. 32).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41).

(13)  Kommissionens afgørelse 2010/472/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 74).

(14)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU af 20. september 2011 om import af tyresæd til Unionen (EUT L 247 af 24.9.2011, s. 32).

(15)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (EUT L 64 af 3.3.2012, s. 29).

(16)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294 af 18. februar 2019 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import til Unionen af hunde, katte og fritter, og om standarddyresundhedscertifikatet til brug ved sådan import (EUT L 48 af 20.2.2019, s. 41).


BILAG I

Almindelige regler for bilag II-XXII

Dette bilag indeholder følgende almindelige regler for bilag II-XXII:

1)

Hvis de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger som omhandlet i artikel 3 er opfyldt for hele et oprindelsestredjelands eller -territoriums område, er det pågældende tredjeland eller territorium opført med angivelse af dets ISO-kode, efterfulgt af et »0«.

2)

Hvis de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger som omhandlet i artikel 3 kun er opfyldt for en bestemt zone i et oprindelsestredjeland eller -territorium, er den pågældende zone opført med angivelse af dens ISO-kode, efterfulgt af et andet tal end »0«.

Disse zoner er beskrevet i del 2 i det relevante bilag.

3)

Standarddyresundhedscertifikaterne for sendinger som omhandlet i artikel 3, jf. tabellen i del 1 i det relevante bilag til denne forordning, er fastlagt i:

a)

bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 (1)

b)

bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

c)

bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236.

4)

Eventuelle særlige betingelser som omhandlet i artikel 4 er angivet i tabellen i del 1 i det relevante bilag og beskrevet i tabellen i del 3 i samme bilag.

5)

Eventuelle dyresundhedsmæssige garantier som omhandlet i artikel 4 er angivet i tabellen i del 1 i det relevante bilag og beskrevet i tabellen i del 4 i samme bilag.

6)

De slut- og startdatoer, der er angivet i tabellen i del 1 i bilag II-XXII, refererer til specifikke tidsbegrænsninger for indførsel til Unionen af sendinger som omhandlet i artikel 3 fra de pågældende zoner i henhold til EU-lovgivningen.

7)

Kravene til Schweiz vedrørende udstedelse af dyresundhedscertifikater er indeholdt i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1).

8)

De dyresundhedscertifikater, der skal udstedes af den kompetente myndighed i Island, New Zealand og Canada, jf. denne forordnings bilag II-XXI, er omfattet af de særlige certifikatudstedelseskrav, der er fastsat i de relevante aftaler mellem Unionen og disse tredjelande.

9)

Henvisninger til Israel skal forstås som henvisninger til Staten Israel og omfatter ikke de geografiske områder, der kom under den israelske stats administration efter den 5. juni 1967, dvs. Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

10)

Når der henvises til Serbien, omfatter dette ikke Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

11)

Ved henvisninger til Kosovo indebærer denne betegnelse ikke nogen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU (EUT L 113 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG II

HOVDYR (bortset fra dyr af hestefamilien og hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder)

Del 1—

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr (bortset fra dyr af hestefamilien og hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder) til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Arter,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Slutdato

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Canada

CA- 0

Kvæg

Dyr til yderligere opdræt (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Schweiz

CH - 0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL - 0

Kvæg

Dyr til yderligere opdræt (1)

BOV-X

 

 

 

 

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1)

SUI-X

 

 

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortedyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grønland

GL - 0

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræ (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortedyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

CER-X

 

 

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Island

IS - 0

Kvæg

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortedyr

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

CAM-CER

 

 

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ - 0

Kvæg

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortedyr

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

CAM-CER

 

 

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

USA

US - 0

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1)

SUI-X

 

 

 

 

Del 2—

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

Del 3 —

Særlige betingelser, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

CSF

Sendinger af svin fra den zone, der er angivet i kolonne 2 i tabellen i del 1, skal med negativt resultat underkastes en test til påvisning af klassisk svinepest inden for 30 dage før afsendelsen til Unionen

Del 4—

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 7 i tabellen i del 1

BRU

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

TB

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

BTV

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

SF-BTV

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende årstidsbestemt fri(t) for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

SF-EHD

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende årstidsbestemt fri(t) for infektion med epizootisk hæmoragi-virus for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

EBL

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for enzootisk kvægleukose for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

IBR

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

BVD

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for bovin virusdiarré for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

ADV

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektion med Aujeszkys sygdom-virus for så vidt angår de(n) i kolonne 3 angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692


(1)  »Dyr til yderligere opdræt«: dyr bestemt til virksomheder, der holder levende dyr, bortset fra slagterier.

(2)  Kun for listeopførte arter, jf. forordning (EU) 2018/1882 (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).


BILAG III

Hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

Del 1—

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b)

Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, fra alle tredjelande og territorier, der er opført i tabellen i denne del, er tilladt fra afgrænsede virksomheder, der er listeopført i henhold til artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2020/692, til afgrænsede virksomheder i Unionen.

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

1

2

3

4

5

AL

Albanien

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australien

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnien-Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrain

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brasilien

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Hviderusland

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Canada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

CL

Chile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Colombia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Cuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopien

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grønland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Israel

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indien

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Island

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japan

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenya

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Marokko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Montenegro

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republikken Nordmakedonien

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mexico

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Ny Kaledonien

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbien

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusland

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapore

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thailand

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunesien

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Tyrkiet

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukraine

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

USA

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

Del 2—

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

Del 3—

Særlige betingelser, jf. kolonne 4 i tabellen i del 1

Ikke relevant

Del 4—

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

De i tabellen i bilag II, del 4, angivne dyresundhedsmæssige garantier gælder.


BILAG IV

Dyr af hestefamilien

Del 1—

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af dyr af hestefamilien til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra c)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zone,

jf. bilag II, del 2

Sundhedskategori

Kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Slut-dato

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE - 0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australien

AU - 0

A

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnien-Hercegovina

BA-0

B

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrain

BH - 0

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM - 0

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO - 0

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-1

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Hviderusland

BY - 0

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Canada

CA - 0

C

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

A

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

C

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kina

CN-1

G

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Registrerede heste

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Registrerede heste

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

E

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egypten

EG-1

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

A

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grønland

GL-0

A

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

E

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

A

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordan

JO-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

G

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

KG-1

B

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Sydkorea

KR-0

G

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuwait

KW-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Libanon

LB-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

E

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republikken Nordmakedonien

MK-0

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

G

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-1

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-1

C

Registrerede heste

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

A

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

A

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusland

RU-1

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudi-Arabien

SA-1

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

G

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunesien

TN-0

E

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Tyrkiet

TR-1

E

Registrerede heste;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

april 2020

27.11.2020

UA

Ukraine

UA-0

B

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

USA

US-0

C

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Registrerede heste; registrerede dyr af hestefamilien; andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning; dyr af hestefamilien bestemt til slagtning

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-1

F

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Kommissionens beslutning 2008/698/EF

 

3.5.2011

 

Del 2—

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Navn

på tredjelandet eller territoriet

Kode

for zonen

Beskrivelse af zonen

Brasilien

BR-1

Staterne Paraná og Rio de Janeiro

Kina

CN-1

Den hestesygdomsfrie zone i Conghua by, kommunen Guangzhou, Guangdong-provinsen, herunder biosikkerhedskorridoren fra og til lufthavnen i Guangzhou og Hongkong (se nærmere detaljer nedenfor).

Den særlige hestesygdomsfrie zone i Guangdong-provinsen med følgende afgrænsning:

Central zone: rideområdet i landsbyen Reshui, lokaliteten Lingkou i Conghua by og det omkringliggende område inden for en cirkel med en radius på fem km, der kontrolleres af vejkontrolposten ved State Highway 105.

Overvågningszone: alle administrative opdelinger i Conghua by, der omgiver den centrale zone, som dækker et område på 2 009 km2

Beskyttelseszone:

ydre grænser for følgende tilstødende administrative opdelinger, der omgiver overvågningszonen:

distriktet Baiyun, distriktet Luogang i Conghua by

distriktet Huadu i Guangzhou by

Zengcheng by

de administrative opdelinger i distriktet Qingcheng i Qingyuan by

amtet Fogang

amtet Xinfeng

amtet Longmen

Biosikkerhedskorridor: hovedvejsnet, der forbinder den hestesygdomsfrie zone med lufthavnen i Guangzhou og Hongkong med aktiv sygdomsovervågning i regionen.

Karantæne før indførsel: de karantænefaciliteter, som den kompetente myndighed har udpeget i beskyttelseszonen til forberedelse af dyr af hestefamilien fra andre dele af Kina til indførsel i den hestesygdomsfrie zone.

CN-2

Stedet for afholdelse af Global Champions Tour på Shanghai 2010 Expo-området og korridoren til Shanghai Pudong International Airport i den nordlige del af Pudong New Area og den østlige del af distriktet Minhang i storbyområdet Shanghai (se nærmere detaljer nedenfor).

Afgrænsning af zonen i storbyområdet Shanghai:

Afgrænsning mod vest: Huangpu-floden fra dens udspring i nord til forgreningen i Dazhi-floden.

Afgrænsning mod syd: fra Huangpu-flodens forgrening til Dazhi-flodens udspring i øst.

Afgrænsning mod nord og øst: kystlinjen

Costa Rica

CR-1

Storbyområdet San José

Egypten

EG-1

Den hestesygdomsfrie zone, som er oprettet ved Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital på El-Nasr Road over for Al Ahly Club, Cairo, og hovedvejen til Cairo International Airport (se nærmere detaljer nedenfor).

Den hestesygdomsfrie zone på cirka 0,1 km2, der er oprettet rundt om Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital ved El-Nasr Road, over for Al Ahly Club, ved den østlige udkant af Cairo (beliggende 30°04′19.6″N 31°21′16.5″E), og en strækning på 10 km på El-Nasr Road og Airport Road til Cairo International Airport.

a)

Afgrænsning af den hestesygdomsfrie zone:

Fra det sted, hvor El-Nasr Road krydser El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13.6″N 31°21′04.3″E), følg El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road cirka 500 m mod nord til første vejkryds med »Passage Inside Armed Forces«, drej til højre, og følg passagen ca. 100 m mod øst, drej til højre igen, og følg passagen 150 m mod syd, drej til venstre, og følg passagen 300 m mod øst, drej til højre, og følg passagen 100 m mod syd til El-Nasr Road, drej til højre, og følg El-Nasr Road 300 m mod sydvest til det sted, hvor El-Nasr Road krydser Hassan Ma'moon Road, drej til højre, og følg passagen 100 m mod nord, drej til venstre, og følg passagen 120 m mod vest, drej til venstre, og følg passagen 200 m mod syd, drej til højre, og følg El-Nasr Road 100 m mod vest til det sted, hvor El-Nasr Road krydser El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Afgrænsning af området for karantæne før eksport inden for den hestesygdomsfrie zone:

Fra det sted, hvor El-Nasr Road krydser Hassan Ma'moon Road, følg passagen 100 m mod nord, drej til højre, og følg passagen 250 m mod øst, drej til højre, og følg passagen 50 m mod syd til El-Nasr Road, drej til højre, og følg El-Nasr Road 300 m mod sydvest til det sted, hvor El-Nasr Road krydser Hassan Ma'moon Road.

Kirgisistan

KG-1

Regionen Issyk-Kul

Malaysia

MY-1

Halvøen

Mexico

MX-1

Storbyområdet Mexico City

MX-2

Hele landet undtagen staterne Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz og Tamaulipas

Peru

PE-1

Regionen Lima

Rusland

RU-1

Provinserne Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm og Kurgan

RU-2

Regionerne Stavropol og Krasnodar

RU-3

Republikkerne Karelen, Mari-el, Mordova, Tjuvasjien, Kalmykien, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Nordossetien, Ingusjien og Karatjajevo-Tjerkessien

Saudi-Arabien

SA-1

Hele landet undtagen beskyttelses- og overvågningszonerne i provinserne Jizan, Asir og Najran som beskrevet nedenfor.

Afgrænsning af de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2009/156/EF (1):

1.

Jizan-provinsen

Beskyttelseszone: hele provinsen undtagen den del, der ligger nord for vejkontrolposten i Ash Shuqaiq ved vej nr. 5 og nord for vej nr. 10

Overvågningszone: den del af provinsen, der ligger nord for vejkontrolposten i Ash-Shuqaiq ved vej nr. 5, som kontrolleres af vejkontrolposten i Al Qahmah, og nord for vej nr. 10.

2.

Asir-provinsen

Beskyttelseszone: den del af provinsen, der er afgrænset af vej nr. 10, mellem Ad Darb, Abha og Khamis-Mushayt mod nord, undtagen rideklubberne på deres fly- og militærbaser, og den del af provinsen, der er afgrænset mod nord af vej nr. 15, som fører fra Khamis-Mushayt gennem Jarash, Al Utfah og Dhahran Al Janoub til grænsen til Najran-provinsen, og den del af provinsen, der er afgrænset mod nord af den vej, der fører fra Al Utfah gennem Al Fayd til Badr Al Janoub (Najran-provinsen).

Overvågningszone: rideklubberne på deres fly- og militærbaser, den del af provinsen, der er beliggende mellem grænsen til beskyttelseszonen og vej nr. 209 fra Ash-Shuqaiq til vejkontrolposten Muhayil på vej nr. 211, den del af provinsen, der er beliggende mellem kontrolposten på vej nr. 10 syd for Abha, Abha by og vejkontrolposten Ballasmer 65 km fra Abha på vej nr. 15, der fører mod nord, den del af provinsen, der er beliggende mellem Khamis-Mushayt og vejkontrolposten 90 km fra Abha på vej nr. 255 til Samakh og vejkontrolposten ved Yarah, 90 km fra Abha på vej nr. 10, der fører til Riyadh, og den del af provinsen, der er beliggende syd for en virtuel linje mellem vejkontrolposten ved Yarah på vej nr. 10 og Khashm-Ghurab på vej nr. 177, der fører op til grænsen til Najran-provinsen.

3.

Najran-provinsen

Beskyttelseszone: den del af provinsen, der er afgrænset af vejen fra Al Utfah (Asir-provinsen) til Badr Al Janoub og til As Sebt og fra As Sebt langs Wadi Habunah til dér, hvor den skærer vej nr. 177 mellem Najran og Riyadh mod nord, og fra dette skæringspunkt ved vej nr. 177 mod syd til dér, hvor vejen skærer vej nr. 15 fra Najran til Sharourah, og den del af provinsen, der er beliggende syd for vej nr. 15 mellem Najran og Sharourah og grænsen til Yemen.

Overvågningszone: den del af provinsen, der ligger syd for en linje mellem vejkontrolposten i Yarah ved vej nr. 10 og Khashm-Ghurab ved vej nr. 177 fra grænsen til Najran-provinsen og til vejkontrolposten i Khashm-Ghurab, 80 km fra Najran, og vest for vej nr. 175 i retning mod Sharourah.

Tyrkiet

TR-1

Provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag

Sydafrika

ZA-1

Storbyområdet Cape Town som beskrevet nedenfor.

Afgrænsning af storbyområdet Cape Town (ZA-1):

 

Afgrænsning mod nord: Blaauwberg Road (M14).

 

Afgrænsning mod øst: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway og M5 Highway

 

Afgrænsning mod syd: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive indtil Newslands Forestry Station og over Echo George i Table Mountain til Camps Bay.

 

Afgrænsning mod vest: Kystlinjen fra Camps Bay til Blaauwberg Road.

Del 3—

Særlige betingelser, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

Ikke relevant

Del 4—

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 7 i tabellen i del 1

Ikke relevant


(1)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.


BILAG V

Fjerkræ og avlsmateriale af fjerkræ

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ og avlsmateriale af fjerkræ til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra d)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zone,

jf. del 2

Kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikat

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Slut-dato

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

 

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

 

C

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

 

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

 

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

 

C

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

 

C

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

BR-1

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N

 

 

 

BR-2

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

 

C

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

 

C

 

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

CA-1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N

 

 

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grønland

GL-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

P2

 

18.4.2015

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

P2

 

28.1.2017

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Island

IS-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

 

C

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

 

C

 

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

 

C

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

 

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

 

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

 

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

 

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

 

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

 

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

 

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

TN

Tunesien

TN-0

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

 

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

 

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

 

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

 

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

USA

USA

US-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

US-1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BRP

N

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

P1

C

9.4.2011

 

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Navn

på tredjelandet eller territoriet

Kode

for zonen

Beskrivelse af zonen

Brasilien

BR-1

Følgende stater: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

BR-2

Følgende stater: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

Canada

CA-1

Hele Canada, undtagen området CA-2

CA-2

Territorium svarende til følgende dele af Canada:

 

ikke relevant

USA

US-1

Hele USA, undtagen området US-2

US-2

Territorium i USA svarende til:

US-2.1

Staten Tennessee:

 

Lincoln County

 

Franklin County

 

Moore County

US-2.2

Staten Alabama:

 

Madison County

 

Jackson County

US-2.3

Staten South Carolina:

Chesterfield County/Lancaster County/Kershaw County:

En zone med en radius på 10 km, der begynder med et N-punkt på grænsen af den cirkelformede Chesterfield 02 premise Control Zone og har følgende udstrækning (med uret):

a)

Nord: 2 km mod syd fra Highway 9, 0,03 km mod øst fra skæringspunktet mellem Airport Rd og Raymond Deason Rd.

b)

Nordøst: 1 km mod sydvest fra skæringspunktet mellem Highway 268 og Cross Road Church Rd.

c)

Øst: 5,1 km mod vest fra State Highway 109, 1,6 km mod vest fra Angelus Rd og Refuge Dr

d)

Sydøst: 3,2 km mod nordvest fra skæringspunktet mellem Highway 145 og Lake Bee Rd.

e)

Syd: 2,7 km mod øst fra skæringspunktet mellem Highway 151 og Catarah Rd.

f)

Sydvest: 1,5 km mod øst fra skæringspunktet mellem McBee Hwy og Mt Pisgah Rd.

g)

Vest: 1,3 km mod øst fra skæringspunktet mellem Texahaw Rd og Buzzards Roost Rd.

h)

Nordvest: skæringspunktet mellem White Plains Church Rd og Graves Rd.

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

P1

Suspension af indførsel til Unionen på grund af restriktioner i forbindelse med et eller flere udbrud af højpatogen aviær influenza

P2

Suspension af indførsel til Unionen på grund af restriktioner i forbindelse med et eller flere udbrud af infektion med Newcastle disease-virus

N

Der er givet garantier for, at lovgivningen om bekæmpelse af infektion med Newcastle disease-virus i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri er ækvivalent (ligestillet) med lovgivningen i Unionen. I tilfælde af et udbrud af infektion med Newcastle disease-virus kan indførsel til Unionen fortsat tillades fra tredjelandet eller territoriet eller zonen deri uden ændring af tredjelandets, territoriets eller zonens kode. Indførsel til Unionen fra områder, for hvilke den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland eller område har indført officielle restriktioner på grund af et udbrud af denne sygdom, er dog til enhver tid forbudt.

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

A

Tredjeland eller territorium, hvor der vaccineres mod højpatogen aviær influenza, og den kompetente myndighed har givet garantier i overensstemmelse med artikel 37, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/692.

B

Tredjeland eller territorium, hvor brug af vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus, der kun opfylder de generelle kriterier i punkt 1 i bilag XV til delegeret forordning (EU) 2020/692, ikke er forbudt, og den kompetente myndighed har givet garantier for, at fjerkræet opfylder de dyresundhedsmæssige krav i punkt 2 i bilag XV til delegeret forordning (EU) 2020/692, jf. artikel 37, litra e), i delegeret forordning (EU) 2020/692.

C

Tredjeland eller territorium, hvorfra det er tilladt at indføre strudsefugle til Unionen, og som ikke betragtes som frit for infektion med Newcastle disease-virus i henhold til artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/692, og den kompetente myndighed har givet garantier for den pågældende vare i overensstemmelse med artikel 37, litra d), nr. ii), andet led, i delegeret forordning (EU) 2020/692.


BILAG VI

Fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra e)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zone,

jf. del 2

Kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikat

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Slut-dato

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australien

AU-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunesien

TN-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

USA

US-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Navn

på tredjelandet eller territoriet

Kode

for zonen

Beskrivelse af zonen

Brasilien

BR-1

Følgende stater: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

Ikke relevant


BILAG VII

HONNINGBIDRONNINGER OG HUMLEBIER

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af honningbidronninger og humlebier til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra f)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundheds-certifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Slut-dato

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republikken Nordmakedonien

MK-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mexico

MK-0

Humlebier

BBEE

 

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

NC-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukraine

UA-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

USA

US-0

Humlebier

BBEE

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Honningbidronninger og humlebier

QUE, BBEE

 

 

 

 

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

VAR

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infestering med Varroa spp. (varroasyge), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692.


BILAG VIII

HUNDE, KATTE OG FRITTER

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hunde, katte og fritter til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra g)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Arter og kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundheds-certifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Slut-dato

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension

AC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua og Barbuda

AG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanien

AL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrain

BH-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne)

BQ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

BY

Hviderusland

BY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kina

CN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

ET

Etiopien

ET-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

FJ

Fiji

FJ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Færøerne

FO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grønland

GL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

IN

Indien

IN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

IS

Island

IS-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

KN

Saint Kitts og Nevis

KN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Caymanøerne

KY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MK

Republikken Nordmakedonien

MK-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

NC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

PF

Fransk Polynesien

PF-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Saint Helena

SH-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TN

Tunesien

TN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TT

Trinidad og Tobago

TT-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraine

UA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

US

USA, herunder Amerikansk Samoa, Guam, Nordmarianerne, Puerto Rico og De Amerikanske Jomfruøer

US-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

VA

Vatikanstaten

VA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

VC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

De Britiske Jomfruøer

VG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis og Futuna

WF-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

Rabiesantistoftitreringstest

Dyrene i sendingen, der føres ind i Unionen, skal være blevet underkastet en gyldig rabiesantistoftitreringstest i overensstemmelse med punkt 1 i bilag XXI til delegeret forordning (EU) 2020/692.

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

ECH

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infestering med Echinococcus multilocularis, jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692.


BILAG IX

Avlsmateriale af kvæg

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af kvæg til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra h)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Kategorier af avlsmateriale,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australien

AU-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Canada

CA- 0

Sæd

Kommissionens beslutning 2005/290/EF

 

EHD-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Schweiz

CH - 0

Sæd

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

Oocytter og embryoner

CL

Chile

CL - 0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grønland

GL - 0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Israel

IL-0

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Republikken Nordmakedonien

MK-0

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

Bilag IV til Kommissionens beslutning 2003/56/EF

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

USA

US-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

EHD-test

Obligatorisk testning for infektion med epizootisk hæmoragi-virus — sendinger af sæd, in vitro-producerede embryoner og oocytter

BTV-test

Obligatorisk testning for infektion med bluetonguevirus — sendinger af sæd, in vitro-producerede embryoner og oocytter


BILAG X

AVLSMATERIALE AF FÅR OG GEDER

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af får og geder til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra i)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Kategorier af avlsmateriale,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

1

2

3

4

5

6

AU

Australien

AU-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Canada

CA- 0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Schweiz

CH - 0

Sæd

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

Oocytter og embryoner

CL

Chile

CL - 0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grønland

GL - 0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

USA

US-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

EHD-test

Obligatorisk testning for infektion med epizootisk hæmoragi-virus

BTV-test

Obligatorisk testning for infektion med bluetonguevirus


BILAG XI

AVLSMATERIALE AF SVIN

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af svin til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra j)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Kategorier af avlsmateriale,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

1

2

3

4

5

6

CA

Canada

CA- 0

Sæd

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Schweiz

CH - 0

Sæd

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

Oocytter og embryoner

NZ

New Zealand

NZ-0

Sæd

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

USA

US-0

Sæd

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DEL 2

Beskrivelser af zoner i tredjelande eller territorier, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 3

Særlige betingelser, jf. kolonne 5 i tabellen i del 1

Ikke relevant

DEL 4

Dyresundhedsmæssige garantier, jf. kolonne 6 i tabellen i del 1

Ikke relevant


BILAG XII

AVLSMATERIALE AF DYR AF HESTEFAMILIEN

DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af dyr af hestefamilien til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra k)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

jf. del 2

Kategorier af dyr af hestefamilien,

som det er tilladt at indføre avlsmateriale af til Unionen

Kategorier af avlsmateriale,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhedscertifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australien

AU-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Canada

CA-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Alle kategorier

Alle kategorier

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

IL

Israel

IL-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Marokko

MA-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Qatar

QA-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudi-Arabien

SA-1

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukraine

UA-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

USA

US-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocytter og embryoner

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Registrerede heste

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerede dyr af hestefamilien

Sæd

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andre dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

Sæd