EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0404

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (Text av betydelse för EES)

OJ L 114, 31.3.2021, p. 1–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj

31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/404

av den 24 mars 2021

om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 230.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bland annat djurhälsokrav för införsel till unionen av sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung, och den ska tillämpas från och med den 21 april 2021. Ett av dessa djurhälsokrav, i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen, är att dessa sändningar ska komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri.

(2)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) kompletteras förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri. I artikel 3 a i delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av den delegerade förordningen endast får föras in till unionen om de kommer från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas för de specifika arterna och kategorierna av djur, det specifika avelsmaterialet och de specifika produkterna av animaliskt ursprung i enlighet med djurhälsokraven i samma delegerade förordning.

(3)

I den här förordningen bör det därför fastställas förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri från vilka införsel till unionen av de arter och kategorier av djur, det avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 bör vara tillåten, i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 230.1 i förordning (EU) 2016/429.

(4)

För närvarande fastställs de förteckningar över tredjeländer och territorier eller zoner däri från vilka det är tillåtet att till unionen föra in specifika arter och kategorier av djur, specifikt avelsmaterial och specifika produkter av animaliskt ursprung i flera kommissionsakter. Vissa förteckningar fastställs i kommissionens beslut 2007/777/EG (3), kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (4), kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 (5), kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (6), kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (7), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 (8) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 (9), vilka alla upphävs genom delegerad förordning (EU) 2020/692 med verkan från och med den 21 april 2021. Dessutom fastställs andra förteckningar i kommissionens beslut 2006/168/EG (10), kommissionens beslut 2008/636/EG (11), kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 (12), kommissionens beslut 2010/472/EU (13), kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU (14), kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU (15), kommissionens förordning (EU) 2018/659 och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294 (16), vilka alla upphävs genom den här förordningen.

(5)

I enlighet med det nya regelverk för djurhälsa som fastställs i förordning (EU) 2016/429 är det lämpligt att i en enda kommissionsakt samla en fullständig uppsättning av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av de djur, det avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 på grundval av djurhälsokrav får föras in till unionen. Detta överensstämmer med det tillvägagångssätt som används i delegerad förordning (EU) 2020/692, där djurhälsokraven för införsel av dessa sändningar till unionen fastställs i en enda kommissionsakt. Dessutom uppnås en större samstämmighet och insyn i unionslagstiftningen.

(6)

Besluten 2006/168/EG och 2008/636/EG, förordning (EG) nr 1251/2008, beslut 2010/472/EU, genomförandebesluten 2011/630/EU och 2012/137/EU, genomförandeförordning (EU) 2018/659 samt genomförandebeslut (EU) 2019/294 bör därför upphävas den 21 april 2021. I den här förordningen bör det därför upprättas nya förteckningar över tredjeländer och territorier eller zoner däri som ska ersätta de nuvarande förteckningarna över tredjeländer och territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen. De befintliga förteckningarna har i förekommande fall upprättats på grundval av både djurhälsa och livsmedelssäkerhet. De nya förteckningarna bör dock upprättas separat på grundval av djurhälsokraven enligt förordning (EU) 2016/429 och livsmedelssäkerhetskraven enligt förordning (EU) 2017/625.

(7)

I vissa fall uppfyller endast vissa zoner eller anläggningskretsar i ett tredjeland eller territorium alla kriterierna i artikel 230.1 i förordning (EU) 2016/429 och de relevanta djurhälsokraven i delegerad förordning (EU) 2020/692. I sådana fall bör endast vissa arter eller kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung få föras in till unionen när de kommer från sådana zoner eller anläggningskretsar i tredjelandet eller territoriet. I denna förordning bör det därför i varje förteckning tydligt anges vilka zoner eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar i tredjeländer eller territorier som uppfyller dessa djurhälsokrav.

(8)

I artikel 231 c i förordning (EU) 2016/429 föreskrivs att även de särskilda villkor och djurhälsogarantier avseende förtecknade sjukdomar som tredjeländer eller territorier ska uppfylla bör anges i de förteckningar som kommissionen upprättar i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen. I den här förordningen bör det därför, i tillämpliga fall, föreskrivs sådana särskilda villkor och djurhälsogarantier, med beaktande av den särskilda djurhälsosituationen i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller i zonen däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsen däri, och de specifika arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung som berörs.

(9)

I del VI i delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs särskilda bestämmelser för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung för vilka unionen inte är slutdestination samt av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung med ursprung i unionen som återsänds till unionen. I den förordningen föreskrivs även möjligheten att tillåta införsel till unionen av sådana sändningar som inte uppfyller alla relevanta djurhälsokrav, förutsatt att särskilda villkor är uppfyllda. I den här förordningen bör det därför fastställas särskilda djurhälsovillkor som sådana sändningar bör uppfylla för införsel till unionen.

(10)

Enligt EES-avtalet är Eftastaterna i EES inte tredjeländer när de handlar med EU-medlemsstater på områden som omfattas av EES-avtalet.

(11)

Eftersom bestämmelserna i den här förordningen ska tillämpas parallellt med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 bör även den här förordningen tillämpas från och med den 21 april 2021.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri från vilka de arter och kategorier av djur, det avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 ska få föras in till unionen. Förteckningarna och vissa allmänna bestämmelser avseende förteckningarna anges i bilagorna I–XXII till den här förordningen.

I denna förordning fastställs även särskilda villkor och djurhälsogarantier för införsel till unionen av vissa sändningar och vilka förlagor till djurhälsointyg som sändningarnas ursprungstredjeland eller ursprungsterritorium ska använda.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/692 gälla.

Artikel 3

Förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner eller anläggningskretsar däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung ska få föras in till unionen

1.   Den behöriga myndigheten får endast tillåta införsel till unionen av sändningar av de arter och kategorier av djur, det avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 om sändningens ursprungstredjeland eller ursprungsterritorium, eller zonen eller anläggningskretsen däri, förtecknas för den specifika arten och kategorin av djur, det specifika avelsmaterialet eller de specifika produkterna av animaliskt ursprung och sändningen åtföljs av det djurhälsointyg som ska åtfölja sändningar av sådana arter och kategorier enligt tabellen i del 1 i följande bilagor:

a)

Bilaga II för andra hov- och klövdjur än

i)

hästdjur,

ii)

hov- och klövdjur avsedda för avgränsade anläggningar.

b)

Bilaga III för hov- och klövdjur avsedda för avgränsade anläggningar.

c)

Bilaga IV för hästdjur.

d)

Bilaga V för fjäderfä och avelsmaterial från fjäderfä.

e)

Bilaga VI för fåglar i fångenskap och avelsmaterial från fåglar i fångenskap.

f)

Bilaga VII för honungsbidrottningar och humlor.

g)

Bilaga VIII för hundar, katter och illrar.

h)

Bilaga IX för avelsmaterial från nötkreatur.

i)

Bilaga X för avelsmaterial från får och getter.

j)

Bilaga XI för avelsmaterial från svin.

k)

Bilaga XII för avelsmaterial från hästdjur.

l)

Bilaga XIII för färskt kött från hov- och klövdjur.

m)

Bilaga XIV för färskt kött från fjäderfä och fjädervilt.

n)

Bilaga XV för köttprodukter från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt enligt följande:

i)

Del 1 avsnitt A för köttprodukter som har genomgått den vanliga riskreducerande behandlingen A eller behandlingen B, C eller D för köttprodukter (i enlighet med bilaga XXVI till delegerad förordning (EU) 2020/692).

ii)

Del 1 avsnitt B för produkter av typen ”biltong”/”jerky” från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt.

o)

Bilaga XVI för fjälster.

p)

Bilaga XVII för mjölk, råmjölk och råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk och mjölkprodukter som inte behöver genomgå någon särskild riskreducerande behandling mot mul- och klövsjuka.

q)

Bilaga XVIII för mjölkprodukter som måste genomgå en särskild riskreducerande behandling mot mul- och klövsjuka.

r)

Bilaga XIX för ägg och äggprodukter.

s)

Bilaga XX för produkter av animaliskt ursprung avsedda för personligt bruk.

t)

Bilaga XXI för vattenlevande djur av förtecknade arter avsedda för vattenbruksanläggningar, utsättning i naturen eller andra ändamål, utom för direkt användning som livsmedel, och för vissa vattenlevande djur av förtecknade arter och produkter av animaliskt ursprung från de förtecknade arterna som är avsedda att användas som livsmedel.

2.   Den behöriga myndigheten får endast tillåta införsel till unionen av sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från de tredjeländer, territorier eller zoner däri som förtecknas i tabellen i del 1 i bilaga XXII om de

a)

är sändningar av de arter och kategorier av djur, det avelsmaterial eller de produkter av animaliskt ursprung som avses i kolumn 3 i den tabellen och unionen inte är slutdestination,

eller

b)

är sändningar av de arter och kategorier av djur, det avelsmaterial eller de produkter av animaliskt ursprung som avses i kolumn 4 i den tabellen med ursprung i unionen och som återsänds till unionen efter transitering genom ett tredjeland eller territorium.

Artikel 4

Särskilda villkor och djurhälsogarantier för införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung

Medlemsstaterna får endast tillåta införsel till unionen av sändningar som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 om dessa sändningar, i tillämpliga fall, uppfyller de särskilda villkor och djurhälsogarantier som anges i den relevanta bilagan för de specifika arterna och kategorierna av djur, det specifika avelsmaterialet och de specifika produkterna av animaliskt ursprung och för tredjelandet, territoriet eller zonen däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsen däri.

Artikel 5

Upphävanden

Följande rättsakter ska upphöra att gälla den 21 april 2021:

Kommissionens beslut 2006/168/EG.

Kommissionens beslut 2008/636/EG.

Kommissionens beslut 2010/472/EU.

Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU.

Kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294.

Kommissionens beslut 2000/585/EG.

Artikel 6

Övergångsbestämmelser

Sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka införsel till unionen är tillåten enligt följande kommissionsakter och som åtföljs av tillämpliga intyg som utfärdats i enlighet med dessa kommissionsakter får föras in till unionen till och med den 20 oktober 2021, förutsatt att intyget undertecknades av den person som bemyndigats att underteckna intyget i enlighet med dessa kommissionsakter före den 21 augusti 2021:

Kommissionens beslut 2006/168/EG.

Kommissionens beslut 2007/777/EG.

Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008.

Kommissionens beslut 2008/636/EG.

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008.

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010.

Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010.

Kommissionens beslut 2010/472/EU.

Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU.

Kommissionens förordning (EU) nr 28/2012.

Kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (EUT L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 av den 9 februari 2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg (EUT L 39, 10.2.2009, s. 12).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 av den 7 januari 2013 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import (EUT L 47, 20.2.2013, s. 1).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 av den 28 april 2016 om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygskrav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut 2003/812/EG (EUT L 126, 14.5.2016, s. 13).

(10)  Kommissionens beslut 2006/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG (EUT L 57, 28.2.2006, s. 19).

(11)  Kommissionens beslut 2008/636/EG av den 22 juli 2008 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin (EUT L 206, 2.8.2008, s. 32).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 av den 12 december 2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter (EUT L 337, 16.12.2008, s. 41).

(13)  Kommissionens beslut 2010/472/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter (EUT L 228, 31.8.2010, s. 74).

(14)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU av den 20 september 2011 om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur (EUT L 247, 24.9.2011, s. 32).

(15)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från tamsvin (EUT L 64, 3.3.2012, s. 29).

(16)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294 av den 18 februari 2019 om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att till unionen importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till djurhälsointyg för sådan import (EUT L 48, 20.2.2019, s. 41).


BILAGA I

Allmänna bestämmelser för bilagorna II–XXII

I denna bilaga fastställs följande allmänna bestämmelser för bilagorna II–XXII:

(1)

Om djurhälsokraven för införsel till unionen av de sändningar som avses i artikel 3 är uppfyllda för hela territoriet i ett ursprungstredjeland eller i ett ursprungsterritorium förtecknas det tredjelandet eller territoriet med dess ISO-kod följd av siffran ”0”.

(2)

Om djurhälsokraven för införsel till unionen av de sändningar som avses i artikel 3 är uppfyllda endast för en zon i ett ursprungstredjeland eller i ett ursprungsterritorium förtecknas det tredjelandet eller territoriet med dess ISO-kod följt av en annan siffra än ”0”.

Dessa zoner beskrivs i del 2 i den relevanta bilagan.

(3)

Förlagorna till djurhälsointyg för de sändningar som avses i artikel 3 och som anges i tabellen i del 1 i den relevanta bilagan till den här förordningen fastställs i

(a)

bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 (1),

(b)

bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235,

(c)

bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236.

(4)

Eventuella särskilda villkor enligt artikel 4 anges i tabellen i del 1 i den relevanta bilagan och beskrivs i tabellen i del 3 i samma bilaga.

(5)

Eventuella djurhälsogarantier enligt artikel 4 anges i tabellen i del 1 i den relevanta bilagan och beskrivs i tabellen i del 4 i samma bilaga.

(6)

De slutdatum och första datum som anges i tabellen i del 1 i bilagorna II–XXII avser särskilda tidsbegränsningar som gäller för införsel till unionen av de sändningar som avses i artikel 3 från de berörda zonerna, i enlighet med unionens bestämmelser.

(7)

Kraven på utfärdande av djurhälsointyg för Schweiz omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, som godkänts genom rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, s. 1).

(8)

De djurhälsointyg som ska utfärdas av den behöriga myndigheten i Island, Kanada och Nya Zeeland i enlighet med bilagorna II–XXI till denna förordning omfattas av de särskilda intygskraven i de relevanta avtalen mellan unionen och dessa tredjeländer.

(9)

I poster för Israel avses staten Israel, med undantag för de geografiska områden som står under israelisk förvaltning sedan den 5 juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken.

(10)

När det gäller Serbien ingår inte Kosovos territorium som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(11)

När det gäller Kosovo påverkar denna beteckning inte ståndpunkter om Kosovos status. Beteckningen används i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 av den 24 mars 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av beslut 2010/470/EU (EUT L 113, 31.3.2021, s. 1).


BILAGA II

HOV- OCH KLÖVDJUR (utom hästdjur och hov- och klövdjur avsedda för avgränsade anläggningar)

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av hov- och klövdjur (utom hästdjur och hov- och klövdjur avsedda för avgränsade anläggningar) får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 a

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Djurart

som får föras in till unionen

Kategori

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA-0

Nötkreatur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Får och getter

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Svin

Djur för fortsatt djurhållning (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Kameldjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Övriga hov- och klövdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Schweiz

CH-0

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Nötkreatur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

BOV-X

 

 

 

 

Får och getter

Djur för fortsatt djurhållning (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Svin

Djur för fortsatt djurhållning (1)

SUI-X

 

 

 

 

Kameldjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Övriga hov- och klövdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Får och getter

Djur för fortsatt djurhållning (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Kameldjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

CER-X

 

 

 

 

Övriga hov- och klövdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

Nötkreatur

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Får och getter

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Svin

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Kameldjur

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

CAM-CER

 

 

 

 

Övriga hov- och klövdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Nötkreatur

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Får och getter

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Svin

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Kameldjur

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

CAM-CER

 

 

 

 

Hjortdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1) och avsedda för slakt

CAM-CER

 

 

 

 

Övriga hov- och klövdjur

Djur för fortsatt djurhållning (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Förenta staterna

US-0

Svin

Djur för fortsatt djurhållning (1)

SUI-X

 

 

 

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

CSF

Sändningar av svin från den zon som avses i kolumn 2 i tabellen i del 1 ska med negativt resultat genomgå ett test för påvisande av klassisk svinpest under de 30 dagarna omedelbart före avsändandet till unionen

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 7 i tabellen i del 1

BRU

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

TB

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

BTV

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

SF-BTV

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är årstidsbetingat fritt/fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

SF-EHD

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är årstidsbetingat fritt/fri från infektion med EHD-virus vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

EBL

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från enzootisk bovin leukos vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

IBR

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

BVD

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från bovin virusdiarré vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692

ADV

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus vad gäller de specifika djurarter som avses i kolumn 3, i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692


(1)  Med djur för fortsatt djurhållning avses djur avsedda för andra anläggningar där levande djur hålls än slakterier.

(2)  Gäller endast förtecknade arter i enlighet med förordning (EU) 2018/1882 (EUT L 308, 4.12.2018, s. 21).


BILAGA III

HOV- OCH KLÖVDJUR AVSEDDA FÖR AVGRÄNSADE ANLÄGGNINGAR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av hov- och klövdjur avsedda för avgränsade anläggningar får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 b

Sändningar av hov- och klövdjur, utom hästdjur, från alla tredjeländer och territorier som förtecknas i tabellen i denna del får föras in till unionen från sådana avgränsade anläggningar som förtecknas i enlighet med artikel 29 i delegerad förordning (EU) 2020/692 till avgränsade anläggningar i unionen.

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

1

2

3

4

5

AL

Albanien

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australien

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnien och Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrain

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brasilien

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Belarus

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Schweiz

CH-0

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

CL

Chile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Colombia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopien

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandsöarna

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grönland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Israel

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indien

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Island

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japan

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenya

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Marocko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Montenegro

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mexiko

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nya Kaledonien

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbien

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Ryssland

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapore

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thailand

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunisien

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turkiet

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Förenta staterna

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 4 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

De djurhälsogarantier som anges i tabellen i del 4 i bilaga II ska tillämpas.


BILAGA IV

HÄSTDJUR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av hästdjur får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 c

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zon

enligt del 2 i bilaga II

Sanitärgrupp

Kategori

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Förenade Arabemiraten

AE-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

D

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

A

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnien och Hercegovina

BA-0

B

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrain

BH-0

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO-0

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-1

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Belarus

BY-0

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

C

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

A

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

C

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kina

CN-1

G

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Registrerade hästar

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Registrerade hästar

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

E

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egypten

EG-1

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandsöarna

FK-0

A

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

A

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

E

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

A

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordanien

JO-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

G

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

KG-1

B

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Sydkorea

KR-0

G

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuwait

KW-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Libanon

LB-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Marocko

MA-0

E

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

G

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-1

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-1

C

Registrerade hästar

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

A

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

A

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Ryssland

RU-1

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudiarabien

SA-1

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

G

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

E

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunisien

TN-0

E

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turkiet

TR-1

E

Registrerade hästar,

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

april 2020

27.11.2020

UA

Ukraina

UA-0

B

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Förenta staterna

US-0

C

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Registrerade hästar, registrerade hästdjur, andra hästdjur som inte är avsedda för slakt, hästdjur avsedda för slakt

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-1

F

Registrerade hästar

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Kommissionens beslut 2008/698/EG

 

3.5.2011

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Namn

på tredjelandet eller territoriet

Kod

för zonen

Beskrivning av zonen

Brasilien

BR-1

Delstaterna Paraná och Rio de Janeiro

Kina

CN-1

Den zon som är fri från hästdjurssjukdomar i Conghua stad i kommunen Guangzhou i provinsen Guangdong inklusive biosäkerhetskorridoren mellan flygplatsen i Guangzhou och Hongkong (se beskrivning nedan)

Den särskilda zon som är fri från hästdjurssjukdomar i provinsen Guangdong med följande avgränsningar:

Central zon: ridområdet i Reshui by, Lingkou stadsdel i Conghua stad med omnejd inom en radie av fem km som övervakas av kontrollstationen vid huvudväg 105

Övervakningszon: alla administrativa enheter i Conghua stad som omgärdar den centrala zonen och som omfattar ett område på 2 009 km2

Skyddszon:

de yttre gränserna av följande angränsande administrativa enheter som omgärdar övervakningszonen:

Distriktet Baiyun, distriktet Luogang i Conghua stad

Distriktet Huadu i Guangzhou stad

Zengcheng stad

Administrativa enheter i distriktet Qingcheng i Qingyuan stad

Fogang län

Xinfeng län

Longmen län

Biosäkerhetskorridor: Motorvägsnät som förbinder den zon som är fri från hästdjurssjukdomar med flygplatsen i Guangzhou och Hongkong, aktiv sjukdomsövervakning i regionen

Karantän före införsel: Karantänlokalerna i den skyddszonen som de behöriga myndigheterna utsett för att förbereda hästdjur från andra delar av Kina för införsel till den zon som är fri från hästdjurssjukdomar

CN-2

Tävlingsplatsen för Global Champions Tour vid Shanghai 2010 Expo Area och passagen till Shanghai-Pudongs internationella flygplats i den norra delen av Pudongs nya område och den östra delen av Minhangdistriktet i storstadsområdet Shanghai (se beskrivning nedan)

Avgränsning av zonen i storstadsområdet Shanghai:

Västra gränsen: Huangpu-floden från mynningen i norr till förgreningen till Dazhi-floden

Södra gränsen: från Huangpu-flodens förgrening till Dazhi-flodens mynning i öst

Norra och östra gränsen: kustlinjen

Costa Rica

CR-1

Storstadsområdet San José

Egypten

EG-1

Den zon som är fri från hästdjurssjukdomar och som upprättats vid det egyptiska försvarets veterinärsjukhus på El-Nasr Road, mittemot Al Ahly Club, Kairo, och motorvägsförbindelsen till Kairos internationella flygplats (se beskrivning nedan)

Den zon på ca 0,1 km2 som är fri från hästdjurssjukdomar och som upprättats kring det egyptiska försvarets veterinärsjukhus på El-Nasr Road, mittemot Al Ahly Club, i Kairos östra utkanter (30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) och den 10 km långa förbindelsen utmed El-Nasr Road och Airport Road till Kairos internationella flygplats

a)

Avgränsning av den zon som är fri från hästdjurssjukdomar:

Från korsningen mellan El-Nasr Road och El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) längs med El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road ca 500 m norrut fram till den första korsningen med området ”Passage Inside Armed Forces” (passagen), till höger och utmed passagen ca 100 m österut, till höger igen och utmed passagen 150 m söderut, till vänster och utmed passagen 300 m österut, till höger och utmed passagen 100 m söderut fram till El-Nasr Road, till höger och utmed El-Nasr Road 300 m åt sydväst fram till platsen mittemot korsningen mellan El-Nasr Road och Hassan Ma'moon Road, till höger och utmed passagen 100 m norrut, till vänster och utmed passagen i 120 m västerut, till vänster och utmed passagen 200 m söderut, till höger och utmed El-Nasr Road 100 m västerut fram till korsningen mellan El-Nasr Road och El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road

b)

Avgränsning av området för karantän före export inom den zon som är fri från hästdjurssjukdomar:

Från platsen mittemot korsningen mellan El-Nasr Road och Hassan Ma'moon Road utmed passagen 100 m norrut, till höger och utmed passagen 250 m österut, till höger och utmed passagen 50 m söderut fram till El-Nasr Road, till höger och utmed El-Nasr Road 300 m åt sydväst fram till platsen mittemot korsningen mellan El-Nasr Road och Hassan Ma'moon Road

Kirgizistan

KG-1

Regionen Issyk-Kul

Malaysia

MY-1

Halvön

Mexiko

MX-1

Storstadsområdet Mexiko City

MX-2

Hela landet utom delstaterna Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz och Tamaulipas

Peru

PE-1

Regionen Lima

Ryssland

RU-1

Provinserna Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm och Kurgan

RU-2

Territorierna Stavropol och Krasnodar

RU-3

Republikerna Karelen, Mari, Mordvinien, Tjuvasjien, Kalmuckien, Tatarstan, Dagestan, Kabardinien-Balkarien, Severnaja, Ossetien, Ingusjien och Karatjajen-Tjerkessien

Saudiarabien

SA-1

Hela landet, utom de skydds- och övervakningszoner i provinserna Jizan, Asir och Najran som beskrivs nedan

Avgränsning av de övervaknings- och skyddszoner som upprättats i enlighet med artikel 5.2 andra stycket leden a och b i direktiv 2009/156/EG (1):

1.

Provinsen Jizan

Skyddszon: hela provinsen, utom den del som ligger norr om kontrollstationen i Ash Shuqaiq vid väg 5 och den del som ligger norr om väg 10

Övervakningszon: den del av provinsen som ligger norr om kontrollstationen i Ash Shuqaiq vid väg 5, som övervakas av vägkontrollstationen i Al Qahmah, och den del av provinsen som ligger norr om väg 10

2.

Provinsen Asir

Skyddszon: den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 10 från Ad Darb via Abha till Khamis Mushayt, med undantag för ridklubbarna vid flyg- och militärbaserna; den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 15 från Khamis Mushayt via Jarash, Al Utfah och Dhahran Al Janoub till gränsen mot provinsen Najran; den del av provinsen som i norr avgränsas av vägen från Al Utfah via Al Fayd till Badr Al Janoub (i provinsen Najran)

Övervakningszon: ridklubbarna vid flyg- och militärbaserna; den del av provinsen som ligger mellan gränsen till skyddszonen och väg 209 från Ash Shuqaiq till kontrollstationen Muhayil vid väg 211; den del av provinsen som ligger mellan kontrollstationen vid väg 10 söder om Abha, själva staden Abha och kontrollstationen Ballasmer som är belägen 65 km från Abha vid väg 15 norrut; den del av provinsen som ligger mellan Khamis Mushayt och den kontrollstation som är belägen 90 km från Abha vid väg 255 till Samakh och kontrollstationen i Yarah som är belägen 90 km från Abha vid väg 10 mot Riyad; den del av provinsen som ligger söder om en tänkt linje mellan kontrollstationen i Yarah vid väg 10 och Khashm Ghurab vid väg 177 till gränsen mot provinsen Najran

3.

Provinsen Najran

Skyddszon: den del av provinsen som i norr avgränsas av vägen från Al Utfah (i provinsen Asir) via Badr Al Janoub till As Sebt och vidare från As Sebt längs med Wadi Habunah till korsningen med väg 177 mellan Najran och Riyad, och som vidare – från nämnda korsning – avgränsas av väg 177 söderut till korsningen med väg 15 från Najran till Sharourah; den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 15 mellan Najran och Sharourah och som i söder avgränsas av gränsen till Jemen

Övervakningszon: den del av provinsen som ligger söder om en tänkt linje mellan kontrollstationen i Yarah vid väg 10 och Khashm Ghurab vid väg 177 från provinsgränsen till vägkontrollstationen i Khashm Ghurab som är belägen 80 km från Najran, och väster om väg 175 mot Sharourah

Turkiet

TR-1

Provinserna Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli och Tekirdag

Sydafrika

ZA-1

Storstadsområdet Kapstaden som beskrivs nedan

Avgränsning av storstadsområdet Kapstaden (ZA-1):

 

Norra gränsen: Blaauwberg Road (M14)

 

Östra gränsen: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway och M5 Highway

 

Södra gränsen: Otterey Road, Prince Goerge's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive till Newlands Forestry Station och över Echo Gorge vid Table Mountain till Camps Bay

 

Västra gränsen: kuststräckan från Camps Bay till Blaauwberg Road

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 7 i tabellen i del 1

Inga


(1)  EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.


BILAGA V

FJÄDERFÄ OCH AVELSMATERIAL FRÅN FJÄDERFÄ

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä och avelsmaterial från fjäderfä får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 d

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zon

enligt del 2

Kategori

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

 

 

 

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

 

C

 

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

 

 

 

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

 

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

 

C

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

 

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

 

C

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

BR-1

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N

 

 

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N

 

 

 

BR-2

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N

 

 

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N

 

 

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N

 

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N

 

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

 

C

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

 

C

 

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

CA-1

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N

 

 

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N

 

 

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N

 

 

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N

 

 

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N

 

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N

 

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N

 

 

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N

 

 

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N

 

 

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N

 

 

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N

 

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N

 

 

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N

 

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

P2

 

18.4.2015

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

P2

 

28.1.2017

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Island

IS-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

 

C

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

 

C

 

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

 

C

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

 

 

 

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

 

 

 

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

 

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

 

 

 

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

 

 

 

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

 

 

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

 

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

 

 

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

TN

Tunisien

TN-0

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

 

 

 

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

 

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

 

 

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

 

 

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turkiet

TR-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

USA

Förenta staterna

US-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

US-1

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N

 

 

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BRP

N

 

 

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N

 

 

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N

 

 

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N

 

 

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N

 

 

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N

 

 

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N

 

 

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Specifikt patogenfria ägg

SPF

 

 

 

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

P1

C

9.4.2011

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Namn

på tredjelandet eller territoriet

Kod

för zonen

Beskrivning av zonen

Brasilien

BR-1

Delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo och Mato Grosso do Sul

BR-2

Delstaterna Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

Kanada

CA-1

Hela landet med undantag för området CA-2

CA-2

Territorium i Kanada som motsvarar följande:

 

Inget

Förenta staterna

US-1

Hela landet med undantag för området US-2

US-2

Territorium i Förenta staterna som motsvarar följande:

US-2.1

Delstaten Tennessee:

 

Lincoln County

 

Franklin County

 

Moore County

US-2.2

Delstaten Alabama:

 

Madison County

 

Jackson County

US-2.3

Delstaten South Carolina:

Chesterfield County/Lancaster County/Kershaw County:

En zon med en radie på 10 km som börjar vid punkten N på gränsen till den cirkulära zonen för sjukdomsbekämpning (inom fastigheten Chesterfield 02) och som sträcker sig medurs enligt följande:

a)

Norr: 2 km söderut från Highway 9, 0,03 km österut från korsningen mellan Airport Rd och Raymond Deason Rd

b)

Nordöst: 1 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan Highway 268 och Cross Roads Church Rd

c)

Öst: 5,1 km västerut från State Highway 109, 1,6 km västerut från Angelus Rd och Refuge Dr

d)

Sydöst: 3,2 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Highway 145 och Lake Bee Rd

e)

Söder: 2,7 km österut från korsningen mellan Highway 151 och Catarah Rd

f)

Sydväst: 1,5 km österut från korsningen mellan McBee Hwy och Mt Pisgah Rd

g)

Väst: 1,3 km österut från korsningen mellan Texahaw Rd och Buzzards Roost Rd

h)

Nordväst: korsningen mellan White Plains Church Rd och Graves Rd

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

P1

Tillfälligt förbud mot införsel till unionen med anledning av restriktioner på grund av ett eller flera utbrott av högpatogen aviär influensa

P2

Tillfälligt förbud mot införsel till unionen med anledning av restriktioner på grund av ett eller flera utbrott av infektion med Newcastlesjukevirus

N

Garantier har lämnats för att lagstiftningen om bekämpning av infektion med Newcastlesjukevirus i tredjelandet, territoriet eller zonen däri är likvärdig med den lagstiftning som tillämpas i unionen. Vid ett utbrott av infektion med Newcastlesjukevirus får införsel till unionen även fortsättningsvis tillåtas från tredjelandet, territoriet eller zonen däri utan att tredjelandets, territoriets eller zonens kod ändras. Införsel till unionen ska dock automatiskt vara förbjuden från områden där den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet eller territoriet har infört officiella restriktioner på grund av ett utbrott av sjukdomen

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

A

Tredjeland eller territorium där vaccinering mot högpatogen aviär influensa genomförs och den behöriga myndigheten har lämnat garantier i enlighet med artikel 37 c i delegerad förordning (EU) 2020/692

B

Tredjeland eller territorium där det inte är förbjudet att använda vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus som endast uppfyller de allmänna kriterierna i punkt 1 i bilaga XV till delegerad förordning (EU) 2020/692 och den behöriga myndigheten har lämnat garantier för att fjäderfäna uppfyller djurhälsokraven i punkt 2 i bilaga XV till delegerad förordning (EU) 2020/692, i enlighet med artikel 37 e i delegerad förordning (EU) 2020/692

C

Tredjeland eller territorium från vilket strutsfåglar får föras in till unionen och som inte anses vara fritt från infektion med Newcastlesjukevirus i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/692 och den behöriga myndigheten har lämnat garantier i enlighet med artikel 37 d ii andra strecksatsen i delegerad förordning (EU) 2020/692 för den berörda varan


BILAGA VI

FÅGLAR I FÅNGENSKAP OCH AVELSMATERIAL FRÅN FÅGLAR I FÅNGENSKAP

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fåglar i fångenskap och avelsmaterial från fåglar i fångenskap får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 e

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zon

enligt del 2

Kategori

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australien

AU-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunisien

TN-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Förenta staterna

US-0

Fåglar i fångenskap

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Kläckägg från fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Namn

på tredjelandet eller territoriet

Kod

för zonen

Beskrivning av zonen

Brasilien

BR-1

Delstaterna Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

Inga


BILAGA VII

HONUNGSBIDROTTNINGAR OCH HUMLOR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av honungsbidrottningar och humlor får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 f

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Kategori

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Marocko

MA-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mexiko

MK-0

Humlor

BBEE

 

 

 

 

NC

Nya Kaledonien

NC-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Ryssland

RU-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turkiet

TR-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Förenta staterna

US-0

Humlor

BBEE

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Honungsbidrottningar och humlor

QUE, BBEE

 

 

 

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

VAR

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från angrepp av Varroa spp. (varroasjuka) i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692


BILAGA VIII

HUNDAR, KATTER OCH ILLRAR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av hundar, katter och illrar får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 g

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Art och kategori

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension

AC-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Förenade Arabemiraten

AE-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua och Barbuda

AG-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanien

AL-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnien och Hercegovina

BA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrain

BH-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius och Saba

BQ-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

BY

Belarus

BY-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kina

CN-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

ET

Etiopien

ET-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

FJ

Fiji

FJ-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandsöarna

FK-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Färöarna

FO-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

IN

Indien

IN-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

IS

Island

IS-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

KN

Saint Kitts och Nevis

KN-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Caymanöarna

KY-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marocko

MA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

NC

Nya Kaledonien

NC-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

PF

Franska Polynesien

PF-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

RU

Ryssland

RU-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sankt Helena

SH-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

TN

Tunisien

TN-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

TR

Turkiet

TR-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

TT

Trinidad och Tobago

TT-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

US

Förenta staterna, inklusive Amerikanska Samoa, Guam, Nordmarianerna, Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna

US-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

VA

Vatikanstaten

VA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

VC-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Brittiska Jungfruöarna

VG-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis och Futuna

WF-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Hundar, katter och illrar för kommersiellt syfte

CANIS-FELIS-FERRETS

Titrering av rabiesantikroppar

 

 

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

Titrering av rabiesantikroppar

Djuren i den sändning som förs in till unionen ska ha genomgått en giltig titrering av rabiesantikroppar i enlighet med punkt 1 i bilaga XXI till delegerad förordning (EU) 2020/692

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

ECH

Unionen har erkänt att tredjelandet, territoriet eller zonen är fritt/fri från angrepp av Echinococcus multilocularis i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/692


BILAGA IX

AVELSMATERIAL FRÅN NÖTKREATUR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av avelsmaterial från nötkreatur får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 h

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Kategorier av avelsmaterial

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Oocyter och embryon

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australien

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyter och embryon

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanada

CA-0

Sperma

Kommissionens beslut 2005/290/EG

 

EHD-test

BTV-test

Oocyter och embryon

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Schweiz

CH-0

Sperma

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

Oocyter och embryon

CL

Chile

CL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grönland

GL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Israel

IL-0

Oocyter och embryon

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

Oocyter och embryon

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

Bilaga IV till kommissionens beslut 2003/56/EG

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Förenta staterna

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyter och embryon

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

EHD-test

Obligatorisk testning för infektion med EHD-virus – sändningar av sperma samt in vitro-producerade embryon och oocyter

BTV-test

Obligatorisk testning för infektion med blåtungevirus – sändningar av sperma samt in vitro-producerade embryon och oocyter


BILAGA X

AVELSMATERIAL FRÅN FÅR OCH GETTER

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av avelsmaterial från får och getter får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 i

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Kategorier av avelsmaterial

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

1

2

3

4

5

6

AU

Australien

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Schweiz

CH-0

Sperma

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

Oocyter och embryon

CL

Chile

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grönland

GL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Förenta staterna

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocyter och embryon

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

EHD-test

Obligatorisk testning för infektion med EHD-virus

BTV-test

Obligatorisk testning för infektion med blåtungevirus


BILAGA XI

AVELSMATERIAL FRÅN SVIN

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av avelsmaterial från svin får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 j

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Kategorier av avelsmaterial

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Sperma

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

Oocyter och embryon

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Förenta staterna

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DEL 2

Beskrivningar av de zoner i tredjeländer eller territorier som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1

Inga

DEL 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 5 i tabellen i del 1

Inga

DEL 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 6 i tabellen i del 1

Inga


BILAGA XII

AVELSMATERIAL FRÅN HÄSTDJUR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av avelsmaterial från hästdjur får föras in till unionen, enligt artikel 3.1 k

ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zonens kod

enligt del 2

Kategorier av hästdjur

från vilka avelsmaterial får föras in till unionen

Kategorier av avelsmaterial

som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Förenade Arabemiraten

AE-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australien

AU-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Alla kategorier

Alla kategorier

I enlighet med det avtal som avses i punkt 7 i bilaga I

 

IL

Israel

IL-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Marocko

MA-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Qatar

QA-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudiarabien

SA-1

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrerade hästdjur

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Andra hästdjur som inte är avsedda för slakt

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Förenta staterna

US-0

Registrerade hästar

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyter och embryon

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY