Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0945

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2013 af 2. oktober 2013 om godkendelse af cypermethrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 EØS-relevant tekst

OJ L 261, 3.10.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/945/oj

3.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 945/2013

af 2. oktober 2013

om godkendelse af cypermethrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, (2) er der opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3). Denne liste omfatter cypermethrin.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er cypermethrin vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, som defineret i bilag V til direktivet; den svarer til produkttype 8 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Belgien blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 5. marts 2010 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen den 12. juli 2013 indføjet i en vurderingsrapport i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes i produkttype 8 og indeholder cypermethrin, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF.

(6)

Derfor bør cypermethrin godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8.

(7)

Da evalueringen ikke omfattede nanomaterialer, bør godkendelsen ikke omfatte sådanne materialer, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)

Før et aktivstof godkendes, bør medlemsstaterne, de berørte parter og i givet fald Kommissionen have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Cypermethrin godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

(3)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnumre

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser (2)

Cypermethrin

Cypermethrin cis:trans/40:60

IUPAC-navn:

(RS)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

EF-nr.: 257-842-9

CAS-nr.: 52315-07-8

920 g/kg

1. juni 2015

31. maj 2025

8

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

Godkendelserne meddeles på følgende betingelser:

1)

Når produktet anvendes af industrielle brugere og fagfolk, skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer og træffes passende organisatoriske foranstaltninger. Hvis eksponeringen ikke kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler end personlige værnemidler, må produkterne dog kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

2)

Der skal træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af jord og vandområder. Der er især tale om følgende:

a)

Det skal for godkendte produkter fremgå af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade, at industriel behandling skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning, at nybehandlet træ efter behandlingen lagres under tag og/eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre direkte spild ned i jord eller vand, og at eventuelt spild fra anvendelse af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

b)

Det er ikke muligt at godkende produkter til industriel behandling af træ, der vil blive udsat for vejrliget, ved dypning eller sprøjtning, medmindre der forelægges data til godtgørelse af, at produktet ikke indebærer en uacceptabel risiko, om nødvendigt med anvendelse af hensigtsmæssige afbødende foranstaltninger.

c)

Det er ikke muligt at godkende produkter til behandling af udendørs konstruktioner nær eller over vand, ej heller produkter til behandling af træ, der vil blive benyttet i sådanne konstruktioner, medmindre der forelægges data til godtgørelse af, at produktet ikke indebærer en uacceptabel risiko, om nødvendigt med anvendelse af hensigtsmæssige afbødende foranstaltninger.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af det aktivstof, der er anvendt til vurderingen efter artikel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.

(2)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI til forordning (EU) nr. 528/2012 findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


Top