EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0557

Kommissionens forordning (EU) nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 EØS-relevant tekst

OJ L 164, 18.6.2013, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 23 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/557/oj

18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 557/2013

af 17. juni 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (1), særlig artikel 23,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 223/2009 fastsættes der et regelkompleks for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, herunder generelle bestemmelser om beskyttelse af og adgang til fortrolige data.

(2)

Fordelene ved data indsamlet med henblik på europæiske statistikker bør udnyttes optimalt, bl.a. ved at forbedre forskeres adgang til fortrolige data til videnskabelige formål.

(3)

Mange spørgsmål, der opstår inden for økonomi, samfundsvidenskab, miljøvidenskab og statskundskab, kan kun besvares tilfredsstillende på grundlag af relevante og detaljerede data, der giver mulighed for tilbundsgående analyser. Kvaliteten og aktualiteten af den tilgængelige detaljerede information til forskningsbrug er i den forbindelse blevet en vigtig faktor for en videnskabeligt funderet forståelse og styring af samfundet.

(4)

Forskerkredse bør derfor til analyseformål i den videnskabelige udviklings interesse have udvidet adgang til fortrolige data, der anvendes til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, uden at der gives køb på det høje beskyttelsesniveau, som fortrolige statistiske data kræver.

(5)

Organer, der har til formål at fremme og give adgang til data i den videnskabelige forsknings interesse inden for samfundsmæssigt og politisk relevante områder, kan bidrage til processen med at frigive fortrolige data til videnskabelige formål og dermed forbedre adgangen til fortrolige data.

(6)

Den mest effektive model synes at være en risikostyringsstrategi med henblik på at gøre et bredere spektrum af fortrolige data tilgængelige til videnskabelige formål, samtidig med at fortroligheden af dataene om respondenterne og de statistiske enheder bevares.

(7)

Den fysiske og logiske beskyttelse af fortrolige data bør sikres gennem lovgivningsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør ikke være så omfattende, at de begrænser anvendeligheden af dataene til videnskabelig forskning.

(8)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør til dette formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 træffe egnede foranstaltninger til at forebygge og pålægge sanktioner for krænkelser af princippet om statistisk fortrolighed.

(9)

Denne forordning sikrer retten til fuld respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, (artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

(10)

Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(11)

Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (5).

(12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (6), bør ophæves.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes det, på hvilke betingelser der til gennemførelse af statistiske analyser til videnskabelige formål kan gives adgang til fortrolige data, der er indberettet til Kommissionen (Eurostat), og hvordan Kommissionen (Eurostat) og de nationale statistikmyndigheder skal samarbejde for at lette denne adgang.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »fortrolige data til videnskabelige formål«: data, som kun giver mulighed for indirekte identifikation af de statistiske enheder, og som har form af enten filer til brug i sikkert miljø eller filer til videnskabelig brug

2)   »filer til brug i sikkert miljø«: fortrolige data til videnskabelige formål, på hvilke der ikke er blevet anvendt yderligere metoder til kontrol med den statistiske fortrolighed

3)   »filer til videnskabelig brug«: fortrolige data til videnskabelige formål, på hvilke der er blevet anvendt metoder til kontrol med den statistiske fortrolighed for til et rimeligt niveau og i overensstemmelse med gældende bedste praksis at begrænse risikoen for identifikation af den statistiske enhed

4)   »metoder til kontrol med den statistiske fortrolighed«: metoder til begrænsning af risikoen for videregivelse af oplysninger om de statistiske enheder, sædvanligvis baseret på en begrænsning af mængden af eller på ændringer i de offentliggjorte data

5)   »adgangsfaciliteter«: det fysiske eller virtuelle miljø og de organisatoriske rammer, hvor der gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

6)   »nationale statistikmyndigheder«: de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, jf. forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 3

Generelle principper

Kommissionen (Eurostat) kan give adgang til fortrolige data til videnskabelige formål, som den ligger inde med, med henblik på udvikling, udarbejdelse eller formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 223/2009, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

det er en anerkendt forskningsenhed, der anmoder om adgang

b)

der er blevet forelagt et egnet forskningsforslag

c)

det er angivet, hvilken type fortrolige data til videnskabelige formål der anmodes om adgang til

d)

adgangen gives enten af Kommissionen (Eurostat) eller af en anden adgangsfacilitet, der er godkendt af Kommissionen (Eurostat)

e)

den relevante nationale statistikmyndighed, der har leveret dataene, har givet sit samtykke.

Artikel 4

Forskningsenheder

1.   Anerkendelse af forskningsenheder baseres på kriterier vedrørende:

a)

formålet med enheden; vurderingen af formålet med enheden foretages på grundlag af dens vedtægter, opgavebeskrivelse eller anden formålserklæring; i formålet for enheden skal indgå et element af forskning

b)

en vurdering af, om enheden har dokumentation eller ry for at producere kvalitetsforskning og stille den til rådighed for offentligheden; enhedens erfaring med at gennemføre forskningsprojekter vurderes på grundlag af bl.a. tilgængelige fortegnelser over publikationer og forskningsprojekter, som enheden har været involveret i

c)

den interne organisering af forskningen; forskningsenheden skal være en særskilt organisation og være en juridisk person samt have fokus på forskning eller være en forskningsafdeling inden for en organisation; forskningsenheden skal være uafhængig, selvstændig ved affattelse af videnskabelige konklusioner og adskilt fra politikområder inden for det organ, som den tilhører

d)

de indførte sikkerhedsforanstaltninger for at varetage datasikkerheden; forskningsenheden skal opfylde tekniske og infrastrukturmæssige krav, der sikrer varetagelsen af datasikkerheden.

2.   En behørigt udpeget repræsentant for forskningsenheden skal underskrive en fortrolighedserklæring omfattende alle forskere i enheden, der vil få adgang til de fortrolige data til videnskabelige formål, og indeholdende betingelserne for adgang, forskernes forpligtelser, foranstaltningerne til sikring af fortroligheden af statistiske data og sanktionerne for krænkelser af disse forpligtelser.

3.   Kommissionen (Eurostat) udarbejder i samarbejde med Udvalget for det Europæiske Statistiske System retningslinjer for vurderingen af forskningsenheder, herunder fortrolighedserklæringen omhandlet i stk. 2. I velbegrundede tilfælde ajourfører Kommissionen (Eurostat) retningslinjerne efter procedurer godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

4.   De nationale statistikmyndigheder skal gives adgang til rapporter om vurderingerne af forskningsenheder.

5.   Kommissionen (Eurostat) skal føre og på sit websted offentliggøre en ajourført liste over anerkendte forskningsenheder.

6.   Kommissionen (Eurostat) tager med regelmæssige mellemrum vurderingerne af forskningsenhederne på listen op til revision.

Artikel 5

Forskningsforslag

1.   Forskningsforslaget skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om:

a)

det legitime formål med forskningen

b)

en redegørelse for, hvorfor dette formål ikke kan opfyldes uden anvendelse af fortrolige data

c)

den enhed, der anmoder om adgang

d)

de enkelte forskere, der vil få adgang til dataene

e)

de adgangsfaciliteter, der skal anvendes

f)

de datasæt, som der er behov for adgang til, samt metoderne til at analysere dem, og

g)

de tilstræbte forskningsresultater, der skal offentliggøres eller på anden måde udbredes.

2.   Sammen med forskningsforslaget forelægges individuelle fortrolighedserklæringer underskrevet af de forskere, der vil få adgang til dataene.

3.   Kommissionen (Eurostat) udarbejder i samarbejde med Udvalget for det Europæiske Statistiske System retningslinjer for vurderingen af forskningsforslag. I velbegrundede tilfælde ajourfører Kommissionen (Eurostat) retningslinjerne efter procedurer godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

4.   De nationale statistikmyndigheder, der har indberettet de pågældende fortrolige data til Kommissionen (Eurostat), skal gives adgang til rapporter om vurderingerne af forskningsforslagene.

Artikel 6

De nationale statistikmyndigheders holdning

1.   For hvert forskningsforslag skal der anmodes om samtykke fra den nationale statistikmyndighed, der har indberettet de pågældende fortrolige data, før der gives adgang. Den nationale statistikmyndighed meddeler Eurostat sin holdning inden fire uger efter den dato, hvor den modtog den pågældende rapport om vurderingen af forskningsforslaget.

2.   De nationale statistikmyndigheder, som har indberettet de pågældende fortrolige data, og Kommissionen (Eurostat) søger i videst muligt omfang at nå til enighed om at forenkle høringsproceduren og gøre den hurtigere.

Artikel 7

Fortrolige data til videnskabelige formål

1.   Der kan gives adgang til filer til brug i sikkert miljø, forudsat at forskningsresultaterne ikke frigives uden forudgående kontrol af, at de ikke indebærer videregivelse af fortrolige data. Adgang til filer til brug i sikkert miljø kan kun gives inden for adgangsfaciliteter i Kommissionen (Eurostat) eller andre adgangsfaciliteter, der er godkendt af Kommissionen (Eurostat) med henblik på at give adgang til filer til brug i sikkert miljø.

2.   Der kan gives adgang til filer til videnskabelig brug, forudsat at der i den forskningsenhed, der anmoder om adgang, findes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Kommissionen (Eurostat) offentliggør oplysninger om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der kræves.

3.   I samarbejde med de nationale statistikmyndigheder udarbejder Kommissionen (Eurostat) datasæt til forskningsbrug, som er afstemt efter de forskellige typer fortrolige data til videnskabelige formål. Ved udarbejdelse af et datasæt til videnskabelig brug tager Kommissionen (Eurostat) og de nationale statistikmyndigheder hensyn til risikoen for og konsekvenserne af uretmæssig videregivelse af fortrolige data.

Artikel 8

Adgangsfaciliteter

1.   Adgang til fortrolige data til videnskabelige formål kan gives via adgangsfaciliteter, der er godkendt af Kommissionen (Eurostat).

2.   Adgangsfaciliteten skal være beliggende hos nationale statistikmyndigheder. Undtagelsesvis kan adgangsfaciliteter være beliggende uden for nationale statistikmyndigheder, forudsat at der er meddelt udtrykkeligt samtykke fra de nationale statistikmyndigheder, der har indberettet de pågældende data.

3.   Godkendelse af adgangsfaciliteter baseres på kriterier vedrørende formålet med adgangsfaciliteten, dens organisatoriske opbygning og standarder for datasikkerhed og dataforvaltning.

4.   Kommissionen (Eurostat) udarbejder i samarbejde med Udvalget for det Europæiske Statistiske System retningslinjer for vurderingen af adgangsfaciliteter. I velbegrundede tilfælde ajourfører Kommissionen (Eurostat) retningslinjerne efter procedurer godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

5.   De nationale statistikmyndigheder skal gives adgang til rapporter om vurderingerne af adgangsfaciliteter. I rapporterne skal indgå en anbefaling om, hvilken type fortrolige data adgangsfaciliteten kan give adgang til. Kommissionen (Eurostat) hører Udvalget for det Europæiske Statistiske System, før den træffer afgørelse om godkendelse af en adgangsfacilitet.

6.   De skal indgås en kontrakt mellem den behørigt udpegede repræsentant for adgangsfaciliteten eller for den organisation, der er vært for adgangsfaciliteten, og Kommissionen (Eurostat), hvori fastlægges adgangsfacilitetens forpligtelser med hensyn til beskyttelse af fortrolige data og de organisatoriske foranstaltninger. Kommissionen (Eurostat) skal regelmæssigt holdes orienteret om de aktiviteter, der udøves af adgangsfaciliteterne.

7.   Kommissionen (Eurostat) skal føre og på sit websted offentliggøre en liste over godkendte adgangsfaciliteter.

Artikel 9

Organisatoriske spørgsmål

1.   Kommissionen (Eurostat) orienterer regelmæssigt Udvalget for det Europæiske Statistiske System om de administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er truffet for at sikre den fysiske og logiske beskyttelse af fortrolige data og for at overvåge og forebygge risikoen for uretmæssig videregivelse eller anvendelse til andre formål end dem, med henblik på hvilke adgangen er blevet givet.

2.   Kommissionen (Eurostat) offentliggør på sit websted:

a)

retningslinjer for vurdering af forskningsenheder, forskningsforslag og adgangsfaciliteter

b)

listen over anerkendte forskningsenheder

c)

listen over godkendte adgangsfaciliteter

d)

listen over datasæt til forskningsbrug med relevant dokumentation og de til rådighed stående adgangsmåder.

Artikel 10

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 831/2002 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

(6)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7.


Top