Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0223

Kommissionens forordning (EU) nr. 223/2012 af 14. marts 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I og IV til den tekniske udvikling EØS-relevant tekst

OJ L 75, 15.3.2012, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 179 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/223/oj

15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 223/2012

af 14. marts 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I og IV til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003 må en gødning, der tilhører en af typerne i forordningens bilag I, og som opfylder forordningens bestemmelser, betegnes "EF-gødning".

(2)

De typer gødning, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, omfatter nogle typer, der kun må sælges i form af fint pulver, og andre typer, der også må sælges i form af suspensioner. Gødning i form af suspensioner udgør en mindre sundhedsfare for landbrugerne, når den anvendes under forhold, hvor brugen af fint pulver ville medføre indånding af støv. For at reducere landbrugernes eksponering for støv, bør muligheden for at anvende suspensioner udvides til at omfatte gødningstyper med manganmikronæringsstoffer, og den vifte af bestanddele, der er tilladt i allerede eksisterende bor- og kobbergødningssuspensioner, bør også udvides.

(3)

I forordning (EF) nr. 2003/2003 tages der højde for anvendelsen af kompleksdannere som bestanddele i mikronæringsstofgødninger. Endnu har ingen sådanne gødninger imidlertid fået betegnelsen "EF-gødning", fordi der endnu ikke er fastlagt en fortegnelse over godkendte kompleksdannere i bilag I til nævnte forordning, og fordi der ikke findes typebetegnelser for gødninger indeholdende kompleksdannere. I betragtning af at egnede kompleksdannere (ligninsulfonsyresalte – herefter benævnt "LS") er tilgængelige, bør disse tilføjes til listen over godkendte kompleksdannere, og der bør udarbejdes tilsvarende typebetegnelser. Eksisterende typebetegnelser for gødningsopløsninger bør også tilpasses for at muliggøre brugen af kompleksdannere, men ingen opløsning bør indeholde mere end én kompleksdanner, for derved at gøre den officielle kontrol lettere.

(4)

De nye regler for mikronæringsstofopløsninger og -suspensioner kræver en ny mærkning af disse gødningstyper. Gødninger mærket efter de gamle regler vil dog fortsat være på lager i et vist tidsrum. Fabrikanterne bør derfor gives tilstrækkelig tid til at udarbejde ny mærkning og afsætte alle de eksisterende lagre.

(5)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 giver et sæt regler for mærkning af blandinger af mikronæringsstofgødninger, men indeholder i bilag I ingen bestemmelser om de tilsvarende typebetegnelser. Med forordning (EU) nr. 137/2011 blev tabel E.2.4 indført i punkt E.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, og den indeholder de tilsvarende typebetegnelser samt klarere regler for blandinger af mikronæringsstofgødning. Tabel E.2.4 kræver imidlertid nogle mærkningsoplysninger, som i visse tilfælde ikke ville være i overensstemmelse med kravene i artikel 6, stk. 6, og artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2003/2003. Tabel E.2.4 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Der bør indrømmes en overgangsperiode for at give de erhvervsdrivende mulighed for at tilpasse sig til de nye regler og afsætte deres lagre af blandinger af mikronæringsstofgødninger.

(6)

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-eddikesyre (herefter benævnt "HBED") er en organisk chelatdanner for mikronæringsstoffer. Nærmere bestemt anvendes jern chelateret med HBED til at afhjælpe jernmangel og bekæmpe jernklorose i en lang række forskellige frugttræer. Bekæmpelsen af jernklorose og dens symptomer sikrer grønt løv, god vækst og modning af frugterne. Den jernchelaterede form for HBED er blevet godkendt i Polen uden nogen skade for miljøet. HBED bør derfor tilføjes listen over godkendte organiske chelatdannere til mikronæringsstoffer i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at indføre en overgangsperiode, så HBED godkendes efter offentliggørelse af den tilsvarende EN-standard.

(7)

Dicyandiamid/1,2,4 triazol (herefter benævnt "DCD/TZ") og 1,2,4 triazol/3-methylpyrazol (herefter benævnt "TZ/MP") er nitrifikationshæmmere, som anvendes i kombination med gødninger, der indeholder næringsstoffet kvælstof i form af urea og/eller ammoniumsalte. Disse hæmstoffer forlænger den tid, som kvælstoffet er til rådighed for afgrøderne, reducerer udvaskningen af kvælstof og reducerer afgivelsen af nitrogenoxid til atmosfæren.

(8)

N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid (herefter benævnt "2-NPT") er en ureasehæmmer designet til kvælstofgødninger med ureaindhold for at gøre mere kvælstof tilgængeligt for planter, samtidig med at afgivelsen af ammoniak til atmosfæren reduceres.

(9)

DCD/TZ, TZ/MP og 2-NPT er blevet anvendt i Tyskland, og DCD/TZ og TZ/MP er blevet anvendt i Tjekkiet i mange år, og der har de vist sig at være effektive og uden risici for miljøet. DCD/TZ, TZ/MP og 2-NPT bør derfor tilføjes til listen over godkendte nitrifikations- og ureasehæmmere i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 for i større grad at gøre dem tilgængelige for landbrugere i hele Unionen.

(10)

I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal EF-gødninger kontrolleres ved anvendelse af de prøvetagnings- og analysemetoder, der er beskrevet i bilag IV til nævnte forordning. Nogle af disse metoder er imidlertid ikke internationalt anerkendte og bør erstattes af EN-standarder, der for nyligt er blevet udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

(11)

EN-standarder valideres normalt ved hjælp af en sammenligning mellem forskellige laboratorier for at kvantificere de analytiske metoders reproducerbarhed og repeterbarhed. Der bør derfor foretages en skelnen mellem validerede EN-standarder og ikke-validerede metoder for at identificere de EN-standarder, for hvilke der er påvist en statistisk pålidelighed.

(12)

For at forenkle lovgivningen og lette fremtidige revisioner af den bør hele teksten til de analytiske metoder i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 erstattes med henvisninger til EN-standarderne, der offentliggøres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

(13)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

1.   Bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

2.   Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1a), b) i), c) i), c) ii), d) i), e) i), f) i) og punkt 2 i bilag I finder anvendelse fra 4.april 2013.

Punkt 3, nr. 11, i bilag I finder anvendelse fra 4. juli 2012

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt E.1 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt E.1.1 affattes nr. 1f således:

"1f

Borholdig gødning i suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 1a og/eller 1b og/eller 1c og/eller 1d i vand

2 % total B

Betegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddele

Total bor (B)

Vandopløseligt bor (B), hvis tilstede"

b)

I punkt E.1.2 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 2c affattes således:

"2c

Opløsning af coboltgødning

Vandig opløsning af type 2a og/eller 2b eller 2d

2 % vandopløseligt Co

Når type 2a og 2d blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Co

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt cobolt, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard, hvis tilstede

Vandopløseligt cobolt (Co)

Cobolt (Co) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt cobolt, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Cobolt (Co) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total cobolt (Co) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 2d tilføjes:

"2d

Coboltkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende cobolt kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Co og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige cobolt

Betegnelse skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt cobolt (Co)

Total cobolt (Co), kompleksbundet"

c)

I punkt E.1.3 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 3f affattes således:

"3f

Opløsning af kobbergødning

Vandig opløsning af typerne 3a og/eller 3d eller 3i

2 % vandopløseligt Cu

Når type 3a og 3i blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Cu

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt kobber (Cu)

Kobber (Cu) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Kobber (Cu) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: Total kobber (Cu) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Nr. 3h affattes således:

"3h

Kobbergødning i suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 3a og/eller 3b og/eller 3c og/eller 3d og/eller 3g i vand

17 % total Cu

Betegnelsen skal omfatte:

1)

anionernes navn(e), hvis tilstede

2)

navnet på hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Total kobber (Cu)

Vandopløseligt kobber (Cu), hvis tilstede

Kobber (Cu) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard"

iii)

Følgende nr. 3i tilføjes:

"3i

Kobberkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende kobber kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Cu og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige kobber

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt kobber (Cu)

Total kobber (Cu), kompleksbundet"

d)

I punkt E.1.4 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 4c affattes således:

"4c

Opløsning af jerngødning

Vandig opløsning af typerne 4a og/eller 4b eller 4d

2 % vandopløseligt Fe

Når type 4a og 4d blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Fe

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt jern, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt jern (Fe)

Jern (Fe) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt jern, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Jern (Fe) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total jern (Fe) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 4d tilføjes:

"4d

Jernkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende jern kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Fe og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige jern

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt jern (Fe)

Total jern (Fe), kompleksbundet"

e)

I punkt E.1.5 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 5e affattes således:

"5e

Opløsning af mangangødning

Vandig opløsning af type 5a og/eller 5b eller 5g

2 % vandopløseligt Mn

Når type 5a og 5g blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Mn

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt mangan (Mn)

Mangan (Mn) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Mangan (Mn) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total mangan (Mn) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 5f og 5g tilføjes:

"5f

Mangangødning i suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 5a og/eller 5b og/eller 5c i vand

17 % total Mn

Betegnelsen skal omfatte:

1)

anionernes navn(e), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Total mangan (Mn)

Vandopløseligt mangan (Mn), hvis tilstede

Mangan (Mn) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

5g

Mangankompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende mangan kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Mn og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige mangan

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt mangan (Mn)

Total kompleksbundet mangan (Mn)"

f)

I punkt E.1.7 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 7e affattes således:

"7e

Opløsning af zinkgødning

Vandig opløsning af type 7a og/eller 7b eller 7g

2 % vandopløseligt Zn

Når type 7a og 7g blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Zn

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt zink, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt zink (Zn)

Zink (Zn) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt zink, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Zink (Zn) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total zink (Zn) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 7g tilføjes:

"7g

Zinkkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende zink kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt zink og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige zink

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt zink (Zn)

Total zink (Zn), kompleksbundet"

2)

I punkt E.2 affattes tabel E.2.4 således:

"Nr.

Typebetegnelse

Data om fremstillingsmåde og væsentlige krav

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Angivelse til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Mikronæringsstoffernes former og opløseligheder

Øvrige kriterier

1

2

3

4

5

6

1

Blanding af mikronæringsstoffer

Produkt fremstillet ved blanding af to eller flere typer E.1-gødninger eller ved opløsning og/eller suspension af to eller flere typer E.1-gødning i vand

1)

5 % samlet indhold for en fast blanding,

eller

2)

2 % samlet indhold for en flydende blanding

Individuelle mikronæringsstoffer i henhold til punkt E.2.1

Navn på hvert mikronæringsstof og dets kemiske symbol, opført i alfabetisk orden eller de kemiske symboler, efterfulgt af navn(e) på dets modion(er) umiddelbart efter typebetegnelsen

Samlet indhold af hvert mikronæringsstof udtrykt i masseprocent af gødningen, undtagen hvis et mikronæringsstof er fuldstændigt vandopløseligt.

Det vandopløselige indhold af hvert mikronæringsstof udtrykt i masseprocent af gødningen, når dette opløselige indhold udgør mindst halvdelen af totalindholdet. Når et mikronæringsstof er fuldstændig opløseligt i vand, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Når et mikronæringsstof er kemisk bundet til et organisk molekyle, deklareres det i gødningen forekommende indhold af mikronæringsstof umiddelbart efter det vandopløselige indhold som en masseprocent af gødningen efterfulgt af et af udtrykkene "chelateret med" eller "kompleksbundet med" navnet på hver godkendt chelat- eller kompleksdanner som anført i punkt E.3. I stedet for det organiske molekyles navn kan dets forkortelse benyttes.

Følgende angivelse under den obligatoriske og den valgfrie deklaration: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. De anbefalede doser må ikke overskrides." "

3)

Punkt E.3.1 affattes således:

"E.3.1   Chelatdannere (1)

Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium af:

Nr.

Betegnelse

Alternativ betegnelse

Kemisk formel

Syrens CAS-nummer (2)

1

Ethylendiamintetraeddikesyre

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

2-hydroxyethylethylendiamintrieddikesyre

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

diethylentriaminpentaeddikesyre

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

ethylendiamin- N,N’-di[(ortho-hydroxyphenyl)eddikesyre]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

ethylendiamin- N-[(ortho-hydroxyphenyl)eddikesyre]- N’-[(para-hydroxyphenyl)eddikesyre]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

ethylendiamin- N,N’-di[(ortho-hydroxy-methylphenyl)eddikesyre]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

ethylendiamin- N-[(ortho-hydroxymethtylphenyl)eddikesyre]- N’-[(para-hydroxymethtylphenyl)eddikesyre]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

ethylendiamin- N,N’-di[(5-carboxy-2-hydroxyphenyl)eddikesyre]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

ethylendiamin- N,N’-di[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)eddikesyre] og dets kondensationsprodukter

EDDHSA

C18H20O12N2S2 +n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 og 642045-40-7

10

iminodisuccinsyre

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-eddikesyre

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4)

Punkt E.3.2 affattes således:

"E.3.2   Kompleksdannere (3)

Følgende kompleksdannere er kun tilladt i produkter til spredning som flydende gødning og/eller bladgødskning, bortset fra Zn-ligninsulfonat, Fe-ligninsulfonat, Cu-ligninsulfonat og Mn-ligninsulfonat, som kan tilføres jorden direkte.

Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium:

Nr.

Betegnelse

Alternativ betegnelse

Kemisk formel

Syrens CAS-nummer (4)

1

Ligninsulfonsyre

LS

Der foreligger ingen kemisk formel

8062-15-5

5)

I punkt F.1 tilføjes følgende numre:

"2

Produkt indeholdende dicyandiamid (DCD) og 1,2,4 triazol (TZ)

EC# Einecs-nr. 207-312-8

EC# Einecs-nr. 206-022-9

Minimum 2,0

Maksimum 4,0

 

Blandingsforhold 10:1

(DCD:TZ)

3

Produkt indeholdende 1,2,4 triazol (TZ) og 3-methylpyrazol (MP)

EC# Einecs-nr. 206-022-9

EC# Einecs-nr. 215-925-7

Minimum 0,2

Maksimum 1,0

 

Blandingsforhold 2:1

(TZ:MP)"

6)

I punkt F.2 tilføjes følgende nummer:

"2

N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid (2-NPT)

EC# Einecs-nr. 477-690-9

Minimum 0,04

Maksimum 0,15"

 

 


(1)  Chelatdannerne identificeres og kvantificeres ved de europæiske standarder, der omfatter de nævnte chelatdannere.”

(2)  Kun til orientering.

(3)  Kompeksdannerne identificeres ved de europæiske standarder, der omfatter de nævnte kompleksdannere."

(4)  Kun til orientering.


BILAG II

I del B i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Metode 3.1.1-3.1.4. affattes således:

"Metode 3.1.1

Ekstraktion af phosphor opløseligt i mineralske syrer

EN 15956: Fertilizers — Extraction of phosphorus soluble in mineral acids (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i mineralsk syre)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 3.1.2

Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % myresyre

EN 15919: Fertilizers — Extraction of phosphorus soluble in 2 % formic acid (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % myresyre)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.3

Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % citronsyre

EN 15920: Fertilizers — Extraction of phosphorus soluble in 2 % citric acid (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % citronsyre)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.4

Ekstraktion af phosphor opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

EN 15957: Fertilizers — Extraction of phosphorus which is soluble in neutral ammonium citrate (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i neutralt ammoniumcitrat)

Denne analysemetode er ringtestet."

2)

Metode 3.1.5.1-3.1.5.3 affattes således:

"Metode 3.1.5.1

Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved 65 °C

EN 15921: Fertilizers — Extraction of phosphorus according to Petermann at 65°C (Gødning — Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved 65 °C)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.5.2

Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved rumtemperatur

EN 15922: Fertilizers — Extraction of phosphorus according to Petermann at ambient temperature (Gødning — Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved rumtemperatur)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.5.3

Ekstraktion af phosphor opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat ifølge Joulie

EN 15923: Fertilizers — Extraction of phosphorus in Joulie’s alkaline ammonium citrate (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat ifølge Joulie)

Denne analysemetode er ikke blevet ringtestet."

3)

Metode 3.1.6 affattes således:

"Metode 3.1.6

Ekstraktion af vandopløseligt phosphor

EN 15958: Fertilizers — Extraction of water soluble phosphorus (Gødning — Ekstraktion af vandopløseligt phosphor)

Denne analysemetode er ringtestet."

4)

Metode 3.2 affattes således:

"Metode 3.2

Bestemmelse af ekstraheret phosphor

EN 15959: Fertilizers — Determination of extracted phosphorus (Gødning — Bestemmelse af ekstraheret phosphor)

Denne analysemetode er ringtestet."

5)

Metode 7.1 og 7.2 affattes således:

"Metode 7.1

Bestemmelse af finhedsgraden af formalede produkter (ved tør sigtning)

EN 15928: Fertilizers – Determination of the fineness of grinding (dry procedure) (Gødning — Bestemmelse af finhedsgraden af formalede produkter (ved tør sigtning))

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 7.2

Bestemmelse af finhedsgraden af bløde råphosphater

EN 15924: Fertilizers – Determination of the fineness of grinding of soft natural phosphates (Gødning — Bestemmelse af finhedsgraden af bløde råphosphater)

Denne analysemetode er ikke ringtestet."

6)

Metode 8.1-8.5 affattes således:

"Metode 8.1

Ekstraktion af total calcium, total magnesium, total natrium og total svovl i form af sulfat

EN 15960: Fertilizers – Extraction of total calcium, total magnesium, total sodium and total sulphur in the forms of sulfates (Gødning — Ekstraktion af total calcium, total magnesium, total natrium og total svovl i form af sulfat)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.2

Ekstraktion af totalt svovl til stede i forskellige former

EN 15925: Fertilizers – Extraction of total sulphur present in various forms (Gødning — Ekstraktion af totalt svovl til stede i forskellige former)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.3

Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl (i form af sulfat)

EN 15961: Fertilizers – Extraction of water soluble calcium, magnesium, sodium and sulphur (in the form of sulphates) (Gødning — Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.4

Ekstraktion af vandopløseligt svovl, hvor svovlet forekommer i forskellige former

EN 15926: Fertilizers – Extraction of water soluble sulphur where the sulphur is in various forms (Gødning — Ekstraktion af vandopløseligt svovl, hvor svovlet forekommer i forskellige former)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.5

Ekstraktion og bestemmelse af elementært svovl

EN 16032: Fertilizers – Extraction and determination of elemental sulphur (Gødning — Ekstraktion og bestemmelse af elementært svovl)

Denne analysemetode er ikke ringtestet."

7)

Følgende metode 8.11 indsættes:

"Metode 8.11

Bestemmelse af calcium og formiat i calciumformiat

EN 15909: Fertilizers – Determination of calcium and formate in calcium foliar fertilizers (Gødning — Bestemmelse af calcium og formiat i calciumbladgødning)

Denne analysemetode er ringtestet."

8)

Metode 11.3 affattes således:

"Metode 11.3

Bestemmelse af jern chelateret med o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA og HBED

EN 13368-2: Fertilizers – Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography. Part 2: Determination of Fe chelated by o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA and HBED by ion pair-chromatography (Gødning — Bestemmelse af chelatdannere i gødning ved kromatografi — Del 2: Bestemmelse af Fe chelateret med o,o-EDDHA og o,o-EDDHMA og HBED ved ionparkromatografi)

Denne analysemetode er ringtestet."

9)

Følgende metoder 11.6, 11.7 og 11.8 indsættes:

"Metode 11.6

Bestemmelse af IDHA

EN 15950: Fertilizers – Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning — Bestemmelse af N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-asparaginsyre (IDHA) ved hjælp af HPLC)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 11.7

Bestemmelse af ligninsulfonater

EN 16109: Fertilizers – Determination of micro-nutrient ions complexed in fertilizers – Identification of lignosulfonates (Gødning — Bestemmelse af kompleksbunde mikronæringsioner i gødninger — Identifikation af ligninsulfonater)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 11.8

Bestemmelse af det kompleksbundne mikronæringsstofindhold og fraktionen af de kompleksbundne mikronæringsstoffer

EN 15962: Fertilizers – Determination of the complexed micro-nutrient content and of the complexed fraction of micro-nutrients (Gødning — Bestemmelse af det kompleksbundne mikronæringsstofindhold og fraktionen af de kompleksbundne mikronæringsstoffer)

Denne analysemetode er ringtestet."

10)

Følgende metoder 12.3, 12.4 og 12.5 indsættes:

"Metode 12.3

Bestemmelse af 3- methylpyrazol

EN 15905: Fertilizers – Determination of 3-methylpyrazole (MP) using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning — Bestemmelse af 3-methylpyrazole (MP) ved hjælp af HPLC)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 12.4

Bestemmelse af TZ

EN 16024: Fertilizers – Determination of 1H,1,2,4-triazole in urea and in fertilizers containing urea – Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning — Bestemmelse af 1H,2,4-triazol i urea og i gødninger der indeholder urea — HPLC metode)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 12.5

Bestemmelse af 2-NPT

EN 16075: Fertilizers – Determination of N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide (2-NPT) in urea and fertilizers containing urea. Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning – Bestemmelse af N-(2-nitrophenyl) phosphortriamid (2-NTP) i urea og gødninger, som indeholder urea – HPLC metode)

Denne analysemetode er ringtestet."


Top