EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1120

Kommissionens forordning (EU) nr. 1120/2010 af 2. december 2010 om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Lallemand SAS) EØS-relevant tekst

OJ L 317, 3.12.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 218 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; ophævet ved 32020R0151 . Latest consolidated version: 05/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1120/oj

3.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1120/2010

af 2. december 2010

om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Lallemand SAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien "zootekniske tilsætningsstoffer" af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M blev tilladt anvendt uden tidsbegrænsning til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (2) og til slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2005 (3) og i ti år til laksefisk og rejer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2009 (4).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til at anvende præparatet til fravænnede smågrise. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 23. juni 2010 (5), at Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet i forbindelse med de påtænkte anvendelsesformål, og at anvendelse af stoffet har vist en betydelig forbedring i enten tilvæksten eller foderudnyttelsen hos målarterne. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(3)  EUT L 328 af 15.12.2005, s. 13.

(4)  EUT L 257 af 30.9.2009, s. 10.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1660.


BILAG

Tilsætnings-stoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Analysemetode  (1)

 

Tælling ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15786:2009)

 

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Smågrise (fravænnede)

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til smågrise (fravænnede) på op til 35 kg.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

23.12.2020


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top