EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0643

Kommissionens forordning (EF) nr. 643/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EØS-relevant tekst)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 53–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 97 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; ophævet ved 32019R2019 . Latest consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/643/oj

23.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 643/2009

af 22. juli 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug (2) fastsætter bestemmelser om køle/fryseapparater til husholdningsbrug. Direktivets krav, som har været gyldige siden 1999, er nu forældede.

(2)

I henhold til direktiv 2005/32/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(3)

I artikel 16, stk. 2, første led, i direktiv 2005/32/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager nye gennemførelsesforanstaltninger for køle/fryseapparater til husholdningsbrug og ophæver direktiv 96/57/EF.

(4)

Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse for at få analyseret de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af køle/fryseapparater, der typisk anvendes i husholdninger. Undersøgelsen blev tilrettelagt i samarbejde med interessenter og berørte parter fra Fællesskabet og tredjelande, og resultaterne er offentliggjort på Kommissionens websted på »Europa«.

(5)

Der er mulighed for en væsentlig forbedring af energieffektiviteten for absorptionskøleskabe og termoelektriske køleapparater, f.eks. små drikkevarekølere. Disse apparater bør derfor omfattes af denne forordning.

(6)

De miljøaspekter, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er elforbruget i brugsfasen og produktegenskaber beregnet på at sikre, at slutbrugeren anvender køle/fryseapparatet til husholdningsbrug på en mere miljøvenlig måde.

(7)

Den forberedende undersøgelse viser, at der ikke er behov for at stille krav til de øvrige parametre for miljøvenligt design i bilag I, del 1, til direktiv 2005/32/EF.

(8)

Det årlige elforbrug i Fællesskabet for produkter omfattet af denne forordning er anslået til 122 TWh i 2005, svarende til 56 mt udledning af CO2. Det forventes, at elforbruget for køle/fryseapparater til husholdningsbrug vil falde frem til 2020, men på grund af forældede krav og miljømærker ventes faldet at forløbe langsommere, end det ellers ville have været tilfældet. Potentialet for omkostningseffektive energibesparelser kan derfor ikke realiseres fuldt ud, hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger for at ajourføre de nuværende krav til miljøvenligt design.

(9)

Elforbruget for produkter omfattet af denne forordning bør reduceres ved hjælp af eksisterende omkostningseffektive generiske teknologier, som mindsker de samlede udgifter til anskaffelse og drift af produkterne.

(10)

Denne forordning burde føre til en hurtig markedsintroduktion af mere energieffektive produkter, som er omfattet af forordningen.

(11)

Kravene til miljøvenligt design bør hverken påvirke produktets brugsegenskaber set fra slutbrugerens synspunkt eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. Fordelene ved at nedbringe elforbruget i brugsfasen for produkter omfattet af denne forordning bør navnlig være større end eventuelle ekstra miljøpåvirkninger i produktionsfasen.

(12)

Ved at indføre krav til miljøvenligt design i flere faser burde producenterne være sikret en passende tidsramme for designændringer af produkter omfattet af denne forordning. Faserne bør planlægges, negative virkninger for brugsegenskaberne for udstyr på markedet undgås, og der bør tages hensyn til omkostningsvirkningen for slutbrugere og producenter, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

(13)

Overensstemmelsesvurdering og måling af de relevante produktparametre bør ske med en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, som anvender alment anerkendte måleteknikker og eventuelle harmoniserede standarder, som er fastlagt af de europæiske standardiseringsorganisationer, der er opregnet i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (3).

(14)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2005/32/EF bør denne forordning specificere de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(15)

For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag V og VI til direktiv 2005/32/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

(16)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier for produkter omfattet af denne forordning med henblik på at sikre omfattende og lettere adgang til information om produkternes miljøpræstationer i hele deres livscyklus.

(17)

Direktiv 96/57/EF bør derfor ophæves.

(18)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design for markedsføring af køle/fryseapparater til husholdningsbrug med almindelig elnettilslutning og et nettorumfang på højst 1 500 liter.

2.   Denne forordning gælder for køle/fryseapparater til husholdningsbrug med almindelig elnettilslutning, herunder apparater, som sælges til anden brug end husholdningsbrug, eller til køling af andet end fødevarer.

Den gælder også for køle/fryseapparater til husholdningsbrug med almindelig elnettilslutning, som kan drives af batterier.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

køle/fryseapparater, som benytter andre energikilder end elektricitet, f.eks. LPG (flaskegas), petroleum eller biobrændstoffer

b)

batteridrevne køle/fryseapparater, som kan tilsluttes elnettet ved hjælp af en ac/dc-omformer, som indkøbes separat

c)

køle/fryseapparater fremstillet efter særlige specifikationer, som kun findes i ét eksemplar og ikke svarer til nogen anden model køle/fryseapparat

d)

køle/fryseapparater til servicesektoren, som automatisk registrerer, at der udtages kølede fødevarer, og hvor oplysningerne herom via en netforbindelse kan sendes til et fjernkontrolsystem med henblik på lagerbogholderi

e)

apparater, hvis hovedfunktion ikke er lagring af fødevarer ved hjælp af køling, f.eks. ismaskiner eller drikkevareautomater til kolde drikke.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2005/32/EF, og derudover forstås ved:

1)   »fødevarer«: madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer

2)   »køle/fryseapparat til husholdningsbrug«: isoleret skab (kumme) med et eller flere rum, som er beregnet til afkøling eller indfrysning af fødevarer eller til opbevaring af kølede eller frosne fødevarer til ikke-erhvervsmæssige formål, og som køles ved hjælp af en eller flere energiforbrugende processer; apparater, der sælges i moduler til montering af slutbrugeren, er også omfattet

3)   »køleskab«: et køle/fryseapparat beregnet til opbevaring af fødevarer og med mindst et rum, der er egnet til opbevaring af ferske madvarer og/eller drikkevarer, herunder vin

4)   »kompressionskølet køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, hvor kølingen sker ved hjælp af en motordrevet kompressor

5)   »absorptionskølet køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, hvor kølingen sker ved hjælp af en absorptionsproces med varme som energikilde

6)   »køleskab med frostboks«: et køle/fryseapparat med mindst et rum til opbevaring af ferske madvarer og mindst et rum til indfrysning af ferske madvarer og opbevaring af frosne fødevarer under 3-stjerneforhold (frostboksen)

7)   »frostskab«: et køle/fryseapparat med et eller flere rum, som er egnet til opbevaring af frosne fødevarer

8)   »fryser«: et køle/fryseapparat med et eller flere rum, som er egnet til indfrysning af fødevarer med temperaturer fra omgivelsestemperatur til – 18 °C og til opbevaring af frosne fødevarer under 3-stjerneforhold; en fryser kan også have 2-stjerneafdelinger og/eller -rum inden for samme rum eller skab (kumme)

9)   »vinkøleskab«: et køle/fryseapparat, som ikke har andre rum end et eller flere opbevaringsrum til vin

10)   »multianvendeligt køleskab«: et køle/fryseapparat, som kun har et eller flere multianvendelige rum

11)   »ækvivalent køle/fryseapparat«: en model, som bringes i omsætning med samme brutto- og nettorumfang, samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika og samme rumtyper som en anden model køle/fryseapparat, der bringes i omsætning af den samme producent under en anden handelskode.

Andre definitioner, der gælder i forbindelse med bilag II til VI, er fastlagt i bilag I.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

De generiske krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som er omfattet af denne forordning, er anført i bilag II, punkt 1. De specifikke krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug er anført i bilag II, punkt 2.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.   Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2005/32/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2.   I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2005/32/EF skal den tekniske dokumentation omfatte en kopi af den produktinformation, der stilles til rådighed i henhold til bilag III, punkt 2, og resultaterne af de i bilag IV til denne forordning anførte beregninger.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model køle/fryseapparat til husholdningsbrug, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente køle/fryseapparater til husholdningsbrug eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. I sådanne tilfælde skal den tekniske dokumentation også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente køle/fryseapparater til husholdningsbrug, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF, anvende verifikationsproceduren i denne forordnings bilag V for de i denne forordnings bilag II anførte krav.

Artikel 6

Referenceværdier

Vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som findes på markedet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, er anført i bilag VI.

Artikel 7

Revision

Kommissionen revurderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fem år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen. Ved revisionen vurderes navnlig måletolerancerne og mulighederne for at fjerne eller nedsætte korrektionsfaktorerne i bilag IV.

Kommissionen vurderer behovet for at vedtage specifikke krav til miljøvenligt design for vinkøleskabe senest to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 96/57/EF ophæves fra den 1. juli 2010.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   De generiske krav til miljøvenligt design i bilag II, punkt 1, 1), gælder fra den 1. juli 2010.

De generiske krav til miljøvenligt design i bilag II, punkt 1, 2), gælder fra den 1. juli 2013.

De specifikke krav til miljøvenligt design for energieffektivitetsindekset i bilag II, punkt 2, gælder i overensstemmelse med tidsplanen i tabel 1 og 2 i bilag II.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(2)  EFT L 236 af 18.9.1996, s. 36.

(3)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.


BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-VI

I bilag II-VI forstås ved:

a)   »andre typer køle/fryseapparater«: køle/fryseapparater, hvor kølingen sker ved hjælp af enhver anden teknologi eller proces end kompressions- og absorptionskøling

b)   »no frost-system«: et automatisk system, som forhindrer permanent rimdannelse, idet kølingen sker ved konvektion, fordamperne afrimes af et automatisk afrimningssystem, og afrimningsvandet bortledes automatisk

c)   »no frost-rum«: ethvert rum, som afrimes af et no frost-system

d)   »apparat til indbygning«: et fast køle/fryseapparat beregnet på indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

e)   »køle/svaleskab«: et køle/fryseapparat, som mindst har et rum til opbevaring af ferske madvarer og et svalerum, men ingen frostboks, isboks eller friskkølrum

f)   »svaleskab«: et køle/fryseapparat, som kun har et eller flere svalerum

g)   »køleskab med friskkøl«: et køle/fryseapparat, som mindst har et rum til opbevaring af ferske madvarer og et friskkølrum, men ingen frostboks

h)   »rum«: alle rum i litra i)-p)

i)   »rum til opbevaring af ferske madvarer«: et rum beregnet til opbevaring af ikke-frosne fødevarer, som kan være yderligere opdelt i andre rum

j)   »svalerum«: et rum beregnet til opbevaring af bestemte fødevarer eller drikkevarer ved en højere temperatur end i rummet til opbevaring af ferske madvarer

k)   »friskkølrum«: et rum specielt beregnet til opbevaring af letfordærvelige fødevarer

l)   »isboks«: et rum med lav temperatur specielt beregnet til produktion og opbevaring af is(terninger)

m)   »rum til opbevaring af frosne madvarer«: et rum med lav temperatur specielt beregnet til opbevaring af frosne madvarer og klassificeret efter temperatur således:

n)   »rum til vinkøling«: et rum udelukkende udformet til enten hurtig afkøling af vin til den rette drikketemperatur eller til langtidsopbevaring af vin med henblik på modning, med følgende egenskaber:

o)   »multianvendeligt rum«: et rum, som er beregnet til brug ved to eller flere af temperaturerne for de forskellige rumtyper, og som slutbrugeren kan indstille til permanent at ligge i driftstemperaturintervallet for den pågældende rumtype ifølge producentens anvisninger. Hvis der er mulighed for at ændre temperaturen i rummet til en anden driftstemperatur udelukkende i en kort periode (f.eks. en indstilling til hurtig indfrysning), er rummet dog ikke et »multianvendeligt rum« som defineret i denne forordning

p)   »andet rum«: et rum, bortset fra rum til vinkøling, som er beregnet til opbevaring af bestemte fødevarer ved en temperatur på mere end + 14 °C

q)   »2-stjerneafdeling«: en del af en frostboks, et indfrysningsrum, et 3-stjernerum eller et 3-stjernefrostskab, som ikke har egen individuel dør eller låg, og hvor temperaturen ikke er højere end – 12 °C

r)   »kummefryser«: en fryser, som kan have rum af både kummetype og skabstype, men hvor bruttorumfanget af rum af kummetype udgør mindst 75 % af apparatets samlede bruttovolumen

s)   »kummetype«: et køle/fryseapparat, hvor rummet eller rummene er tilgængelige fra apparatets overside

t)   »skabstype«: et køle/fryseapparat, hvor rummet eller rummene er tilgængelige fra apparatets forside

u)   »hurtig indfrysning«: en reversibel indstilling, som slutbrugeren kan aktivere i henhold til producentens anvisninger, og som sænker opbevaringstemperaturen i fryseren eller indfrysningsrummet, så der sker en hurtigere indfrysning af fødevarer.


BILAG II

Krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

1.   GENERISKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN

1)

Fra den 1. juli 2010:

a)

For vinkøleskabe skal der i producentens brugsvejledning anføres følgende oplysning: »Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin«.

b)

For køle/fryseapparater til husholdningsbrug skal der i producentens brugsvejledning anføres oplysninger om:

hvilken kombination af skuffer, kurve og hylder der giver den mest energieffektive udnyttelse af apparatet, og

hvordan husholdningskøle/fryseapparatets elforbrug i brugsfasen kan begrænses mest muligt.

2)

Fra den 1. juli 2013:

a)

Hurtig indfrysning eller lignende funktioner, som aktiveres ved at ændre termostatindstillingen for fryseren eller dens rum, skal — når de er aktiveret af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger — automatisk stille om til den forudgående normale opbevaringstemperatur efter højst 72 timer. Kravet gælder ikke for køleskabe med frostboks med en termostat og en kompressor, som er udstyret med et elektromekanisk kontrolpanel.

b)

Køleskabe med frostboks med en termostat og en kompressor, som er udstyret med et elektromekanisk kontrolpanel og kan anvendes ved omgivelsestemperaturer på under + 16 °C i henhold til producentens anvisninger, skal være indrettet således, at en eventuel indstilling til vinterdrift eller en lignende funktion, som sikrer en korrekt opbevaringstemperatur for frosne madvarer, automatisk aktiveres afhængigt af omgivelsestemperaturen, hvor apparatet er placeret.

c)

Tomme køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som har et nettorumfang på mindre end 10 liter, skal senest efter en time automatisk stille om til drift med et elforbrug på 0,00 watt. Hvis der kun findes en tænd/slukknap, anses dette ikke for tilstrækkeligt til at opfylde kravet.

2.   SPECIFIKKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som er omfattet af denne forordning og har et nettorumfang på mindst 10 liter, skal overholde grænseværdierne for energieffektivitetsindeks, der er anført i tabel 1 og 2.

De specifikke krav til miljøvenligt design i tabel 1 og 2 gælder ikke for:

vinkøleskabe, og

absorptionskølede køle/fryseapparater og andre typer køle/fryseapparater i kategori 4-9, jf. bilag IV, punkt 1.

Energieffektivitetsindeks (EEI) for køle/fryseapparater til husholdningsbrug beregnes i overensstemmelse med proceduren i bilag IV.

Tabel 1

Kompressorkølede køle/fryseapparater

Anvendelse

Energieffektivitetsindeks (EEI)

1. juli 2010

EEI < 55

1. juli 2012

EEI < 44

1. juli 2014

EEI < 42


Tabel 2

Absorptionskølede køle/fryseapparater og andre typer køle/fryseapparater

Anvendelse

Energieffektivitetsindeks (EEI)

1. juli 2010

EEI < 150

1. juli 2012

EEI < 125

1. juli 2015

EEI < 110


BILAG III

Målinger

I forbindelse med overholdelse af kravene i denne forordning anvendes pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

1.   GENERELLE PRØVNINGSBETINGELSER

Der gælder følgende generelle prøvningsbetingelser:

1)

Hvis der findes varmelegemer, som skal forhindre, at der dannes kondensvand, og som kan tændes og slukkes af slutbrugeren, skal de være tændt og — hvis de kan indstilles — være indstillet til størst mulig varmeafgivelse.

2)

Hvis der findes »dørmonterede anordninger« (f.eks. dispensere til is eller kolde drikke/koldt vand), som slutbrugeren kan tænde eller slukke for, skal de være tændt, men ikke i brug, under målingen af elforbruget.

3)

For multianvendelige apparater og rum skal opbevaringstemperaturen under målingen af elforbruget være den af producenten angivne nominelle temperatur for den koldeste type rum under kontinuerlig normal drift.

4)

Et køle/fryseapparats elforbrug bestemmes for den koldeste konfiguration i henhold til producentens oplysninger om kontinuerlig normal drift for ethvert »andet rum«, jf. definitionen i bilag IV, tabel 5.

2.   FØLGENDE PARAMETRE FASTLÆGGES:

a)

»udvendige dimensioner«, der bestemmes til nærmeste hele millimeter

b)

»samlet pladsbehov ved drift«, der bestemmes til nærmeste hele millimeter

c)

»samlet bruttorumfang«, der bestemmes til nærmeste hele kubikdecimeter eller liter

d)

»nettorumfang og samlet nettorumfang«, der bestemmes til nærmeste hele kubikdecimeter eller liter

e)

»afrimningssystem«

f)

»opbevaringstemperatur«

g)

»elforbrug«, der angives i kilowatttimer pr. 24 timer (kWh/24h) med tre decimaler

h)

»temperaturstigningstid«

i)

»indfrysningskapacitet«

j)

»effektforbrug«, der angives i watt afrundet til to decimaler, og

k)

»luftfugtighed i rum til vinkøling«, der angives i procent afrundet til nærmeste hele tal.


BILAG IV

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks

1.   KLASSIFICERING AF KØLE/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug inddeles i kategorier som anført i tabel 1. Hver kategori defineres af den specifikke kombination af rum, der er anført i tabel 2, og er uafhængig af antallet af døre og/eller skuffer.

Tabel 1

Kategorier af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

Kategori

Betegnelse

1

Køleskabe med et eller flere rum til opbevaring af ferske madvarer

2

Køle/svaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe

3

Køleskabe med friskkøl og køleskabe med et rum uden stjernemærkning

4

Køleskabe med 1-stjernerum

5

Køleskabe med 2-stjernerum

6

Køleskabe med 3-stjernerum

7

Køleskabe med frostboks

8

Skabsfrysere

9

Kummefrysere

10

Multianvendelige og andre køle/fryseapparater

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som ikke kan placeres i kategori 1 til 9 på grund af deres rumtemperatur, placeres i kategori 10.

Tabel 2

Klassificering af køle/fryseapparater til husholdningsbrug og relevant kombination af rum

Nominel temperatur (for EEI) (°C)

Designtemperatur

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategori

nummer

Rumtype

Andet

Opbevaring af vin

Svale

Opbevaring af ferske madvarer

Friskkøl

Ingen stjerner/isboks

1 stjerne

2 stjerner

3 stjerner

4 stjerner

Kategori

Kombination af rum

KØLESKABE MED ET ELLER FLERE RUM TIL OPBEVARING AF FERSKE MADVARER

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

1

KØLE/SVALESKABE, SVALESKABE og VINKØLESKABE

U

U

U

J

N

N

N

N

N

N

2

U

U

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

KØLESKABE MED FRISKKØL og KØLESKABE MED ET RUM UDEN STJERNEMÆRKNING

U

U

U

J

J

U

N

N

N

N

3

U

U

U

J

U

J

N

N

N

N

KØLESKABE MED 1-STJERNERUM

U

U

U

J

U

U

J

N

N

N

4

KØLESKABE MED 2-STJERNERUM

U

U

U

J

U

U

U

J

N

N

5

KØLESKABE MED 3-STJERNERUM

U

U

U

J

U

U

U

U

J

N

6

KØLESKABE MED FROSTBOKS

U

U

U

J

U

U

U

U

U

J

7

SKABSFRYSERE

N

N

N

N

N

N

N

U

J (1)

J

8

KUMMEFRYSERE

N

N

N

N

N

N

N

U

N

J

9

MULTIANVENDELIGE OG ANDRE APPARATER

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

10

Bemærkninger:

J

=

rummet findes

N

=

rummet findes ikke

U

=

rummet findes undertiden.

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug inddeles i en eller flere klimaklasser som anført i tabel 3.

Tabel 3

Klimaklasser

Klasse

Symbol

Omgivelsestemperatur

(°C)

Udvidet tempereret

SN

+ 10 til + 32

Tempereret

N

+ 16 til + 32

Subtropisk

ST

+ 16 til + 38

Tropisk

T

+ 16 til + 43

Køle/fryseapparatet skal være i stand til at bibeholde de krævede opbevaringstemperaturer for de forskellige rum samtidigt og inden for de tilladte temperaturudsving (under afrimning), der er anført i tabel 4 for de forskellige typer køle/fryseapparater til husholdningsbrug og de relevante klimaklasser.

Multianvendelige apparater og/eller rum skal være i stand til at bibeholde de krævede opbevaringstemperaturer for de forskellige rum, hvis disse temperaturer kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger.

Tabel 4

Opbevaringstemperatur

Opbevaringstemperatur (°C)

Andet rum

Rum til vinkøling

Svalerum

Rum til opbevaring af ferske madvarer

Friskkølrum

1-stjernerum

2-stjernerum/afdeling

Fryser og 3-stjernerum/frostskab

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Bemærkninger:

tom

:

opbevaringstemperatur for andet rum

twma

:

opbevaringstemperatur for rum til vinkøling med udsving på 0,5 K

tcm

:

opbevaringstemperatur for svalerum

t1m, t2m, t3m

:

opbevaringstemperatur for rum til ferske madvarer

tma

:

gennemsnitlig opbevaringstemperatur for rum til ferske madvarer

tcc

:

øjebliksopbevaringstemperatur for friskkølrum

t*, t**, t***

:

højst tilladte temperaturer for rum til opbevaring af frosne madvarer

opbevaringstemperaturen for isboksen og rum uden stjernemærkning er under 0 °C.

2.   BEREGNING AF ÆKVIVALENT RUMFANG

Det ækvivalente rumfang for et køle/fryseapparat til husholdningsbrug er lig med summen af alle rums ækvivalente rumfang. Det angives i liter og afrundes til nærmeste hele tal og beregnes således:

Formula

hvor:

n er antallet af rum

Vc er rummets/rummenes rumfang

Tc er rummets/rummenes nominelle temperatur, jf. tabel 2

Formula er den termodynamiske faktor, jf. tabel 5

FFc , CC and BI are volume correction factors as set out in Table 6.

Den termodynamiske korrektionsfaktor Formula er forholdet mellem forskellen mellem et rums nominelle temperatur (Tc ) (fastlagt i tabel 2) og omgivelsestemperaturen under normale prøvningsbetingelser (+ 25 °C) og forskellen mellem samme omgivelsestemperatur og temperaturen i et rum til ferske madvarer (+ 5 °C).

De termodynamiske faktorer for de rum, der er beskrevet i bilag I, litra i)-p), er vist i tabel 5.

Tabel 5

Termodynamiske faktorer for køle/fryseapparaters rum

Rum

Nominel temperatur

(25 – Tc )/20

Andet rum

Designtemperatur

Formula

Svalerum/rum til vinkøling

+ 12 °C

0,65

Rum til opbevaring af ferske madvarer

+ 5 °C

1,00

Friskkølrum

0 °C

1,25

Isboks og rum uden stjernemærkning

0 °C

1,25

1-stjernerum

– 6 °C

1,55

2-stjernerum

– 12 °C

1,85

3-stjernerum

– 18 °C

2,15

Indfrysningsrum (4-stjernerum)

– 18 °C

2,15

Bemærkninger:

i)

For multianvendelige rum bestemmes den termodynamiske faktor af den nominelle temperatur, jf. tabel 2, for den koldeste rumtype, som kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt.

ii)

For alle 2-stjerneafdelinger (i en fryser) fastsættes den termodynamiske faktor til Tc = – 12 °C.

iii)

For andre rum bestemmes den termodynamiske faktor af den laveste designtemperatur, som kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt.

Tabel 6

Korrektionsfaktorværdier

Korrektionsfaktor

Værdi

Betingelser

FF (no frost)

1,2

No frost-rum til opbevaring af frosne madvarer

1

Øvrige

CC (klimaklasse)

1,2

Apparater i klimaklasse T (tropiske)

1,1

Apparater i klimaklasse ST (subtropiske)

1

Øvrige

BI (indbygget)

1,2

Apparater til indbygning mindre end 58 cm brede

1

Øvrige

Bemærkninger:

i)

FF er rumfangkorrektionsfaktoren for no frost-rum.

ii)

CC er rumfangkorrektionsfaktoren for en given klimaklasse. Hvis et køle/fryseapparatet er placeret i mere end én klimaklasse, anvendes klimaklassen med den største korrektionsfaktor ved beregningen af ækvivalent rumfang.

iii)

BI er rumfangkorrektionsfaktoren for apparater til indbygning.

3.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en model køle/fryseapparat til husholdningsbrug sammenlignes det pågældende køle/fryseapparats årlige elforbrug med dets årlige standardelforbrug.

1)

Energieffektivitetsindeks (EEI) (afrundet til 1 decimal) beregnes således:

Formula

hvor:

=

AEC

=

årligt elforbrug for husholdningskøle/fryseapparatet

=

SAEC

=

årligt standardelforbrug for husholdningskøle/fryseapparatet.

2)

Det årlige elforbrug (AE C) (afrundet til to decimaler) bestemmes i kWh/år således:

AEc = E24h × 365

hvor:

E24h er husholdningskøle/fryseapparatets elforbrug i kWh/24h afrundet til tre decimaler.

3)

Det årlige standardelforbrug (SAE C) (afrundet til to decimaler) bestemmes i kWh/år således:

SAEc = Veq × M + N + CH

hvor:

Veq er husholdningskøle/fryseapparatets ækvivalente rumfang

CH er lig med 50 kWh/år for husholdningskøle/fryseapparater med et friskkølrum med et nettorumfang på mindst 15 liter

værdierne for M og N er anført i tabel 7 for hver kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug.

Tabel 7

Værdier for M og N efter kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug

Kategori

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Omfatter også frostskabe med 3 stjerner.

(2)  For husholdningskøle/fryseapparater med »no frost« tillades under en afrimningscyklus et temperaturudsving på højst 3 K i en periode på 4 timer eller 20 % af afrimningscyklussens varighed; den korteste af disse to perioder anvendes.

(3)  For køle/fryseapparater i kategori 10 afhænger værdierne af M og N af temperaturen og stjernemærkningen af rummet med den laveste opbevaringstemperatur, som kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt. Hvis der kun findes et »andet rum«, jf. tabel 2 og bilag I, litra p), anvendes M- og N-værdierne for kategori 1. Apparater med 3-stjernerum eller indfrysningsrum (4-stjernerum) regnes for at være køleskabe med frostboks.


BILAG V

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Ved kontrol af overensstemmelse med kravene i bilag II tester medlemsstaternes myndigheder et enkelt køle/fryseapparat til husholdningsbrug. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de af producenten angivne værdier, jf. artikel 4, stk. 2, inden for de tolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre køle/fryseapparater til husholdningsbrug. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere husholdningskøle/fryseapparater skal opfylde kravene i bilag II inden for de måletolerancer, der er angivet i tabel 1.

Er dette ikke tilfældet, anses modellen og alle andre ækvivalente modeller køle/fryseapparat til husholdningsbrug for ikke at være overensstemmende.

Tabel 1

Målt parameter

Måletolerance

Nominelt bruttorumfang

I forhold til mærkeværdien (1) må den målte værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes.

Nominelt nettorumfang

I forhold til mærkeværdien må den målte værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes. Hvis brugeren kan justere rumfanget af svalerummet og rummet til ferske madvarer i forhold til hinanden, gælder denne målenøjagtighed for konfigurationen, hvor svalerummet har det mindst mulige rumfang.

Indfrysningskapacitet

Den målte værdi må højst være 10 % mindre end mærkeværdien.

Elforbrug

Den målte værdi må ikke overstige mærkeværdien (E24h ) med mere end 10 %.

Effektforbrug for husholdningskøle/fryseapparater med mindre end 10 liter nettorumfang

Den målte værdi må ikke overstige grænseværdien i bilag II, punkt 1, 2), litra c), med mere end 0,10 W ved et konfidensinterval på 95 %.

Vinkøleskabe

Den målte værdi for relativ luftfugtighed må ikke overstige det nominelle interval med mere end 10 %.

Ud over proceduren i bilag III anvender medlemsstaterne pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.


(1)  »Mærkeværdi«: den værdi, der er oplyst af producenten.


BILAG VI

Vejledende referenceværdier for køle/fryseapparater til husholdningsbrug

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for køle/fryseapparater til husholdningsbrug for så vidt angår energieffektivitetsindeks og støj.

Køleskabe, kompressionskølet:

EEI = 29,7 og et årligt elforbrug på 115 kWh/år for et samlet nettovolumen på 300 liter i et rum til ferske madvarer plus et friskkølrum på 25 liter og klimaklasse T (tropisk)

Støj = 33 dB(A).

Køleskabe, absorptionskølet:

EEI = 97,2 og et årligt elforbrug på 245 kWh/år for et samlet nettovolumen på 28 liter i et rum til ferske madvarer og klimaklasse N (tempereret)

Støj ≈ 0 dB(A).

Køleskabe med frostboks, kompressionskølet:

EEI = 28,0 og et årligt elforbrug på 157 kWh/år for et samlet nettovolumen på 255 liter, heraf rum på 236 liter til ferske madvarer og frostboks på 19 liter (fire stjerner) og klimaklasse T (tropisk)

Støj = 33 dB(A).

Skabsfryser, kompressionskølet:

EEI = 29,3 og et årligt elforbrug på 172 kWh/år for et samlet nettovolumen på 195 liter i et 4-stjernerum og klimaklasse T (tropisk)

Støj = 35 dB(A).

Kummefryser, kompressionskølet:

EEI = 27,4 og et årligt elforbrug på 153 kWh/år for et samlet nettovolumen på 223 liter i et 4-stjernerum og klimaklasse T (tropisk)

Støj = 37 dB(A).


Top