EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0643

Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk (Text av betydelse för EES)

EUT L 191, 23.7.2009, p. 53–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; upphävd genom 32019R2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/643/oj

23.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/53


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 643/2009

av den 22 juli 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (2) innehåller bestämmelser om kylar och frysar för hushållsbruk. De krav som anges i det direktivet och som har gällt sedan 1999, är nu föråldrade.

(2)

Enligt direktiv 2005/32/EG ska krav på ekodesign fastställas av kommissionen för energianvändande produkter med betydande försäljnings- och handelsvolym, som har betydande inverkan på miljön och som erbjuder stora möjligheter till förbättringar i fråga om deras miljöeffekter, utan att detta medför orimliga kostnader.

(3)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.2 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign vid behov införa nya genomförandeåtgärder för kylar och frysar för hushållsbruk som innebär att direktiv 96/57/EG upphävs.

(4)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av de kylar och frysar som vanligtvis används i hushållen. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från gemenskapen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts på kommissionens webbplats Europa.

(5)

Energieffektiviteten för kylskåp av absorbtionstyp och termoelektriska kylapparater, till exempel minidryckeskylare, kan förbättras kraftigt. Dessa produkter bör därför omfattas av denna förordning.

(6)

De miljöaspekter som identifierats som viktiga för denna förordning är energiförbrukningen när produkterna används och funktioner som är avsedda att garantera att slutanvändaren använder kylen eller frysen på ett miljövänligare sätt.

(7)

Den förberedande studien har visat att krav avseende de andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2005/32/EG inte behövs.

(8)

Den årliga elförbrukningen för de produkter som omfattas av denna förordning i gemenskapen beräknades till 122 TWh under 2005, motsvarande 56 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den beräknade energiförbrukningen för kylar och frysar kommer visserligen att minska till 2020, men minskningstakten förväntas avta som resultat av föråldrade krav och energimärkningar. Möjligheterna till kostnadseffektiva energibesparingar skulle därför inte kunna förverkligas om inga ytterligare åtgärder vidtas för att uppdatera de befintliga ekodesignkraven.

(9)

Elförbrukningen hos de produkter som omfattas av denna förordning bör sänkas genom att man tillämpar befintliga generiska, kostnadseffektiva tekniska lösningar som minskar den sammanlagda kostnaden för inköp och användning av produkterna.

(10)

Denna förordning bör snabbt leda till att energieffektivare produkter av den typ som omfattas av förordningens bestämmelser släpps ut på marknaden.

(11)

Ekodesignkraven bör inte påverka produkternas funktion ur slutanvändarens perspektiv och de bör inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. Framför allt bör vinsterna från en minskad elförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter under tillverkningen av de produkter som omfattas av denna förordning.

(12)

Ekodesignkraven bör introduceras gradvis så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att vid behov ge de produkter som omfattas av förordningen en ny design. Tidsschemat bör vara sådant att man undviker negativa effekter på funktionerna för den utrustning som finns på marknaden, och att man tar hänsyn till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen för denna förordning uppnås i tid.

(13)

Kontroll av överensstämmelse och mätning av relevanta produktparametrar bör utföras med pålitliga, korrekta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (3).

(14)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2005/32/EG bör denna förordning ange tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(15)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna V och VI till direktiv 2005/32/EG i den utsträckning som informationen har samband med de krav som anges i denna förordning.

(16)

Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör man ange indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik för att garantera en bred tillgång på information om miljöprestanda under hela livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.

(17)

Direktiv 96/57/EG bör därför upphävas.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym på upp till 1 500 liter.

2.   Förordningen ska gälla för elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk, inklusive sådana som säljs för att inte användas i hushållen eller för att kyla andra produkter än matvaror.

Den ska också gälla för elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk som kan vara batteridrivna.

3.   Förordningen ska inte gälla för

a)

kylar och frysar som i första hand drivs av andra energikällor än elektricitet, t.ex. gasol (LPG), fotogen och biodiesel,

b)

batteridrivna kylar och frysar som kan anslutas till elnätet med en ac/dc-omvandlare som inköps separat,

c)

specialtillverkade kylar och frysar som tillverkas i enstaka exemplar och som inte motsvarar några andra kyl- eller frysmodeller,

d)

kylar eller frysar för användning i tjänstesektorn där avlägsnandet av de frysta matvarorna känns av elektroniskt och den informationen kan förmedlas automatiskt genom en nätverksanslutning till ett fjärrstyrt redovisningssystem,

e)

kylar och frysar där huvudfunktionen inte är att förvara matvaror genom kylning, såsom fristående ismaskiner eller automater för kylda drycker.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i direktiv 2005/32/EG gäller följande definitioner:

1.   matvaror: mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

2.   kyl eller frys för hushållsbruk: ett isolerat skåp med ett eller flera utrymmen, avsett för att kyla eller frysa in matvaror eller för att förvara kylda eller frysta matvaror i icke-kommersiellt syfte, som kyls med en eller flera energiförbrukande processer inklusive apparater som säljs som byggsatser som monteras av slutanvändaren.

3.   kylskåp: en produkt som är avsedd för förvaring av matvaror och som har minst en avdelning som är lämplig för förvaring av färska matvaror och/eller drycker, inklusive vin.

4.   kyl eller frys av kompressortyp: en kyl eller frys där kylningen sker med hjälp av en motordriven kompressor.

5.   kyl eller frys av absorbtionstyp: en kyl eller frys där kylningen sker genom en absorbtionsprocess där värme används som energikälla.

6.   kyl- och frysskåp: en produkt med minst ett förvaringsutrymme avsett för färska matvaror och minst ett utrymme avsett för infrysning av färska matvaror och förvaring av frysta matvaror under trestjärniga förvaringsförhållanden (frysutrymme för matvaror).

7.   förvaringsskåp för frysta matvaror: en produkt med ett eller flera utrymmen som är lämpliga för förvaring av frysta matvaror.

8.   matvarufrys: ett frysskåp med en eller flera avdelningar lämpliga för att frysa in matvaror vid temperaturer som sträcker sig från omgivningstemperatur ned till – 18 °C och som också är lämpligt för förvaring av frysta matvaror under trestjärniga förvaringsförhållanden. En matvarufrys kan också innehålla tvåstjärniga sektioner och/eller utrymmen i det aktuella utrymmet eller skåpet.

9.   vinkylskåp: en produkt som enbart innehåller ett eller flera utrymmen för förvaring av vin.

10.   universalskåp: en kyl eller frys som endast har ett eller flera utrymmen för ospecificerad användning.

11.   ekvivalent kyl och frys: en modell som släppts ut på marknaden med samma brutto- och lagringsvolymer, samma egenskaper vad gäller teknik, effektivitet och prestanda och samma slags utrymmen som en annan kyl- eller frysmodell som släppts ut på marknaden med ett annat kommersiellt kodnummer av samma tillverkare.

Ytterligare definitioner som avser bilagorna II–VI anges i bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign

De allmänna ekodesignkraven för kylar och frysar för hushållsbruk inom ramen för denna förordning anges i punkt 1 i bilaga II. De specifika ekodesignkraven för kylar och frysar för hushållsbruk inom ramen för denna förordning anges i punkt 2 i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara det interna designkontrollsystem som anges i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   För att man ska kunna göra en bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla en kopia av den produktinformation som lämnats i enighet med del 4 punkt 2 i bilaga III, och resultaten från beräkningarna enligt bilaga IV till denna förordning.

Om den information som ingår i den tekniska dokumentationen för en viss kyl- eller frysmodell för hushållsbruk har erhållits genom beräkningar på grundval av design och/eller extrapolering från andra ekvivalenta kylar och frysar för hushållsbruk, ska dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar och/eller extrapoleringar och om provning som utförts av tillverkare för att verifiera korrektheten för de beräkningar som utförts. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen även omfatta en förteckning över alla övriga ekvivalenta kylar och frysar för hushållsbruk där informationen i den tekniska dokumentationen erhölls på samma grunder.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När en marknadsövervakning som anges i artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG utförs för de syften som anges i bilaga II till denna förordning, ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga V till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

De indikativa riktmärken för kylar och frysar med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga VI.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter det att den trätt i kraft och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign. Vid översynen bör man särskilt utvärdera kontrolltoleranserna i bilaga V och möjligheterna att avlägsna eller minska värdena av korrigeringsfaktorerna i bilaga IV.

Kommissionen ska utvärdera behovet av att anta särskilda ekodesignkrav för vinkylskåp senast två år efter det att denna förordning trätt i kraft.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 96/57/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 2010.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   De allmänna ekodesignkrav som fastställs i punkt 1.1 i bilaga II ska gälla från och med den 1 juli 2010.

De allmänna ekodesignkrav som fastställs i punkt 1.2 i bilaga II ska gälla från och med den 1 juli 2013.

De specifika ekodesignkrav för energieffektivitetsindexet som fastställs i punkt 2 i bilaga II ska gälla i enlighet med tidtabellen i tabellerna 1 och 2 i bilaga II.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EGT L 236, 18.9.1996, s. 36.

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II–VI

I bilagorna II–VI gäller följande definitioner:

a)   kyl och frys av annat slag: en kyl eller frys där kylningen åstadkoms genom någon annan teknik eller process än kompression eller absorbtion.

b)   avfrostningssystem: ett automatiskt system som ska förhindra konstant frostbildning, där kylningen tillhandahålls genom mekanisk luftcirkulation, förångaren eller förångarna avfrostas av ett automatiskt avfrostningssystem och vattnet från avfrostningen leds bort automatiskt.

c)   frostfritt utrymme: ett utrymme som avfrostas av ett avfrostningssystem.

d)   inbyggd produkt: en fast kyl eller frys som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

e)   kyl- och svalskåp: en kyl där det finns minst ett utrymme för färska matvaror och ett svalutrymme, som inte är ett utrymme för förvaring av frysta matvaror eller ett isfack.

f)   svalskåp: en kyl där det bara finns ett eller flera svalutrymmen.

g)   kylskåp-dryckeskylare: en kyl där det finns minst ett utrymme för förvaring av färska matvaror och ett kylutrymme för drycker, men inget utrymme för frysta matvaror.

h)   utrymme: något av de utrymmen som anges i punkterna i–p.

i)   utrymme för förvaring av färska matvaror: ett utrymme som är avsett för förvaring av icke frysta matvaror, som i sig kan delas upp ytterligare.

j)   svalutrymme: ett utrymme som är avsett för förvaring av särskilda matvaror eller drycker vid en temperatur som är högre än i ett utrymme för förvaring av färska matvaror.

k)   kylutrymme: ett utrymme som är särskilt avsett för förvaring av lättfördärvliga matvaror.

l)   isfack: ett utrymme med låg temperatur som är särskilt avsett för att framställa och förvara is.

m)   förvaringsutrymme för frysta matvaror: ett utrymme med låg temperatur som är avsett för förvaring av frysta matvaror och som klassas enligt temperaturen som följer:

n)   vinförvaringsutrymme: ett utrymme som uteslutande utformats för att under kort tid förvara viner för att ge dem en idealisk dricktemperatur eller för lagring av viner under lång tid för att låta vinet mogna, och som har följande egenskaper:

o)   universalutrymme: ett utrymme som är avsett att användas vid två eller flera av utrymmestypernas temperaturer som kan ställas in av slutanvändaren så att de konstant håller sig inom det drifttemperaturintervall som gäller för varje utrymmestyp enligt tillverkarens instruktioner. Om en viss funktion kan ändra temperaturen i ett utrymme till ett annat driftstemperarturintervall under enbart en kort period (såsom en snabbinfrysningsfunktion) är utrymmet emellertid inte ett ”universalutrymme” enligt definitionen som gäller för denna förordning.

p)   övrigt utrymme: ett utrymme, som inte är ett utrymme för vinförvaring, som är avsett för att förvara vissa matvaror vid en temperatur som överstiger + 14 °C.

q)   tvåstjärnig sektion: en del av en matvarufrys eller ett utrymme för infrysning av matvaror, ett trestjärnigt utrymme eller ett trestjärnigt förvaringsskåp för frysta matvaror som inte har egen dörr eller egen lucka och i vilken temperaturen inte överstiger – 12 °C.

r)   frysbox: en matvarufrys där utrymmet eller utrymmena kan nås från produktens ovansida eller som både har utrymmen som kan nås ovanifrån och framifrån, men där bruttovolymen för utrymmena som öppnas ovanifrån överstiger 75 % av produktens totala bruttovolym.

s)   toppöppnande eller box: en kyl eller frys där utrymmet eller utrymmena enbart kan nås från produktens ovansida.

t)   skåptyp: en kyl eller frys där utrymmet eller utrymmena enbart kan nås från produktens framsida.

u)   snabbinfrysning: en reversibel funktion som kan aktiveras av slutanvändaren enligt tillverkarens instruktioner som sänker frysens eller frysutrymmenas förvaringstemperatur för att uppnå en snabbare infrysning av ofrysta matvaror.


BILAGA 2

Ekodesignkrav för kylar och frysar för hushållsbruk

1.   ALLMÄNNA EKODESIGNKRAV

1)

Följande ska gälla från den 1 juli 2010:

a)

För vinkylskåp ska följande information lämnas i instruktionsbroschyren som tillhandahålls av tillverkarna: ”Denna produkt är enbart avsedd att användas för förvaring av vin”.

b)

För kylar och frysar för hushållsbruk ska information lämnas i informationsbroschyren som tillhandahålls av tillverkaren om

vilken kombination av lådor, korgar och hyllor som resulterar i den mest effektiva energianvändningen för produkten, och

hur man minimerar kylens eller frysens energiförbrukning under användning.

2)

Följande ska gälla från den 1 juli 2013:

a)

Snabbinfrysningsfunktionen, eller annan liknande funktion som regleras genom en ändring av termostatinställningarna i frysar och frysutrymmen ska, när de väl aktiverats av slutanvändaren enligt tillverkarens instruktioner, automatiskt återgå till tidigare inställd förvaringstemperatur efter högst 72 timmar. Detta krav gäller inte kyl- och frysskåp med en enda termostat och en kompressor som är utrustade med en elektromekanisk kontrollpanel.

b)

Kyl- och frysskåp med en enda termostat och en kompressor som är utrustade med en elektronisk kontrollpanel och som kan användas i rumstemperaturer under + 16 °C enligt tillverkares instruktioner ska vara sådana att alla vinterinställningsreglage eller liknande funktioner som garanterar en korrekt förvaringstemperatur för frysta matvaror automatiskt aktiveras beroende på den rumstemperatur där produkten är placerad.

c)

Kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym under 10 liter ska automatiskt ställa om till ett driftläge med en effektförbrukning på 0,00 watt efter högst en timma när de är tomma. Förekomsten av en brytare för hård avstängning ska inte anses vara tillräckligt för att uppfylla detta krav.

2.   SPECIFIKA EKODESIGNKRAV

Kylar och frysar för hushållsbruk som omfattas av denna förordning och som har en förvaringsvolym som är större än 10 liter ska uppfylla de krav för energieffektivitetsindex som anges i tabellerna 1 och 2.

De särskilda ekodesignkraven i tabellerna 1 och 2 ska inte gälla för

vinkylskåp, eller

kylar och frysar av absorbtionstyp och kylar och frysar av annat slag som tillhör kategorierna 4–9 enligt vad som anges i punkt 1 av bilaga IV.

Energieffektivitetsindex (EEI) för kylar och frysar för hushållsbruk har beräknats enligt förfarandet som beskrivs i bilaga IV.

Tabell 1

Kyl eller frys av kompressortyp

Införandedatum

Energieffektivitetsindex (EEI)

1 juli 2010

EEI < 55

1 juli 2012

EEI < 44

1 juli 2014

EEI < 42


Tabell 2

Kylar eller frysar av absorbtionstyp och kylar eller frysar av annat slag

Införandedatum

Energieffektivitetsindex (EEI)

1 juli 2010

EEI < 150

1 juli 2012

EEI < 125

1 juli 2015

EEI < 110


BILAGA III

Mätningar

För efterlevnaden av denna förordning ska mätningar utföras med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå, inklusive metoder som fastställs i standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning.

1.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROVNING

Följande allmänna provningsvillkor gäller:

1)

Om det finns kondenshindrande element som slutanvändaren kan slå på och stänga av ska de vara påslagna och, om värmen kan justeras, ställas in på maximal värme.

2)

Om det finns anordningar för utmaning via dörren (exempelvis isautomater och kallvatten- och dryckesautomater) som slutanvändaren kan slå på och stänga av, ska de vara påslagna när energiförbrukningen mäts, men utan att användas.

3)

För universalskåp och -utrymmen ska förvaringstemperaturen när energiförbrukningen mäts vara den nominella temperaturen för den kallaste utrymmestypen under kontinuerlig normal användning enligt vad som anges i tillverkarens instruktioner.

4)

Energiförbrukningen för en kyl och frys ska fastställas för den kallaste konfigurationen enligt tillverkarens instruktioner för kontinuerlig normal användning för ett ”övrigt utrymme” enligt vad som anges i tabell 5 i bilaga IV.

2.   TEKNISKA PARAMETRAR

Följande parametrar ska fastställas:

a)

”Totalmått” som anges till närmaste millimeter.

b)

”Totalutrymme som krävs vid användning” som anges till närmaste millimeter.

c)

”Totala(a) bruttovolym(er)” som anges till närmaste hela antal kubikdecimeter eller liter.

d)

”Förvaringsvolym(er) och totala(a) förvaringsvolym(er)” som anges till närmaste hela antal kubikdecimeter eller liter.

e)

”Typ av avfrostning”

f)

”Förvaringstemperatur”

g)

”Energiförbrukning”, som uttrycks i kilowattimmar per 24 timmar (kWh/24h) till och med tredje decimalen.

h)

”Temperaturökning”

i)

”Infrysningskapacitet”

j)

”Effektförbrukning” som mäts i watt, avrundat till andra decimalen.

k)

”Vinkylskåpets luftfuktighet” som mäts i procent, avrundat till närmaste heltal.


BILAGA IV

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex

1.   KLASSIFICERING AV KYLAR OCH FRYSAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

Kylar och frysar för hushållsbruk klassificeras i kategorier enligt tabell 1. Varje kategori definieras genom sin specifika kombination av utrymmen enligt vad som anges i tabell 2, oberoende av dörrar och/eller lådor.

Tabell 1

Kategorier av kylar och frysar för hushållsbruk

Kategori

Utseende

1

Kylskåp med ett eller flera utrymmen för färska matvaror

2

Kyl- och svalskåp, svalar och vinkylskåp

3

Kylskåp-dryckeskyl och kylskåp med ett nollstjärnigt utrymme

4

Kylskåp med minst ett enstjärnigt utrymme

5

Kylskåp med minst ett tvåstjärnigt utrymme

6

Kylskåp med minst ett trestjärnigt utrymme

7

Kylfrys

8

Frysskåp

9

Frysbox

10

Universalskåp och övriga kylar och frysar

Kylar och frysar för hushållsbruk som inte kan klassificeras i kategorierna 1–9 på grund av utrymmestemperaturen klassificeras i kategori 10.

Tabell 2

Klassificering av kylar och frysar för hushållsbruk och relevant kombination av utrymmen

Nominell temperatur (för EEI) (°C)

Design T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategori

(nummer)

Utrymmestyper

Övrigt

Vinförvaring

Sval

Förvaring av färska matvaror

Kyl

Nollstärnig/isfack

Enstjärnig

Tvåstjärnig

Trestjärnig

Fyrstjärnig

Produktkategori

Kombination av utrymmen

KYLSKÅP MED ETT ELLER FLERA UTRYMMEN FÖR FÄRSKA MATVAROR

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

KYL- OCH SVALSKÅP, SVALAR OCH VINKYLSKÅP

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

KYLSKÅP-DRYCKESKYL OCH KYLSKÅP MED ETT NOLLSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

KYLSKÅP MED MINST ETT ENSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

KYLSKÅP MED MINST ETT ENSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

KYLSKÅP MED MINST ETT ENSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

KYL- OCH FRYSSKÅP

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

FRYSSKÅP

N

N

N

N

N

N

N

O

Y (1)

Y

8

FRYSBOX

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

UNIVERSALSKÅP OCH ÖVRIGA KYLAR OCH FRYSAR

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Anmärkningar:

Y

=

utrymmet finns;

N

=

utrymmet finns ej;

O

=

utrymmet är valfritt;

Kylarna och frysarna för hushållsbruk klassificeras i en eller flera klimatklasser enligt vad som anges i tabell 3

Tabell 3

Klimatklasser

Klass

Beteckning

Referenstemperatur (°C)

Utökad tempererad

SN

+ 10 till + 32

Tempererad

N

+ 16 till + 32

Subtropisk

ST

+ 16 till + 38

Tropisk

T

+ 16 till + 43

Kylarna och frysarna ska kunna bibehålla den förvaringstemperatur som krävs i de olika utrymmena samtidigt och inom tillåtna temperaturramar (under avfrostningscykeln) enligt definitionen i tabell 4 för de olika typerna av kylar och frysar för hushållsbruk och för rätt klimatklasser.

Universalskåp och/eller universalutrymmen ska kunna bibehålla den förvaringstemperatur som krävs för de olika typerna av utrymmen om de temperaturerna kan ställas in av slutanvändaren enligt tillverkarens instruktioner.

Tabell 4

Förvaringstemperaturer

Förvaringstemperaturer (°C)

Övrigt utrymme

Vinförvaring

Svalutrymme

Färska matvaror

Kylutrymme

Enstjärnigt utrymme

Tvåstjärnigt utrymme/sektion

Frysfack och trestjärnigt utrymme/skåp

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Anmärkningar:

tom

:

det andra utrymmets förvaringstemperatur

twma

:

förvaringstemperatur för vinförvaringsutrymmet med en variation på 0,5 K

tcm

:

svalutrymmets förvaringstemperatur

t1m, t2m, t3m

:

förvaringstemperatur för utrymmet för färska matvaror

tma

:

genomsnittlig förvaringstemperatur för utrymmet för färska matvaror

tcc

:

momentan förvaringstemperatur för dryckeskyl

t*, t**, t***

:

maximala temperaturer för förvaringsutrymmet för frysta matvaror

förvaringstemperaturen för isfacket och för det nollstjärniga utrymmet ligger under 0 °C

2.   BERÄKNING AV EKVIVALENT VOLYM

Den ekvivalenta volymen för en kyl eller frys för hushållsbruk är summan av de ekvivalenta volymerna för samtliga utrymmen. Den beräknas i liter och rundas av till närmaste heltal som:

Formula

där:

n är antalet utrymmen

Vc är utrymmets/utrymmenas förvaringsvolym

Tc är utrymmets/utrymmenas nominella temperatur enligt tabell 2

Formula är den termodynamiska faktor som anges i tabell 5

FFc , CC och BI är volymkorrigeringsfaktorer enligt tabell 6

Den termodynamiska korrigeringsfaktorn Formula är temperaturskillnaden mellan den nominella temperaturen för ett utrymme T c (definierat i tabell 2) och omgivningstemperaturen under normala provningsförhållanden vid + 25 C, uttryckt som en kvot av samma skillnad för ett utrymme för färska matvaror vid + 5 C.

Den termodynamiska faktorn för de utrymmen som beskrivs i punkterna i–p i bilaga I anges i tabell 5.

Tabell 5

Termodynamiska faktorer för kylarnas och frysarnas utrymmen

Utrymme

Nominell temperatur

(25 – T c)/20

Övrigt utrymme

Designtemperatur

Formula

Svalutrymme/vinförvaring

+ 12 °C

0,65

Förvaring av färska matvaror

+ 5 °C

1,00

Dryckeskylning

0 °C

1,25

Isframställning och 0-stjärnigt utrymme

0 °C

1,25

Enstjärnigt utrymme

– 6 °C

1,55

Tvåstjärnigt utrymme

– 12 °C

1,85

Trestjärnigt utrymme

– 18 °C

2,15

Frysutrymme för matvaror (fyrstjärnigt utrymme)

– 18 °C

2,15

Anmärkningar:

i)

För universalutrymmen bestäms den termodynamiska faktorn av den nominella temperaturen enligt tabell 2 för den kallaste typen av utrymme för vilken temperaturen kan ställas in av slutanvändaren och bibehållas konstant enligt tillverkarens instruktioner.

ii)

För alla tvåstjärniga sektioner (i en frys) bestäms den termodynamiska faktorn till T c = – 12 °C.

iii)

För övriga utrymmen bestäms den termodynamiska faktorn av den lägsta designtemperatur som kan ställas in av slutanvändaren och bibehållas konstant enligt tillverkarens instruktioner.

Tabell 6

Korrektionsfaktorernas värde

Korrektionsfaktor

Värde

Villkor

FF (frostfritt)

1,2

För frostfria förvaringsfack för frysta matvaror

1

Övriga

CC (klimatklass)

1,2

För produkter i T klass (tropiska)

1,1

För produkter i ST klass (subtropiska)

1

Övriga

BI (inbyggda)

1,2

För inbyggda produkter under 58 cm i bredd

1

Övriga

Anmärkningar:

i)

FF är volymkorrektionsfaktorn för frostfria avdelningar.

ii)

CC är volymkorrektionsfaktorn för en given klimatklass. Om en kyl eller frys klassificeras i mer än en klimatklass används klimatklassen med den högsta korrektionsfaktorn vid beräkningen av ekvivalent volym.

iii)

BI är volymkorrektionsfaktor för inbyggda produkter.

3.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

Vid beräkning av energieffektivitetsindex (EEI) jämförs den årliga energiförbrukningen för en kyl eller frys för hushållsbruk med den normala årliga energiförbrukningen.

1)

Energieffektivitetsindex beräknas enligt:

Formula

där:

=

AEC

=

årlig energiförbrukning för kylen eller frysen för hushållsbruk

=

SAEC

=

årlig normal energiförbrukning för kylen eller frysen för hushållsbruk

2)

Den årliga energiförbrukningen (AE C) för en kyl eller frys beräknas i kWh/år och avrundas till två decimaler, som:

AEc = E24h × 364

där:

E24h är kylens eller frysens energiförbrukning i kWh/24 h avrundad till tre decimaler.

3)

Den normala årliga energiförbrukningen (SAE C) för en kyl eller frys beräknas i kWh/år och avrundas till två decimaler, enligt:

SAEc = Veq × M + N + CH

där:

Veq är kylens eller frysens ekvivalenta volym

CH motsvarar 50 kWh/år för kylar och frysar för hushållsbruk med en dryckeskyl med en förvaringsvolym på minst 15 liter

värdena M och N framgår av tabell 7 för varje kyl och frys för hushållsbruk

Tabell 7

Värden för M och N per produktkategori

Kategori

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Inkluderar även trestjärniga skåp för frysta matvaror.

(2)  För frostfria kylar och frysar för hushållsbruk tillåts en temperaturavvikelse under avfrostningscykeln på högst 3 K under det som kortast av antingen en period på 4 timmar eller 20 % av driftcykelns varaktighet.

(3)  För kylar och frysar för hushållsbruk av kategori 10 är M- och N-värdena beroende av temperatur och antal stjärnor för utrymmet med lägst förvaringstemperatur som kan ställas in av slutanvändaren och bibehållas konstant enligt tillverkarens instruktioner. När det bara finns ett ”övrigt utrymme” enligt definitionen i tabell 2 och punkt p i bilaga I används M- och N-värdena för kategori 1. Produkter med trestjärniga utrymmen eller utrymmen för frysta matvaror betraktas som kyl- och frysskåp.


BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven som anges i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter prova en enda kyl eller frys för hushållsbruk. Om den uppmätta parametern inte motsvarar de värden som angetts av tillverkaren i enlighet med artikel 4.2 inom det intervall som anges i tabell 1, ska mätningarna utföras på ytterligare tre kylar eller frysar för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre ytterligare kylar eller frysar för hushållsbruk ska uppfylla kraven i bilaga II inom det intervall som anges i tabell 1 i den bilagan.

I annat fall ska alla övriga ekvivalenta kylar och frysar för hushållsbruk anses inte uppfylla kraven.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Angiven bruttovolym

Det uppmätta värdet får inte understiga märkvärdet (1) med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter.

Angiven förvaringsvolym

Det uppmätta värdet får inte understiga märkvärdet (1) med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter. Om volymerna för svalutrymmen och utrymmen för färska matvaror kan justeras i förhållande till varandra av användaren, gäller denna mätosäkerhet när svalutrymmet justerats till sin minsta volym.

Frysningskapacitet

Det uppmätta värdet får inte understiga märkvärdet med mer än 10 %.

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte överstiga märkvärdet (E24h ) med mer än 10 %.

Energiförbrukningen för kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym under 10 liter

Det uppmätta värdet får inte överstiga det gränsvärde som anges i bilaga II punkt 1.2 c med mer än 0,10 W vid 95 % konfidensnivå.

Vinkylskåp

Det uppmätta värdet för relativ luftfuktighet får inte överstiga det nominella intervallet med mer än 10 %.

Utöver det förfarande som anges i bilaga III ska medlemsstaterna använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå, inklusive metoder som fastställs i standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning


(1)  Med ”märkvärde” avses ett värde som angetts av tillverkaren.


BILAGA VI

Indikativa riktmärkena för kylar och frysar för hushållsbruk

När denna förordning trädde i kraft identifierades följande bästa tänkbara tillgängliga teknik på marknaden för kylar och frysar för hushållsbruk vad gäller deras energieffektivitetsindex.

Kylskåp, kompressortyp:

EEI = 29,7 och en årlig energiförbrukning på 115 kWh/år för en total förvaringsvolym på 300 liter i utrymmen för färska matvaror plus en 25 liters dryckeskyl och klimatklass T (tropisk).

Buller: 33 dB(A).

Kylskåp, absorbtionstyp:

EEI = 97,2 och en årlig energiförbrukning på 245 kWh/år för en total förvaringsvolym på 28 liter i utrymmen för färskvaror och klimatklass N (tempererat).

Buller ≈ 0 dB(A).

Kyl- och frysskåp, kompressortyp:

EEI = 28,0 och en årlig energiförbrukning på 157 kWh/år för en total förvaringsvolym på 255 liter, varav 236 liter i ett utrymme för färska matvaror och ett 19 liters fyrstjärnigt frysutrymme och klimatklass T (tropisk).

Buller = 33 dB(A).

Frysskåp, kompressortyp:

EEI = 29,3 och en årlig energiförbrukning på 172 kWh/år för en total förvaringsvolym på 195 liter i ett fyrstjärnigt frysutrymme och klimatklass T (tropisk).

Buller = 35 dB(A).

Frysboxar, kompressortyp:

EEI = 27,4 och en årlig energiförbrukning på 153 kWh/år för en total förvaringsvolym på 223 liter i ett fyrstjärnigt frysutrymme och klimatklass T (tropisk).

Buller =37 dB(A).


Top