EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0046

Kommissionens direktiv 2009/46/EF af 24. april 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EØS-relevant tekst)

OJ L 109, 30.4.2009, p. 14–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 219 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; stiltiende ophævelse ved 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/46/oj

30.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/46/EF

af 24. april 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af direktiv 2006/87/EF i december 2006 er der vedtaget ændringer i inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen i henhold til artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen. Det er derfor nødvendigt at ændre direktiv 2006/87/EF i overensstemmelse hermed.

(2)

Det bør sikres, at fællesskabets fartøjscertifikat og det fartøjscertifikat, der udstedes i overensstemmelse med inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen, udstedes på grundlag af tekniske krav, som garanterer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

(3)

Der bør være bestemmelser, som svarer til bestemmelserne i inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen, for så vidt angår montering og inspektion af ibrugtagne motorer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (2).

(4)

For at undgå konkurrenceforvridning og forskellige sikkerhedsniveauer bør ændringerne i direktiv 2006/87/EF gennemføres hurtigst muligt.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er omhandlet i artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (3) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag I til direktiv 2006/87/EF ændres punktet om Den Italienske Republik i kapitel 3 til:

»Den Italienske Republik

Alle sejlbare indre vandveje.«

Artikel 2

Bilag II til direktiv 2006/87/EF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 3

Bilag V til direktiv 2006/87/EF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 4

Medlemsstater, der har indre vandveje som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2009. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne bestemmer, hvordan denne henvisning skal foretages.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


BILAG I

1)

I indholdsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

a)

Titlen på kapitel 8a affattes således:

b)

følgende artikler vedrørende kapitel 8a indsættes efter titlen på kapitel 8a:

»Artikel 8a.01 —

Definitioner

Artikel 8a.02 —

Generelle bestemmelser

Artikel 8a.03 —

Anerkendte typegodkendelser

Artikel 8a.04 —

Monteringsinspektion og mellem- og særinspektion

Artikel 8a.05 —

Tekniske tjenester«

c)

Titlen på artikel 10.03a affattes således:

 

»Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af beboelsesrum, styrehuse og passagerområder«

d)

Titlen på artikel 10.03b affattes således:

 

»Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum, kedelrum og pumperum«

e)

Efter artikel 24.07 indsættes følgende titel:

»Artikel 24.08 —

Overgangsbestemmelser vedrørende artikel 2.18«

f)

Efter artikel 24a.04 indsættes følgende titel:

»Artikel 24a.05 —

Overgangsbestemmelser vedrørende artikel 2.18«

g)

Efter tillæg II tilføjes følgende tillæg:

»TILLÆG III

MODEL TIL FÆLLES EUROPÆISK FARTØJSIDENTIFIKATIONSNUMMER

TILLÆG IV

OPLYSNINGER TIL IDENTIFIKATION AF ET FARTØJ

TILLÆG V

MOTORPARAMETERPROTOKOL«

2)

I artikel 1.01 foretages følgende ændringer:

a)

nr. 52 affattes således:

»52.   »mønstringsområder«: områder på fartøjet, der er særligt beskyttede, og hvor personer samles i tilfælde af fare«

b)

nr. 76 affattes således:

»76.   »dybgang (T)«: den lodrette afstand i m mellem skrogets laveste punkt, ikke medregnet kølen og andre fastgjorte anordninger, og den dybeste lastevandlinje«

c)

Efter nr. 76 indsættes som nr. 76a:

»76a.   »dybgang overalt (TOA)«: den lodrette afstand i m mellem skrogets laveste punkt, herunder medregnet kølen og andre fastgjorte anordninger, og den dybeste lastevandlinje«

d)

Efter nr. 97 indsættes som nr. 97a og 97b:

»97a.   »navigationslys«: lysmanifestationer fra navigationslys til identifikation af fartøjer«

»97b.   »lyssignaler«: lysmanifestationer, der supplerer visuelle signaler eller lydsignaler«

3)

Artikel 2.07, stk. 1, affattes således:

»1.

Den flydende strukturs ejer eller dennes repræsentant skal meddele enhver ændring af navn eller ejerforhold, en ny måling eller ændring af indregistreringen eller hjemstedshavnen til den kompetente myndighed og fremsende fællesskabscertifikatet til myndigheden med henblik på rettelse.«

4)

I artikel 7.04 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.

Retningen af trækkraftens påvirkning af fartøjet samt skruens eller hovedmaskinens rotationshastighed skal være angivet.«

b)

Stk. 9, andet afsnit, affattes således:

»Forskrifterne i stk. 1-8 finder med de fornødne ændringer anvendelse under hensyn til de særlige egenskaber og arrangementer, der er valgt til ovennævnte aktive styre- og fremdrivningsanordninger. Analogt med stk. 2 betjenes hvert anlæg med et håndtag, der bevæges i en lodret cirkelbue omtrent parallelt med anlæggets drivtryk. Håndtagets stilling skal tydeligt vise retningen af drivtrykket på fartøjet.

Betjenes rorpropeller- og Voith-Schneider-propellersystemer ikke med håndtag, kan inspektionsorganet tillade undtagelser fra kravene i stk. 2. Undtagelserne skal anføres i fællesskabscertifikatet i tekstboks 52.«

5)

Efter kapitel 8 indsættes som kapitel 8a:

»KAPITEL 8a

EMISSION AF FORURENENDE LUFTARTER OG PARTIKLER FRA DIESELMOTORER

Artikel 8a.01

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

1.

»motor«: en motor, der arbejder efter kompressionstændingsprincippet (dieselmotor)

1a.

»fremdriftsmotor«: en motor til fremdrift af et fartøj på indre vandveje som defineret i artikel 2 i direktiv 97/68/EF (1);

1b.

»hjælpemotor«: en motor, som anvendes til andre formål end fremdriften af et fartøj

1c.

»ombytningsmotor«: en brugt, efterset motor, som erstatter en motor i drift, og som har samme udformning (rækkemotor, V-motor) som den erstattede motor og samme antal cylindre, og hvis effekt og hastighed ikke afviger mere end 10 % fra den erstattede motors effekt og hastighed

2.

»typegodkendelse«: den procedure, jf. artikel 2, andet led, i direktiv 97/68/EF, hvorefter en medlemsstat attesterer, at en type motor eller en motorfamilie opfylder de relevante tekniske krav for så vidt angår emission af forurenende luftarter og partikler

3.

»monteringsinspektion«: proceduren, hvorefter den kompetente myndighed kontrollerer, at en motor monteret i et fartøj stadig opfylder de tekniske krav i dette kapitel, selv om den siden udstedelsen af typegodkendelsen måtte være blevet ændret eller tilpasset for så vidt angår emissionsniveauet for forurenende luftarter og partikler

4.

»melleminspektion«: proceduren, hvorefter den kompetente myndighed kontrollerer, at en motor monteret i et fartøj stadig opfylder de tekniske krav i dette kapitel, selv om den siden monteringsinspektionen måtte være blevet ændret eller tilpasset for så vidt angår emissionsniveauet for forurenende luftarter og partikler

5.

»særinspektion«: proceduren, hvorefter den kompetente myndighed kontrollerer, at et fartøjs motor stadig opfylder de tekniske krav i dette kapitel efter hver væsentlig ændring for så vidt angår emissionsniveauet for forurenende luftarter og partikler

6.

(Uden indhold)

7.

»motorfamilie«: en af fabrikanten opstillet gruppe af motorer, der som følge af deres konstruktion må forventes at svare til hinanden med hensyn til udledning af forurenende luftarter og partikler fra udstødningen som defineret i artikel 2, fjerde led, i direktiv 97/68/EF med senere ændringer, og som opfylder kravene i henhold til reglerne i artikel 8a.03

8.

(Uden indhold)

9.

(Uden indhold)

10.

(Uden indhold)

11.

»fabrikant«: den person eller organisation, jf. artikel 2 i direktiv 97/68/EF med senere ændringer, som over for de godkendende myndigheder er ansvarlig for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse. Det kræves ikke, at den pågældende person eller organisation er direkte involveret i alle stadier af motorens produktion

12.

(Uden indhold)

13.

(Uden indhold)

14.

(Uden indhold)

15.

(Uden indhold)

16.

»motorparameterprotokol«: det dokument i henhold til tillæg V, hvori alle parametre for motoren og ændringer heraf samt komponenter og motorindstillinger, som har indflydelse på emissionsniveauet for forurenende luftarter og partikler, behørigt registreres

17.

“motorfabrikantens instruktioner om inspektion af komponenter og motorparametre af betydning for udledningen af udstødningsgasser”: dokument, der udarbejdes med henblik på gennemførelse af monterings-, mellem- eller særinspektion.

Artikel 8a.02

Generelle bestemmelser

1.

Uden at det berører kravene i direktiv 97/68/EF, gælder bestemmelserne i dette kapitel for alle motorer med en nominel effekt på mere end 19 kW, der er monteret i fartøjer på indre vandveje eller i maskineri ombord på sådanne fartøjer.

2.

Motorerne skal opfylde kravene i direktiv 97/68/EF.

3.

Overholdelsen af de aktuelle grænseværdier for udledning af udstødningsgasser fastslås på grundlag af en typegodkendelse i henhold til artikel 8a.03.

4.

Monteringsinspektion:

a)

Efter montering af motoren ombord, men før den tages i brug, gennemføres en monteringsinspektion. Denne inspektion, som enten er en del af den første inspektion af fartøjet eller en særinspektion på grund af monteringen af den pågældende motor, skal føre frem til, at motoren enten registreres i det fællesskabscertifikat, som udstedes for første gang, eller at det bestående fællesskabscertifikat ændres

b)

Inspektionsorganet kan afstå fra en monteringsinspektion i henhold til litra a), hvis en motor med en nominel effekt PN på mindre end 130 kW erstattes af en motor, som er omfattet af den samme typegodkendelse. Det er en forudsætning herfor, at fartøjets ejer eller hans bemyndigede repræsentant underretter inspektionsorganet om ombytningen af motoren og fremsender en kopi af typegodkendelsesdokumentet med nøjere oplysning om identifikationsnummeret på den nymonterede motor. Inspektionsorganet foretager de relevante ændringer i fællesskabscertifikatets tekstboks 52.

5.

Melleminspektioner af motoren udføres i forbindelse med de periodiske inspektioner i henhold til artikel 2.09.

6.

Efter en væsentlig ændring af en motor skal der altid gennemføres en særinspektion, hvis ændringen kan påvirke udledningen af forurenende luftarter og partikler fra motoren.

6a.

Resultaterne af inspektioner i henhold til artikel 8a.02, stk. 4 til 6, registreres i motorparameterprotokollen.

7.

Inspektionsorganet skal i fællesskabscertifikatets tekstboks 52 anføre typegodkendelsesnumrene og identifikationsnumrene for alle motorer, der er monteret ombord på fartøjet, og som er underlagt kravene i dette kapitel. For motorer omfattet af artikel 9, stk. 4, litra a), i direktiv 97/68/EF er det tilstrækkeligt at anføre identifikationsnummeret.

8.

Den kompetente myndighed kan overdrage udførelsen af opgaver i henhold til dette kapitel til en teknisk tjeneste.

Artikel 8a.03

Anerkendte typegodkendelser

1.

Følgende typegodkendelser anerkendes, forudsat at motorens anvendelse er omfattet af den relevante typegodkendelse:

a)

typegodkendelser i henhold til direktiv 97/68/EF

b)

typegodkendelser, som i henhold til direktiv 97/68/EF (2) anerkendes som ækvivalente.

2.

For alle typegodkendte motorer skal mindst følgende dokumenter eller kopier heraf forefindes om bord:

a)

typegodkendelsesdokumentet

b)

motorfabrikantens instruktioner om inspektion af komponenter og motorparametre af betydning for udledningen af forurenende luftarter og partikler

c)

motorparameterprotokollen.

Artikel 8a.04

Monteringsinspektion og mellem- og særinspektion

1.

På tidspunktet for monteringsinspektionen i henhold til artikel 8a.02, stk. 4, og ved melleminspektioner i henhold til artikel 8a.02, stk. 5, og særinspektioner i henhold til artikel 8a.02, stk. 6, foretager den kompetente myndighed en inspektion af motorens aktuelle tilstand for så vidt angår de komponenter, justeringer og parametre, der er anført i instruktionerne i henhold til artikel 8a.01, stk. 17.

Konstaterer myndigheden, at motoren ikke er i overensstemmelse med den godkende motortype eller motorfamilie, kan den:

a)

kræve

aa)

at der træffes foranstaltninger til at genetablere motorens overensstemmelse

bb)

at der foretages passende ændringer i typegodkendelsesdokumentet, eller

b)

forlange en måling af de faktiske emissioner.

Hvis motorens overensstemmelse ikke genetableres, eller hvis der ikke sker passende ændring af typegodkendelsesdokumentet, eller hvis målingerne påviser manglende overholdelse af emissionsgrænseværdierne, afviser den kompetente myndighed at udstede et fællesskabscertifikat eller tilbagekalder et allerede udstedt fællesskabscertifikat.

2.

For motorer med systemer til efterbehandling af udstødningsgasser, kontrolleres det i forbindelse med monterings-, mellem- eller særinspektion, at disse systemer fungerer korrekt.

3.

De i stk. 1 omhandlede inspektioner gennemføres på grundlag af motorfabrikantens instruktioner om inspektion af motorkomponenter og parametre af betydning for udledningen af forurenende luftarter og partikler. Instruktionerne udarbejdes af fabrikanten og godkendes af en kompetent myndighed og skal anføre udstødningsrelevante komponenter, justeringer heraf og parametre, på grundlag af hvilke en vedvarende overholdelse af grænseværdierne for udledning af udstødningsgasser kan antages. Instruktionerne skal mindst omfatte følgende:

a)

motortype og i givet fald motorfamilie med en angivelse af nominel effekt og hastighed

b)

en liste over komponenter og motorparametre af betydning for udledningen af udstødningsgasser

c)

entydige kendetegn, som identificerer de tilladte komponenter af betydning for udledningen af udstødningsgasser (f.eks. identifikationsnumre angivet på komponenterne)

d)

motorparametre af betydning for udledningen af udstødningsgasser, f.eks. indstillingsintervaller for indsprøjtningstidspunkt, tilladt kølevandstemperatur, maksimalt udstødningsgasmodtryk osv.

For motorer med systemer til efterbehandling af udstødningsgasser skal instruktionerne også omfatte procedurer til kontrol af, at systemet til efterbehandling af udstødningsgasser fungerer effektivt.

4.

Montering af motorer i fartøjer skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i typegodkendelsen. Herudover må undertrykket ved indsugningen og udstødningsgasmodtrykket ikke overstige de værdier, der er anført for den godkendte motor.

5.

Hvis de motorer, som monteres ombord, tilhører en motorfamilie, må der ikke foretages nogen justeringer eller ændringer, som kan påvirke udledningen af udstødningsgasser og partikler i negativ retning, eller som ligger uden for det foreslåede justeringsinterval.

6.

Hvis det er nødvendigt at foretage justeringer eller ændringer af motoren efter typegodkendelsen, skal disse registreres korrekt i motorparameterprotokollen.

7.

Hvis monteringsinspektionen eller melleminspektioner viser, at motorer monteret ombord med hensyn til deres parametre, komponenter og indstillelige egenskaber overholder specifikationerne i instruktionerne i henhold til artikel 8a.01, stk. 17, kan det antages, at udledningen af udstødningsgasser og partikler fra motorerne ligeledes overholder de grundliggende grænseværdier.

8.

Har en motor opnået typegodkendelse, kan den kompetente myndighed efter eget skøn reducere omfanget af monteringsinspektionen eller melleminspektionen i henhold til disse bestemmelser. Der skal gennemføres en fuld inspektion af mindst én cylinder eller én motor i en motorfamilie, og inspektionsomfanget må kun reduceres, hvis der er grund til at antage, at alle andre cylindre eller motorer opfører sig lige som den kontrollerede cylinder eller motor.

Artikel 8a.05

Tekniske tjenester

1.

Tekniske tjenester skal opfylde den europæiske standard om generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence (EN ISO/IEC 17025:2000), under behørig hensyntagen til følgende forhold:

a)

Motorfabrikanter kan ikke godkendes som tekniske tjenester.

b)

I forbindelse med dette kapitel kan en teknisk tjeneste med den kompetente myndigheds tilladelse anvende faciliteter uden for sine egne prøvningslaboratorier.

c)

Hvis den kompetente myndighed anmoder om det, skal tekniske tjenester påvise, at de er godkendt til at udføre den type aktiviteter, der er omhandlet i dette stykke, i Fællesskabet.

d)

Tekniske tjenester i tredjelande kan kun udpeges som en anerkendt teknisk tjeneste inden for rammerne af bilaterale eller multilaterale aftaler mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland.

2.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om navne og adresser på de tekniske tjenester, som sammen med deres kompetente myndighed er ansvarlige for anvendelsen af dette kapitel. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for medlemsstaterne.

6)

Titlen på artikel 10.03a affattes således:

 

»Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af beboelsesrum, styrehuse og passagerområder«

7)

Titlen til artikel 10.03b affattes således:

 

»Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum, kedelrum og pumperum«

8)

Artikel 15.06, stk. 5, litra a), affattes således:

»a)

De skal have en fri bredde på mindst 0,80 m. Hvis de fører til rum, der anvendes af mere end 80 passagerer, skal de opfylde bestemmelserne i stk. 3, litra d) og e), for så vidt angår bredden af udgange, der fører til forbindelsesgange.«

9)

I artikel 15.06, stk. 8, foretages følgende ændringer:

a)

Litra e) affattes således:

»e)

Hvis der findes faste sæder eller bænke i et rum, der er afsat til mønstringsområde, behøver der ikke tages hensyn til det tilsvarende antal personer ved beregningen af mønstringsområdets samlede areal i henhold til litra a). Antallet af personer, for hvilke der tages hensyn til faste sæder eller bænke i et givet rum, må dog ikke overstige antallet af personer, som har adgang til mønstringsområdet i dette rum.«

b)

Litra f) affattes således:

»f)

Der skal være let adgang til redningsmidlerne fra evakueringsområderne.«

c)

Litra g) affattes således:

»g)

Det skal være muligt at evakuere personer sikkert fra disse evakueringsområder, uanset hvilken side af fartøjet der anvendes.«

d)

Litra h) affattes således:

»h)

Mønstringsområderne skal være placeret over nedsænkningslinjen.«

e)

Litra i) affattes således:

»i)

Mønstrings- og evakueringsområderne skal være markeret i sikkerhedsplanen og være angivet ved skiltning om bord på fartøjet.«

f)

Litra j) affattes således:

»j)

Bestemmelserne i litra d) og e) anvendes også på glat dæk, der er afsat til mønstringsområde.«

g)

Litra l) affattes således:

»l)

Det samlede areal i henhold til litra a) skal dog i alle tilfælde, hvor det reduceres i henhold til litra e), j) og k), være tilstrækkeligt til mindst 50 % af det højst tilladte antal passagerer.«

10)

Artikel 15.08, stk. 6, affattes således:

»6.

Der skal om bord være et permanent installeret lænsepumpesystem.«

11)

I tabellen i artikel 24.02, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 5, bliver til punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 6.

b)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende artikel 7.04, stk. 2:

»stk. 3

Display

Hvis der ikke er et styrehus indrettet til radarnavigation ved én person: NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

stk. 9,tredje punktum

Betjening med håndtag

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

fjerde punktum

Tydelig visning af retningen af drivtrykket

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

c)

Punktet vedrørende artikel 8.02, stk. 4, affattes således:

»stk. 4

Eftersyn af rørforbindelser

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2025«

d)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende artikel 8.02, stk. 4:

»stk. 5

Dobbeltvægget rørsystem

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2025

stk. 6

Isolering af motordele

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet«

e)

Punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 9, første punktum, bliver til punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 9, andet punktum.

f)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende kapitel 8.05, stk. 13:

»8.06

Tanke til smøreolie, deres rør og andet tilbehør

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045

8.07

Tanke til olie til kraftoverføringssystemer, kontrol- og aktiveringssystemer og varmesystemer, deres rør og andet tilbehør

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045«

g)

Punktet vedrørende kapitel 8a affattes således:

 

»KAPITEL 8a

 

8a.02, stk. 2 og stk. 3

Overholdelse af kravene/grænseværdierne for udstødningsgasser

Forskrifterne finder ikke anvendelse på:

a)

motorer, der er monteret før den 1.1.2003

b)

ombytningsmotorer, som indtil den 31.12.2011 monteres om bord på fartøjer, som var i drift den 1.1.2002

For motorer monteret

a)

i fartøjer mellem den 1.1.2003 og den 1.7.2007 gælder emissionsgrænseværdierne i bilag XIV til direktiv 97/68/EF

b)

i fartøjer eller ombordværende maskineri efter den 30.6.2007 gælder emissionsgrænseværdierne i bilag XV til direktiv 97/687EF

Kravene til motorkategori:

aa)

V for fremdriftsmotorer og for hjælpemotorer på mere end 560 kW og

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K for hjælpemotorer i direktiv 97/68/EF finder tilsvarende anvendelse«

h)

Punktet vedrørende artikel 9.15, stk. 9, bliver til punktet vedrørende artikel 9.15, stk. 10.

i)

Følgende punkt indsættes efter titlen »KAPITEL 15«:

»15.01, stk. 1, litra c)

Artikel 8.08, stk. 2, andet punktum, finder ikke anvendelse

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2007«

j)

Punktet vedrørende artikel 15.01, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

Artikel 9.14, stk. 3, andet punktum, finder ikke anvendelse for nominelle driftsspændinger over 50 V

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

12)

I tabellen i artikel 24.06, stk. 5, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 2:

»7.04, stk. 3

Display

Hvis der ikke er et styrehus indrettet til radarnavigation ved én person: NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.4.2007

stk. 9, tredje punktum

Betjening med håndtag

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.4.2007

fjerde punktum

Forbud mod at vise stråleretningen

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.4.2007«

b)

Punktet vedrørende artikel 8.02, stk. 4, affattes således:

»8.02, stk. 4

Eftersyn af rørforbindelser

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 2025

1.4.2007«

c)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende artikel 8.02, stk. 4:

»stk. 5

Dobbeltvægget rørsystem

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2025

1.4.2007

stk. 6

Isolering af motordele

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026

1.4.2003«

d)

Punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 9, første punktum, bliver til punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 9, andet punktum.

e)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 13:

»8.06

Tanke til smøreolie, deres rør og andet tilbehør

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045

1.4.2007

8.07

Tanke til olie til kraftoverføringssystemer, kontrol- og aktiveringssystemer og varmesystemer, deres rør og andet tilbehør

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045

1.4.2007«

f)

Punktet vedrørende kapitel 8a affattes således:

 

»KAPITEL 8a

 

 

 

 

Forskrifterne finder ikke anvendelse på:

a)

motorer, der er monteret før den 1.1.2003

b)

ombytningsmotorer, som indtil den 31.12.2011 monteres om bord på fartøjer, som var i drift den 1.1.2002

1.1.2002

8a.02, stk. 2 og stk. 3

Overholdelse af kravene/grænseværdierne for udstødningsgasser

For motorer, der var monteret

a)

i fartøjer mellem den 1.1.2003 og den 1.7.2007 gælder emissionsgrænseværdierne i bilag XIV til direktiv 97/68/EF

b)

i fartøjer eller ombordværende maskineri efter den 30.6.2007 gælder emissionsgrænseværdierne i bilag XV til direktiv 97/68/EF

Kravene til motorkategori:

aa)

V for fremdriftsmotorer og for hjælpemotorer på mere end 560 kW, og

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K for hjælpemotorer i direktiv 97/68/EF

finder tilsvarende anvendelse«

1.7.2007

g)

Punktet vedrørende artikel 15.01, stk. 1, litra c), affattes således:

»15.01, stk. 1, litra c)

Artikel 8.08, stk. 2, andet punktum, finder ikke anvendelse

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet

1.1.2006«

13)

Følgende artikel indsættes som artikel 24.08 efter artikel 24.07:

»Artikel 24.08

Overgangsbestemmelser vedrørende artikel 2.18

Ved udstedelsen af et fællesskabscertifikat til fartøjer, som efter den 31. marts 2007 havde et gyldigt fartøjscertifikat i henhold til inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen, anvendes det allerede tildelte fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer, og suppleres i givet flad med et foranstillet ciffer »0«.«

14)

I tabellen i artikel 24a.02, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 5, bliver til punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 6.

b)

Følgende punkter indsættes efter punktet vedrørende artikel 7.04, stk. 2:

»stk. 3

Display

Hvis der ikke er et styrehus indrettet til radarnavigation ved én person: NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 30.12.2024

stk. 9, tredje punktum

Betjening med håndtag

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 30.12.2024

fjerde punktum

Forbud mod at vise stråleretningen

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 30.12.2024«

c)

Punktet vedrørende artikel 8.02, stk. 1, der lyder:

»stk. 4

Beskyttelse af maskindele

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet«

erstattes af følgende punkter:

»stk. 4

Eftersyn af rørforbindelser

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 30.12.2024

stk. 5

Dobbeltvægget rørsystem

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 30.12.2024

stk. 6

Isolering af motordele

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet«

d)

Punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 7, affattes således:

»stk. 7, første afsnit

Hurtigtlukkende ventil, der kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

NRC, senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2029«

e)

Punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 9, første punktum, bliver til punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 9, andet punktum.

f)

Følgende punkt vedrørende kapitel 8a indsættes efter punktet vedrørende artikel 8.10, stk. 3:

 

»KAPITEL 8a

 

 

 

Forskrifterne finder ikke anvendelse på:

a)

fremdriftsmotorer og hjælpemotorer med en nominel effekt på mere end 560 kW i følgende kategorier, jf. tillæg I, afsnit 4.1.2.4, i direktiv 97/68/EF, som monteres i fartøjer eller i ombordværende maskineri:

aa)

V1:1 til V1:3 indtil den 31. december 2006

bb)

V1:4 og V2:1 til V2:5 indtil den 31. december 2008

b)

hjælpemotorer med en nominel effekt på op til 560 kW og variabel hastighed i følgende kategorier, jf. artikel 9, stk. 4a, i direktiv 97/68/EF, som monteres i fartøjer eller i ombordværende maskineri:

aa)

H indtil den 31. december 2005

bb)

I og K indtil den 31. december 2006

cc)

J indtil den 31. december 2007

c)

hjælpemotorer med en nominel effekt på op til 560 kW og konstant hastighed i følgende kategorier, jf. artikel 9, stk. 4a, i direktiv 97/68/EF som monteres i fartøjer eller i ombordværende maskineri:

aa)

D, E, F og G indtil den 31. december 2006 (3)

bb)

H, I og K indtil den 31. december 2010

cc)

J indtil den 31. december 2011

d)

motorer, som overholder grænseværdierne i XIV til direktiv 97/68/EF, og som indtil 30. juni 2007 monteres i fartøjer eller i ombordværende maskineri

e)

ombytningsmotorer, som indtil den 31. december of 2011 monteres i fartøjer eller i ombordværende maskineri for at erstatte en motor, for hvilken forskrifterne ikke gælder, jf. litra a) til d).

De i litra a) til d) nævnte datoer udsættes i to år for så vidt angår motorer med en fabrikationsdato, der ligger tidligere end de nævnte datoer.

15)

Følgende artikel indsættes som artikel 24a.05 efter artikel 24a.04:

»Artikel 24a.05

Overgangsbestemmelser vedrørende artikel 2.18

Artikel 24.08 finder anvendelse med de fornødne ændringer.«

16)

I tillæg II affattes administrativ retningslinje nr. 23 således:

»Administrativ retningslinje nr. 23

Motoranvendelser omfattet af den relevante typegodkendelse

(artikel 8a.03, stk. 1, i bilag II)

1.   Indledning

I henhold til artikel 8a.03, stk. 1, anerkendes typegodkendelser udstedt i henhold til direktiv 97/68/EF og typegodkendelser, som i henhold til direktiv 97/68/EF anerkendes som ækvivalente, hvis motoranvendelsen er omfattet af den relevante typegodkendelse.

Motorer om bord på fartøjer til sejlads på indre vandveje kan have flere anvendelser.

I afsnit 2 i denne administrative retningslinje forklares, hvornår motoranvendelser kan anses for at være omfattet af den relevante typegodkendelse. I afsnit 3 afklares, hvordan motorer behandles, som i forbindelse med aktiviteterne om bord har mere end en anvendelse.

2.   Relevant typegodkendelse

Motoranvendelser anses for at være omfattet af den relevante typegodkendelse, hvis anvendelsen er fastlagt på grundlag af nedenstående tabel. Motorkategori, grænseværditrin og testcyklus er anført i overensstemmelse med betegnelsen i typegodkendelsesnumrene.

Motoranvendelse

Retsgrundlag

Motorkategori

Grænseværditrin

Test

Krav

Cyklus ISO 8178

Fremdriftsmotorer med propelegenskaber

I

Direktiv 97/68/EF

V

III A

C (4)

E3

RVIR

I, II (5)

E3

Hovedfremdriftsmotor med konstant hastighed (herunder anlæg med dieselelektrisk fremdrift og indstillelig propel)

II

Direktiv 97/68/EF

V

III A

C (4)

E2

RVIR

I, II (5)

E2

Hjælpemotorer med

konstant hastighed

III

Direktiv 97/68/EF

D, E, F,G

II

B

D2

H, I, J, K

III A

V (6)

RVIR

I, II (5)

D2

variabel hastighed og belastning

IV

Direktiv 97/68/EF

D,E,F,G

II

A

C 1

H, I, J, K

III A

V (6)

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RVIR

I, II (5)

C1

3.   Særlige motoranvendelser

3.1.

Motorer, som i forbindelse med aktiviteterne om bord skal kunne bruges til mere end én anvendelse, behandles således:

a)

hjælpemotorer, som driver enheder eller maskineri, der i henhold til tabellen i afsnit 2 skal henføres under anvendelse III eller IV, skal være typegodkendt til alle respektive anvendelser i denne tabel.

b)

hovedfremdriftsmotorer, som driver yderligere enheder og maskineri, behøver kun at være typegodkendt til den relevante type hovedfremdrift, jf. tabellen i afsnit 2, hvis motorens hovedanvendelse er fremdrift af fartøjet. Hvis den tid, der går med hjælpeanvendelsen, udgør mere end 30 %, skal motoren ud over at være typegodkendt til fremdrift som hovedanvendelse også være typegodkendt til hjælpeanvendelsen.

3.2.

Motorer, som driver bovpropeller, uanset om det sker direkte eller via en generator, kan, hvis der er tale om:

a)

variabel motorhastighed og belastning, henføres til anvendelse I eller IV, jf. tabellen i afsnit 2

b)

konstant motorhastighed, henføres til anvendelse II eller III, jf. tabellen i afsnit 2.

3.3.

Motorerne skal være monteret med den effekt, der er godkendt i medfør af typegodkendelsen og angivet på motoren ved hjælp af typeidentifikationsnummeret. Hvis sådanne motorer driver enheder eller maskineri med et lavere effektforbrug, må effekten kun reduceres med motoreksterne foranstaltninger med henblik på at nå det effektniveau, der er nødvendigt for anvendelsen.«

17)

Som tillæg V indsættes:

»Tillæg V

Motorparameterprotokol

Image

Image

Image

Image


(1)  EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.

(2)  Alternative typegodkendelser, som anerkendes i henhold til direktiv 97/68/EF, er opført i bilag XII, artikel 2, til direktiv 97/68/EF.«

(3)  I overensstemmelse med bilag I, afsnit, 1, punkt A, nr. ii), i direktiv 2004/26/EF om ændring af direktiv 97/68/EF gælder grænserne for disse motorer med konstant hastighed først fra denne dato«

(4)  Anvendelsen »fartøjsfremdrift med propelegenskaber« eller »fartøjsfremdrift med konstant hastighed« bør anføres i typegodkendelsesdokumentet.

(5)  Trin II-grænseværdierne, der er fastsat i inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen (RVIR), gælder fra den 1.7.2007.

(6)  Gælder kun for motorer med en nominel effekt på mere end 560 kW.


BILAG II

Bilag V, del 1, ændres således:

1)

Det tredje stykke under bemærkninger på side 1 affattes således:

»Den flydende strukturs ejer eller dennes repræsentant skal gøre den kompetente myndighed opmærksom på enhver ændring af navn eller ejerforhold, en ny måling eller ændring af indregistreringen eller hjemstedshavnen og fremsende fællesskabscertifikatet til myndigheden med henblik på rettelse.«

2)

I modellens tekstboks 12 affattes den indledende bemærkning således:

»Certifikatets nummer (1), det europæiske fartøjsidentifikationsnummer (2), registreringsnummer (3) og målenummer (4) er med tilsvarende tegn påført følgende steder på den flydende struktur.«

3)

I modellens tekstboks 15 affattes punkt 2 således:

»2)   Sammenkobling

Sammenkoblingstype: …

Antal sammenkoblingstrosser: …

Brudstyrke ved langskibs sammenkobling: … kN

Antal kabelvindinger: …

Længde af hver sammenkoblingstrosse: … m

Brudstyrke pr. sammenkoblingstrosse: … kN

Antal kabelvindinger:«

4)

Modellens tekstboks 19 affattes således:

(..) (..)

(..) (..)

(..)

(..)

»19.

Dybgang overalt

m

19b

Dybgang T

(..)

5)

Modellens tekstboks 35 affattes således:

»35)   Lænseanlæg

Antal lænsepumper …,

hvoraf maskindrevne …

Mindste pumpekapacitet

første lænsepumpe … l/min

anden lænsepumpe … l/min«

6)

Modellens tekstboks 42 affattes således:

»42)   Andet udstyr

fangline

landgangsbro,

jf. artikel 10, stk. 2, litra d) (*)

jf. artikel 15.06, stk. 12 (*)

Længde … m

talekommunikationssystem

tovejsforbindelse, med omskiftning (*)

tovejsforbindelse, simultan/telefon (*)

intern radiotelefonforbindelse (*)

bådshage

forbindskasse

kikkert

opslag om redning ved mand-over-bord

radiotelefonianlæg installation

fartøj-til-fartøj net

net for sejladsoplysninger

fartøj til havnemyndighed

brandsikre beholdere

kraner

jf. artikel 11.12, stk. 9 (*)

andre kraner med nyttelast på højst 2 000 kg «

landgangstrappe/-lejder (*)

 

 

7)

Modellens tekstboks 43 affattes således:

»43)   Brandbekæmpelsesudstyr

Antal transportable ildslukkere … brandpumper … brandhaner …

Faste brandslukningsanlæg i beboelse osv.

Nej/Antal … (*)

Faste brandslukningsanlæg i motorrum osv.

Nej/Antal … (*)

Maskindrevet lænsepumpe fungerer som en brandpumpe … Ja/Nej (*)«

8)

Modellens tekstboks 44 affattes således:

»44)   Redningsmidler

Antal redningskranse … heraf med lys … med line … (*)

En redningsvest for hver person, der sædvanligvis befinder sig om bord/i overensstemmelse med EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 eller EN ISO 12402-4:2006 (*)

En båd med et sæt årer, en fortøjningsline og en øse/i overensstemmelse med EN 1914:1997 (*)

Platform eller installation i overensstemmelse med artikel 15.15, stk. 5, eller stk. 6 (*)

Antal, type og placering af udstyr, således at personer kan flyttes sikkert til grundt vand, til bredden eller til et andet fartøj i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 3.…

Antal individuelle redningsmidler til fartøjets personale …,

heraf i overensstemmelse med artikel 10.05, stk. 2 … (*)

Antal individuelle redningsmidler til passagerer … (*)

Kollektive redningsmidler, der med hensyn til antal svarer til … individuelle redningsmidler (*)

To sæt røgdykkerapparater, to sæt i overensstemmelse med artikel 15.12, stk. 10, litra b), antal … røgmasker (*)

Beredskabsplan og sikkerhedsplan opslået/vist følgende steder: …

…«

9)

I modellens tekstboks 52 affattes den sidste række således:

»Fortsættes …på … side (*)

Slut på fællesskabscertifikat (*)«


Top