EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0003

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/3/EF af 11. marts 2009 om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (EØS-relevant tekst )

OJ L 114, 7.5.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 118 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj

7.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/10


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/3/EF

af 11. marts 2009

om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets direktiv 80/181/EØF (3) skal Det Forenede Kongerige og Irland fastsætte en dato for udløbet af deres eventuelt anvendte undtagelser vedrørende de såkaldte måleenheder »pint« for mælk i returflasker samt øl og cider på fad, »mile« for vejskilte og hastighedsangivelser og »troy ounce« for ædelmetaltransaktioner. Erfaringen har imidlertid vist, at videreførelsen af undtagelserne på grund af deres lokale karakter og det begrænsede antal berørte produkter ikke vil indebære en ikke-toldmæssig handelshindring, og der er derfor ikke længere behov for at ophæve disse undtagelser.

(2)

Det bør præciseres, at anvendelsesområdet for direktiv 80/181/EØF er i overensstemmelse med målene i traktatens artikel 95, og at det ikke er begrænset til bestemte af Fællesskabets indsatsområder.

(3)

I henhold til direktiv 80/181/EØF kan der indtil den 31. december 2009 anvendes supplerende angivelser ud over de forskriftsmæssige måleenheder, der er fastsat i kapitel I i bilaget til det pågældende direktiv. For at undgå, at der skabes hindringer for virksomheder i Fællesskabet, der eksporterer til visse tredjelande, der kræver, at produkterne skal være mærket med andre enheder end dem, der er fastsat i kapitel I, bør der imidlertid fortsat være mulighed for at anvende supplerende angivelser.

(4)

Direktiv 80/181/EØF støtter et velfungerende indre marked ved det harmoniseringsniveau for måleenheder, det foreskriver. I den forbindelse bør Kommissionen overvåge markedsudviklingen for så vidt angår det pågældende direktiv og dets gennemførelse, især for så vidt angår eventuelle hindringer for det indre markeds funktion og et eventuelt behov for yderligere harmonisering for at overvinde disse hindringer.

(5)

Kommissionen bør, inden for rammerne af sine handelsforbindelser med tredjelande, herunder i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, arbejde ihærdigt videre for at opnå accept, på tredjelandes markeder, af produkter, der udelukkende er mærket med enheder i henhold til det internationale enhedssystem (SI).

(6)

Supplerende angivelser vil også kunne give mulighed for gradvis og smidig indførelse af nye metriske enheder, som måtte blive udviklet på internationalt plan.

(7)

I 1995 besluttede Generalkonferencen for Mål og Vægt at fjerne klassen af supplerende SI-enheder som en særskilt klasse i SI, og at fortolke enhederne »radian« og »steradian« som afledte dimensionsløse SI-enheder, hvis navne og symboler kan, men ikke skal, anvendes i udtryk for andre afledte SI-enheder, hvis det er belejligt.

(8)

I 1999 vedtog Generalkonferencen for Mål og Vægt, inden for SI, »katal«, hvis symbol er »kat«, som SI-enhed for katalytisk aktivitet. Denne nye harmoniserede SI-enhed havde til formål at sikre en sammenhængende og ensartet angivelse af måleenheder inden for medicin og biokemi og kan som følge deraf eliminere risikoen for misforståelser, som udspringer af anvendelsen af ikke-harmoniserede enheder.

(9)

I 2007 vedtog Generalkonferencen for Mål og Vægt for at fjerne en af de væsentligste kilder til den variabilitet, der er observeret mellem forskellige realiseringer af vands tripelpunkt, en note til definitionen af »kelvin«. »Kelvin« defineres som en brøkdel af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur. Noten henviser til vand med en specifik isotopisk sammensætning.

(10)

Da acre ikke længere anvendes ved tinglysning af jord i Det Forenede Kongerige og Irland, er der ikke længere behov for at have en undtagelse herfor.

(11)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (4) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(12)

Direktiv 80/181/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 80/181/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra b), affattes således:

»b)

de i kapitel II i bilaget anførte enheder, men kun i de medlemsstater, hvor de var tilladt den 21. april 1973«.

2)

Artikel 2, litra a), affattes således:

»a)

Forpligtelserne i henhold til artikel 1 vedrører de måleinstrumenter, der anvendes, de målinger, der udføres, og de størrelsesangivelser, som udtrykkes i måleenheder.«

3)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Det er tilladt at anvende supplerende angivelser.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6b

Kommissionen overvåger markedsudviklingen for så vidt angår dette direktiv og dets gennemførelse med hensyn til den smidige funktion af det indre marked og international handel og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om denne udvikling, om nødvendigt ledsaget af forslag, senest den 31. december 2019.«

5)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel I, punkt 1.1, affattes afsnittet benævnt »Grundenheden for termodynamisk temperatur« således:

»Grundenheden for termodynamisk temperatur

En »kelvin«, enheden for den termodynamiske temperatur, er brøkdelen 1/273,16 af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur.

Denne definition henviser til vand med en isotopisk sammensætning defineret af følgende stofmængdeforhold: 0,00015576 mol af 2H pr. mol af 1H, 0,0003799 mol af 17O pr. mol af 16O og 0,0020052 mol af 18O pr. mol af 16O.

(13. CGPM — 1967 — resolution 4, og 23. CGPM — 2007 — resolution 10)«.

b)

I kapitel I, punkt 1.1.1, affattes titlen således:

c)

I kapitel I, punkt 1.2, affattes titlen således:

d)

I kapitel I udgår punkt 1.2.1.

e)

I kapitel I affattes punkt 1.2.2 og 1.2.3 således:

»1.2.2.   Generel regel for afledte SI-enheder

Enhederne, som afledes kohærent af SI-grundenheder, udtrykkes algebraisk som produktet af effekten af SI-basisenheder med en numerisk faktor lig med 1.

1.2.3.   SI-enheder med særlige navne og symboler

Størrelse

Enhed

Udtrykt i

navn

symbol

andre SI-enheder

SI-grundenheder

Vinkel (plan vinkel)

radian

rad

 

m · m–1

Rumvinkel

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frekvens

hertz

Hz

 

s–1

Kraft

newton

N

 

m · kg · s–2

Tryk, mekanisk spænding

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energi, arbejde, varmemængde

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Effekt (5), energistrøm

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Elektricitetsmængde, elektrisk ladning

coulomb

C

 

s · A

Elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrisk resistans

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Konduktans

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Elektrisk kapacitans

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetisk flux

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetisk induktion

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktans

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Lysstrøm

lumen

lm

cd · sr

cd

Belysningsstyrke

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivitet, ioniserende stråling

becquerel

Bq

 

s–1

Absorberet dosis, afsat energi pr. masseenhed, kerma, indeks for absorberet dosis

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dosisækvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytisk aktivitet

katal

kat

 

mol · s–1

Enheder, der er afledt af SI-grundenhederne, kan udtrykkes ved enhederne i kapitel I.

Navnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i foranstående tabel; for eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m–1 · kg · s–1 eller N · s · m–2 eller Pa · s.«;

f)

I kapitel II udgår følgende linje af tabellen:

»Tinglysning af jord

acre

1 ac = 4 047 m2

ac«

g)

Kapitel II, sidste punktum, affattes således: »Enhederne i dette kapitel kan kombineres indbyrdes eller med enheder i kapitel I, således at man får sammensatte enheder.«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2010.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  EUT C 120 af 16.5.2008, s. 14.

(2)  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29.11.2007 (EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 105), Rådets fælles holdning af 18.11.2008 (EUT C 330 E af 30.12.2008, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 16.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 39 af 15.2.1980, s. 40.

(4)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(5)  Enheders særlige betegnelse: betegnelsen voltampere, symbol »VA«, for angivelse af tilsyneladende effekt for vekselstrøm, og betegnelsen var, symbol »var«, for angivelse af reaktiv effekt. Betegnelsen »var« findes ikke i CGPM's resolutioner.


Top