7.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/10


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/3/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 80/181/ETY (3) mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin on vahvistettava päivämäärä, jona lopetetaan niiden poikkeusten soveltaminen, joita vielä sovelletaan ja jotka koskevat seuraavia mittayksiköitä: pintti palautuspulloissa olevan maidon sekä tynnyrioluen ja -siiderin mittana, maili liikennemerkeissä ja nopeuden ja etäisyyden mittana sekä ”troy ounce” jalometalleilla käytävässä kaupassa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että koska kyseiset poikkeukset ovat luonteeltaan paikallisia ja koskevat rajoitettua määrää tuotteita, poikkeusten voimassaolon jatkaminen ei aiheuttaisi muita kuin tulleihin liittyviä kaupan esteitä, ja sen vuoksi niiden soveltamisen lopettaminen ei ole tarpeen.

(2)

On tarpeen selventää, että direktiivin 80/181/ETY soveltamisala on yhdenmukainen perustamissopimuksen 95 artiklan tavoitteiden kanssa ja että se ei rajoitu joihinkin tiettyihin yhteisön toiminta-aloihin.

(3)

Direktiivin 80/181/ETY mukaisesti lisäosoitusten käyttö kyseisen direktiivin liitteessä olevassa I luvussa vahvistettujen virallisten mittayksikköjen lisäksi sallitaan 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Jotta kuitenkin vältettäisiin luomasta esteitä yhteisön yrityksille, jotka harjoittavat vientiä sellaisiin yhteisön ulkopuolisiin maihin, jotka edellyttävät tuotteiden merkitsemistä käyttäen muita kuin liitteessä I lueteltuja yksiköitä, lupa käyttää lisäosoituksia on tarkoituksenmukaista pitää voimassa.

(4)

Direktiivillä 80/181/ETY tuetaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa siinä säädetyn mittayksikköjen yhdenmukaistamisen tason kautta. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista, että komissio valvoo direktiiviin liittyvää markkinoiden kehittymistä ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanoa, erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan mahdollisten esteiden osalta ja näiden esteiden poistamiseksi tarvittavan yhdenmukaistamisen osalta.

(5)

Kauppasuhteissa kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien transatlanttinen talousneuvosto, komission on tarkoituksenmukaista edelleen voimakkaasti pyrkiä siihen, että kolmansien maiden markkinoilla hyväksyttäisiin tuotteita, jotka on merkitty ainoastaan kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) mukaisilla mittayksiköillä.

(6)

Lisäosoitusten käyttö voisi mahdollistaa myös kansainvälisellä tasolla mahdollisesti kehitettävien uusien metrijärjestelmään kuuluvien yksiköiden asteittaisen ja joustavan käyttöönoton.

(7)

Vuonna 1995 yleinen paino- ja mittakonferenssi päätti poistaa SI-täydennysyksiköt erillisenä SI-luokkana ja tulkita yksiköt radiaani ja steradiaani dimensiottomina SI-johdannaisyksikköinä, joiden nimiä ja symboleita voidaan tarvittaessa mutta ei välttämättä käyttää muiden SI-johdannaisyksiköiden ilmaisemiseksi.

(8)

Yleinen paino- ja mittakonferenssi hyväksyi vuonna 1999 SI-järjestelmän puitteissa yksikön ”katal”, symboli ”kat”, katalyyttisen aktiivisuuden SI-yksiköksi. Uuden yhdenmukaistetun SI-yksikön tarkoituksena oli mahdollistaa mittayksikköjen yhdenmukainen merkitseminen lääketieteen ja biokemian aloilla ja siten poistaa yhdenmukaistamattomien yksiköiden käytöstä aiheutuvien väärinkäsitysten vaara.

(9)

Vuonna 2007 yleinen paino- ja mittakonferenssi hyväksyi ”kelvinin” määritelmää koskevan selityksen eliminoidakseen huomattavimman tekijän, joka aiheuttaa eroavuuksia veden kolmoispisteen merkitsemisessä. ”Kelvin” määritellään veden kolmoispisteen termodynaamisen lämpötilan osaksi. Selityksessä viitataan veteen, jolla on erityinen isotooppinen koostumus.

(10)

Koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa ei enää käytetä eekkeriä yksikkönä maan rekisteröinnissä, eekkeriä koskevalle poikkeukselle ei ole enää tarvetta.

(11)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdan mukaan (4) jäsenvaltioiden olisi laadittava itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaistava ne.

(12)

Direktiivi 80/181/ETY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 80/181/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

liitteessä olevassa II luvussa luetteloidut vain niissä jäsenvaltioissa, joissa ne oli sallittu 21 päivänä huhtikuuta 1973;”

2)

Korvataan 2 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

Edellä olevaan 1 artiklaan perustuvat velvoitteet koskevat käytettäviä mittauslaitteita, tehtäviä mittauksia ja mittayksiköissä ilmaistavia määrän osoituksia.”

3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Lisäosoitusten käyttö sallitaan.”;

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 b artikla

Komissio valvoo tähän direktiiviin liittyvää markkinoiden kehittymistä ja direktiivin täytäntöönpanoa sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan moitteettoman toiminnan kannalta ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sekä tarvittavat ehdotukset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.”

5)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan I luvun 1.1 kohdan alakohta ’Termodynaamisen lämpötilan yksikkö’ seuraavasti:

”Termodynaamisen lämpötilan yksikkö

Kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta.

Määritelmä viittaa veteen, jonka isotooppinen koostumus on määritelty seuraavina ainemäärien suhteina: 0,00015576 moolia 2H per moolia 1H, 0,0003799 moolia 17O per moolia 16O ja 0,0020052 moolia 18O per moolia 16O.

(Kolmastoista CGPM (1967), päätös 4, ja kahdeskymmeneskolmas CGPM (2007), päätöslauselma 10)”

b)

Korvataan I luvun 1.1.1 otsikko seuraavasti:

c)

Korvataan I luvun 1.2 kohdan otsikko seuraavasti:

d)

Poistetaan I luvun 1.2.1 kohta.

e)

Korvataan I luvun 1.2.2 ja 1.2.3 kohta seuraavasti:

”1.2.2.   SI-johdannaisyksikköjä koskeva yleissääntö

SI-perusyksiköistä johdetut yksiköt ilmaistaan algebrallisesti SI-perusyksikköjen potenssien tulona käyttäen numerokerrointa, joka on yhtä suuri kuin 1.

1.2.3.   SI-johdannaisyksiköt, joilla on nimi ja tunnus

Yksikkö

Ilmaisu

Suure

Nimi

Tunnus

Muissa SI-yksiköissä

SI-perus-yksiköissä

Tasokulman yksikkö

radiaani

rad

 

m · m–1

Avaruuskulma

steradiaani

sr

 

m2 · m–2

Taajuus

hertsi

Hz

 

s–1

Voima

newton

N

 

m · kg · s–2

Paine, jännitys

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energia, työ

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Teho (5), säteilyvuo

watti

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Sähkövaraus

coulombi

C

 

s · A

Sähköpotentiaali, potentiaali-ero, sähkömotorinen voima

voltti

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Resistanssi

ohmi

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Konduktanssi

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapasitanssi

faradi

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magneettivuo

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magneettivuon tiheys

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktanssi

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Valovirta

lumen

lm

cd · sr

cd

Valaistusvoimakkuus

luksi

lx

lm · m–2

m–2 · cd

(Radionuklidin) aktiivisuus

becquerel

Bq

 

s–1

Absorboitunut annos, aineeseen siirtynyt ominaisenergia, kerma, absorboitunut annosindeksi

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Ekvivalenttiannos

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalyyttinen aktiivisuus

katal

kat

 

mol · s–1

SI-perusyksiköistä johdetut yksiköt voidaan ilmaista I luvussa luetteloiduilla yksiköillä.

Erityisesti voidaan SI-johdannaisyksiköt ilmaista yllä olevassa taulukossa annetuilla erityisnimillä ja tunnuksilla; esimerkiksi dynaamisen viskositeetin SI-yksikkö voi olla ilmaistuna muodossa m–1 · kg · s–1 tai N · s · m–2 tai Pa · s.”;

f)

Poistetaan II luvussa olevasta taulukosta seuraava rivi:

”maan rekisteröinti

eekkeri

1 ac = 4 047 m2

ac”

g)

Korvataan II luvussa viimeinen virke seuraavasti: ”Tässä luvussa luetteloituja yksikköjä voidaan yhdistää keskenään tai I luvun yksikköjen kanssa yhdistelmäyksikköjen muodostamiseksi”

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säädökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL C 120, 16.5.2008, s. 14.

(2)  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 29. marraskuuta 2007 (EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 105), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 18. marraskuuta 2008 (EUVL C 330 E, 30.12.2008, s. 1), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40.

(4)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Tehon yksikön erityisnimiä: nimi volttiampeeri (tunnus ’VA’), kun sitä käytetään ilmaisemaan vaihtosähkövirran näennäistehoa, ja vari (tunnus ’var’), kun sitä käytetään ilmaisemaan loissähkötehoa. ’Var’ ei sisälly CGPM:n päätöksiin.