EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0003

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/3/EK irányelve ( 2009. március 11. ) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

HL L 114., 2009.5.7, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj

7.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/10


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/3/EK IRÁNYELVE

(2009. március 11.)

a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 80/181/EGK tanácsi irányelv (3) előírja, hogy az Egyesült Királyság és Írország időpontot jelöljön ki a még mindig érvényben lévő mentességek felszámolására az alábbi mértékegységek vonatkozásában: a visszaváltható palackos tej, a csapolt sör és almabor kimérésére szolgáló „pint”, a közúti jelzőtáblákon és a sebesség jelzésére használt „mile”, továbbá a nemesfémekkel kapcsolatos ügyletekben használatos „troy ounce”. Mindazonáltal a tapasztalat azt mutatta, hogy a mentességek helyi jellege és az érintett termékek korlátozott száma miatt a mentességek fenntartása nem eredményezné a kereskedelem nem vámjellegű intézkedésekkel történő korlátozását, következésképpen nincs szükség e mentességek felszámolására.

(2)

Helyénvaló tisztázni, hogy a 80/181/EGK irányelv alkalmazási köre összhangban van a Szerződés 95. cikkében említett célokkal, és nem korlátozódik egy adott közösségi tevékenységi körre.

(3)

A 80/181/EGK irányelv 2009. december 31-ig engedélyezi az említett irányelv mellékletének I. fejezetében részletezett törvényes mértékegységeken felüli kiegészítő jelölések használatát. Ugyanakkor indokolt a kiegészítő jelölések engedélyezésének fenntartása a termékeken az I. fejezetben meghatározottaktól eltérő mértékegységek feltüntetését előíró egyes harmadik országokba exportáló közösségi vállalkozások akadályozásának elkerülése végett.

(4)

A 80/181/EGK irányelv a mértékegységek harmonizációs szintjének előírásával hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez. Ezzel összefüggésben indokolt, hogy a Bizottság az említett irányelvvel és végrehajtásával összefüggő piaci fejleményeket figyelemmel kísérje, különös tekintettel a belső piac működésének esetleges akadályozására és az akadályok leküzdéséhez szükséges további harmonizációra.

(5)

Indokolt, hogy a Bizottság a harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatai – többek között a Transzatlanti Gazdasági Tanács – keretében továbbra is határozottan törekedjék arra, hogy a harmadik országok beengedjék piacaikra az olyan termékeket, amelyek címkéjén kizárólag a Nemzetközi Mértékegység-rendszer mértékegységei (SI) vannak feltüntetve.

(6)

A kiegészítő jelölések az esetleges új, nemzetközi szinten kidolgozott mértékegységek fokozatos és zökkenőmentes bevezetését is lehetővé tehetnék.

(7)

Az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet 1995-ben úgy határozott, hogy a kiegészítő SI-egységek osztályát mint az SI-n belüli külön osztályt megszünteti, és a „radiánt” és a „szteradiánt” dimenziótlan, származtatott SI-egységként értelmezi, melyek neve és jele adott esetben egyéb származtatott SI-egységek kifejezésére – nem kötelezően – használható.

(8)

1999-ben az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet az SI keretén belül elfogadta a „katal”-t, amelynek jele: „kat”, mint a katalitikus aktivitás SI-egységét. Ez az új, egységesített SI-egység biztosítja a mértékegységek koherens és egységes jelölését az orvostudomány és a biokémia területén, és következésképpen megszünteti a nem egységesített mértékegységek használatából adódó félreértések kockázatát.

(9)

2007-ben a víz hármaspontjának különböző megvalósításai esetén megfigyelt eltérések egyik legfőbb forrásának megszüntetése érdekében az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet feljegyzést fogadott el a „kelvin” definíciójáról. A „kelvin” – definíciója szerint – a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének egy bizonyos tört része. A feljegyzés meghatározott izotópos összetételű vízre hivatkozik.

(10)

Mivel az Egyesült Királyságban és Írországban az „acre”-t már nem használják ingatlan-nyilvántartási célokra, ennél a mértékegységnél nincs már szükség a mentességre.

(11)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy a maguk számára, illetve a Közösség érdekében készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(12)

A 80/181/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 80/181/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a melléklet II. fejezetében felsorolt mértékegységek csak azokban a tagállamokban, amelyekben ezek használata engedélyezett volt 1973. április 21-én”;

2.

A 2. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az 1. cikkben felmerülő kötelezettségek mérőműszerekre, mérésekre és mértékegységekben kifejezett mennyiségjelölésekre vonatkoznak.”;

3.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A kiegészítő jelölések alkalmazása engedélyezett.”;

4.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„6b. cikk

A Bizottság az irányelvvel és végrehajtásával összefüggő, a belső piac és a nemzetközi kereskedelem zavartalan működésével kapcsolatos piaci fejleményeket figyelemmel kíséri, és legkésőbb 2019. december 31-ig jelentést nyújt be e fejleményekről – szükség esetén a megfelelő javaslatokkal együtt – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”;

5.

A melléklet a következőképpen módosul:

a)

az I. fejezet 1.1. pontjában „A termodinamikai hőmérséklet egysége” című bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A termodinamikai hőmérséklet egysége

A kelvin, a termodinamikai hőmérséklet egysége, a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 273,16-od része.

Ez a definíció olyan vízre vonatkozik, amelynek izotópos összetétele az alábbi anyagmennyiségi arányokkal jellemezhető: 1 mól 1H-ra 0,00015576 mól 2H jut, 1 mól 16O-ra 0,0003799 mól 17O jut, és 1 mól 16O-ra 0,0020052 mól 18O jut.

(Tizenharmadik CGPM (1967), 4. határozat és huszonharmadik CGPM (2007), 10. határozat)”;

b)

az I. fejezet 1.1.1. pontjában a cím helyébe a következő szöveg lép:

c)

az I. fejezet 1.2. pontjában a cím helyébe a következő szöveg lép:

d)

az I. fejezet 1.2.1. pontját el kell hagyni;

e)

az I. fejezet 1.2.2. és 1.2.3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.2.   A származtatott SI-egységekre vonatkozó általános szabályok

Az SI-alapegységekből koherens módon származtatott egységek, amelyek az SI-alapegységek hatványainak az 1 numerikus tényezővel képzett szorzatainak algebrai kifejezései.

1.2.3.   Speciális névvel és jellel rendelkező származtatott SI-egységek

Mennyiség

Az egység

Kifejezése

neve

jele

más SI-egységben

SI alapegységekben

Síkszög

radián

rad

 

m · m–1

Térszög

szteradián

sr

 

m2 · m–2

Frekvencia

hertz

Hz

 

s–1

Erő

newton

N

 

m · kg · s–2

Nyomás, feszültség

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energia, munka; hőmennyiség

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Teljesítmény (5), sugárzott teljesítmény

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Elektromos töltés

coulomb

C

 

s · A

Elektromos feszültség, feszültségkülönbség, elektromos erő

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektromos ellenállás

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Elektromos vezetőképesség

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Elektromos kapacitás

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Mágneses fluxus

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Mágneses indukció

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktivitás

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Fényáram

lumen

lm

cd · sr

cd

Megvilágítás

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

(Egy radionuklid) aktivitása

becquerel

Bq

 

s–1

Elnyelt sugárdózis, fajlagos átadott energiamennyiség, kerma, elnyelt dózisindex

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dózisegyenérték

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalitikus aktivitás

katal

kat

 

mol · s–1

Az SI alapegységeiből származtatott egységek az I. fejezetben felsorolt egységekből is kifejezhetők.

A származtatott SI-egységek a fenti táblázatban megadott speciális nevekkel és jelekkel is kifejezhetők; a dinamikai viszkozitás SI-egysége például az m–1 · kg · s–1, illetve N · s · m–2 vagy a Pa · s szorzattal is kifejezhető.”;

f)

a II. fejezetben a táblázatból a következő sort el kell hagyni:

„Ingatlan-nyilvántartás

acre

1 ac = 4 047 m2

ac”

g)

a II. fejezetben az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép: „Az e fejezetben felsorolt mértékegységek egymással, illetve az I. fejezetben szereplő mértékegységekkel összetett mértékegységek képzése céljából kombinálhatók.”

2. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 2010. január 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL C 120., 2008.5.16., 14. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása (HL C 297. E, 2008.11.20., 105. o.), a Tanács 2008. november 18-i közös álláspontja (HL C 330. E, 2008.12.30., 1. o.) és az Európai Parlament 2008. december 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 39., 1980.2.15., 40. o.

(4)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(5)  A teljesítményegység speciális nevei: voltamper (jele »VA«) a váltóáram látszólagos teljesítményének kifejezésére, és var (jele »var«) a meddő teljesítmény kifejezésére. A CGPM határozataiban a »var« nem szerepel.


Top