Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1361

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

OJ L 352, 31.12.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 139 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1361/oj

31.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/12


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1361/2008

af 16. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 171 og 172,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden oprettelsen af SESAR-fællesforetagendet (»fællesforetagendet«) er fællesforetagendet Clean Sky oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 (3) af 20. december 2007, fællesforetagendet ENIAC er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 (4) af 20. december 2007, fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 (5) af 20. december 2007, og fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 (6) af 20. december 2007. Disse fællesforetagender er organer, der er nedsat af Fællesskaberne i henhold til artikel 185, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (7). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (8) finder anvendelse på deres personale, og protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse på dem og deres personale.

(2)

Fællesforetagendet bør i sin egenskab af et organ, der er nedsat af Fællesskaberne, have bragt sin retlige status på linje med de øvrige nyligt nedsatte fællesforetagenders status for dermed at sikre, at dette fællesforetagende nyder samme behandling som de øvrige nyligt nedsatte fællesforetagender.

(3)

I Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (9) er det anført, at der skal udvikles og implementeres et innovativt lufttrafikstyringssystem (ATM) i forbindelse med SESAR-initiativet, hvilket vil sikre den mest effektive samordning og udvikling af ATM-systemer i Europa.

(4)

Ifølge de årlige arbejdsprogrammer for 2007 og 2008 vedrørende særprogrammet »Samarbejde«, Transport (herunder luftfartsteknik), til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) tilvejebringer Kommissionen årlige bidrag fra det syvende rammeprogram til SESAR-fællesforetagendet med et samlet anslået beløb på 350 mio. EUR over hele programperioden.

(5)

I det flerårige arbejdsprogram for støtte til transeuropæiske transportnet i perioden 2007-2013 udpeges SESAR-programmet om modernisering af ATM i Europa som en væsentlig horisontal prioritet ved at der allokeres et anslået budget på 350 mio. EUR til programmet i den nævnte periode.

(6)

Kommissionen skønner, at Fællesskabets bidrag til SESAR-fællesforetagendet vil beløbe sig til 700 mio. EUR, der tilføres ligeligt fra det syvende rammeprogram for forskning og udvikling og programmet for det transeuropæiske transportnet.

(7)

Da fællesforetagendet er et organ, der er nedsat af Fællesskaberne, bør dets beslutningstagningsproces skabe sikkerhed for Fællesskabets beslutningsautonomi, navnlig for så vidt angår spørgsmål af betydning for fællesforetagendets strategiske planer, Fællesskabets bidrag samt uafhængigheden og ligebehandlingen af fællesforetagendets personale.

(8)

Der bør indgås en administrativ aftale mellem SESAR-fællesforetagendet og Belgien om privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til fællesforetagendet.

(9)

For at sikre den effektive forvaltning af de ressourcer, der bevilges til fællesforetagendets forskningsaktiviteter, og for at sikre, at fællesforetagendet så vidt muligt behandles på samme måde som andre sammenlignelige foretagender, er det nødvendigt at sikre, at de fiskale spørgsmål i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gennemføres med tilbagevirkende kraft fra en passende dato.

(10)

Forordning (EF) nr. 219/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 219/2007

I forordning (EF) nr. 219/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Fællesforetagendet ophører med at eksistere otte år efter Rådets godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (ATM-masterplanen), der udarbejdes i SESAR-projektets definitionsfase, dog senest den 31. december 2016. Rådet træffer afgørelse om denne godkendelse på forslag af Kommissionen.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Retlig status

Fællesforetagendet er et fællesskabsorgan og har status som juridisk person. Det har i alle medlemsstater den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse staters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.«

3)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 2a

Personale

1.   Fællesforetagendets personale og dets administrerende direktør er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne samt de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af disse bestemmelser.

2.   Med forbehold af artikel 7, stk. 2, i dets vedtægt udøver fællesforetagendet, for så vidt angår dets personale, de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

3.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen egnede gennemførelsesbestemmelser som omhandlet i artikel 110, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i fællesforetagendets stillingsfortegnelse, der opstilles i dets årlige budget.

5.   Fællesforetagendets personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er ansat for en tidsbegrænset periode, der kun kan forlænges én gang for en tidsbegrænset periode. Den samlede ansættelsesperiode må ikke overstige otte år og kan under ingen omstændigheder overstige fællesforetagendets varighed.

6.   Fællesforetagendet afholder alle personaleudgifter.

Artikel 2b

Privilegier og immuniteter

1.   Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for fællesforetagendet og i det omfang, de er omfattet af de i artikel 2a, stk. 1, omhandlede bestemmelser, for dets personale og dets administrerende direktør. For så vidt angår skatter og afgifter samt told finder den nævnte protokol anvendelse på fællesforetagendet fra den 15. oktober 2008.

2.   Der bør indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet og Belgien om privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til fællesforetagendet.

Artikel 2c

Ansvar

1.   For fællesforetagendets ansvar i kontraktforhold gælder de relevante aftalebestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på de pågældende aftaler eller kontrakter.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal fællesforetagendet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, medlemsstaterne har til fælles, erstatte skader, som dets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

3.   Fællesforetagendets udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 1 og 2 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for fællesforetagendet og afholdes af dets midler.

4.   Fællesforetagendet har alene ansvaret for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 2d

Domstolens kompetence og lovvalg

1.   Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse:

a)

i enhver retstvist mellem medlemmer i anliggender vedrørende denne forordning og/eller de vedtægter, der er nævnt i artikel 3

b)

i henhold til voldgiftsbestemmelser i de aftaler og kontrakter, fællesforetagendet indgår

c)

i sager anlagt mod fællesforetagendet, herunder vedrørende afgørelser truffet af dets organer, på de betingelser, der er fastsat i traktatens artikel 230 og 232

d)

i tvister vedrørende erstatning for skader, som fællesforetagendets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

2.   I spørgsmål, der ikke dækkes af denne forordning eller af andre fællesskabsretsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet har hjemsted.«

4)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Fællesskabets maksimale bidrag er på 700 mio. EUR, hvoraf 350 mio. EUR afholdes af den budgetbevilling, der er tildelt temaet »Transport (herunder luftfartsteknik)« i særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, og 350 mio. EUR afholdes af budgettet for rammeprogrammet for transeuropæiske net i perioden 2007-2013. Fællesskabets bidrag udbetales i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (10) (i det følgende benævnt finansforordningen).

De nærmere bestemmelser for Fællesskabets bidrag fastlægges i en generel aftale og i årlige finansielle gennemførelsesaftaler, som indgås mellem Kommissionen på Fællesskabets vegne og fællesforetagendet.

Den generelle aftale skal indrømme Kommissionen ret til at modsætte sig anvendelsen af Fællesskabets bidrag til formål, som den anser for at være i modstrid med principperne for de i første afsnit nævnte fællesskabsprogrammer eller med dens finansforordning eller til skade for Fællesskabets interesser. Fællesforetagendet kan ikke anvende Fællesskabets bidrag til disse formål, hvis Kommissionen modsætter sig dette.

5)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4a

Finansielle bestemmelser

1.   Fællesforetagendet vedtager særlige finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 185, stk. 1, i finansforordningen. De kan afvige fra bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i finansforordningen (11), hvor det er nødvendigt af hensyn til de særlige krav, fællesforetagendets drift stiller, og efter forudgående samtykke fra Kommissionen.

2.   Fællesforetagendet opretter sin egen interne revisionskapacitet.

Artikel 4b

Decharge

Europa-Parlamentet giver decharge for fællesforetagendets gennemførelse af budgettet for år n efter henstilling fra Rådet før den 15. maj i år n + 2. Bestyrelsen fastlægger proceduren for decharge i fællesforetagendets finansielle bestemmelser under hensyntagen til de særlige forhold, der følger af fællesforetagendets særlige karakter af offentlig-privat partnerskab, og især af den private sektors bidrag til budgettet.

6)

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4.   Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i bestyrelsen med hensyn til afgørelser vedrørende tiltrædelse af nye medlemmer og væsentlige ændringer af ATM-masterplanen, vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 3.«

7)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser for fællesforetagendets personale

1.   Uanset denne forordnings artikel 1, stk. 3, opfyldes alle ansættelseskontrakter, som er indgået af fællesforetagendet, og som er gyldige den 1. januar 2009 (i det følgende benævnt »forudgående ansættelseskontrakter«), indtil de udløber uden yderligere forlængelse.

2.   Alle medlemmer af personalet med en forudgående ansættelseskontrakt, tilbydes mulighed for at ansøge om en kontrakt som midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, på de forskellige trin ifølge stillingsfortegnelsen.

Med henblik på at kontrollere kvalifikationer, indsats og integritet hos potentielle ansøgere afholdes der en intern udvælgelsesprøve for alle medlemmer af personalet, der har forudgående ansættelseskontrakter, med undtagelse af den administrerende direktør. Denne interne udvælgelsesprøve gennemføres inden 1. juli 2009 af den myndighed, der er beføjet til at indgå ansættelseskontrakter.

Afhængig af arten af de funktioner, der udføres, og deres niveau tilbydes godkendte ansøgere kontrakter som midlertidigt ansat for en periode svarende til mindst den resterende tid i henhold til den forudgående ansættelseskontrakt.

3.   Hvis der er blevet indgået en forudgående ansættelseskontrakt gældende for fællesforetagendets varighed, og den pågældende ansatte accepterer en ny kontrakt som midlertidigt ansat efter betingelserne i stk. 2, indgås denne nye kontrakt på ubestemt tid i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

4.   Den belgiske lovgivning om arbejdskontrakter og andre relevante instrumenter finder fortsat anvendelse for personalemedlemmer med forudgående ansættelseskontrakter, som vælger ikke at ansøge om en kontrakt som midlertidigt ansat, eller som ikke tilbydes en kontrakt som midlertidigt ansat i henhold til stk. 2.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser vedrørende den administrerende direktørs mandat

Den administrerende direktørs mandat, der er gældende den 1. januar 2009, ophører på den dato, hvor fællesforetagendet ophører med at eksistere, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 219/2007. Hvis fællesforetagendets varighed forlænges, iværksættes der en ny procedure med henblik på udnævnelse af den administrerende direktør i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i bilaget til forordning (EF) nr. 219/2007. Bliver det nødvendigt at udskifte den administrerende direktør i dennes mandatperiode, udnævnes efterfølgeren i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i bilaget til forordning (EF) nr. 219/2007.

Artikel 4

Forudgående kontrakter og aftaler

Denne forordning berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af kontakter og andre aftaler, som fællesforetagendet har indgået forud for den 1. januar 2009, jf. dog artikel 2.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2008.

På Rådets vegne

R. BACHELOT-NARQUIN

Formand


(1)  Udtalelse af 18.11.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 3.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(4)  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(5)  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38.

(6)  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.

(7)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(8)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(9)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86. Berigtiget i EUT L 54 af 22.2.2007, s. 30.

(10)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1

(11)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72


BILAG

Fællesforetagendets vedtægter ændres således:

1)

I artikel 5, stk. 1, litra f), tilføjes følgende i slutningen:

»og overvåge den administrerende direktørs præstation.«

2)

(Vedrører ikke den danske udgave).

3)

Artikel 7 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende punktum:

»Den administrerende direktør udøver over for personalet de beføjelser, der er fastlagt i artikel 2a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 219/2007.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over mindst tre kandidater, som Kommissionen foreslår efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og i andre tidsskrifter eller på internettet. Den administrerende direktør udpeges for en periode på tre år. Bestyrelsen kan efter en bedømmelse af den administrerende direktørs præstation i perioden forlænge mandatet med endnu én periode på højst fire år. Mandatet må dog ikke forlænges ud over fællesforetagendets varighed, jf. artikel 1, stk. 2 i forordning (EF) nr. 219/2007.«

c)

Stk. 5 ændres således:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

ansætte, lede og overvåge fællesforetagendets personale, herunder det i artikel 8 omhandlede personale.«

ii)

I litra e) erstattes udtrykket »finansregulativet« med »de finansielle bestemmelser«.

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 7a

Intern revisionsfunktion

De funktioner, der i medfør af artikel 185, stk. 3, i finansforordningen påhviler Kommissionens interne revisor, udføres på bestyrelsens ansvar, og bestyrelsen fastsætter passende bestemmelser herfor under hensyn til fællesforetagendets størrelse og emneområde.«

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Udstationering af personale til fællesforetagendet

Ethvert medlem af fællesforetagendet kan foreslå den administrerende direktør, at en eller flere af dets medarbejdere udstationeres ved fællesforetagendet i overensstemmelse med betingelserne i den relevante aftale som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i denne vedtægt. Det personale, der er udstationeret ved fællesforetagendet, skal handle i fuld uafhængighed under den administrerende direktørs tilsyn.«

6)

Artikel 14 udgår.

7)

Artikel 15 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Den administrerende direktør forelægger hvert år medlemmerne et overslag over SESAR-projektets omkostninger, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter den procedure, der skal følges ved forelæggelse af disse overslag over omkostningerne, i fællesforetagendets finansielle bestemmelser.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   På grundlag af det godkendte overslag over SESAR-projektets omkostninger og under hensyntagen til medlemmernes bemærkninger udarbejder den administrerende direktør budgetforslaget for det følgende år og forelægger det for bestyrelsen til vedtagelse. Bestyrelsen fastsætter den procedure, der skal følges ved forelæggelse af dette udkast til budget, i fællesforetagendets finansielle bestemmelser.«

8)

I artikel 17 indsættes følgende stykke:

»3.   Alle fællesforetagendets afgørelser og alle kontrakter, det indgår, fastsætter udtrykkeligt, at OLAF og Revisionsretten kan foretage undersøgelser på stedet af dokumenter hos alle kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget midler fra Fællesskabet, herunder inspektioner i de endelige modtageres lokaler.«

9)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Åbenhed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (1) gælder for de dokumenter, som beror hos fællesforetagendet.

2.   Fællesforetagendet fastsætter gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest den 1. juli 2009.

3.   De beslutninger, som fællesforetagendet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten.

10)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Forsikringer

Den administrerende direktør foreslår bestyrelsen at tegne de nødvendige forsikringer, og fællesforetagendet tegner sådanne forsikringer, som bestyrelsen begærer.«

11)

Artikel 24, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis bestyrelsen vedtager forslagene som omhandlet i stk. 1 med et flertal på 75 % af stemmerne og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i disse vedtægter, forelægges disse forslag som udkast til ændringer for Kommissionen, der om fornødent vedtager dem efter proceduren i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 219/2007.«

12)

I artikel 24 tilføjes følgende stykke:

»3.   Ændringer, der har betydning for væsentlige elementer i disse vedtægter, og navnlig ændringer til artikel 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 og 25 heri, vedtages dog i henhold til traktatens artikel 172.«


(1)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43


Top