Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 31 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 352

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
31 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1360/2008 av den 2 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

11

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1361/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

12

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1362/2008 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/979/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 december 2008 om undertecknande på gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

23

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

24

 

 

Kommissionen

 

 

2008/980/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2008 om utseende av de ledamöter och suppleanter i kommittén för avancerade terapier som ska företräda kliniker och patientorganisationer (1)

31

 

 

2008/981/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2008 om förlängning av de undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 91/440/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG som beviljats Irland och Förenade kungariket, med avseende på Nordirland [delgivet med nr K(2008) 7703]

32

 

 

2008/982/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2008 om bemyndigande för Förenade kungariket att ingå en överenskommelse med förvaltnings-områdena Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey och Isle of Man om att överföringar av medel mellan Förenade kungariket och vart och ett av dessa områden ska behandlas som överföringar inom Förenade kungariket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 [delgivet med nr K(2008) 7812]

34

 

 

2008/983/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 2008 om tillstånd för Förenade kungariket att omfattas av bestämmelserna i punkt 8.5 i bilaga IIA till rådets förordning (EG) nr 40/2008 avseende ett poolsystem för fiskeansträngningar för trålare och liknande fiskefartyg som fiskar i Nordsjön och i vattnen väster om Skottland [delgivet med nr K(2008) 7801]

36

 

 

2008/984/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 december 2008 om ändring av bilaga C till rådets direktiv 64/432/EEG och beslut 2004/226/EG om diagnostiska test för bovin brucellos [delgivet med nr K(2008) 7642]  (1)

38

 

 

2008/985/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2008 om tillstånd för utsläppande på marknaden av blad från Morinda citrifolia som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2008) 8108]

46

 

 

2008/986/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2008 om att inte ta upp antrakinon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 8133]  (1)

48

 

 

2008/987/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 december 2008 om tilldelning av extra fiskedagar till Lettland i Östersjön i delområdena 25 och 26 [delgivet med nr K(2008) 8217]

50

 

 

2008/988/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2008 om ändring av beslut 2008/185/EG för att föra in Nederländerna i förteckningen över medlemsstater som är fria från Aujeszkys sjukdom och Ungern i förteckningen över medlemsstater som genomför godkända nationella program för bekämpning av denna sjukdom [delgivet med nr K(2008) 8325]  (1)

52

 

 

2008/989/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 december 2008 om bemyndigande för medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG att fatta beslut om huruvida skogsodlingsmaterial som ska importeras från vissa tredjeländer ger samma garantier som skogsodlingsmaterial som producerats i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 8589]

55

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2008/990/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 11 december 2008 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2009 (ECB/2008/20)

58

 

 

AVS–EG-ministerrådet

 

 

2008/991/EG

 

*

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2008 av den 15 december 2008 om antagande av ändringar av bilaga IV till AVS–EG-partnerskapsavtalet

59

 

*

Information om datumet för ikraftträdande om antagande av ändringar av bilaga IV till AVS–EG-partnerskapsavtalet

61

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EG

62

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till beslut 2007/792/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 26 november 2007 om ändring av beslut 2005/446/EG om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (EUT L 320 av den 6.12.2007)

63

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top