Help Print this page 

Document DD_2013_07_012_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 012
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.012.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 012

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1992

L 129

11

 

 

31992L0022

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/22/EEZ od 31. ožujka 1992. o sigurnosnim staklima i materijalima za stakla na motornim vozilima i njihovim prikolicama

3

1998

L 274

1

 

 

31998R2135

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2135/98 od 24. rujna 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i Direktive 88/599/EEZ o primjeni uredaba (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85

10

2004

L 138

19

 

 

32004R0789

 

 

 

Uredba (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91 (1)

31

2006

L 064

1

 

 

32006R0336

 

 

 

Uredba (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95 (1)

36

2006

L 084

8

 

 

32006R0473

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 473/2006 od 22. ožujka 2006. o utvrđivanju provedbenih pravila za popis Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

72

2006

L 341

3

 

 

32006R1794

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1794/2006 od 6. prosinca 2006. o uspostavi zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (1)

78

2007

L 105

1

 

 

32007R0414

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 414/2007 od 13. ožujka 2007. o tehničkim smjernicama za planiranje, uvođenje i operativnu uporabu riječnih informacijskih servisa (RIS) iz članka 5. Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

92

2007

L 311

12

 

 

32007R1400

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1400/2007 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice (1)

126

2008

L 352

12

 

 

32008R1361

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1361/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 219/2007 o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

139

2009

L 021

3

 

 

32009R0068

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 68/2009 od 23. siječnja 2009. o devetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (1)

145

2009

L 300

88

 

 

32009R1073

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (preinaka) (1)

152

2010

L 013

1

 

 

32010R0036

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 36/2010 od 3. prosinca 2009. o predlošcima Zajednice za dozvole za strojovođe, dopunske potvrde, ovjerene preslike dopunskih potvrda i obrasce zahtjeva za dozvole za strojovođe, u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

170

2010

L 201

1

 

 

32010R0691

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 691/2010 od 29. srpnja 2010. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2096/2005 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (1)

196

2010

L 283

1

 

 

32010L0065

 

 

 

Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (1)

218

2010

L 335

21

 

 

32010R1213

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1213/2010 od 16. prosinca 2010. o uspostavljanju zajedničkih pravila o međusobnom povezivanju nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika (1)

228

2011

L 055

1

 

 

32011R0181

 

 

 

Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (1)

237

2012

L 051

1

 

 

32012D0088

 

 

 

(2012/88/EU)
Odluka Komisije od 25. siječnja 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 172) (1)

249

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top