EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 352, 31 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 352

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
31 december 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1359/2008 van de Raad van 28 november 2008 tot vaststelling, voor 2009 en 2010, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap voor bepaalde bestanden van diepzeevissen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1360/2008 van de Raad van 2 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1361/2008 van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1362/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

18

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/979/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 december 2008 betreffende de ondertekening namens de Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

23

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

24

 

 

Commissie

 

 

2008/980/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 5 december 2008 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité voor geavanceerde therapieën als vertegenwoordigers van de ziekenhuisartsen en de patiëntenorganisaties (1)

31

 

 

2008/981/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 5 december 2008 houdende uitbreiding van de uitzonderingen op sommige bepalingen van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad die aan Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn toegekend met betrekking tot Noord-Ierland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7703)

32

 

 

2008/982/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 december 2008 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk om een overeenkomst met de Bailiwick of Jersey, de Bailiwick of Guernsey en het eiland Man te sluiten zodat geldovermakingen tussen het Verenigd Koninkrijk en elk van deze grondgebieden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad als geldovermakingen binnen het Verenigd Koninkrijk worden behandeld (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7812)

34

 

 

2008/983/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 9 december 2008 waarbij het Verenigd Koninkrijk toestemming wordt verleend gebruik te maken van een in punt 8.5 van bijlage IIA bij Verordening (EG) nr. 40/2008 vastgestelde bepaling ten aanzien van een systeem voor de pooling van de visserijinspanningen van trawlers en soortgelijke vissersvaartuigen die vissen in de Noordzee en in de wateren ten westen van Schotland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7801)

36

 

 

2008/984/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 december 2008 tot wijziging van bijlage C bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad en Beschikking 2004/226/EG wat betreft diagnostische tests voor runderbrucellose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7642)  (1)

38

 

 

2008/985/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 december 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van bladeren van Morinda citrifolia als een nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8108)

46

 

 

2008/986/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 december 2008 betreffende de niet-opneming van antrachinon in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8133)  (1)

48

 

 

2008/987/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 2008 betreffende de toewijzing aan Letland van extra dagen aanwezigheid in de Oostzee in de deelsectoren 25 en 26 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8217)

50

 

 

2008/988/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 december 2008 tot wijziging van Beschikking 2008/185/EG wat betreft de opneming van Nederland in de lijst van lidstaten die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en van Hongarije in de lijst van lidstaten waar een goedgekeurd nationaal bestrijdingsprogramma voor die ziekte ten uitvoer wordt gelegd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8325)  (1)

52

 

 

2008/989/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 december 2008 tot machtiging van de lidstaten, overeenkomstig Richtlijn 1999/105/EG van de Raad, om besluiten te nemen over de gelijkwaardigheid van de door uit derde landen in te voeren bosbouwkundig teeltmateriaal geboden waarborgen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8589)

55

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2008/990/EG

 

*

Beschikking van de Europese Centrale Bank van 11 december 2008 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2009 (ECB/2008/20)

58

 

 

Raad van ministers ACS-EG

 

 

2008/991/EG

 

*

Besluit nr. 3/2008 van de ACS-EG-raad van ministers van 15 december 2008 ter goedkeuring van de wijzigingen van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

59

 

*

Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

61

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de EG

62

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2007/792/EG van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 26 november 2007 houdende wijziging van Besluit 2005/446/EG tot vaststelling van de uiterste datum waarop betalingsverplichtingen uit hoofde van het Negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen worden aangegaan (PB L 320 van 6.12.2007)

63

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top