EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0181

Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2008 af 28. februar 2008 om visse gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 56, 29.2.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 270 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/181/oj

29.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 181/2008

af 28. februar 2008

om visse gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 805/1999 af 16. april 1999 om visse gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for EF's indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 718/1999 fastsætter Kommissionen de praktiske bestemmelser om gennemførelse af den kapacitetspolitik for indlandsflåden, der er fastlagt i samme forordning.

(3)

De satser for særbidrag og den tilsvarende tonnage, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 (4) og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1102/89 (5), bør opretholdes, da de har vist sig effektive.

(4)

Til administrationen af den økonomiske solidaritet mellem fondene for indlandsskibsfarten bør Kommissionen i samarbejde med fondenes ledelser ved begyndelsen af hvert år opgøre de disponible ressourcer i reserverne og foretage udligning mellem afdelingerne i tilfælde af en ny saneringsindsats.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger har været til høring hos de berørte medlemsstater og de repræsentative organisationer for indlandsskibsfarten på fællesskabsplan —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

I denne forordning fastsættes satserne for de særbidrag, der er nævnt i artikel 7 i forordning (EF) nr. 718/1999, »gammelt for nyt«-reglens kompensationsforhold og de praktiske regler for gennemførelse af flådekapacitetspolitikken.

Artikel 2

Særbidrag

1.   Særbidraget for de forskellige fartøjstyper og -kategorier ligger i intervallet mellem 70 og 115 % af følgende satser:

a)

tørlastfartøjer:

i)

med egen maskinkraft: 120 EUR/t

ii)

pramme, der skubbes: 60 EUR/t

iii)

pramme, der slæbes: 43 EUR/t

b)

tankskibe:

i)

med egen maskinkraft: 216 EUR/t

ii)

pramme, der skubbes: 108 EUR/t

iii)

pramme, der slæbes: 39 EUR/t

c)

skubbebåde: 180 EUR/kW med en lineær forøgelse op til 240 EUR/kW for en motorkraft på eller over 1 000 kW.

2.   For fartøjer med en dødvægt på under 450 tons nedsættes de i stk. 1 anførte maksimalsatser for særbidragene med 30 %.

For fartøjer med en dødvægt på mellem 450 og 650 tons nedsættes de maksimalsatser for særbidragene med 0,15 % for hvert ton, fartøjets dødvægt er mindre end 650 tons.

For fartøjer med en dødvægt på mellem 650 og 1 650 tons øges maksimalsatsen for særbidrag lineært fra 100 til 115 %. For både med en dødvægt på over 1 650 tons opretholdes maksimalsatsen for særbidrag på 115 %.

Artikel 3

Tilsvarende tonnage

1.   Når en ejer sætter et fartøj, som er nævnt i artikel 4 i forordning (EF) nr. 718/1999, i drift og tilbyder at ophugge tonnage af en anden type vandvejsmateriel, fastsættes den tilsvarende tonnage, der skal tages i betragtning, inden for hver af nedenstående to skibssektorer på grundlag af følgende udnyttelseskoefficienter:

a)

tørlastfartøjer:

i)

med egen maskinkraft på over 650 tons: 1,00

ii)

pramme, der skubbes, på over 650 tons: 0,50

iii)

pramme, der slæbes, på over 650 tons: 0,36

b)

tankskibe

i)

med egen maskinkraft på over 650 tons: 1,00

ii)

pramme, der skubbes, på over 650 tons: 0,50

iii)

pramme, der slæbes, på over 650 tons: 0,18.

2.   For fartøjer med en dødvægt på under 450 tons nedsættes de i stk. 1 anførte koefficienter med 30 %. For fartøjer med en dødvægt på mellem 450 og 650 tons nedsættes disse koefficienter med 0,15 % for hvert ton, fartøjets dødvægt er mindre end 650 tons. For fartøjer med en dødvægt på mellem 650 og 1 650 tons øges koefficienterne lineært fra 100 til 115 %.

Artikel 4

»Gammelt for nyt«-reglens kompensationsforhold

For idriftsættelse af fartøjer gælder den betingelse, der er anført i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 718/1999:

1)

For tørlastfartøjer fastsættes kompensationsforholdet (forholdet mellem gammel og ny tonnage) til 0:1.

2)

For tankskibe fastsættes kompensationsforholdet til 0:1.

3)

For skubbebåde fastsættes kompensationsforholdet til 0:1.

Artikel 5

Økonomisk solidaritet

1.   Med henblik på at opgøre de disponible ressourcer i reserverne eller med henblik på den i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 718/1999 omhandlede økonomiske solidaritet mellem afdelingerne i de forskellige fonde tilsender hver fond i begyndelsen af hvert år Kommissionen følgende angivelser:

a)

fondens indtægter året før, hvis de er bestemt til udbetaling af ophugningspræmier eller til foranstaltninger ifølge artikel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999 (Rdn)

b)

de finansielle forpligtelser, fonden har indgået året før vedrørende ophugningspræmier eller foranstaltninger ifølge artikel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999 (Pn)

c)

fondens overskud den 1. januar året før af indtægter bestemt til udbetaling af ophugningspræmier eller til foranstaltninger ifølge artikel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999 (Sn).

2.   Kommissionen fastlægger i samarbejde med fondsmyndighederne og på grundlag af de i stk. 1 omhandlede angivelser:

a)

de samlede forpligtelser, som fondene har indgået året før til udbetaling af ophugningspræmier eller til foranstaltninger ifølge artikel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999 (Pt)

b)

alle fondenes samlede indtægter året før (Rdt)

c)

alle fondenes samlede overskud den 1. januar året før (St)

d)

hver fonds normaliserede årlige finansielle forpligtelser (Pnn) der beregnes således:

Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn)

e)

for hver fond forskellen mellem årets finansielle forpligtelser (Pn) og de normaliserede årlige finansielle forpligtelser (Pnn)

f)

de beløb, som hver fond, hvor årets finansielle forpligtelser er lavere end de normaliserede årlige finansielle forpligtelser (Pn < Pnn), betaler til en fond, for hvilken årets finansielle forpligtelser er højere end de normaliserede årlige finansielle forpligtelser (Pn > Pnn).

3.   Hver af de berørte fonde betaler inden den 1. marts i det pågældende år de øvrige fonde de i stk. 2, litra f), omhandlede beløb.

Artikel 6

Høringer

Kommissionen indhenter, for så vidt angår alle spørgsmål i forbindelse med flådekapacitetspolitikken og ændringer af denne forordning, udtalelse fra en gruppe bestående af sagkyndige fra de erhvervsorganisationer, der repræsenterer indlandsskibsfarten på fællesskabsplan, og fra de berørte medlemsstater. Gruppen benævnes »Den Sagkyndige Gruppe vedrørende Kapacitetspolitik og Fremmeindsats for EF-flåderne«.

Artikel 7

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 805/1999 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 90 af 2.4.1999, s. 1.

(2)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2003 (EUT L 62 af 6.3.2003, s. 18).

(3)  Se bilag I.

(4)  EFT L 116 af 28.4.1989, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 742/98 (EFT L 103 af 3.4.1998, s. 3).

(5)  EFT L 116 af 28.4.1989, s. 30. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 812/1999 (EFT L 103 af 20.4.1999, s. 5).


BILAG I

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 805/1999

(EFT L 102 af 17.4.1999, s. 64)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1532/2000

(EFT L 175 af 14.7.2000, s. 74)

Kommissionens forordning (EF) nr. 997/2001

(EFT L 139 af 23.5.2001, s. 11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 336/2002

(EFT L 53 af 23.2.2002, s. 11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2003

(EUT L 62 af 6.3.2003, s. 18)


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 805/1999

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, indledende sætning

Artikel 2, stk. 1, indledende sætning

Artikel 2, stk. 1, første led

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 2, stk. 1, første led, første underled

Artikel 2, stk. 1, litra a) nr. i)

Artikel 2, stk. 1, første led, andet underled

Artikel 2, stk. 1, litra a) nr. ii)

Artikel 2, stk. 1, første led, tredje underled

Artikel 2, stk. 1, litra a) nr. iii)

Artikel 2, stk. 1, andet led

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 2, stk. 1, andet led, første underled

Artikel 2, stk. 1, litra b) nr. i)

Artikel 2, stk. 1, andet led, anden underled

Artikel 2, stk. 1, litra b) nr. ii)

Artikel 2, stk. 1, andet led, tredje underled

Artikel 2, stk. 1, litra b) nr. iii)

Artikel 2, stk. 1, tredje led

Artikel 2, stk. 1, litra c)

Artikel 2, stk. 2, første led

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 2, andet led

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2, tredje led

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, indledende sætning

Artikel 3, stk. 1, indledende sætning

Artikel 3, stk. 1, første led

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 1, første led, første underled

Artikel 3, stk. 1, litra a) nr. i)

Artikel 3, stk. 1, første led, andet underled

Artikel 3, stk. 1, litra a) nr. ii)

Artikel 3, stk. 1, første led, tredje underled

Artikel 3, stk. 1, litra a) nr. iii)

Artikel 3, stk. 1, andet led

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 1, andet led, første underled

Artikel 3, stk. 1, litra b) nr. i)

Artikel 3, stk. 1, andet led, andet underled

Artikel 3, stk. 1, litra b) nr. ii)

Artikel 3, stk. 1, andet led, tredje underled

Artikel 3, stk. 1, litra b) nr. iii)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1, indledende sætning

Artikel 5, stk. 1, indledende sætning

Artikel 5, stk. 1, første led

Artikel 5, stk. 1, litra a)

Artikel 5, stk. 1, andet led

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 5, stk. 1, tredje led

Artikel 5, stk. 1, litra c)

Artikel 5, stk. 2, første led

Artikel 5, stk. 2, litra a)

Artikel 5, stk. 2, andet led

Artikel 5, stk. 2, litra b)

Artikel 5, stk. 2, tredje led

Artikel 5, stk. 2, litra c)

Artikel 5, stk. 2, fjerde led

Artikel 5, stk. 2, litra d)

Artikel 5, stk. 2, femte led

Artikel 5, stk. 2, litra e)

Artikel 5, stk. 2, sjette led

Artikel 5, stk. 2, litra f)

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilag I

Bilag II


Top