EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0419

2008/419/EF: Kommissionens beslutning af 30. maj 2008 om ændring af beslutning 2008/377/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Slovakiet (meddelt under nummer K(2008) 2262) (EØS-relevant tekst)

OJ L 147, 6.6.2008, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2008; stiltiende ophævelse ved 32008D0553

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/419/oj

6.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/65


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. maj 2008

om ændring af beslutning 2008/377/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Slovakiet

(meddelt under nummer K(2008) 2262)

(EØS-relevant tekst)

(2008/419/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der har været udbrud af klassisk svinepest i Slovakiet, og disse udbrud kan på grund af handelen med levende svin og visse svinekødsprodukter udgøre en fare for andre medlemsstaters svinebestande.

(2)

Kommissionens beslutning 2008/377/EF af 8. maj 2008 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Slovakiet (2) blev vedtaget for at styrke de foranstaltninger, Slovakiet havde truffet i henhold til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (3).

(3)

I artikel 2, stk. 2, litra p), i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (4) er en »kraj« defineret som en administrativ region i Slovakiet med en udstrækning på mindst 2 000 km2, som kontrolleres af de kompetente myndigheder.

(4)

På grundlag af resultaterne af en epidemiologisk undersøgelse gennemført af Slovakiets kompetente myndigheder bør det fastsættes, at der skal gennemføres beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i visse administrative regioner (»kraj«).

(5)

Beslutning 2008/377/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2008/377/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved beslutning 2006/965/EF (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 22).

(2)  EUT L 130 af 20.5.2008, s. 18.

(3)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(4)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved beslutning 2007/729/EF.


BILAG

»BILAG

Følgende administrative regioner i Slovakiet:

Regionen Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)

Regionen Nitra (Nitriansky kraj).«


Top