EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0054

Kommissionens direktiv 2007/54/EF af 29. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III (EØS-relevant tekst )

OJ L 226, 30.8.2007, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 295 - 301

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/54/oj

30.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/54/EF

af 29. august 2007

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter offentliggørelsen af en videnskabelig undersøgelse i 2001 med titlen »Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk« konkluderede Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og Andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler, som siden ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF (2) blev afløst af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, at de potentielle risici gav anledning til bekymring. Komitéen anbefalede, at Kommissionen tager yderligere skridt til at kontrollere anvendelsen af kemikalier, der anvendes i hårfarvningsmidler.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer anbefalede endvidere en overordnet strategi for vurdering af sikkerheden af stoffer, der anvendes i hårfarvningsmidler, herunder krav om undersøgelse af sådanne stoffers potentielle genotoksicitet/mutagene egenskaber.

(3)

Som følge af udtalelserne fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer aftalte Kommissionen sammen med medlemsstaterne og de berørte parter en overordnet strategi til regulering af stoffer, der anvendes i hårfarvningsmidler, ifølge hvilken industrien skal forelægge en dokumentation omfattende videnskabelige oplysninger om stoffer, der anvendes i hårfarvningsmidler, som skal evalueres af Komitéen.

(4)

Stoffer, for hvilke der ikke findes en ajourført sikkerhedsdokumentation, som giver mulighed for en passende risikovurdering, bør opføres i bilag II.

(5)

Dog er 4,4’-diaminodiphenylamin og salte heraf; 4-diethylamino-o-toluidin og salte heraf; N,N-diethyl-p-phenylendiamin og salte heraf; N,N-dimethyl-p-phenylendiamin og salte heraf; og toluen-3,4-diamin og salte heraf i øjeblikket opført under løbenummer 8 og 9 i bilag III, del 1, der er generelle angivelser. De bør derfor udtrykkeligt slettes fra de generelle angivelser i bilag III. Det er mere hensigtsmæssigt i stedet at anføre dem i bilag II. Disse to bilag bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II og III til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 18. marts 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 18. juni 2008. Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. august 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/22/EF (EUT L 101 af 18.4.2007, s. 11).

(2)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45.


BILAG

Direktiv 76/768/EØF ændres således:

1)

I bilag II tilføjes følgende løbenumre 1244 til 1328:

Ref.–nr.

Kemisk navn/INCI-navn

»1244

1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzen (CAS-nr. 1124-09-0) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1245

2,6-Dihydroxy-4-methylpyridin (CAS-nr. 4664-16-8) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1246

5-Hydroxy-1,4-benzodioxan (CAS-nr. 10288-36-5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1247

3,4-Methylenedioxyphenol (CAS-nr. 533-31-3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1248

3,4-Methylenedioxyanilin (CAS-nr. 14268-66-7) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1249

Hydroxypyridinone (CAS-nr. 822-89-9) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1250

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS-nr. 50982-74-6) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1251

2-Methoxy-4-nitrophenol (CAS-nr. 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1252

C.I. Acid Black 131 (CAS-nr. 12219-01-1) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1253

1,3,5-Trihydroxybenzen (CAS-nr. 108-73-6) (Phloroglucinol) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1254

1,2,4-Benzenetriacetate (CAS-nr. 613-03-6) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1255

Ethanol, 2,2'-iminobis-, reaktionsprodukter med epichlorhydrin og 2-nitro-1,4-benzendiamin (CAS-nr. 68478-64-8) (CAS-nr. 158571-58-5) (HC Blue No. 5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1256

N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinon, reaktionsprodukter med epichlorhydrin og monoethanolamin (CAS-nr. 158571-57-4) (HC Blue No. 4) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1257

4-Aminobenzensulfonsyre (CAS-nr. 121-57-3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1258

3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylen)imino)bis(6-(phenylamino)) benzensulfonsyre og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1259

3(eller5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(eller1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1260

2,2'-((3-Chlor-4-((2,6-dichlor-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol (CAS-nr. 23355-64-8) (Disperse Brown 1) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1261

Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1262

2-[(4-Chlor-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamid (CAS-nr. 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1263

2,2'-[(3,3'-Dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamid] (CAS-nr. 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1264

2,2'-(1,2-Ethendiyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzensulfonsyre) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1265

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidin (CAS-nr. 4197-25-5) (Solvent Black 3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1266

3(eller5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylsyre og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1267

2-Naphthalensulfonsyre, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1268

(μ-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalen-2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1269

3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalensulfonsyre og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1270

2-Naphthalensulfonsyre, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, (CAS-nr. 25188-41-4) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1271

Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylen]-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-N-ethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1272

3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1273

3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1274

Spritopløselig nigrosin (CAS-nr. 11099-03-9) (Solvent Black 5), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1275

Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, (CAS-nr. 47367-75-9) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1276

Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)-, og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1277

6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinolin-1,3(2H)-dion (CAS-nr. 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1278

1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]anthraquinon (CAS-nr. 12217-43-5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1279

Laccaic Acid (CI Natural Red 25 ) (CAS-nr. 60687-93-6) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1280

Benzensulfonsyre, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-, (CAS-nr. 15347-52-1) og salte heraf, når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1281

4-[(4-Nitrophenyl)azo]anilin (CAS-nr. 730-40-5) (Disperse Orange 3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1282

4-Nitro-m-phenylenediamine (CAS-nr. 5131-58-8) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1283

1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracendion (CAS-nr. 1220-94-6) (Disperse Violet 4) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1284

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS-nr. 2973-21-9) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1285

N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylendiamin (CAS-nr. 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1286

N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylendiamin (CAS-nr. 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1287

2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidin (CAS-nr. 57524-53-5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1288

N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS-nr. 10228-03-2) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1289

3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propan-1,2-diol (CAS-nr. 93633-79-5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1290

4-Ethylamino-3-nitrobenzoesyre (CAS-nr. 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1291

(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium og salte heraf, undtagen Basic Red 118 (CAS-nr. 71134-97-9) som urenhed i Basic Brown 17, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1292

5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1293

m-Phenylendiamin, 4-(phenylazo)-, (CAS-nr. 495-54-5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1294

1,3-Benzendiamin, 4-methyl-6-(phenylazo)- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1295

2,7-Naphthalendisulfonsyre, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1296

4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylen)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzendiamin] (CAS-nr. 4482-25-1) (Basic Brown 4) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1297

Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1298

Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1299

Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylen]-2,5-cyclohexadien-1-yliden]-N-ethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1300

9,10-Anthracendion, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- (CAS-nr. 86722-66-9) og derivater og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1301

1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracendion (CAS-nr. 2872-48-2) (Disperse Red 11) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1302

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinon (CAS-nr. 3179-90-6) (Disperse Blue 7) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1303

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinon og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1304

N-[6-[(2-Chlor-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamid (CAS-nr. 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1305

[6-[[3-Chlor-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (CAS-nr. 56330-88-2) (HC Red No. 9) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1306

Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1307

4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylendiamin og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1308

5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (CAS-nr. 104333-03-1) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1309

4,4'-Diaminodiphenylamine (CAS-nr. 537-65-5) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1310

4-Diethylamino-o-toluidin (CAS-nr. 148-71-0) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1311

N,N-Diethyl-p-phenylendiamin (CAS-nr. 93-05-0) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1312

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (CAS-nr. 99-98-9) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1313

Toluene-3,4-Diamine (CAS-nr. 496-72-0) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1314

2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (CAS-nr. 141614-05-3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1315

6-Amino-o-cresol (CAS-nr. 17672-22-9) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1316

Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol (CAS-nr. 110952-46-0) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1317

2-Amino-3-nitrophenol (CAS-nr. 603-85-0) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1318

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (CAS-nr. 50610-28-1) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1319

2-Nitro-p-phenylenediamine (CAS-nr. 5307-14-2) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1320

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (CAS-nr. 122252-11-3) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1321

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (CAS-nr. 69825-83-8) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1322

Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1323

3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalen-1-sulphonsyre (CAS-nr. 16279-54-2) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1324

3-[(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propan-1,2-diol (CAS-nr. 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1325

2-[(4-Chlor-2-nitrophenyl)amino]ethanol (CAS-nr. 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1326

3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propandiol (CAS-nr. 173994-75-7) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1327

3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propandiol (CAS-nr. 114087-41-1) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1328

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylen]-2,5-cyclohexadien-1-yliden]-N-ethyl- og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 foretages følgende ændringer:

i)

løbenummer 8 i kolonne b affattes således: »p-Phenylendiamin, nitrogensubstituerede derivater og salte heraf; nitrogensubstituerede derivater af o-phenylendiamin, bortset fra de derivater, der er anført andetsteds i dette bilag og under løbenummer 1309, 1311 og 1312 i bilag II«

ii)

løbenummer 9 i kolonne b affattes således: »Diaminotoluener, nitrogensubstituerede derivater og salte heraf, med undtagelse af de stoffer, der er anført under løbenummer 364, 1310 og 1313 i bilag II«.

b)

I del 2 slettes løbenummer 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, og 54.


Top