EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0065

Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF

OJ L 268, 14.9.1992, p. 54–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 53 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 53 - 71
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 143 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 143 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 133 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/oj

31992L0065

Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF

EF-Tidende nr. L 268 af 14/09/1992 s. 0054 - 0072
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 45 s. 0053
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 45 s. 0053


RAADETS DIREKTIV 92/65/EOEF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af dyr samt saed, aeg og embryoner, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EOEF

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Levende dyr og produkter af animalsk oprindelse er opfoert paa listen over produkter i Traktatens bilag II; afsaetningen af dyr og produkter af animalsk oprindelse er en indkomstkilde for en del af landbrugsbefolknignen;

for at sikre en rationel udvikling af denne sektor og oege produktiviteten boer der fastsaettes dyresundhedsmaessige betingelser for dyr og produkter af animalsk oprindelse gaeldende for hele Faellesskabet;

Faellesskabet boer vedtage foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31. december 1992;

for at naa de ovennaevnte maal har Raadet fastsat dyresundhedsmaessige bestemmelser for kvaeg, svin, faar og geder, enhovede dyr, fjerkrae og rugeaeg, fisk og fiskerivarer, toskallede bloeddyr, tyresaed og ornesaed, kvaegembryoner, fersk koed, fjerkraekoed, koedprodukter, vildtkoed og kaninkoed;

der boer vedtages dyresundhedsmaessige bestemmelser for afsaetning af dyr og produkter af animalsk oprindelse, som endnu ikke er omfattet af ovennaevnte bestemmelser;

det boer fastsaettes, at dette direktiv finder anvendelse, uden at det begraenser anvendelsen af Raadets forordning (EOEF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemfoerelse i Faellesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (4);

for saa vidt angaar visse tekniske aspekter, boer der henvises til Raadets direktiv 64/432/EOEF af 26. juni 1964 om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin (5) og Raadets direktiv 85/511/EOEF af 18. november 1985 om faellesskabsforanstaltninger til bekaempelse af mund- og klovesyge (6);

med hensyn til gennemfoerelse og opfoelgning af kontrollen og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes, boer der henvises til de almindelige bestemmelser i Raadets direktiv 90/425/EOEF af 26. juni 1990 om veterinaerkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked (7);

medmindre andet bestemmes, boer samhandelen med dyr og produkter af animalsk oprindelse liberaliseres, uden at dette beroerer muligheden for eventuelt at indfoere beskyttelsesforanstaltninger;

som foelge af den betydelige risiko for spredning af sygdomme, som de paagaeldende dyr udsaettes for, boer der for visse dyr og produkter af animalsk oprindelse opstilles saerlige krav i forbindelse med afsaetningen heraf, navnlig naar dyrene eller produkterne saelges til omraader, der har en hoej dyresundhedsmaessig status;

den saerlige situation, der kendetegner Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Irland, som, fordi de er oeer, i meget lang tid har vaeres rabiesfrie, goer det berettiget at indfoere saerlige bestemmelser, som skal sikre, at afsaetning i Det Forenede Kongerige og Irland af hunde og katte, som ikke stammer fra de paagaeldende to lande, ikke medfoerer en risiko for, at der bringes rabies ind i de to lande, uden at ophaevelsen af veterinaerkontrollen ved medlemsstaternes graenser beroeres;

et sundhedscertifikat er den mest hensigtsmaessige maade til at sikre og kontrollere, at disse krav overholdes;

for at den sundhedsmaessige situation i Faellesskabet kan opretholdes, boer de dyr og produkter af animalsk oprindelse, der er omfattet af dette direktiv, naar de afsaettes, vaere underlagt minimumskravene i forbindelse med handel, og det boer kontrolleres, at kravene overholdes i overensstemmelse med principperne og reglerne i Raadets direktiv 90/675/EOEF af 10. december 1990 om fastsaettelse af principperne for tilrettelaeggelse af veterinaerkontrollen for tredjelandsprodukter, der foeres ind i Faellesskabet (8);

der boer fastsaettes en procedure for tilrettelaeggelse af et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Staaende Veterinaerkomité;

den frist for gennemfoerelse af direktivet, som i artikel 29 er fastsat til den 1. januar 1994, beroerer ikke afskaffelsen af veterinaerkontrollen ved graenserne pr. 1. januar 1993 -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I Generelle bestemmelser

Artikel 1

I dette direktiv fastsaettes de dyresundhedsmaessige betingelser, der skal gaelde for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af dyr samt saed, aeg og embryoner, der med hensyn til dyresundhedsmaessige betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbestemmelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EOEF.

Anvendelsen af dette direktiv begraenser ikke anvendelsen af de bestemmelser, der er fastsat i henhold til forordning (EOEF) nr. 3626/82.

Dette direktiv beroerer ikke de nationale bestemmelser vedroerende selskabsdyr, men opretholdelsen af disse bestemmelser beroerer paa den anden side ikke afskaffelsen af veterinaerkontrollen ved graenserne mellem medlemsstaterne.

(¹) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 1. Direktivet er aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).

Artikel 2

1. I dette direktiv forstaas ved:

a) samhandel: samhandel som defineret i artikel 2, stk. 3, i direktiv 90/425/EOEF

b) dyr: eksemplarer af andre arter end dem, der er naevnt i direktiv 64/432/EOEF, 90/426/EOEF (9), 90/539/EOEF (10), 91/67/EOEF (11), 91/68/EOEF (12), 91/492/EOEF (13) og 91/493/EOEF (14)

c) organ, institut eller center, der er officielt godkendt: et permanent, geografisk afgraenset anlaeg, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 13, hvor en eller flere dyrearter saedvanligvis holdes eller opdraettes med kommercielt eller andet sigte og udelukkende med et eller flere af foelgende maal for oeje:

- udstilling af naevnte dyr og oplysning af offentligheden

- dyrearternes bevarelse

- videnskabelig grundforskning eller anvendt forskning eller opdraet af dyr til saadanne forskningsformaal

d) anmeldelsespligtige sygdomme: de sygdomme, der er opfoert i bilag A.

2. Desuden finder definitionerne, bortset fra definitionen paa godkendte centre og organer, i artikel 2 i direktiv 64/432/EOEF, 91/67/EOEF og 90/539/EOEF tilsvarende anvendelse.

KAPITEL II Bestemmelser om samhandel

Artikel 3

Medlemsstaterne soerger for, at samhandel med de i artikel 1, stk. 1, omhandlede dyr ikke forbydes eller begraenses af andre dyresundhedsmaessige aarsager end dem, der foelger af anvendelsen af dette direktiv eller andre faellesskabsforskrifter, saerlig eventuelle beskyttelsesforanstaltninger.

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til, at dyr, der er omhandlet i artikel 5 til 10 i dette direktiv, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 90/425/EOEF kun kan goeres til genstand for samhandel, naar de opfylder betingelserne i artikel 5 til 10 og kommer fra bedrifter eller handlende, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1 og 3, og som den kompetente myndighed har ladet registrere, og som med henblik herpaa forpligter sig til foelgende, jf. dog artikel 13 og de saerlige bestemmelser, der skal vedtages i medfoer af artikel 24:

- regelmaessigt at lade dyrene undersoege i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i direktiv 90/425/EOEF

- over for den kompetente myndighed - ud over udbrud af anmeldelsespligitge sygdomme - at anmelde udbrud af sygdomme, der er naevnt i bilag B, for hvilke den paagaeldende medlemsstat har indfoert et sygdomsbekaempelses- eller overvaagningsprogram

- at overholde de nationale saerforanstaltninger for bekaempelse af en sygdom, som har saerlig betydning for en given medlemsstat, og for hvilken der findes et program i overensstemmelse med artikel 14 eller en afgoerelse i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2

- kun at bringe dyr paa markedet med henblik paa samhandel, naar disse ikke frembyder noget tegn paa sygdom og kommer fra bedrifter eller distrikter, der ikke er underkastet noget forbud af dyresundhedsmaessige hensyn og for saavidt angaar dyr, som ikke ledsages af et sundhedscertifikat eller et handelsdokument som omhandlet i artikel 5 til 11, kun at bringe dyr paa markedet, som ledsages af en erklaering fra lederen af bedriften om, at de paagaeldende dyr ved afsendelsen ikke frembyder noget tegn paa sygdom, og at bedriften ikke er underkastet dyresundhedsmaessige restriktioner

- at overholde kravene til sikring af dyrenes velfaerd.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne soerger for, at samhandel med aber (simiae og prosimiae) kun sker fra og til organer, institutter eller centre, som er officielt godkendt af medlemsstatens kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 13, og at de ledsages af et sundhedscertificat i overensstemmelse med modellen i bilag E, som er udfyldt af embedsdyrlaegen ved oprindelsesorganet, -instituttet eller -centret, med henblik paa at garantere for dyrenes sundhedstilstand.

2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan som undtagelse fra kravene i stk. 1 tillade salg til godkendte organer, institutter og centre for aber, der ejes af en privatperson.

Artikel 6

A. Uden at kravene i artikel 14 og 15 beroeres deraf, soerger medlemsstaterne for, at klovdyr af andre arter end dem, der er omhandlet i direktiv 64/432/EOEF, 90/426/EOEF og 91/68/EOEF, kun kan goeres til genstand for samhandel, hvis de opfylder foelgende krav:

1) Generelt:

a) de skal vaere identificeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 90/425/EOEF

b) de maa ikke skulle fjernes som led i et program for udryddelse af en smitsom sygdom

c) de maa ikke vaere vaccineret mod mund- og klovesyge, og de skal opfylde de relevante krav i direktiv 85/511/EOEF og i artikel 4a i direktiv 64/432/EOEF

d) de skal stamme fra en bedrift som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 64/432/EOEF, der ikke har vaeret underkastet dyresundhedsmaessige foranstaltninger, navnlig foranstaltninger vedtaget i medfoer af direktiv 85/511/EOEF, 80/217/EOEF (15) og 91/68/EOEF, og paa hvilken de skal have opholdt sig til stadighed siden foedslen eller de sidste 30 dage inden afsendelsen

e) de skal, hvis de indfoeres:

- komme fra et tredjeland, der er opfoert i rubrikken »andre klovdyr«, som skal indfoejes i den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 72/462/EOEF (16)- opfylde saerlige dyresundhedsmaessige krav, der skal fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26, og som mindst skal svare til kravene i denne artikel

f) de skal ledsages af et certifikat svarende til modellen i bilag E, paafoert foelgende attestering:

»Attestering

Undertegende . . . (embedsdyrlaegens navn) attesterer, at denne droevtygger/dette svin (a), der ikke er omfattet af direktiv 64/432/EOEF:

a) tilhoerer arten . . . . .

b) ved undersoegelsen ikke viste kliniske tegn paa de sygdomme, som den er modtagelig for

c) kommer fra en bestand, der er officielt fri for tuberkulose/officielt fri for eller fri for brucellose/fra en bedrift, der ikke er omfattet af restriktioner paa grund af svinepest (a), eller fra en bedrift, hvor dyret med negativt resultat har vaeret underkastet de i artikel 6, stk. 2, litra a), nr. ii), i direktiv 92/65/EOEF omhandlede proever.

(a) Det ikke relevante overstreges.«

2) For saa vidt angaar vilde droevtyggere:

a) de skal stamme fra en bestand, der er officielt fri for tuberkulose eller officielt fri for eller fri for brucellose i overensstemmelse med direktiv 64/432/EOEF eller direktiv 91/68/EOEF, og for saa vidt angaar de dyresundhedsmaessige betingelser opfylde de relevante krav for kvaeg i artikel 3, stk. 2, litra c), d), f), g) og h), i direktiv 64/432/EOEF eller i artikel 3 i direktiv 91/68/EOEF

b) hvis de ikke kommer fra en bestand, der opfylder betingelserne i litra a), skal de komme fra en bedrift, hvor der ikke er konstateret tilfaelde af brucellose eller tuberkulose i de seneste 42 dage inden indladningen, og hvor dyrene i loebet af de 30 dage, der gaar forud for afsendelsen, med negativt resultat har vaeret underkastet:

- en proeve, der skal vise en reaktion paa tuberkulose, og

- en proeve, der skal vise, at de ikke har antistoffer mod brucellose.

Kravene vedroerende ovennaevnte proever og fastlaeggelsen af status med hensyn til tuberkulose og brucellose paa disse bedrifter fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 26 i dette direktiv.

Indtil de i litra b) naevnte beslutninger er truffet, finder de nationale bestemmelser fortsat anvendelse, navnlig hvad angaar tuberkulose.

3) For saa vidt angaar dyr af svinefamilien:

a) de maa ikke komme fra et distrikt, som er underkastet forbudsforanstaltninger i forbindelse med forekomst af afrikansk svinepest i medfoer af artikel 9a i direktiv 64/432/EOEF

b) de skal komme fra en bedrift, der ikke er omfattet af restriktioner i medfoer af direktiv 80/217/EOEF paa grund af klassisk svinepest

c) de skal komme fra en bestand, der er fri for brucellose i henhold til kravene i direktiv 64/432/EOEF, og opfylde de relevante dyresundhedskrav for svin i direktiv 64/432/EOEF

d) hvis de ikke kommer fra en bestand, der opfylder betingelserne i litra c), skal de i loebet af de 30 dage, der gaar forud for afsendelsen, med negativt resultat have vaeret underkastet en proeve, der skal vise, at de ikke har antistoffer mod brucellose.

B. Direktiv 64/432/EOEF aendres saaledes:

1) I artikel 2, litra b) og c), indfoejes efter »kvaeg«: »(herunder ogsaa af arterne Bubalus bubalus)«.

2) Foelgende artikel indsaettes:

»Artikel 10a

Sundhedscertifikaterne, hvortil modellen er gengivet i bilag F, kan efter fremgangsmaaden i artikel 12 aendres eller suppleres bl.a. med henblik paa at tage hensyn til kravene i artikel 6 i direktiv 92/65/EOEF.«

Artikel 7

A. Medlemsstaterne soerger for, at andre fugle end dem, der er omhandlet i direktiv 90/539/EOEF, kun kan goeres til genstand for samhandel, hvis de opfylder foelgende krav:

1) Generelt:

a) de skal komme fra en bedrift, hvor der ikke er konstateret fjerkraeinfluenza i de 30 dage, der gaar forud for afsendelsen

b) de skal komme fra en bedrift eller et omraade, som ikke er underkastet restriktioner som led i bekaempelsen af Newcastle disease

indtil de faellesskabsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 19 i direktiv 90/539/EOEF, er blevet gennemfoert, finder de nationale krav med hensyn til bekaempelse af Newcastle disease anvendelse under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser

c) de skal i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, tredje led, i direktiv 91/496/EOEF, hvis de er indfoert fra et tredjeland, have vaeret i karantaene paa den bedrift, som de er bragt til efter indfoerslen paa Faellesskabets omraade.

2) For fugle af papegoejefamilien gaelder endvidere foelgende:

a) de maa ikke komme fra en bedrift, hvor der er diagnosticeret psittacosis (Clamydia psittaci), eller have vaeret i kontakt med dyr fra en saadan bedrift.

Forbudsperioden skal vaere paa mindst to maaneder efter det senest diagnosticerede tilfaelde og behandling under en efter fremgangsmaaden i artikel 26 anerkendt dyrlaegekontrol

b) de skal vaere identificeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 90/425/EOEF.

Metoderne til identifikation af fugle af papegoejefamilien, herunder navnlig syge fugle, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26

c) de skal ledsages af et handelsdokument, som er attesteret af en embedsdyrlaege eller den dyrlaege, der har ansvaret for den bedrift eller den handelsvirksomhed, hvorfra de kommer, og som den kompetente myndighed har givet befoejelse hertil.

B. I artikel 2, stk. 2, nr. 2, i Raadets direktiv 91/495/EOEF af 27. november 1990 om sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af kaninkoed og koed af opdraettet vildt (17) indfoejes »samt strudsfugle (ratitae)« i tredje linje efter »de . . . i direktiv 90/539/EOEF omhandlede arter«.

I artikel 2, stk. 2, nr. 1, i Raadets direktiv 90/539/EOEF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt for indfoersel heraf fra tredjelande (18) indfoejes »samt strudsfugle (ratitae)« efter »og agerhoens«.

Artikel 8

Medlemsstaterne soerger for, at bier (Apis mellifica) kun kan goeres til genstand for samhandel, hvis de opfylder foelgende krav:

a) de skal komme fra et distrikt, som ikke har faaet paalagt forbud i forbindelse med udbrud af amerikansk bipest.

Forbudsperioden skal vaere paa mindst 30 dage efter det senest konstaterede tilfaelde og efter det tidspunkt, hvor alle bistader inden for en radius paa 3 km er blevet kontrolleret af den kompetente myndighed, og alle inficerede bistander er blevet enten afbraendt eller behandlet og godkendt af denne myndighed.

Efter fremgangsmaaden i artikel 26 og efter udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité kan de krav, som gaelder for bier (Apis melifera), eller tilsvarende krav ogsaa finde anvendelse paa humlebier

b) de skal ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag E, som er paafoert en attestering fra den kompetente myndighed af, at de i litra a) omhandlede krav er opfyldt.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne soerger for, at hareagtige gnavere kun goeres til genstand for samhandel, hvis de opfylder foelgende krav:

a) de maa ikke komme fra en bedrift eller have vaeret i kontakt med dyr fra en bedrift, hvor der har vaeret udbrud af eller mistanke om rabies inden for den seneste maaned

b) de skal komme fra en bedrift, hvor ingen dyr viser kliniske tegn paa myxomatose.

2. De medlemsstater, der kraever et sundhedscertifikat i forbindelse med hareagtige gnaveres bevaegelser paa deres omraade, kan kraeve, at dyr, der indfoeres paa deres omraade, skal ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag E, som er paafoert foelgende attestering:

»Undertegnede . . . attesterer, at ovennaevnte dyr opfylder kravene i artikel 9 i direktiv 92/65/EOEF, og at dyrene ikke har vist kliniske tegn paa sygdom ved undersoegelsen.«

Denne attestering udstedes af embedsdyrlaegen eller den dyrlaege, der har tilsynet med oprindelsesbedriften, og til hvem den kompetente myndighed har delegeret denne kompetence, eller, naar der er tale om industrielt opdraet, af embedsdyrlaegen.

De medlemsstater, der oensker at goere brug af denne mulighed, meddeler paa forhaand dette til Kommissionen, som skal sikre sig, at det i stk. 1 naevnte krav er opfyldt.

3. Irland og Det Forenede Kongerige kan kraeve, at der forelaegges et sundhedscertifikat, hvori det attesteres, at kravet i stk. 1, litra a), er opfyldt.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne soerger for, at samhandel forbydes med fritter, minke og raeve, som kommer fra en bedrift eller har vaeret i kontakt med dyr fra en bedrift, hvor der har vaeret udbrud af eller mistanke om rabies inden for de seneste seks maaneder, medmindre de er underkastet et systematisk vaccinationsprogram.

2. Katte og hunde skal opfylde foelgende krav for at kunne goeres til genstand for samhandel, bortset fra samhandel mellem de i stk. 3 naevnte medlemsstater:

a) dyr, der er mere end tre maaneder gamle:

- maa den dag, hvor de sendes fra bedriften, ikke frembyde noget tegn paa sygdom, navnlig smitsomme sygdomme for arten

- skal vaere tatoveret eller forsynet med et mikrochip-identifikationssystem efter bestemmelser, der skal fastsaettes naermere efter fremgangsmaaden i artikel 26

- skal vaere vaccineret mod rabies med aarlig revaccination eller med revaccination med intervaller, som afsendelsesmedlemsstaten har godkendt for denne vaccine, ved injektion af en inaktiveret vaccine med mindst én enhed internationalt antigen (WHO-standarden), der maales i overensstemmelse med virkningsproeven efter den metode, som er beskrevet i Den Europaeiske Farmakopé og anerkendt efter fremgangsmaaden i artikel 26.

Vaccinationen attesteres af en embedsdyrlaege eller den dyrlaege, der har tilsynet med oprindelsesbedriften, og til hvem den kompetente myndighed har delegeret denne kompetence. Vaccinationskortet skal paafoeres vaccinens betegnelse og nummeret paa vaccinepartiet (om muligt i form af en selvklaebende maerkat)

- skal, hvis der er tale om hunde, vaere vaccineret mod Carrés sygdom

- skal ledsages at et individuelt »pas«, der goer det muligt tydeligt at identificere dyret, og hvor vaccinationsdatoerne er paafoert, og/eller af et certifikat svarende til modellen i bilag E, paafoert foelgende attestering, der skal udfyldes af embedsdyrlaegen eller af den dyrlaege, der har tilsynet med oprindelsesbedriften, og til hvem den kompetente myndighed har delegeret denne kompetence:

»Undertegnede . . . attesterer, at de katte/hunde, for hvilke denne attest er udstedt, opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, litra b), i direktiv 92/65/EOEF (a) og kommer fra en bedrift, hvor der i loebet af de seneste seks maaneder ikke er konstateret rabies.

(a) Det ikke relevante overstreges.«

b) dyr, der er under tre maaneder gamle:

- skal opfylde kravene i litra a), foerste og femte led

- maa ikke komme fra en bedrift, som er underkastet bevaegelsesrestriktioner paa grund af dyresundheden

- skal vaere foedt paa bedriften og have vaeret holdt i fangenskab her siden deres foedsel.

3. Markedsfoering i Det Forenede Kongerige og Irland af katte og hunde, der ikke har oprindelse i disse to lande, er fra den 1. juli 1994 som en undtagelse fra stk. 2 underlagt foelgende betingelser:

a) katte og hunde skal generelt:

i) komme fra en registreret bedrift, idet registreringen skal stilles i bero af den kompetente myndighed, naar de betingelser, der er fastsat i artikel 4, ikke laengere er opfyldt

ii) den dag, hvor de sendes fra ovennaevnte bedrift, ikke frembyde noget tegn paa smitsomme sygdomme

iii) vaere forsynet med et identifikationssystem efter bestemmelser, der skal fastsaettes naermere efter fremgangsmaaden i artikel 26

iv) vaere foedt paa bedriften og have vaeret holdt i fangenskab her siden deres foedsel uden kontakt med vilde dyr, der er modtagelige for rabies

v) hvis der er tale om hunde, vaere vaccineret mod Carrés sygdom

vi) transporteres i et transportmiddel, som er godkendt til dette formaal af den kompetente myndighed i afsendermedlemsstaten

vii) ledsages af et individuelt vaccinationskort, der goer det muligt tydeligt at identificere dyret og dets oprindelse, og hvor vaccinationsdatoerne er paafoert, og af et certifikat svarende til en model, der udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 26, og som skal udfyldes af embedsdyrlaegen eller af den dyrlaege, der har tilsynet med oprindelsesbedriften, og til hvem den kompetente myndighed har delegeret denne kompetence

b) endvidere skal de:

i) enten vaere vaccineret mod rabies med en aarlig revaccination, da de var mere end tre maaneder gamle og mindst seks maaneder inden forsendelsen ved injektion af en inaktiveret vaccine med mindst én enhed internationalt antigen (WHO-standarden), der maales i overensstemmelse med virkningsproeven efter den metode som er beskrevet i Den Europaeiske Farmakopé og anerkendt efter fremgangsmaaden i artikel 26, med aarlig revaccination eller med revaccination med intrvaller, som afsendelsesmedlemsstaten har godkendt for denne vaccine

endvidere skal de efter en vaccination have vaeret underkastet en serologisk test, som paaviser tilstedevaerelsen af mindst 0,5 international enhed beskyttende antistoffer; denne serologiske test skal udfoeres i overensstemmelse med WHO's specifikationer; hvis testen udfoeres efter foerstegangsvaccinationen, skal den udfoeres mellem den foerste og den tredje maaned efter den paagaeldende vaccination

endvidere skal de efter vaccinationen have vaeret underkastet en serologisk test, som paaviser tilstedevaerelsen af mindst 0,5 international enhed beskyttende antistoffer; denne serologiske test skal udfoeres i overensstemmelse med WHO's specifikationer mellem den foerste og den tredje maaned efter vaccinationen

ii) eller i de tilfaelde, hvor betingelserne under i) ikke er opfyldt, under kontrol foeres til en af bestemmelsesstaten godkendt karantaenestation, hvor de saettes i karantaene i seks maaneder.

Indtil den 1. juli 1994 fortsaetter de gaeldende nationale rabiesregler med at vaere i kraft, uden at dette dog kan beroere fjernelsen af den veterinaere kontrol ved graenserne mellem medlemsstaterne.

4. Irland og Det Forenede Kongerige kan med forbehold af stk. 2 og 3 fastholde deres nationale karantaenebestemmelser for alle koedaedere, primater, flagermus og andre dyr, der er modtagelige for rabies, og som er omfattet af direktivet, og for hvilke det kan paavises, at de er foedt paa oprindelsesbedriften og holdt i fangenskab siden deres foedsel, idet opretholdelsen af disse bestemmelser dog ikke maa beroere ophaevelsen af veterinaerkontrollen ved graenserne mellem medlemsstaterne.

5. Beslutning 90/638/EOEF aendres saaledes:

1) Foelgende led tilfoejes i artikel 1:

»- for saa vidt angaar programmerne for rabiesbekaempelse, opfyldte kriterierne i bilag III«.

2) Foelgende bilag indsaettes:

»BILAG III

Kriterier for rabiesprogrammer

Rabiesprogrammer skal mindst omfatte foelgende:

a) Kriterierne i nr. 1 til 7, i bilag I.

b) Detaljerede oplysninger om den eller de omraader, hvor oral immunisering af raeve finder sted, og om omraadets eller omraadernes naturlige graenser. Omraadet eller omraaderne skal daekke mindst 6 000 km² eller en medlemsstats samlede omraade og kan omfatte tilgraensende omraader i tredjelande.

c) Detaljerede oplysninger om de anvendte vacciner, distributionssystemet, taetheden og hyppigheden af udlaegningen af lokkemad.

d) I givet fald alle detaljer i, omkostninger ved og maalsaetningen for de foranstaltninger til genopretning eller bevaring af flora og fauna, som gennemfoeres af frivillige organisationer paa det omraade, som disse projekter daekker.«

6. Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, udpeger et bestemt institut, der skal opstille de noedvendige kriterier for standardisering af de serologiske tests, og bestemmer dets opgaver.

7. Medlemsstaterne soerger for, at udgifterne til anvendelse af serologiske tests daekkes af importoererne.

8. Denne artikel, navnlig anvendelsen af den serologiske test, der er naevnt i nr. 3, litra b), tages op til fornyet overvejelse inden den 1. januar 1997 under hensyn til udviklingen i rabiessituationen i medlemsstaterne.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne soeger for, at der med forbehold af de afgoerelser, der skal traeffes i henhold til artikel 21 og 23, kun handles med saed, aeg og embryoner, der opfylder betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

2. Faare-, gede- og hestesaed skal med forbehold af eventuelle kriterier, der skal overholdes ved opfoerelsen af enhovede dyr i stamboeger, for saa vidt angaar visse specifikke racer:

- vaere opsamlet og behandlet til kunstig insemination paa en station eller et center, der er sundhedsgodkendt i henhold til bilag D, kapitel I, eller - for saa vidt angaar faar og geder som en undtagelse fra ovenstaaende - paa en bedrift, der opfylder kravene i direktiv 91/68/EOEF

- vaere opsamlet fra dyr, der opfylder betingelserne i bilag D, kapitel II (dyrenes egnethed og rutinekontrol)

- vaere opsamlet, behandlet og konserveret efter bestemmelserne i bilag D, kapitel III

- vaere ledsaget under transport til en anden medlemsstat af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med en model, der skal udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 26.

3. AEg og embryoner fra faar/geder, svin og enhovede dyr skal:

- vaere opsamlet af et opsamlingshold, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed, og behandlet i et egnet laboratorium og skal stamme fra donorer, der opfylder betingelserne i bilag D, kapitel IV

- vaere behandlet og opbevaret efter bestemmelserne i bilag D, kapitel III

- vaere ledsaget ved forsendelse til en anden medlemsstat af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med en model, der skal udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 26.

Saed, der anvendes til insemination af donorer, skal vaere i overensstemmelse med stk. 2 for saa vidt angaar faar, geder og enhovede dyr og med direktiv 90/429/EOEF for saa vidt angaar svin. Der kan eventuelt fastsaettes yderligere garantier efter fremgangsmaaden i artikel 26.

4. Kommissionen aflaegger inden den 31. december 1997 rapport, eventuelt med passende forslag om denne artikels anvendelse, bl.a. under hensyn til den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Artikel 12

1. Kontrolreglerne i direktiv 90/425/EOEF finder anvendelse, navnlig hvad angaar tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, der skal udoeves, paa de i dette direktiv omhandlede dyr og aeg, saed og embryoner, som er ledsaget af et sundhedscertifikat. De oevrige dyr skal komme fra bedrifter, der med hensyn til kontrollen paa oprindelses- og bestemmelsesstedet er underkastet reglerne i naevnte direktiv.

2. Artikel 10 i direktiv 90/425/EOEF anvendes paa dyr, saed og embryoner, der er omhandlet i dette direktiv.

3. I forbindelse med handel gaelder bestemmelserne i artikel 12 i direktiv 90/425/EOEF ligeledes for handelsvirksomheder, der permanent eller lejlighedsvis er i besiddelse af dyr som omhandlet i artikel 7, 9 og 10.

4. De oplysninger, som skal gives til bestemmelsesstedet i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 90/425/EOEF, skal for dyr, saed, aeg eller embryoner, som i henhold til dette direktiv ledsages af et sundhedscertifikat, finde sted over ANIMO-systemet.

5. Med forbehold af de saerlige bestemmelser, der er omhandlet i dette direktiv, foretager den kompetente myndighed den kontrol, som den finder passende, hvis den har mistanke om, at dette direktiv ikke er overholdt, eller naerer tvivl om sundheden hos de dyr eller kvaliteten af saed, aeg og embryoner, som omhandles i artikel 1.

6. Medlemsstaterne traeffer passende administrative eller strafferetlige foranstaltninger med henblik paa at straffe enhver overtraedelse af bestemmelserne i dette direktiv, isaer naar det fastslaas, at de udstedte certifikater eller dokumenter ikke svarer til de i artikel 1 naevnte dyrs virkelige tilstand, at identifikationen af de paagaeldende dyr eller maerkningen af saed, aeg og embryoner ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, eller at dyrene eller produkterne ikke har vaeret underkastet den i dette direktiv fastsatte kontrol.

Artikel 13

1. Ved samhandel med dyr af arter, som er modtagelige for de i bilag A naevnte sygdomme eller de i bilag B naevnte sygdomme, hvis modtagerlandet har faaet de garantier, der er naevnt i artikel 14 og 15, samt samhandel med saed, aeg og embryoner af saadanne dyr fra og til organer, institutter og centre, som er godkendt i henhold til bilag C, skal der forevises et transportdokument med oplysninger i den i bilag E viste model. Der skal i dokumentet, som den dyrlaege, der har tilsynet med oprindelsesorganet, -instituttet eller -centret, skal udfylde, goeres opmaerksom paa, at dyret, saeden, aeggene eller embryonerne hidroerer fra et organ, institut eller center, som et godkendt i henhold til bilag C, og dokumentet skal ledsage dem under transporten.

2. a) For at blive godkendt skal organer, institutter og centre for saa vidt angaar anmeldelsespligtige sygdomme over for vedkommende medlemsstats myndigheder fremlaegge fornoeden dokumentation for, at de opfylder kravene i bilag C.

b) Efter at have modtaget saadan fornoeden dokumentation i tilknytning til en ansoegning om godkendelse eller forlaengelse af en godkendelse undersoeger den kompetente myndighed sagen paa grundlag af de meddelte oplysninger og eventuelt tillige paa grundlag af resultatet af kontrol paa stedet.

c) Den kompetente myndighed tilbagekalder en godkendelse i overensstemmelse med bilag C, punkt 3.

d) Hver medlemsstat sender Kommissionen en liste over godkendte organer, institutter og centre og giver underretning om alle aendringer i listen. Kommissionen videresender disse oplysninger til de oevrige medlemsstater.

Artikel 14

1. Saafremt en medlemsstat - enten direkte eller gennem opdraetterne - opstiller eller har opstillet et fakultativt eller obligatorisk program til bekaempelse eller overvaagning af en af de i bilag B naevnte sygdomme, kan den forelaegge Kommissionen dette program med oplysning om navnlig foelgende:

- situationen med hensyn til den paagaeldende sygdom paa dens omraade

- det forhold, at der er pligt til at give underretning om sygdommen

- programmets berettigelse under hensyn til sygdommens alvor og programmets cost/benefit-fordele

- det geografiske omraade, hvor programmet skal anvendes

- de forskellige former for status, som bedrifter og anlaeg kan have, de krav, der skal opfyldes for hver enkelt art, naar indsaettelse i bestanden sker, og fremgangsmaaderne ved foretagelse af tests

- procedurerne for kontrol med programmet, herunder oplysning om, i hvor hoej grad opdraetterne er inddraget i gennemfoerelsen af bekaempelses- eller overvaagningsprogrammet

- de konsekvenser, der maa drages, hvis en bedrift af den ene eller den anden grund mister sin status

- de foranstaltninger, der skal traeffes, saafremt der ved kontrol foretaget i henhold til programmet konstateres positive resultater

- den ikke-diskriminerende karakter af forholdet mellem samhandelen paa den paagaeldende medlemsstats omraade og samhandelen inden for Faellesskabet.

2. Kommissionen gennemgaar de programmer, medlemsstaterne forelaegger. Programmerne kan godkendes efter fremgangsmaaden i artikel 26 og under overholdelse af kriterierne i stk. 1. Efter samme fremgangsmaade skal de generelle eller begraensede yderligere garantier, der kan kraeves i samhandelen, defineres samtidig med eller senest tre maaneder efter fremlaeggelsen af programmerne. Disse garantier maa ikke vaere mere omfattende end dem, som medlemsstaten anvender paa sit eget omraade.

3. De af medlemsstaterne forelagte programmer kan aendres eller suppleres efter fremgangsmaaden i artikel 26. Efter samme fremgangsmaade kan de i stk. 2 naevnte garantier aendres.

Artikel 15

1. En medlemsstat, der mener at vaere helt eller delvis fri for en af de i bilag B naevnte sygdomme, som dyr, der er omhandlet i dette direktiv, er modtagelige for, forelaegger Kommissionen behoerigt materiale til dokumentation heraf. Den goer navnlig rede for foelgende:

- sygdommens art og udviklingen i dens forekomst paa medlemsstatens omraade

- resultaterne af overvaagningstests baseret paa en serologisk, mikrobiologisk, patologisk eller epidemiologisk undersoegelse

- hvor lang tid der har vaeret pligt til at anmelde sygdommen over for de kompetente myndigheder

- hvor lang tid der har vaeret foretaget overvaagning

- i givet fald den periode, i hvilken der har vaeret forbud mod at vaccinere mod sygdommen, og det geografiske omraade, der er omfattet af forbuddet

- reglerne for kontrol med, at sygdommen ikke forekommer.

2. Kommissionen gennemgaar det dokumentationsmateriale, der er naevnt i stk. 1, og forelaegger derefter Den Staaende Veterinaerkomité en afgoerelse om godkendelse eller afvisning af den plan, medlemsstaten har fremlagt. Hvis planen godkendes, defineres de generelle eller begraensede yderligere garantier, der kan kraeves i samhandelen, efter fremgangsmaaden i artikel 26. De maa ikke vaere mere omfattende end dem, som medlemsstaten anvender paa sit eget omraade.

Indtil afgoerelse herom er truffet, kan den beroerte medlemsstat i samhandelen opretholde de relevante krav, der er noedvendige for bevarelsen af dens status.

3. Den paagaeldende medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om enhver aendring i det i stk. 1 naevnte godtgoerelsesmateriale. Paa baggrund af de meddelte oplysninger kan de garantier, der maatte vaere fastsat i henhold til stk. 2, aendres eller ophaeves efter fremgangsmaaden i artikel 26.

KAPITEL III Bestemmelser vedroerende indfoersel i Faellesskabet

Artikel 16

Bestemmelserne vedroerende indfoersel af dyr, saed, aeg og embryoner, der er omfattet af dette direktiv, skal mindst svare til dem, der er fastsat i kapitel II.

Artikel 17

1. For at sikre ensartet anvendelse af artikel 16 anvendes bestemmelserne i det foelgende.

2. Der kan kun foretages indfoersel i Faellesskabet af dyr og saed, aeg og embryoner, som naevnt i artikel 11, der opfylder foelgende krav:

a) stammer fra et tredjeland paa den liste, der skal opstilles i henhold til stk. 3, litra a)

b) ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, som skal udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 26, og er underskrevet af den kompetente myndighed i udfoerselslandet, hvor det attesteres, at paagaeldende dyr, saed, aeg og embryoner opfylder de eventuelle yderligere betingelser eller tilsvarende garantier, der er naevnt i stk. 4, eller kommer fra godkendte organer, institutter, centre eller opsamlingsstationer, som giver de naevnte garantier.

3. Efter fremgangsmaaden i artikel 26 fastlaegges:

a) med forbehold af den liste, der er omhandlet i artikel 6, litra A, nr. 1, litra e), en foreloebig liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der er i stand til inden datoen i artikel 29 at give medlemsstaterne og Kommissionen garantier svarende til dem, der er fastsat i kapitel II, samt en liste over de opsamlingsstationer, for hvilke de kan give garantier.

De kompetente myndigheder opstiller denne foreloebige liste paa grundlag af de godkendte og inspicerede centres lister, naar Kommissionen forinden har sikret sig, at centrene er i overensstemmelse med dette direktivs principper og generelle regler

b) en ajourfoering af denne liste paa baggrund af den i stk. 5 omhandlede kontrol

c) specifikke dyresundhedsmaessige betingelser isaer med det sigte at beskytte Faellesskabet mod visse eksotiske sygdomme - eller garantier, der svarer til dem, der er fastsat i dette direktiv.

De specifikke betingelser og tilsvarende garantier, der fastsaettes for tredjelande, maa ikke vaere gunstigere end de i kapitel II fastsatte.

4. Paa den i stk. 3 naevnte liste kan kun medtages tredjelande eller dele af tredjelande:

a) hvorfra indfoersel ikke er forbudt:

- fordi der er fri for sygdomme som naevnt i bilag A, eller for enhver anden sygdom, der betragtes som eksotisk i Faellesskabet

- i medfoer af artikel 6, 7 og 14 i direktiv 72/462/EOEF og artikel 17 i direktiv 91/495/EOEF og 71/118/EOEF (19) eller - for saa vidt angaar de oevrige dyr, der er omhandlet i dette direktiv - paa grundlag af en afgoerelse truffet efter fremgangsmaaden i artikel 26 og under hensyn til deres sundhedstilstand

b) som under hensyn til lovgivningen og dets veterinaer- og kontroltjenesters struktur, disses befoejelser og det tilsyn, de er undergivet, anses for egnede, jf. artikel 3, stk. 2, i direktiv 72/462/EOEF, til at garantere gennemfoerelsen af den gaeldende lovgivning

c) hvis veterinaertjeneste er i stand til at garantere overholdelsen af sundhedskrav, der mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel II.

5. Eksperter fra Kommissionen og fra medlemsstaterne efterproever ved kontrol paa stedet, om de garantier, som tredjelandet har givet med hensyn til produktions- og afsaetningsbetingelser, kan betragtes som svarende til dem, der gaelder iFaellesskabet.

Medlemsstaternes eksperter, der skal foretage denne kontrol, udpeges af Kommissionen paa forslag af medlemsstaterne.

Kontrollen foretages paa Faellesskabets vegne og for dettes regning.

6. Indtil den kontrol, der er omhandlet i stk. 5, er blevet ivaerksat, finder de nationale bestemmelser vedroerende inspektion i tredjelande fortsat anvendelse, idet manglende overholdelse af garantierne i henhold til stk. 3, der konstateres under en saadan inspektion, meddeles Den Staaende Veterinaerkomité.

Artikel 18

1. Medlemsstaterne soerger for, at dyr, saed, aeg og embryoner, der er omhandlet i dette direktiv, kun indfoeres i Faellesskabet, hvis:

- de er ledsaget af et certifikat, der undstedes af embedsdyrlaegen.

Modellen til certifikatet udarbejdes, alt efter hvilken art der er tale om, efter fremgangsmaaden i artikel 26

- de har gennemgaaet den kontrol, der er omhandlet i direktiv 90/675/EOEF og 91/496/EOEF (20), med tilfredsstillende resultat

- de foer indladningen til Faellesskabets omraade har gennemgaaet en kontrol foretaget af en embedsdyrlaege til sikring af, at de transportbetingelser, der er omhandlet i direktiv 91/628/EOEF (21), overholdes, navnlig for saa vidt angaar forsyning med vand og foder

- de for saa vidt angaar dyr, der er omhandlet i artikel 5 til 10, underkastes karantaene efter regler, der fastsaettes i henhold til fremgangsmaaden i artikel 26.

2. Indtil gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel er fastsat, gaelder de nationale regler for indfoersel fra tredjelande, for hvilke der ikke er vedtaget faellesskabsregler, for saa vidt de ikke er gunstigere end de i kapitel II indeholdte regler.

Artikel 19

Efter fremgangsmaaden i artikel 26 fastlaegges:

a) de saerlige dyresundhedsmaessige betingelser for indfoersel i Faellesskabet, arten og indholdet af ledsagedokumenterne for dyr til zoologiske haver, cirkus, forlystelsesparker eller forsoegslaboratorier, alt efter hvilke dyrearter der er tale om

b) yderligere garantier ud over dem, der er fastsat for de forskellige dyrearter, der er omhandlet i dette direktiv, navnlig for at beskytte de beroerte faellesskabsarter.

Artikel 20

Principperne og reglerne i direktiv 90/675/EOEF finder navnlig anvendelse med hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage, og til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes.

Indtil gennemfoerelsen af de beslutninger, der er naevnt i artikel 8, nr. 3, og i artikel 30 i direktiv 91/496/EOEF, finder de hidtil gaeldende nationale gennemfoerelsesbestemmelser til artikel 8, nr. 1 og 2, i naevnte direktiv fortsat anvendelse med forbehold af de i stk. 1 naevnte regler og principper.

KAPITEL IV Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 21

De eventuelle modeller til certifikater, som skal anvendes i samhandelen, samt de dyresundhedsmaessige betingelser, som dyr, saed, aeg og embryoner, der ikke er omhandlet i artikel 5 til 11, skal opfylde for at kunne goeres til genstand for samhandel, fastsaettes i fornoedent omfang efter fremgangsmaaden i artikel 26.

Artikel 22

Bilagene aendres efter behov efter fremgangsmaaden i artikel 26.

Artikel 23

Efter fremgangsmaaden i artikel 26 kan der eventuelt som en undtagelse fra artikel 6, litra A, nr. 1, litra e), og kapitel II fastsaettes saerlige betingelser for geografisk bevaegelse for dyr i forbindelse med cirkusser og markeder og samhandel med dyr, saed, aeg og embryoner til zoologiske haver.

Artikel 24

1. Medlemsstaterne kan lade indfoersel til deres omraade af dyr (herunder volierefugle) og saed, aeg og embryoner, som er omhandlet i dette direktiv, og som er foert over et tredjelands omraade i transit, vaere betinget af, at der forevises et sundhedscertifikat, som godtgoer, at kravene i dette direktiv er overholdt.

2. De medlemsstater, der goer brug af muligheden i stk. 1, underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom gennem Den Staaende Veterinaerkomité.

Artikel 25

I bilag A til direktiv 90/425/EOEF tilfoejes:

»Raadets direktiv 92/65/EOEF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel i Faellesskabet af dyr, saed, aeg og embryoner, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt de specifikke faellesskabsbestemmelser, der er fastsat i bilag A, afsnit I i direktiv 90/425/EOEF (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54.«

Artikel 26

Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, traeffer Den Staaende Veterinaerkomité, der blev nedsat ved afgoerelse 68/361/EOEF (22), afgoerelse i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i artikel 17 i direktiv 89/662/EOEF.

Artikel 27

De medlemsstater, der ivaerksaetter en alternativ kontrolordning, som giver garantier svarende til dem, der kraeves i dette direktiv for bevaegelser paa deres omraade med dyr, saed, aeg og embryoner, der er omfattet af direktivet, kan gensidigt indroemme undtagelse fra artikel 6, litra A, nr. 1, litra f), artikel 8, litra b), og artikel 11, stk. 1, litra d).

Artikel 28

Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 26 for et tidsrum af tre aar vedtages overgangsforanstaltninger for at lette overgangen til den nye kontrolordning, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 29

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv siden den 1. januar 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Den frist for gennemfoerelsen af direktivet, som er fastsat til den 1. januar 1994, beroerer ikke afskaffelsen af veterinaerkontrollen ved graenserne som fastsat i direktiv 89/662/EOEF og 90/425/EOEF.

Artikel 30

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. juli 1992.

Paa Raadets vegne

J. GUMMER

Formand

(1) EFT nr. C 327 af 30. 12. 1989, s. 57, og EFT nr. C 84 af 2. 4. 1990, s. 102.(2) EFT nr. C 38 af 19. 2. 1990, s. 134, og EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990, s. 263.(3) EFT nr. C 62 af 12. 3. 1990, s. 47, og EFT nr. C 182 af 23. 7. 1990, s. 25.(4) EFT nr. L 384 af 31. 12. 1982, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 197/90 (EFT nr. L 29 af 31. 1. 1990, s. 1).(5) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/499/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 107).(6) EFT nr. L 315 af 26. 11. 1985, s. 11. Direktivet er aendret ved direktiv 90/423/EOEF (EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 13).(7) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).(8) Raadets direktiv 90/426/EOEF af 26. juni 1980 om dyresundhedsmaessige betingelser for enhovede dyrs bevaegelser og indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42). Direktivet er aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).(9) Raadets direktiv 90/539/EOEF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt for indfoersel heraf fra tredjelande (EFT nr. L 303 af 31. 10. 1990, s. 6). Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).(10) Raadets direktiv 91/67/EOEF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for afsaetning af akvakulturdyr og -produkter (EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991, s. 1).(11) Raadets direktiv 91/68/EOEF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen med faar og geder inden for Faellesskabet (EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991, s. 1).(12) Raadets direktiv 91/492/EOEF af 15. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af levende toskallede bloeddyr (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 1).(13) Raadets direktiv 91/493/EOEF af 22. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af fiskerivarer (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 15).

(14) Raadets direktiv 80/217/EOEF af 22. januar 1980 om faellesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 11). Direktivet er senest aendret ved direktiv 87/486/EOEF (EFT nr. L 280 af 3. 10. 1987, s. 21).(15) Raadets direktiv 72/462/EOEF af 12. december 1972 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med indfoersel af kvaeg og svin samt fersk koed fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 28). Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/497/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 69).(16) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 41.(17) EFT nr. L 303 af 31. 10. 1990, s. 6.(18) Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15. februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkraekoed (EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23). Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/654/EOEF (EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990, s. 48).(19) Raadets direktiv 91/496/EOEF af 15. juli 1991 om fastsaettelse af principperne for tilrettelaeggelse af veterinaerkontrollen for dyr, der foeres ind i Faellesskabet fra tredjelande, og om aendring af direktiv 89/662/EOEF, 90/425/EOEF og 90/675/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).(20) Raadets direktiv 91/628/EOEF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om aendring af direktiv 90/425/EOEF og 91/496/EOEF (EFT nr. L 340 af 11. 12. 1991, s. 17).(21) EFT nr. L 255 af 18. 10. 1968, s. 23.

BILAG A

SYGDOMME, DER ER ANMELDELSESPLIGTIGE I HENHOLD TIL DETTE DIREKTIV (a)

Sygdomme

Arter

Newcastle disease, fjerkraeinfluenza

Fugle

Psittacosis

Fugle af papegoejefamilien

Amerikansk bipest

Bier

Mund- og klovesyge

Droevtyggere

Brucellose (Brucella ssp.)

Tuberkulose

Klassisk svinepest

Dyr af svinefamilien

Afrikansk svinepest

Mund- og klovesyge

Rabies (b)Alle modtagelige arter

(a) Med forbehold af de anmeldelsespligtige sygdomme, der er anfoert i bilag I til direktiv 82/894/EOEF.

(b) I henhold til artikel 2 i direktiv 89/455/EOEF.

BILAG B

LISTE OVER SYGDOMME, FOR HVILKE NATIONALE PROGRAMMER KAN ANERKENDES I HENHOLD TIL DETTE DIREKTIV Mink

Virus enteritis

Aleutian-syge

Bier

Amerikansk bipest

Trachemide-syge (varroatose)

Aber og dyr af kattefamilien

Tuberkulose

Droevtyggere

Tuberkulose

Hareagtige gnavere

Myxomatosis

Kaninens virale og haemoragiske sygdomme

Tularaemi

BILAG C

BETINGELSER FOR GODKENDELSE AF ORGANER, INSTITUTTER OG CENTRE 1. For at et organ, institut eller center som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), kan godkendes officielt i henhold til dette direktivs artikel 13, skal det opfylde foelgende krav:

a) det skal vaere klart afgraenset og adskilt fra sine omgivelser

b) det skal vaere beliggende i rimelig afstand fra landbrugsbedrifter, for hvis sundhedsmaessige status det vil kunne udgoere en trussel

c) det skal staa under ansvar af en dyrlaege (¹), der foerer tilsyn med dyrene, som til enhver tid skal kunne indfanges og anbringes i indelukke eller bur

d) det skal raade over passende karantaenefaciliteter

e) det skal disponere over et eller flere lokaler, som egner sig til nekropsi

f) det skal vaere fri for de i bilag A naevnte sygdomme og for saa vidt angaar de sygdomme, der i det paagaeldende land er omfattet af et program i henhold til artikel 14, de i bilag B naevnte sygdomme

g) det skal loebende foere registre over:

- antallet af dyr af hver art, som befinder sig paa bedriften, med angivelse af deres alder

- antallet af dyr, som er tilgaaet eller frafoert bedriften, tillige med oplysninger om transporten af dyrene og deres sundhedstilstand

- de under karantaene gjorte observationer

- resultaterne af de regelmaessige ekskrementundersoegelser

- resultaterne af blodundersoegelser og alle andre diagnosemetoder

- sygdomstilfaelde og den eventuelle behandling heraf

- resultaterne af dissektion af alle dyr, som er doede paa bedriften, herunder doedfoedte dyr

h) det skal have faciliteter til passende bortskaffelse af dyr, der er doede af sygdom

i) det skal vaere underlagt tilsyn af en dyrlaege, der skal foretage sundhedskontrol mindst to gange aarligt.

Sundhedskontrollen skal mindst omfatte:

- inspektion af alle dyr paa bedriften

- udtagelse af repraesentative proever fra arter, som er modtagelige for de i bilag A og B (²) naevnte sygdomme, eller opsporing af disse sygdomme med andre metoder. Proeverne skal analyseres af et godkendt laboratorium, der skal efterproeve, om der findes sygdomsagenser for hver af de i bilag A naevnte arter. Udtagningen af proever kan fordeles over hele aaret.

Resultaterne af laboratorieanalyserne af de under sundhedskontrollen udtagne proever skal vaere negative for saa vidt angaar vedkommende sygdomsagenser

- gennemsyn af de registre, som der er pligt til at foere

2. Godkendelsen opretholdes, naar foelgende krav er opfyldt:

a) dyr, som tilfoeres, skal stamme fra et andet godkendt center, institut eller organ

b) de dyr, der er omfattet af direktiv 64/432/EOEF, maa, hvis de befinder sig i et godkendt center, institut eller organ, kun forlade det under officiel kontrol

c) der skal paa det godkendte center, institut eller organ to gange aarligt foretages en sundhedskontrol som anfoert i punkt 1, litra h), i dette bilag

d) resultaterne af laboratorieanalyserne af udtagne proever skal vaere negative for saa vidt angaar de i bilag A og B (²) naevnte sygdomsagenser

(¹) Der har ansvaret for, at de dyresundhedsmaessige krav i dette direktiv overholdes i det daglige.

(²) Hvis en af disse sygdomme er anmeldelsespligtig i den paagaeldende medlemsstat.

e) mistaenkelige doedsfald eller andre symptomer, som kan give anledning til at antage, at dyrene har paadraget sig en eller flere af de i bilag A og B (¹) naevnte sygdomme, skal straks anmeldes til den kompetente myndighed.

3. Godkendelsen suspenderes, restitueres eller tilbagekaldes under foelgende omstaendigheder:

a) foretages der en anmeldelse som naevnt i dette bilags punkt 2, litra d), suspenderer den kompetente myndighed midlertidigt godkendelsen af det godkendte organ/institut/center

b) en proeve udtaget paa det dyr, som mistanken gaelder, sendes til et godkendt laboratorium, som undersoeger, om der findes relevante sygdomsagenser; undersoegelsens resultat meddeles omgaaende til den kompetente myndighed

c) naar den kompetente myndighed modtager anmeldelse af, at der foreligger mistanke om en af de i bilag A og B (¹) naevnte sygdomme, skal de med hensyn til laboratorieanalysen, den epizootiske undersoegelse, sygdomsbekaempelsen og tilbagekaldelsen af godkendelsen forholde sig, som om sygdommen faktisk var erklaeret, i overensstemmelse med de direktiver, der paa det paagaeldende omraade indeholder regler for sygdomsbekaempelse og handelen med dyr

d) er resultaterne af analyserne negative med hensyn til de paagaeldende sygdomsagenser, meddeler den kompetente myndighed paa ny godkendelse

e) organet, instituttet eller centret godkendes kun paa ny, hvis de i punkt 1 anfoerte betingelser med undtagelse af betingelsen i punkt 1, litra f), atter er opfyldt, efter at infektionskilderne er udryddet

f) den kompetente myndighed underretter Kommissionen om suspension, restitution og tilbagekaldelse af en godkendelse.

(¹) Hvis en af disse sygdomme er anmeldelsespligtig i den paagaeldende medlemsstat.

BILAG D

KRAV, DER SKAL VAERE OPFYLDT PAA OPSAMLINGSBEDRIFTER OG -STATIONER KAPITEL I Krav i forbindelse med indsaettelse af donordyr

A. REGISTREREDE HINGSTE

Kun registrerede hingste, der til den kompetente myndigheds tilfredshed opfylder foelgende krav, kan anvendes til opsamling af saed:

1) Dyrene maa ikke have vaeret under observation for sygdomme, der er smitsomme for enhovede dyr, i de tre maaneder der gaar forud for anmodningen; ejerne eller indehaverne skal give oplysning om alle dyrets bevaegelser i de tre foregaaende maaneder.

2) Dyrene skal af en embedsdyrlaege vaere vaccineret mod:

a) tetanus i overensstemmelse med anvisningerne for brug af vacciner med markedsfoeringstilladelse

b) hesteinfluenza; foerstegangsvaccinationen paa to indsproejtninger givet med mindst 21 og hoejst 92 dages mellemrum er gyldig to maaneder efter den foerste indsproejtning; revaccination hvert aar.

3) Dyrene skal 30 dage umiddelbart forud for den foerste opsamling have vaeret underkastet foelgende proever med negativt resultat:

a) en agar-gel-immunodiffusionsproeve (Coggins-test) for infektioes anaemi hos enhovede dyr

b) en serumneutralisationsproeve (oploesning 1:4) for viralarthritis, der ved positivt resultat skal suppleres med en virologisk undersoegelse af al saeden, som skal give et negativt resultat

c) for saavidt angaar smitsom metritis hos enhovede dyr ved isolering af Taylorella equigenitalis-kim mindst en kontrol foretaget paa proever udtaget af urinroeret og prae-ejakulationsvaesken.

Resultaterne af disse undersoegelser skal garanteres af et laboratorium, der er anerkendt af den kompetente myndighed.

Registrerede hingste maa ikke anvendes til naturlig bedaekning.

B. FAAR OG GEDER

Kun faar og geder, som til den kompetente myndigheds tilfredsstillelse opfylder foelgende krav, kan anvendes til opsamling af saed:

a) dyrene maa ikke frembyde kliniske tegn paa sygdom paa opsamlingsdagen

b) dyrene skal have vaeret underkastet de proever og den kontrol, der er relevant for at sikre, at kravene i litra a) overholdes

c) dyrene skal i en sammenhaengende periode paa mindst 30 dage umiddelbart forud for opsamlingen have vaeret holdt i en opsamlingsbedrift eller -station som omhandlet i dette direktivs artikel 11, stk. 1, litra c), nr. i), som har vaeret fri for de sygdomme, der er naevnt i bilag B til direktiv 91/68/EOEF (for saa vidt angaar faar og geder), i bilag E til direktiv 64/432/EOEF (for saa vidt angaar svin) og i bilag A til direktiv 90/426/EOEF (¹) (for saa vidt angaar enhovede dyr), i et tidsrum, der skal fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 26

d) dyrene skal efter en klinisk undersoegelse foretaget af en embedsdyrlaege, jf. artikel 2 i direktiv 88/407/EOEF (²), opfylde de dyresundhedsmaessige krav i direktiv 91/68/EOEF og 90/426/EOEF.

C. HUNDONORDYR

Kun hundyr, der til embedsdyrlaegens tilfredshed opfylder foelgende krav, kan anvendes til opsamling af embryoner og aeg:

a) dyrene skal paa opsamlingstidspunktet have vaeret underkastet en klinisk undersoegelse foretaget af embedsdyrlaegen, hvor de er konstateret fri for smitsomme sygdomme, som kan overfoeres til faar og geder

b) dyrene skal komme fra en besaetning, der er fri for mund- og klovesyge, kvaegpest, faare- og gedepest og bluetongue, og som ikke befinder sig i et omraade, hvor der er smitte; dette krav gaelder i 30 dage umiddelbart forud for og i 30 dage umiddelbart efter opsamlingen.

(¹) Raadets direktiv 90/426/EOEF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for enhovede dyrs bevaegelser og indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42). Direktivet er aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).

(²) Raadets direktiv 88/407/EOEF af 14. juni 1988 om fastsaettelse af de veterinaerpolitimaessige krav i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med frosset tyresaed og indfoersel heraf (EFT nr. L 194 af 22. 7. 1988, s. 10). Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/425/EOEF (EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29).

Den besaetning, donorerne kommer fra, skal helst vaere en besaetning, der er omfattet et nationalt profylaktisk program, og som mindst er »fri for« faare- og gedebrucellose (B. melitensis), faars og geders smitsomme lungesyge og smitsom agalakti

c) dyrene skal i mindst 60 dage have vaeret holdt i den besaetning, de kommer fra.

Ejeren af donordyrene skal attestere, at han ikke er bekendt med, at de paagaeldende dyr er baerere af uoenskede genetiske egenskaber eller er beslaegtede med baerere af uoenskede genetiske egenskaber.

KAPITEL II Rutineundersoegelser og -behandling af dyr paa en opsamlingsbedrift eller -station

A. REGISTREREDE HINGSTE

1) Under opholdet paa en bedrift eller en opsamlingsstation underkastes hingstene:

a) loebende veterinaertilsyn fra den kompetente myndigheds side

b) supplerende screening for smitsom metritis, saaledes at hingstene i produktionssaesonen er blevet kontrolleret tre gange med mindst syv dages mellemrum, heraf mindst én gang ved proever udtaget af urinroeret, prae-ejakulationsvaesken og saeden, og de to andre af urinroeret og prae-ejakulationsvaesken.

2. I produktionssaesonen kan hingstene paa indehaverens anmodning underkastes supplerende kontrol som anfoert i kapitel I, punkt A, nr. 3.

3. Den ansvarlige for produktionscentret opretter og foerer et register over alle enhovede dyr, som gaar ind og ud af centret.

Efter den sidste opsamling underkastes hingstene igen den kontrol, der er fastsat i kapitel I, punkt A, nr. 3.

De proever, der er omhandlet i ovennaevnte nr. 3, litra a) og b), skal foretages mindst 30 dage efter den sidste opsamling.

Til screening for smitsom metritis hos enhovede dyr udtages proeverne af urinroeret, prae-ejakulationsvaesken og saeden.

4. Den kompetente myndighed, der har tilsynet, maa kun stille hingste til raadighed til reproduktion af saedstraa, hvis resultaterne af alle de proever, der er fastsat i kapitel I, punkt A, nr. 2, litra b), og nr. 3 er negative.

Hvis proeverne til diagnostisering af infektioes anaemi eller viralarthritis er positive, skal alle de saedstraa, der er produceret i saesonen, destrueres.

Hvis kontrollen vedroerende smitsom metritis er positiv, maa kun de straa, der er produceret mellem to proever, anvendes.

B. FAAR OG GEDER

1. Alle faar og geder, der opholder sig paa en bedrift eller godkendt opsamlingsstation, skal mindst en gang om aaret underkastes foelgende proever med negativt resultat:

- en stoedpudeantigentest i forbindelse med en komplementbindingsproeve for brucellose

- en komplementbindingsproeve i forbindelse med en saedkultur for smitsom epididymitis hos vaedderen

- en agar-gel-immunodiffusionsproeve eller ELISA for maedi/visna eller CAEV

- opsporing af antistoffer og om muligt Border desease-virus i en blod- eller serumproeve

- en sundhedsundersoegelse af saeden.

2. Undersoegelserne i punkt 1 skal foretages af et laboratorium, som medlemsstaten har godkendt.

C. Hvis en af proeverne i punkt 1 er positiv, skal dyret isoleres, og den saed, som er opsamlet fra det efter den seneste negative proeve, maa ikke markedsfoeres. Det samme gaelder saed fra de andre dyr, der har opholdt sig paa bedriften eller opsamlingsstationen siden datoen for den positive proeve. Samhandelen maa foerst genoptages, naar sundhedssituationen er genoprettet.

KAPITEL III Krav til saed, aeg og embryoner

Saed, aeg og embryoner skal vaere opsamlet, behandlet, skyllet og konserveret ved hjaelp af et biologisk produkt, der ikke indeholder levende mikroorganismer, efter foelgende retningslinjer:

a) skylningen af aeg og embryoner skal foregaa i overensstemmelse med dette direktivs artikel 11, stk. 2; deres zona pellucida skal vaere intakt foer og efter skylningen; kun aeg og embryoner fra samme donor kan skylles samtidig; efter skylningen skal hele overfladen af zona pellucida for hvert aeg eller embryon undersoeges i en forstoerrelse paa mindst 50 gange og garanteres intakt og fri for vedhaengende fremmedlegemer

b) de miljoeer og oploesninger, der anvendes ved udtagning, dybfrysning og konservering af aeg og embryoner, skal vaere steriliseret efter godkendte metoder i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og haandteres saaledes, at de forbliver sterile; der skal tilsaettes udtagnings-, skylnings- og konserveringsmiljoeet antibiotika (streptomycin, penicillin) i overensstemmelse med bilag C, punkt 2, i direktiv 90/429/EOEF

c) alt materiel, der anvendes til udtagning, haandtering, skylning, dybfrysning og konservering af aeg eller embryoner, skal steriliseres inden brugen

d) de skal i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, vaere underkastet yderligere undersoegelser, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26, navnlig af vaeskerne til opsamling, udtagning eller skylning, for at fastslaa, at de ikke indeholder sygdomskim

e) opbevares i sterile beholdere (ampuller, straa med identifikation):

- som kun indeholder aeg/embryoner fra samme donor

- som forsegles ved nedfrysningen i frisk alkohol eller flydende kvaelstof og maerkes

og anbringes i beholdere med steriliseret flydende kvaelstof, og som ikke frembyder nogen kontaminationsrisiko for aeggene/embryonerne

f) opbevares under godkendte vilkaar i mindst 30 dage forud for afsendelsen

g) transporteres i beholdere, der er rengjort, desinficeret eller steriliseret, inden paafyldningen.

BILAG E

CERTIFIKAT

Top