EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_045_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 45

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 45

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1992 L 268 0001
 

31992L0046

 

Rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter

3

 
1992 L 268 0033
 

31992L0047

 

Rådets direktiv 92/47/EEG av den 16 juni 1992 om villkoren för beviljande av tillfälliga och begränsade undantag från gemenskapens särskilda hygienregler vid framställning och utsläppande på marknaden av rå mjölk och mjölkbaserade produkter

33

 
1992 L 268 0035
 

31992L0045

 

Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött

35

 
1992 L 268 0054
 

31992L0065

 

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

53

 
1992 L 268 0073
 

31992L0067

 

Rådets direktiv 92/67/EEG av den 14 juli 1992 om ändring av direktiv 89/662/EEG om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att förverkliga den inre marknaden

72

 
1992 L 268 0075
 

31992L0060

 

Rådets direktiv 92/60/EEG av den 30 juni 1992 om ändring av direktiv 90/425/EEG om veterinära och zootekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden

74

 
1992 L 270 0027
 

31992D0471

 

Kommissionens beslut av den 2 september 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av embryon från nötkreatur (92/471/EEG:)

76

 
1992 L 275 0024
 

31992L0071

 

Kommissionens direktiv 92/71/EEG av den 2 september 1992 om bestämmande av den andel försändelser som kan underkastas sundhets-, dokument- och identitetskontroll vid införsel från en medlemsstat till en annan

84

 
1992 L 276 0026
 

31992D0472

 

Kommissionens beslut av den 14 september 1992 om ändring av beslut 91/146/EEG om skyddsåtgärder mot kolera i Peru (92/472/EEG:)

86

 
1992 L 281 0005
 

31992R2780

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2780/92 av den 24 september 1992 om villkoren för beviljande av kompensationsbetalningar i enlighet med stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor

87

 
1992 L 285 0010
 

31992R2826

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2826/92 av den 29 september 1992 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med produkter från ägg, fjäderfäkött och kaniner

91

 
1992 L 285 0027
 

31992R2833

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2833/92 av den 29 september 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

93

 
1992 L 285 0028
 

31992R2834

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2834/92 av den 29 september 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

94

 
1992 L 285 0029
 

31992R2835

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2835/92 av den 29 september 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2547/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av risprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

95

 
1992 L 285 0030
 

31992R2836

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2836/92 av den 29 september 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2548/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av risprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

96

 
1992 L 288 0010
 

31992R2890

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2890/92 av den 2 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2294/92 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för producenter av de oljeväxtfröer som avses i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

97

 
1992 L 288 0012
 

31992R2891

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2891/92 av den 2 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2295/92 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de proteingrödor som anges i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

99

 
1992 L 288 0020
 

31992R2895

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2895/92 av den 2 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1707/90 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1796/81 beträffande import av svamp med ursprung i tredje land

101

 
1992 L 290 0006
 

31992R2900

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2900/92 av den 5 oktober 1992 om gemensamma bestämmelser för genomförandet av de särskilda åtgärderna för att försörja Kanarieöarna med avelskaniner

102

 
1992 L 290 0012
 

31992D0484

 

Kommissionens beslut av den 22 september 1992 om fastställande av stöd till privat lagring av hela och halva slaktkroppar av lamm i samband med det anbudsförfarande som inleds i enlighet med förordning (EEG) nr 2592/92 (92/484/EEG:)

104

 
1992 L 291 0006
 

31992R2907

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2907/92 av den 6 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2824/88 om tillämpningsföreskrifter för systemet med maximala garanterade kvantiteter för tobak

105

 
1992 L 291 0020
 

31992D0486

 

Kommissionens beslut av den 25 september 1992 om fastställande av samarbetsformer mellan Animo datacentrum och medlemsstaterna (92/486/EEG)

107

 
1992 L 294 0008
 

31992R2940

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2940/92 av den 9 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3076/78 om import av humle från tredje land

109

 
1992 L 300 0012
 

31992R2989

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2989/92 av den 15 oktober 1992 om gemensamma bestämmelser för genomförandet av de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med grisköttsprodukter

111

 
1992 L 301 0017
 

31992R3002

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 av den 16 oktober 1992 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention

113

 
1992 L 305 0012
 

31992L0076

 

Kommissionens direktiv 92/76/EEG av den 6 oktober 1992 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

122

 
1992 L 307 0024
 

31992R3045

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3045/92 av den 22 oktober 1992 om försäljning enligt förfarandet i förordning (EEG) nr 2539/84 av sådant nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för export till Georgien enligt förordning (EEG) nr 1897/92 och om ändring av förordning (EEG) nr 569/88

126

 
1992 L 307 0055
 

31992D0503

 

Kommissionens beslut av den 14 oktober 1992 om ändring av kommissionens beslut 92/25/EEG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Zimbabwe (92/503/EEG:)

130

 
1992 L 308 0015
 

31992R3063

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3063/92 av den 23 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelse av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

133

 
1992 L 310 0019
 

31992R3077

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3077/92 av den 26 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 618/90 om bestämmelser för genomförande av den årliga inventeringen av jordbruksprodukter i offentliga lager

135

 
1992 L 311 0018
 

31992R3093

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3093/92 av den 27 oktober 1992 om ändring av bilaga 3 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

137

 
1992 L 312 0036
 

31992D0508

 

Kommissionens beslut av den 20 oktober 1992 om ändring av beslut 91/516/EEG om upprättande av en förteckning över råvaror vilkas användning är förbjuden i foderblandningar (92/508/EEG:)

140

 
1992 L 313 0001
 

31992R3124

 

Rådets förordning (EEG) nr 3124/92 av den 26 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle

142

 
1992 L 313 0003
 

31992R3125

 

Rådets förordning (EEG) nr 3125/92 av den 26 oktober 1992 om ordningen för import till gemenskapen av får- och getköttsprodukter från Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Slovenien, Montenegro, Serbien och den före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium

144

 
1992 L 317 0072
 

31992R3185

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3185/92 av den 30 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 920/89 om fastställande av kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukter, äpplen och päron vad avser listan över sorter med stora frukter

146

 
1992 L 317 0073
 

31992R3186

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3186/92 av den 30 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3105/88 om tillämpningsföreskrifter för obligatorisk destillation enligt artiklarna 35 och 36 i förordning (EEG) nr 822/87

147

 
1992 L 319 0001
 

31992R3200

 

Rådets förordning (EEG) nr 3200/92 av den 27 oktober 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2390/89 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust

148

 
1992 L 319 0019
 

31992L0087

 

Kommissionens direktiv 92/87/EEG av den 26 oktober 1992 om upprättande av en icke fullständig förteckning över de viktigaste råvaror som normalt används och saluförs för beredning av foderblandningar som är avsedda för andra djur än sällskapsdjur

149

 
1992 L 320 0014
 

31992R3214

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3214/92 av den 4 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3587/86 om fastställande av de omräkningstal som skall tillämpas på uppköpspriserna för frukt och grönsaker

162

 
1992 L 320 0030
 

31992R3224

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3224/92 av den 4 november 1992 om rättelse av förordning (EEG) nr 2342/92 om import av renrasiga avelsdjur av nötkreatur från tredje land och beviljande av exportbidrag för detta samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1544/79

164

 
1992 L 321 0011
 

31992R3233

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3233/92 av den 5 november 1992 om genomförandebestämmelser för en särskild stödordning för vinsektorn till förmån för Azorerna och Madeira

165

 
1992 L 321 0016
 

31992R3234

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3234/92 av den 5 november 1992 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda stödordningen för upprätthållandet av vinodling för framställning av kvalitetsviner fso på Kanarieöarna

170

 
1992 L 321 0024
 

31992L0088

 

Rådets direktiv 92/88/EEG av den 26 oktober 1992 om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder

172

 
1992 L 322 0008
 

31992R3242

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3242/92 av den 6 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2353/89 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa trindsädsslag

174

 
1992 L 325 0024
 

31992D0519

 

Kommissionens beslut av den 3 november 1992 om ändring av rådets sjunde beslut 85/356/EEG om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (92/519/EEG:)

175

 
1992 L 325 0025
 

31992D0520

 

Kommissionens beslut av den 3 november 1992 om ändring av beslut 89/374/EEG om anordnande av ett tillfälligt experiment enligt rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, för att fastställa de villkor som skall uppfyllas beträffande grödan och utsädet av hybridråg (92/520/EEG:)

176

 
1992 L 327 0001
 

31992R3279

 

Rådets förordning (EEG) nr 3279/92 av den 9 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

177

 
1992 L 327 0003
 

31992R3280

 

Rådets förordning (EEG) nr 3280/92 av den 9 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1576/89 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker

179

 
1992 L 327 0028
 

31992R3288

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3288/92 av den 12 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

180

 
1992 L 327 0054
 

31992L0095

 

Kommissionens direktiv 92/95/EEG av den 9 november 1992 om ändring av bilagan till sjunde direktivet 76/372/EEG om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen

182

 
1992 L 329 0001
 

31992D0522

 

Kommissionens beslut av den 6 november 1992 om ansökningar om medfinansiering av nationella stödsystem i form av ersättning och förskott enligt rådets förordning (EEG) nr 2328/91 (92/522/EEG:)

192

Top