Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0812(01)

Kommissionens afgørelse af 11. august 2011 om gaskoordinationsgruppens sammensætning og arbejdsgang samt om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2006/791/EF EØS-relevant tekst

OJ C 236, 12.8.2011, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 124 - 126

In force

12.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/10


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 11. august 2011

om gaskoordinationsgruppens sammensætning og arbejdsgang samt om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2006/791/EF

(EØS-relevant tekst)

2011/C 236/09

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 12 i forordning (EU) Nr. 994/2010 er der oprettet en gaskoordinationsgruppe for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerheden. Denne gruppe skulle bestå af medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder, samt Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndighederne, det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas og repræsentative organer for den pågældende industri og relevante kunder.

(2)

Gasforsyningssikkerheden er et fælles ansvar, som påhviler naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne og Kommissionen inden for deres respektive aktivitets- og kompetenceområder. Desuden kan kunder, der anvender gas til elfremstilling eller til industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden gennem deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden. For at sikre den bedste koordinering af de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, bør de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder derfor deltage aktivt i arbejdet i gaskoordinationsgruppen.

(3)

Kommissionen bør i samråd med medlemsstaterne fastlægge gruppens sammensætning, idet det sikres, at den er fuldt repræsentativ, og at der følges en tretrins fremgangsmåde, som først omfatter de relevante naturgasvirksomheder og industrigrene, derefter medlemsstaterne på nationalt eller regionalt plan og endelig EU.

(4)

Nedenstående organer i den pågældende industri bør anses for at være repræsentative:

den repræsentative europæiske sammenslutning af lagersystemoperatører i betydningen i artikel 2, stk. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EC af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (2) og af LNG-systemoperatører i betydningen i artikel 2, stk. 12, i direktiv 2009/73/EF

den europæiske sammenslutning i gasindustrien

den internationale sammenslutning, der repræsenterer gasproducenter i Europa

den europæiske sammenslutning af gasforhandlere.

(5)

Hvad angår de relevante forbrugere, bør der skelnes mellem fire hovedsektorer, der forbruger naturgas:

industrisektoren

elsektoren, der anvender gas som brændstof

husholdningssektoren

fjernvarmesektoren.

(6)

Gaskoordinationsgruppen bør rådgive Kommissionen for at lette koordineringen af forsyningssikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af en nødsituation på EU-plan eller på regionalt plan. Gaskoordinationsgruppen er også det hovedorgan, som skal høres af Kommissionen i forbindelse med opstilling af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. Gaskoordinationsgruppen bør overvåge, om de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, er tilstrækkelige og hensigtsmæssige, og udveksle alle de oplysninger, der er relevante for gasforsyningssikkerheden på nationalt og regionalt plan samt på EU-plan.

(7)

Der bør fastsættes regler for videregivelse af oplysninger fra gruppens medlemmer.

(8)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(9)

Afgørelse 2006/791/EF bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sammensætningen af gaskoordinationsgruppen (»gruppen«)

1.   Gruppen består af følgende medlemmer:

a)

medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder i betydningen i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 994/2010

b)

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»agenturet«)

c)

det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (»ENTSO for gas«)

d)

energifællesskabets sekretariat

e)

Gas Infrastructure Europe (GIE) som det repræsentative organ for lagersystemoperatører og LNG-systemoperatører

f)

Eurogas

g)

Den Internationale Sammenslutning af Olie- og Gasproducenter (OGP)

h)

European Federation of Energy Traders (EFET)

i)

Den Internationale Sammenslutning af Industrielle Energiforbrugere (IFIEC Europe)

j)

Eurelectric

k)

Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer (BEUC)

l)

Euroheat & Power.

2.   Hvert medlem udpeger højst to permanente repræsentanter og to suppleanter til at deltage i gruppens arbejde. Mindst en af de permanente repræsentanter, der udpeges af medlemsstaterne, er fra den kompetente myndighed. En af de permanente repræsentanter, der udpeges af agenturet, er direktøren. En af de permanente repræsentanter, der udpeges af ENTSO for gas, er generalsekretæren. En af de permanente repræsentanter, der udpeges af de repræsentative organer for industrien og kunderne, er den administrerende direktør eller generalsekretæren.

3.   Hvis den kompetente myndighed ikke er en national regulerende myndighed, sikrer medlemsstaterne, at der sker en tilstrækkelig udveksling af informationer mellem den kompetente myndighed og den nationale regulerende myndighed vedrørende gruppens aktiviteter.

4.   I en nødsituation på EU-plan, medlemsstatsplan eller regionalt plan eller i andre ekstraordinære situationer kan Kommissionen på anmodning af mindst tre medlemsstater begrænse deltagelsen i hele eller en del af et møde i gruppen til repræsentanterne for de kompetente myndigheder og medlemsstaterne.

5.   I en nødsituation på EU-plan, medlemsstatsplan eller regionalt plan eller i andre ekstraordinære situationer kan gruppens medlemmer anmode Kommissionen om at udpege mere end to repræsentanter fra deres kompetente myndigheder eller andre organer til at deltage i gruppens arbejde.

6.   Medlemmernes navne, samt navnene på medlemmernes faste repræsentanter og på suppleanterne for medlemmerne af gruppen offentliggøres i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder (»registret«) (4).

7.   Indsamling, behandling og offentliggørelse af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 2

Gruppens opgaver

1.   Gruppen er oprettet for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerheden. Gruppen høres og bistår Kommissionen især i de spørgsmål, der er anført i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) nr. 994/2010:

a)

gasforsyningssikkerheden til enhver tid og mere specifikt i tilfælde af en nødsituation

b)

alle oplysninger af relevans for gasforsyningssikkerheden på nationalt og regionalt plan samt på EU-plan

c)

bedste praksis og mulige retningslinjer til alle berørte parter

d)

forsyningssikkerhedsniveauet, benchmark og vurderingsmetoder

e)

nationale og regionale scenarier og EU-scenarier samt afprøvning af beredskabsniveauerne

f)

vurdering af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne samt gennemførelse af de foranstaltninger, der indgår heri

g)

koordinering af foranstaltninger for at tackle en nødsituation inden for EU, med tredjelande, der er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, og med andre tredjelande

h)

bistand, som de hårdest ramte medlemsstater har behov for.

2.   Som anført i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 994/2010 indkalder Kommissionen gaskoordinationsgruppen, så snart den erklærer en nødsituation på EU-plan eller på regionalt plan.

Artikel 3

Arbejdsgang

1.   Gruppens formandskab varetages af en repræsentant for Kommissionen (»formanden«).

2.   Som anført i artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) nr. 994/2010 indkalder Kommissionen regelmæssigt gaskoordinationsgruppen og videregiver de oplysninger, den har modtaget fra de kompetente myndigheder, og sikrer samtidig, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger behandles fortroligt.

3.   Efter aftale med Kommissionens tjenestegrene kan gruppen nedsætte undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat, som gruppen fastlægger. Sådanne undergrupper opløses, så snart deres mandat er opfyldt.

4.   Formanden kan invitere eksterne eksperter med specifik viden om et emne på dagsordenen til at deltage på ad hoc-basis i gruppens eller undergruppens arbejde. Formanden kan desuden give andre enkeltpersoner eller organisationer status som ad hoc-observatør eller permanent observatør, hvis de kan yde et væsentligt bidrag til gruppens aktiviteter.

5.   Oplysninger, som medlemmerne får adgang til ved at deltage i gruppens eller en undergruppes drøftelser, må ikke videregives til tredjemand, hvis de ifølge Kommissionen eller ethvert andet medlem af gruppen er af fortrolig karakter. Medlemmerne af ekspertgrupperne og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil, samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (5). Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

6.   Gruppens og undergruppernes møder afholdes i Kommissionens lokaler. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen. Andre tjenestegrene i Kommissionen og EU's udenrigstjeneste kan blive indbudt til gruppens og undergruppernes møder, når de er direkte berørt af de spørgsmål, der skal drøftes.

7.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af den standardforretningsorden, der er vedtaget af Kommissionen.

8.   Med forbehold af stk. 6 stiller Kommissionen alle relevante arbejdsdokumenter til rådighed for gruppens medlemmer via en platform for samarbejde med partnere i EU (CIRCA-webstedet) og offentliggør relevante oplysninger om gruppens aktiviteter enten ved at medtage dem i registret eller via et link fra registret til et særligt websted.

Artikel 4

Mødeudgifter

1.   Deltagerne i gruppens aktiviteter modtager ikke vederlag for de tjenester, de yder.

2.   Kommissionen refunderer rejseudgifter for én repræsentant for hver medlemsstat eller dens kompetente myndighed. Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de tilgængelige midler, der hvert år tildeles som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 7

Ophævelse

Afgørelse 2006/791/EF (6) ophæves.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2011.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.

(2)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  Medlemmer, som ikke ønsker deres navne offentliggjort, kan anmode om en undtagelse fra denne regel. En anmodning om ikke at offentliggøre navnet på et medlem af en ekspertgruppe efterkommes, når en offentliggørelse kan bringe hans eller hendes sikkerhed eller integritet i fare eller i urimelig grad skade privatlivets fred.

(5)  SEK(2007) 639 af 25.6.2007.

(6)  EUT L 319 af 18.11.2006, s. 49.


Top