Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0812(01)

Komisijas Lēmums ( 2011. gada 11. augusts ), ar ko izveido Gāzes koordinācijas grupas sastāvu un darbības noteikumus un atceļ Komisijas Lēmumu 2006/791/EK Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 236, 12.8.2011, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 124 - 126

In force

12.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/10


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 11. augusts),

ar ko izveido Gāzes koordinācijas grupas sastāvu un darbības noteikumus un atceļ Komisijas Lēmumu 2006/791/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 236/09

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 12. pantu ir izveidota Gāzes koordinācijas grupa, lai atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību. Grupā ir dalībvalstu, jo īpaši to kompetento iestāžu, kā arī Energoregulatoru sadarbības aģentūras, gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla pārstāvji un attiecīgās nozares pārstāvji, kā arī atbilstīgie patērētāji.

(2)

Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes uzņēmumu, dalībvalstu un Komisijas kopīga atbildība to attiecīgajā darbības un kompetences jomā. Turklāt patērētājiem, kas lieto gāzi elektroenerģijas ražošanai vai rūpnieciskiem mērķiem, arī var būt nozīmīga loma gāzes piegādes drošībā, izmantojot to spēju reaģēt krīzes situācijās ar pasākumiem pieprasījuma jomā. Tādēļ, lai nodrošinātu labāku pasākumu saskaņošanu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 994/2010 noteikumiem, attiecīgās nozares pārstāvjiem un atbilstīgajiem patērētājiem būtu aktīvi jāpiedalās Gāzes koordinācijas grupas darbā.

(3)

Komisijai, apspriežoties ar dalībvalstīm, būtu jālemj par grupas sastāvu, nodrošinot, ka tas ir pilnīgi reprezentatīvs un ka tiek ievērota triju līmeņu pieeja, kas vispirms iekļauj attiecīgos dabasgāzes uzņēmumus un nozari, tad dalībvalstis valsts vai reģionālā līmenī un pēc tam Savienību.

(4)

Par reprezentatīviem uzskata šādus nozares pārstāvjus:

reprezentatīvu Eiropas uzglabāšanas sistēmas operatoru asociāciju 2. panta 10. punkta nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (2) un SDG sistēmas operatorus Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 12. punkta nozīmē,

Eiropas asociāciju, kas apvieno gāzes piegādātājus,

starptautisku asociāciju, kas pārstāv gāzes ražotājus Eiropā,

Eiropas gāzes tirgotāju asociāciju.

(5)

Attiecībā uz atbilstīgajiem patērētājiem būtu jāizdala četras galvenās dabas gāzes patēriņa nozares:

rūpniecības nozare,

elektroenerģijas nozare, kas gāzi izmanto kā degvielu,

mājsaimniecības,

centralizētās siltumapgādes nozare.

(6)

Gāzes koordinācijas grupai vajadzētu darboties kā Komisijas padomdevējai, lai sekmētu piegādes drošības pasākumu koordinēšanu Savienības vai reģionāla mēroga ārkārtas situācijā. Tā ir arī galvenā struktūra, ar kuru jāapspriežas Komisijai saistībā ar preventīvu rīcības plānu un ārkārtas rīcības plānu izstrādāšanu. Gāzes koordinācijas grupai būtu jāuzrauga, vai pasākumi, kas jāveic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 994/2010, ir atbilstīgi un piemēroti, kā arī jāveic visas tās informācijas apmaiņa, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību valsts, reģionālā un Savienības mērogā.

(7)

Ir jāparedz noteikumi par to, kā grupas locekļi drīkst izpaust informāciju.

(8)

Personas dati jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(9)

Lēmums 2006/791/EK būtu jāatceļ,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Gāzes koordinācijas grupas (“grupas”) sastāvs

1.   Grupas sastāvā ir šādi locekļi:

a)

dalībvalstis, jo īpaši to kompetentās iestādes Regulas (ES) Nr. 994/2010 2. panta 2. punkta nozīmē;

b)

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (“aģentūra”);

c)

gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (“gāzes ENTSO”);

d)

Enerģētikas kopienas sekretariāts;

e)

Gas Infrastructure Europe (GIE) kā uzglabāšanas sistēmu operatoru un SDG sistēmu operatoru pārstāvības struktūra;

f)

Eurogas;

g)

The International Association of the Oil and Gas Producers (OGP);

h)

European Federation of Energy Traders (EFET);

i)

The International Federation of Industrial Energy Consumers (IFIEC Europe);

j)

Eurelectric;

k)

Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC);

l)

Euroheat & Power.

2.   Katra dalībvalsts izvirza ne vairāk kā divus pastāvīgos pārstāvjus un divus aizstājējus, kuri piedalās grupas darbā. Vismaz viens dalībvalstu izvirzītais pastāvīgais pārstāvis ir no kompetentās iestādes. Vienu no pastāvīgajiem pārstāvjiem, ko izvirza aģentūra, ieceļ par direktoru. Vienu no pastāvīgajiem pārstāvjiem, ko izvirza gāzes ENTSO, ieceļ par ģenerālsekretāru. Vienu no pastāvīgajiem pārstāvjiem, ko izvirza nozares un patērētāju pārstāvji, ieceļ par ģenerāldirektoru vai ģenerālsekretāru.

3.   Ja kompetentā iestāde nav valsts regulatīvā iestāde, dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikta pietiekama ar grupas darbību saistītās informācijas apmaiņa starp kompetento iestādi un valsts regulatīvo iestādi.

4.   Dalībvalsts vai reģionāla mēroga ārkārtas stāvokļa laikā Savienībā vai citās ārkārtas situācijās pēc vismaz triju dalībvalstu pieprasījuma Komisija var ierobežot kompetento iestāžu un dalībvalstu pārstāvju dalību Gāzes koordinācijas grupas sanāksmēs vai atsevišķās to daļās.

5.   Dalībvalsts vai reģionāla mēroga ārkārtas stāvokļa laikā Savienībā vai citās ārkārtas situācijās grupas locekļi var lūgt Komisiju iecelt vairāk par diviem pārstāvjiem no kompetentajām iestādēm vai citām struktūrām, kuri piedalās grupas darbā.

6.   Locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī grupas locekļu pastāvīgo pārstāvju un to aizstājēju vārdus un uzvārdus publicē Komisijas ekspertu grupu un citu līdzīgu struktūru reģistrā (“reģistrā”) (4).

7.   Personas datus apkopo, apstrādā un publicē atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001.

2. pants

Grupas uzdevumi

1.   Grupu izveido, lai atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību. Ar grupu apspriežas un tā palīdz Komisijai īpaši saistībā ar jautājumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 994/2010 12. panta 2. punktā:

a)

gāzes piegādes drošību kopumā un, jo īpaši, ārkārtas stāvokļa gadījumā;

b)

informāciju, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību valsts, reģionālā un Savienības mērogā;

c)

paraugpraksi un iespējamajām pamatnostādnēm visām iesaistītajām pusēm;

d)

piegādes drošības līmeni, kritērijiem un novērtējuma metodoloģijām;

e)

valsts, reģiona un Savienības scenārijiem un sagatavotības līmeņu pārbaudīšanu;

f)

preventīvu rīcības plānu un ārkārtas rīcības plānu novērtēšanu un šajos plānos paredzēto pasākumu ieviešanu;

g)

pasākumu koordinēšanu ārkārtas stāvokļa risināšanai Savienībā, ar trešām valstīm, kas ir Enerģētikas kopienas līguma Līgumslēdzējas puses, un ar citām trešām valstīm;

h)

palīdzību, kas nepieciešama visvairāk skartajām dalībvalstīm.

2.   Kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 994/2010 11. panta 2. punktā, tiklīdz Komisija ir izsludinājusi Savienības vai reģionāla mēroga ārkārtas stāvokli, tā sasauc Gāzes koordinācijas grupas sanāksmi.

3. pants

Darbība

1.   Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis (“priekšsēdētājs”).

2.   Kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 994/2010 12. panta 3. punktā, Komisija regulāri sasauc grupas sanāksmes un sniedz no kompetentajām iestādēm saņemto informāciju, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti attiecībā uz komerciāli svarīgu informāciju.

3.   Vienojoties ar Komisijas dienestiem, grupa var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas izstrādātajam darba uzdevumam. Šādas apakšgrupas izformē, tiklīdz to uzdevums ir izpildīts.

4.   Priekšsēdētājs var īpašā kārtā lūgt piedalīties grupas vai apakšgrupas darbā ekspertus, kuri nav grupas locekļi un kuri ir kompetenti kādā konkrētā darba kārtības jautājumā. Turklāt priekšsēdētājs var piešķirt ad hoc vai pastāvīgā novērotāja statusu citām personām vai organizācijām, ja tās var dot būtisku ieguldījumu grupas darbībā.

5.   Grupas vai apakšgrupas apspriedēs iegūto informāciju neizpauž, ja Komisija vai kāds cits grupas loceklis uzskata, ka tā ir saistīta ar konfidenciāliem jautājumiem. Uz ekspertu grupu locekļiem un to pārstāvjiem, kā arī pieaicinātajiem ekspertiem un novērotājiem attiecas dienesta noslēpuma neizpaušanas saistības, kas paredzētas Līgumos un to īstenošanas noteikumos, kā arī Komisijas drošības noteikumos, kas attiecas uz ES klasificētās informācijas aizsardzību un ietverti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā (5). Ja šīs saistības netiek ievērotas, Komisija var veikt visus nepieciešamos pasākumus.

6.   Grupu un apakšgrupu sanāksmes notiek Komisijas telpās. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Citi Komisijas dienestu un Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvji var tikt uzaicināti piedalīties darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs, ja šie pārstāvji ir tieši iesaistīti apspriežamo jautājumu risināšanā.

7.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu.

8.   Neskarot šā panta 6. punktu, Komisija nodrošina visu attiecīgo dokumentu pieejamību darba grupas locekļiem, izmantojot sadarbības telpu Eiropas Savienības iestāžu partneriem (CIRCA vietni) un publicē attiecīgo informāciju par grupas darbībām, iekļaujot to reģistrā vai izmantojot saiti no reģistra uz īpaši šim nolūkam paredzētu tīmekļa vietni.

4. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Darba grupā iesaistītie dalībnieki nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

2.   Komisija atmaksā ceļa izdevumus, kas rodas vienam grupas loceklim no katras dalībvalsts vai tās kompetentās iestādes. Šos izdevumus atlīdzina no pieejamajām apropriācijām, kuras piešķir saskaņā ar ikgadējo resursu sadalījuma procedūru.

7. pants

Atcelšana

Lēmums 2006/791/EK (6) tiek atcelts.

Briselē, 2011. gada 11. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Günther OETTINGER


(1)  OV L 295, 12.11.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  Locekļi, kuri nevēlas publiskot savu vārdu un uzvārdu, var lūgt atkāpties no šā noteikuma. Lūgumu nepubliskot ekspertu grupas locekļu vārdu un uzvārdu uzskata par pamatotu, ja publicēšana varētu apdraudēt viņu drošību vai integritāti vai nevajadzīgi ietekmēt privāto dzīvi.

(5)  SEC(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  OV L 319, 18.11.2006., 49. lpp.


Top