Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0812(01)

Decizia Comisiei din 11 august 2011 de stabilire a componenței și a dispozițiilor privind funcționarea ale Grupului de coordonare pentru gaz și de abrogare a Deciziei 2006/791/CE a Comisiei Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 236, 12.8.2011, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 124 - 126

In force

12.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 236/10


DECIZIA COMISIEI

din 11 august 2011

de stabilire a componenței și a dispozițiilor privind funcționarea ale Grupului de coordonare pentru gaz și de abrogare a Deciziei 2006/791/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 236/09

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 994/2010 prevede instituirea unui Grup de coordonare pentru gaz cu scopul de a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Acest grup trebuie să fie compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energiei, ai Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport gaze, ai organismelor reprezentative ale sectorului în cauză și ai consumatorilor importanți.

(2)

Întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre și Comisia, în cadrul domeniilor lor respective de activitate și competență, își împart responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze. În plus, consumatorii care utilizează gazele pentru producția de energie electrică sau în scopuri industriale pot îndeplini, de asemenea, un rol important în asigurarea securității aprovizionării cu gaze, prin capacitatea lor de a răspunde la crize prin măsuri care acționează asupra cererii. În consecință, în vederea asigurării celei mai bune coordonări a măsurilor care trebuie luate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010, organismele reprezentative ale sectorului în cauză și ale consumatorilor importanți trebuie să participe activ în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz.

(3)

În consultare cu statele membre, Comisia trebuie să decidă componența grupului, asigurând reprezentativitatea deplină a acestuia, precum și respectarea unei abordări pe trei niveluri care implică în primul rând întreprinderile relevante din sectorul gazelor naturale și sectorul respectiv, apoi statele membre la nivel național sau regional și apoi Uniunea.

(4)

Următoarele organisme ale sectorului în cauză trebuie considerate ca fiind reprezentative:

asociația europeană reprezentativă a operatorilor de depozite de înmagazinare în sensul articolului 2 punctul 10 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (2) și a operatorilor de instalații GNL în sensul articolului 2 punctul 12 din Directiva 2009/73/CE;

asociația europeană a sectorului aprovizionării cu gaze;

asociația internațională care îi reprezintă pe producătorii de gaz din Europa;

asociația europeană a comercianților de gaz.

(5)

În ceea ce privește consumatorii importanți, trebuie distinse patru sectoare principale care consumă gaze naturale:

sectorul industrial;

sectorul de producție a energiei electrice care utilizează gazul drept combustibil;

sectorul casnic;

sectorul termoficării.

(6)

Grupul de coordonare pentru gaz trebuie să funcționeze ca un consilier al Comisiei pentru a facilita coordonarea măsurilor de securitate a aprovizionării în caz de urgență la nivelul Uniunii sau la nivel regional. Acesta este, de asemenea, principalul organism care trebuie consultat de Comisie în contextul instituirii planurilor de acțiuni preventive și a planurilor de urgență. Grupul de coordonare pentru gaz trebuie să monitorizeze caracterul adecvat și corespunzător al măsurilor care trebuie luate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010 și să asigure schimbul de informații relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaze la nivel național, regional și al Uniunii.

(7)

Trebuie stabilite reguli privind divulgarea de informații de către membrii grupului.

(8)

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(9)

Decizia 2006/791/CE trebuie abrogată,

DECIDE:

Articolul 1

Componența Grupului de coordonare pentru gaz („Grupul”)

(1)   Grupul este compus din următorii membri:

(a)

statele membre, în special autoritățile lor competente în sensul articolului 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 994/2010;

(b)

Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energiei („Agenția”);

(c)

Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport gaze („ENTSO gaz”);

(d)

Secretariatul Comunității Energiei;

(e)

Gas Infrastructure Europe (GIE), ca organism reprezentativ al operatorilor de depozite de înmagazinare și al operatorilor de instalații GNL;

(f)

Eurogas;

(g)

Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze (OGP);

(h)

Federația Europeană a Comercianților de Energie (EFET);

(i)

Federația Internațională a Consumatorilor Industriali de Energie Electrică (IFIEC Europe);

(j)

Eurelectric;

(k)

Biroul European al Uniunilor Consumatorilor (BEUC);

(l)

Euroheat & Power.

(2)   Fiecare membru numește maximum doi reprezentanți permanenți și doi supleanți pentru a participa la activitatea Grupului. Cel puțin unul dintre reprezentanții permanenți numiți de un stat membru trebuie să provină de la autoritatea competentă. Unul dintre reprezentanții permanenți numiți de Agenție va îndeplini funcția de director. Unul dintre reprezentanții permanenți numiți de ENTSO gaz va îndeplini funcția de secretar general. Unul dintre reprezentanții permanenți numiți de organismele reprezentative ale sectorului sau ale consumatorilor va îndeplini funcția de director general sau de secretar general.

(3)   Dacă autoritatea competentă nu este o autoritate națională de reglementare, statele membre se asigură că între autoritatea competentă și autoritatea națională de reglementare are loc un schimb suficient de informații privind activitățile Grupului.

(4)   În cursul unei situații de urgență la nivelul Uniunii, la nivelul unui stat membru sau la nivel regional, ori în alte situații excepționale, la cererea a cel puțin trei state membre, Comisia poate restricționa participarea reprezentanților autorităților competente și statelor membre la Grup, pe durata unei întregi reuniuni sau a unei părți a acesteia.

(5)   În cursul unei situații de urgență la nivelul Uniunii, la nivelul unui stat membru sau la nivel regional, ori în alte situații excepționale, membrii Grupului pot solicita Comisiei să numească mai mult de doi reprezentanți din partea autorităților lor competente sau a altor organisme pentru a participa la activitatea Grupului.

(6)   Numele membrilor Grupului, precum și numele reprezentanților permanenți ai membrilor Grupului și ale supleanților acestora se publică în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare ale Comisiei („Registrul”) (4).

(7)   Datele cu caracter personal se colectează, se prelucrează și se publică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 2

Sarcinile Grupului

(1)   Grupul este instituit pentru a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este consultat de Comisie și asistă Comisia în special în ceea ce privește aspectele prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010:

(a)

securitatea aprovizionării cu gaze, în orice moment și în special în situații de urgență;

(b)

toate informațiile relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaze la nivel național, regional și al Uniunii;

(c)

cele mai bune practici și eventuale orientări pentru toate părțile implicate;

(d)

nivelul de securitate a aprovizionării, valorile de referință și metodele de evaluare;

(e)

scenariile la nivel național, regional și al Uniunii și testarea nivelurilor de pregătire;

(f)

evaluarea planurilor de acțiuni preventive și a planurilor de urgență, precum și a implementării măsurilor prevăzute de acestea;

(g)

coordonarea măsurilor de gestionare a unei situații de urgență în Uniune cu țările terțe care sunt părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei și cu alte țări terțe;

(h)

asistența de care au nevoie statele membre cele mai afectate.

(2)   După cum se prevede la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010, Comisia convoacă Grupul de coordonare pentru gaz imediat după declararea unei situații de urgență la nivelul Uniunii sau la nivel regional.

Articolul 3

Funcționare

(1)   Grupul este prezidat de un reprezentant al Comisiei („președintele”).

(2)   După cum se prevede la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010, Comisia convoacă Grupul în mod regulat și comunică acestuia informațiile primite de la autoritățile competente, păstrând confidențialitatea în ceea ce privește informațiile sensibile din punct de vedere comercial.

(3)   Cu acordul serviciilor Comisiei, Grupul poate înființa subgrupuri care să examineze probleme specifice, pe baza unor termeni de referință definiți de Grup. Aceste subgrupuri sunt desființate imediat după ce și-au îndeplinit mandatul.

(4)   Președintele poate invita experți din afara Grupului, având competențe specifice în ceea ce privește un subiect de pe agenda de lucru, să participe ad-hoc la activitatea Grupului sau a subgrupului. În plus, președintele poate acorda un statut de observator ad-hoc sau permanent altor persoane sau organizații, dacă acestea pot aduce o contribuție semnificativă la activitatea Grupului.

(5)   Informațiile obținute prin participarea la deliberările Grupului sau ale unui subgrup nu sunt divulgate dacă, în opinia Comisiei sau a oricărui alt membru al Grupului, acestea privesc aspecte confidențiale. Membrii grupurilor de experți și reprezentanții acestora, precum și experții și observatorii invitați, trebuie să respecte obligațiile privind secretul profesional prevăzute în tratate și în normele de implementare a acestora, precum și normele privind securitatea ale Comisiei, referitoare la protecția informațiilor clasificate ale UE, stabilite în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (5). Dacă aceste obligații nu sunt respectate, Comisia poate lua toate măsurile adecvate.

(6)   Reuniunile Grupului și ale subgrupurilor acestuia au loc în incintele Comisiei. Comisia asigură serviciile de secretariat. La reuniunile Grupului și ale subgrupurilor acestuia pot fi invitate alte servicii ale Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă, dacă subiectele care urmează să fie discutate privesc direct aceste servicii.

(7)   Grupul adoptă propriul regulament de procedură bazat pe regulamentul de procedură standard redactat de Comisie.

(8)   Fără a aduce atingere alineatului (6) din prezentul articol, Comisia pune toate documentele de lucru relevante la dispoziția membrilor Grupului prin intermediul unui spațiu de lucru colaborativ cu partenerii Uniunii Europene (site-ul de internet CIRCA) și publică informațiile relevante cu privire la activitățile desfășurate de Grup, fie prin includerea acestora în Registru, fie prin intermediul unui link al Registrului către un site de internet dedicat.

Articolul 4

Cheltuielile aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile Grupului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie suportate de un reprezentant al fiecărui stat membru sau al autorității competente a acestuia. Cheltuielile respective sunt rambursate în limitele creditelor disponibile, alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 5

Abrogare

Decizia 2006/791/CE (6) se abrogă.

Adoptată la Bruxelles, 11 august 2011.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 295, 12.11.2010, p. 1.

(2)  JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  Membrii care nu doresc divulgarea numelor lor pot solicita derogarea de la această regulă. Cererea de a nu divulga numele unui membru al unui grup de experți se consideră justificată în cazurile în care publicarea ar putea periclita securitatea sau integritatea acestuia sau ar putea aduce atingere, în mod nejustificat, vieții private a acestuia.

(5)  SEC(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  JO L 319, 18.11.2006, p. 49-50.


Top