Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001H0042

Kommissionens henstilling af 22. december 2000 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2001 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse vegetabilske produkter, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 4096)

OJ L 11, 16.1.2001, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2001/42/oj

32001H0042

Kommissionens henstilling af 22. december 2000 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2001 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse vegetabilske produkter, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 4096)

EF-Tidende nr. L 011 af 16/01/2001 s. 0040 - 0045


Kommissionens henstilling

af 22. december 2000

om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2001 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse vegetabilske produkter, herunder frugt og grøntsager

(meddelt under nummer K(2000) 4096)

(EØS-relevant tekst)

(2001/42/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/58/EF(2), særlig artikel 7, stk. 2, litra b),

som henviser til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(3), senest ændret ved direktiv 2000/58/EF, særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

som tager følgende i betragtning:

(1) I henhold til artikel 7, stk. 2, litra b), i direktiv 86/362/EØF og artikel 4, stk. 2, litra b), i direktiv 90/642/EØF skal Kommissionen hvert år inden den 31. december forelægge Den Stående Komité for Plantesundhed en henstilling om tilrettelæggelse af et samordnet EF-overvågningsprogram for at sikre overholdelse af de maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er opført i bilag II til nævnte direktiver.

(2) Kommissionens og medlemsstaternes erfaring med at udarbejde, gennemføre og skrive rapport om de tre tidligere årlige samordnede overvågningsprogrammer viser, at flerårige programmer er mest effektive og praktiske. I denne henstilling bør der lægges en rammeplan for fremtidige programmer. Ifølge artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 645/2000(4) kan Kommissionens henstillinger gælde for perioder på mellem et og fem år.

(3) Kommissionen bør gradvis arbejde hen imod et system, der gør det muligt at anslå den faktiske eksponering for pesticider gennem føden som anført i artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 86/362/EØF og artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 90/642/EØF. For at gøre det lettere at undersøge, om det kan lade sig gøre at foretage sådanne skøn, bør der fremskaffes data for overvågning af pesticidrester i en række fødevarer, der udgør væsentlige bestanddele af kosten i EF. På grundlag af de ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne til overvågning af pesticidrester, kan medlemsstaterne kun analysere prøver af ti produkter hvert år i forbindelse med et koordineret overvågningsprogram. Brugen af pesticider ændrer sig inden for en rullende programperiode på fem år. Hvert pesticid bør generelt overvåges i 20-30 fødevarer i en række treårs cyklusser.

(4) På grundlag af den anbefalede overvågning af restkoncentrationer i 2001 vil det kunne undersøges, om det kan lade sig gøre at anvende data for pesticiderne acephat, benomylgruppen, chlorpyriphos, iprodion og methamidophos til at anslå den faktiske eksponering gennem føden, da disse forbindelser (identificeret som gruppe A i bilag I A) allerede er blevet overvåget i perioden 1996-2000. Fortsat overvågning gør det lettere at konstatere ændringer i pesticidernes forekomst.

(5) På grundlag af den anbefalede overvågning af restkoncentrationer i perioden 2001-2004 vil det kunne undersøges, om det kan lade sig gøre at anvende data for pesticiderne diazinon, metalaxyl, methidathion, thiabendazol og triazophos til at anslå den faktiske eksponering gennem føden, da disse forbindelser (identificeret som gruppe B i bilag I A) allerede er blevet overvåget i perioden 1997-2000.

(6) På grundlag af den anbefalede overvågning af restkoncentrationer i perioden 2001-2004 vil det kunne undersøges, om det kan lade sig gøre at anvende data for pesticiderne chlorpyriphos-methyl, deltamethrin, endosulfan, imazalil, lambda-cyhalothrin, manebgruppen, mecarbam, permethrin, pirimiphos-methyl og vinclozolin til at anslå den faktiske eksponering gennem føden, da disse forbindelser (identificeret som gruppe C i bilag I A) allerede er blevet overvåget i 1998, 1999 og 2000.

(7) På grundlag af den anbefalede overvågning af restkoncentrationer i perioden 2000-2004 vil det kunne undersøges, om det kan lade sig gøre at anvende data for pesticiderne azinphos-methyl, captan, chlorothalonil, dichlofluanid, dicofol, dimethoat, folpet, malathion, omethoat, procymidon, propyzamid og azoxystrobin til at anslå den faktiske eksponering gennem føden, da disse forbindelser bortset fra azoxystrobin (identificeret som gruppe D i bilag I A) allerede er blevet overvåget i 1998, 1999 og 2000.

(8) Det kan ikke lade sig gøre at overvåge disulfoton, phorat, thiometon og oxydemeton-methyl ved hjælp af de rutinemæssigt benyttede analysemetoder til samtidig påvisning af flere pesticidrester. Hvis der er mistanke om, at disse pesticidrester forekommer, bør der indsamles data herfor i de medlemsstater, hvor det er mest sandsynligt, at de vil blive påvist.

(9) Det er nødvendigt at anvende en systematisk statistisk metode til at fastsætte antallet af prøver, der skal tages i forbindelse med hver samordnet overvågningsforanstaltning. En sådan metode er beskrevet af Codex Alimentarius-kommissionen(5). På grundlag af en binomial sandsynlighedsfordeling kan det beregnes, at undersøgelse af et samlet antal prøver på 459 giver 99 % sikkerhed for at opdage én prøve, der indeholder pesticidrester over detektionsgrænsen, hvis 1 % af de vegetabilske produkter indeholder restkoncentrationer over detektionsgrænsen. Der bør derfor tages mindst 459 prøver i Fællesskabet som helhed, og de bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse og antallet af forbrugere, idet der mindst skal tages 12 prøver pr. produkt om året, jf. bilag I B.

(10) Eksperter fra medlemsstaterne drøftede udkast til retningslinjer for kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester i Oeiras i Portugal den 15.-16. september 1997, og de blev drøftet og taget ad notam i undergruppen vedrørende pesticidrester under arbejdsgruppen vedrørende plantesundhed den 20.-21. november 1997. Der er enighed om, at udkastet til retningslinjer så vidt muligt bør gennemføres af medlemsstaternes analyselaboratorier og revideres i lyset af erfaringen. Retningslinjerne blev drøftet og revideret af medlemsstaternes eksperter i Athen, Grækenland, den 15.-17. november 1999. De reviderede retningslinjer vil blive forelagt Den Stående Komité for Plantesundhed og offentliggjort af Kommissionen(6).

(11) I henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 90/642/EØF skal medlemsstaterne angive, hvilke kriterier de har lagt til grund for udarbejdelsen af de nationale overvågningsprogrammer, når de sender Kommissionen oplysninger om det foregående års gennemførelse af dem. Det bør også oplyses, hvilke kriterier der er lagt til grund for fastsættelsen af antallet af prøver og analyser, hvilke indberetningsniveauer der anvendes, og efter hvilke kriterier de er fastsat. Der bør gives nærmere oplysninger om godkendelse af analyselaboratorier i henhold til direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler(7).

(12) Oplysninger om overvågningsprogrammernes resultater er yderst velegnede til elektronisk databehandling, -lagring og -transmission. Medlemsstaterne kan sende Kommissionen data på disketter med den ønskede formatering. Medlemsstaterne skulle derfor kunne sende deres rapporter til Kommissionen i standardformat. Det er mest effektivt, hvis Kommissionen udarbejder retningslinjer for den videre udvikling af en sådan standardformatering.

(13) De i denne henstilling fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed,

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

Artikel 1

At tage stikprøver og foretage analyser af de produkt/pesticid-kombinationer, der er fastsat i bilag I A, på grundlag af det antal stikprøver, som hver medlemsstat har fået tildelt for hvert produkt, jf. bilag I B, idet der eventuelt tages hensyn til den andel, som medlemsstaten selv, EF og tredjelande har af det nationale marked; for mindst et pesticid, der eventuelt udgør en akut risiko, udføres der for et af produkterne en individuel analyse af emnerne i den sammensatte prøve: der udtages to prøver af et passende antal emner, fortrinsvis fra den samme producent; hvis der i den første sammensatte prøve påvises indhold af pesticidet, skal den anden prøve analyseres individuelt; i 2001 undersøges kombinationen phorat/kartofler og/eller metidathion/æbler.

Artikel 2

At tage stikprøver til analyse af disulfoton, phorat, thiometon og oxydemeton-methyl i de lande, hvor der foreligger tilladelse til at anvende disse pesticider på de pågældende produkter, på grundlag af det antal prøver af hvert produkt, der er blevet tildelt hver enkelt medlemsstat i bilag I B.

Artikel 3

Senest den 31. august 2001 at indberette resultaterne for den del af den særlige foranstaltning, der er fordelt for 2000 i bilag I A, med oplysning om, hvilke analysemetoder der er anvendt og hvilke indberetningsniveauer der er fastsat, i henhold til kvalitetskontrolprocedurerne for analyse af pesticidrester(8), i et format, herunder elektronisk format, som vist i dokumentet vedrørende vejledning af medlemsstaterne i gennemførelsen af Kommissionens henstillinger om samordnede EF-overvågningsprogrammer(9).

Artikel 4

Senest den 31. august 2001 at sende Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle de oplysninger, der kræves i artikel 7, stk. 3, i direktiv 86/362/EØF og artikel 4, stk. 3, i direktiv 90/642/EØF, om overvågningen i 2000 for i hvert fald ved stikprøvekontrol at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne, herunder:

1) resultaterne af deres nationale programmer for pesticider, der står i bilag II til direktiv 86/362/EØF og direktiv 90/642/EØF, i forhold til harmoniserede værdier, og hvis der endnu ikke er fastsat nogen på EF-niveau, i forhold til de nationale værdier

2) oplysninger om deres laboratoriers kvalitetskontrolprocedurer og især oplysninger om aspekter ved retningslinjerne for kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester, som de ikke har kunnet anvende eller har haft vanskeligt ved at anvende

3) oplysninger om godkendelse af analyselaboratorierne i henhold til artikel 3 i direktiv 93/99/EØF (herunder godkendelsestype, godkendelsesorgan og kopi af godkendelsen)

4) oplysninger om de præstationsprøvninger og ringtest, laboratoriet har deltaget i.

Artikel 5

Senest den 30. september 2001 at tilsende Kommissionen deres planlagte nationale program for overvågning af de maksimalgrænseværdier, der er fastsat ved direktiv 90/642/EØF og 86/362/EØF for 2002.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(2) EFT L 244 af 29.9.2000, s. 78.

(3) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(4) EFT L 78 af 29.3.2000, s. 7.

(5) Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rom 1994, ISBN 92-5-203271-1; bind 2, side 372.

(6) Nu offentliggjort i EFT L 128 af 21.5.1999, s. 30. En revideret udgave vil foreligge som dokument nr. SANCO 3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(7) EFT L 290 af 24.11.1993, s. 14.

(8) Se fodnote 6.

(9) EFT L 128 af 21.5.1999, s. 48.

BILAG I A

Pesticid/produkt-kombinationer, som skal overvåges i forbindelse med den særlige foranstaltning, der er nævnt i artikel 1 i henstillingen

>TABELPOSITION>

BILAG I B

Antal prøver, som hver medlemsstat skal tage af hvert produkt i det samordnede EF-overvågningsprogram for 2001

>TABELPOSITION>

BILAG II

Samordnet overvågningsprogram for årene 1996-2004 med skønnet optagelsestidspunkt og omfang

>TABELPOSITION>

z Æbler, jordbær, druer, tomater, salat.

y Mandariner, pærer, bananer, bønner, kartofler.

x Appelsiner, ferskner, gulerødder, spinat.

w Blomkål, peberfrugter, hvede, melon.

v Ris, agurker, hovedkål, ærter.

u Løg, porrer, appelsinsaft, æblesaft, rug.

Top