EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

OJ 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 211 - 233
English special edition: Series I Volume 1967 P. 234 - 256
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 34 - 38
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; ophævet ved 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

EF-Tidende nr. 196 af 16/08/1967 s. 0001 - 0098
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0019
den danske specialudgave: serie I kapitel 1967 s. 0211
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0019
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1967 s. 0234
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0034
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0050
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0050


RAADETS DIREKTIV

af 27 . juni 1967

om tilnaermelse af lovgivning om klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer

( 67/548/EOEF )

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament (1) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Alle forskrifter vedroerende forhandling af farlige stoffer og praeparater skal tage sigte paa at beskytte befolkningen , saerlig arbejdstagere , der omgaas med dem i deres arbejde ;

forskellene mellem de seks medlemsstaters nationale bestemmelser om klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer og praeparater besvaerliggoer handelen med disse stoffer og praeparater inden for Faellesskabet og indvirker saaledes direkte paa gennemfoerelsen og funktionen af det faelles marked ;

disse hindringer boer derfor fjernes , og det er med henblik herpaa noedvendigt at gennemfoere en tilnaermelse af lovgivningen om klassificering , emballering og etikettering ;

som foelge af det forberedende arbejde , der endnu staar tilbage at udfoere , er det noedvendigt at goere den indbyrdes tilnaermelse af bestemmelser vedroerende farlige praeparater til genstand for fremtidige direktiver og derfor begraense dette direktiv til den indbyrdes tilnaermelse af bestemmelserne vedroerende farlige stoffer ;

under hensyntagen til problemets omfang og til de talrige naermere foranstaltninger , som vil vaere noedvendige for en indbyrdes tilnaermelse af samtlige bestemmelser vedroerende farlige stoffer , maa det anses for hensigtsmaessigt i foerste omgang at sigte mod en indbyrdes tilnaermelse af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedroerende klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer og udskyde en indbyrdes tilnaermelse af bestemmelserne vedroerende de omhandlede farlige stoffers og praeparaters anvendelse til fremtidige direktiver , saafremt det viser sig , at forskellene mellem disse bestemmelser har direkte indflydelse paa gennemfoerelsen og funktionen af det faelles marked ;

den i dette direktiv foreskrevne indbyrdes tilnaermelse af de nationale bestemmelser beroerer ikke anvendelsen af bestemmelserne i traktatens artikel 31 og 32 ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv tager sigte paa en indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om :

- klassificering ,

- emballering og

- etikettering

af farlige stoffer , naar disse bringes paa markedet i Faellesskabets medlemsstater .

2 . Dette direktiv beroerer ikke bestemmelser om :

a ) laegemidler , narkotika og radioaktive stoffer ;

b ) transport af farlige stoffer med jernbane , ad landeveje og indre vandveje , ad soe- eller luftvejen ;

c ) ammunition og genstande , der indeholder eksplosive materialer , saasom taend- eller braendstoffer .

3 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa farlige stoffer , naar de udfoeres til tredjelande .

4 . Artiklerne 5-7 i dette direktiv finder ikke anvendelse paa beholdere , der indeholder komprimerede , flydende eller under tryk oploeste gasser .

Artikel 2

1 . I dette direktiv forstaas ved :

a ) stoffer :

Kemiske elementer og deres forbindelser , saaledes som de naturligt forekommer eller er resultat af en industriel produktion ;

b ) praeparater :

Blandinger og oploesninger , der er sammensat af to eller flere stoffer .

2 . « Farlige » efter dette direktiv er foelgende stoffer og praeparater :

a ) eksplosive :

Stoffer og praeparater , der i kontakt med ild kan bringes til eksplosion , eller som er mere foelsomme over for stoed eller friktion end dinitrobenzol ;

b ) brandnaerende ( oxyderende ) :

Stoffer og praeparater , som i beroering med andre stoffer , isaer braendbare stoffer , reagerer staerkt exotermt ;

c ) let antaendelige :

Stoffer og praeparater , der

- ved normal temperatur og uden energitilfoersel kan udvikle varme og derefter antaendes ved luftens paavirkning , eller

- i fast form let kan antaendes ved kortvarig paavirkning af en antaendingskilde , og som efter dennes fjernelse fortsaetter med at braende eller gloede , eller

- i flydende tilstand har et flammepunkt under 21 ° C , eller

- som gasser kan antaendes ved luftens paavirkning under normalt lufttryk , eller

- som i beroering med vand eller fugtig luft udvikler letantaendelige gasser i farlige maengder ;

d ) antaendelige :

Flydende stoffer og praeparater , der har et flammepunkt mellem 21 ° C og 55 ° C ;

e ) giftige :

Stoffer og praeparater , som ved indaanding , indtagelse eller optagelse gennem huden kan foraarsage svaere , akutte eller kroniske forgiftninger eller endog medfoere doeden ;

f ) sundhedsfarlige :

Stoffer og praeparater , som ved indaanding , indtagelse eller optagelse gennem huden kan foraarsage lettere forgiftninger ;

g ) aetsende :

Stoffer og praeparater , som i beroering med levende vaev kan bevirke en oedelaeggelse af disse ;

h ) lokalirriterende :

Stoffer og praeparater , der uden at vaere aetsende kan fremkalde en betaendelse ved direkte , langvarig eller gentagen beroering med huden eller slimhinderne .

Artikel 3

Ved de farlige stoffers klassificering efter den hoejeste faregrad og den saerlige art af risiko laegges de i artikel 2 fastsatte grupper til grund .

Artikel 4

I bilag I til dette direktiv er optaget en liste over de i overensstemmelse med artikel 3 klassificerede farlige stoffer .

Artikel 5

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til , at de farlige stoffer kun kan bringes paa markedet , saafremt deres emballage , hvad angaar modstandsdygtighed og uigennemtraengelighed , opfylder foelgende krav , saaledes at enhver emballage , der opfylder disse krav , anses for tilstraekkeng :

1 . Emballagen skal vaere saaledes beskaffen og tillukket , at indholdet ikke kan traenge ud ; dette gaelder dog ikke , hvor der er foreskrevet saerlige sikkerhedsforanstaltninger .

2 . Emballagens og lukningens materiale maa ikke kunne angribes af indholdet eller indgaa skadelige eller farlige forbindelser med dette .

3 . Emballagen og lukningen skal i alle dele vaere saa solid og staerk , at den ikke kan loesne sig , og skal med sikkerhed kunne taale den behandling , som den erfaringsmaessigt bliver udsat for .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne traeffer alle hensigtsmaessige foranstaltninger for , at de farlige stoffer kun kan bringes paa markedet , saafremt deres emballage med hensyn til etikettering opfylder foelgende krav .

2 . Enhver emballage skal vaere forsynet med en etikette , hvorpaa er anfoert :

- stoffets navn ,

- stoffets oprindelse ,

- symboler og betegnelse for de farer , der er forbundet med omgang med stoffet ,

- en angivelse af arten af de saerlige risici , der hidroerer fra disse farer ;

a ) stoffets navn skal anfoeres ved en af de betegnelser , der fremgaar af den i bilag I til dette direktiv indeholdte liste ;

b ) angivelsen af stoffets oprindelse skal omfatte navn og adresse paa fabrikanten , forhandleren eller importoeren ;

c ) de faresymboler og farebetegnelser , der skal anvendes , er foelgende :

- eksplosiv * en eksploderende bombe ( E ) *

- brandnaerende * en flamme oven over en cirkel ( O ) *

- letantaendelig * en flamme ( F ) *

- giftig * et doedningehoved paa korslagte knogler ( T ) *

- sundhedsfarlig * et Andreaskors ( Xn ) *

- aetsende * tegn for en virksom syre ( C ) *

- lokalirriterende * et Andreaskors ( Xi ) . *

Symbolerne skal vaere i overensstemmelse med bilag II til dette direktiv ; de skal trykkes i sort paa orangegul bund .

d ) Arten af de saerlige risici , der er forbundet med omgang med de paagaeldende stoffer , skal angives ved en eller flere standardpaaskrifter , som , svarende til de i listen i bilag I indeholdte betegnelser , er optaget i bilag III .

3 . Saafremt emballagen er ledsaget af forsigtighedsregler med hensyn til omgang med stofferne , skal bilag IV vaere vejledende ved udformningen af saadanne , svarende til de i listen i bilag I indeholdte betegnelser .

Artikel 7

1 . Hvor de i artikel 6 foreskrevne paaskrifter er anfoert paa en etikette , skal denne anbringes paa en eller flere sider af emballagen , saaledes at teksten kan laeses vandret , naar emballagen er hensat paa normal maade . Etikettens dimensioner skal mindst svare til normalt format A 8 ( 52 × 74 mm ) og behoever ikke vaere stoerre end normalt format A 5 ( 148 × 210 mm ) . Hvert symbol skal optage mindst en tiendedel af etikettens overflade . Etiketten skal med hele sin overflade vaere fastklaebet til den emballage , der umiddelbart indeholder stoffet .

2 . En etikette er ikke paakraevet , naar paaskrifterne er tydeligt anfoert paa selve emballagen i overensstemmelse med de i stk. 1 fastsatte regler .

3 . Paaskrifterne paa emballagen eller etiketten skal vaere trykt med let laeselig og uforgaengelig skrift , saaledes at faresymbolerne og farebetegnelserne samt henvisningen til de saerlige risici er tilstraekkeligt tydelige .

4 . Medlemsstaterne kan goere forhandlingen af farlige stoffer inden for deres omraader betinget af , at der ved udformningen af etikettens tekst anvendes det eller de sprog , der tales i det paagaeldende land .

5 . Kravene i stk. 1 til 4 vedroerende etikettering anses for opfyldt , naar en beholder , der afsendes , er forsynet med en etikette , der er i overensstemmelse med forskrifterne med hensyn til forsendelse og det i artikel 6 , stk. 2 , litra c ) , foreskrevne faresymbol fremtraeder paa denne etikette . Denne bestemmelse finder ikke anvendelse paa beholdere , der er indeholdt i andre beholdere .

Artikel 8

Medlemsstaterne kan tillade :

a ) at den i artikel 6 foreskrevne etikettering sker paa anden egnet maade , hvor det drejer sig om emballage , hvis begraensede dimensioner ikke muliggoer en etikettering i overensstemmelse med artikel 7 , stk. 1 og 2 ;

b ) som en undtagelse fra artiklerne 6 og 7 , at emballagen om farlige stoffer , som hverken er eksplosive eller giftige , ikke skal etiketteres eller kan etiketteres paa anden maade , saafremt pakningerne indeholder saa begraensede maengder , at der ikke er grund til at frygte nogen fare for arbejdstagere eller andre .

Artikel 9

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de vedtager inden for det af dette direktiv omfattede omraade .

Artikel 10

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv , saaledes at de kan finde anvendelse senest 1 . januar 1970 .

De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . juni 1967

Paa Raadets vegne

R. VAN ELSLANDE

Formand

(1) EFT nr. 209 af 11 . 12 . 1965 , s. 3133/65 .

(2) EFT nr. 11 af 20 . 1 . 1966 , s. 143/66 .

BILAG I

Gengives ikke her , da bilaget er ophaevet og erstattes af bilaget til Raadets direktiv af 30 . 12 . 1971

( EFT nr. C 34 af 7 . 4 . 1972 , s. 11 )

ANNEXE II - ANLAGE II - BIJLAGE II - ALLEGATO II - BILAG II

Explosif - Explosionsgefaehrlich - Ontplofbaar - Esplosivo - Eksplosiv

Comburant - Brandfoerdernd - Oxyderend - Comburente - Brandnaerende ( oxyderende )

Facilement inflammable - Leicht entzuendlich - Licht ontvlambaar - Facilmente infiammabile - Letantaendelig

Toxique - Gift - Vergiftig - Tossico - Giftig

Corrosif - AEtzend - Corrosief - Corrosivo - AEtsende

Nocif - Gesundheitsschaedlich - Schadelijk - Nocivo - Sundhedsfarlig

Irritant - Reizstoff - Irriterend - Irritante - Lokalirriterende

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses

ANLAGE III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefaehrlichen Stoffen

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose

BILAG III

Arten af de saerlige risici , der er forbundet med de farlige stoffer

R 1 * Explosif à l'état sec . *

* In trockenem Zustand explosionsfaehig . *

* In droge toestand ontplofbaar . *

* Esplosivo allo stato secco . *

* Eksplosiv i toer tilstand . *

R 2 * Risque d'explosion par le choc , la friction , le feu ou autres souices d'ignition . *

* Durch Schlag , Reibung , Feuer oder andere Zuendquellen explosionsfaehig . *

* Ontploffingsgevaar door schok , wrijving , vuur of andere ontstekingsoorzaken . *

* Rischio di esplosione per urto , sfregamento , fuoco o altre sorgenti d'ignizione . *

* Eksplosionsfarlig ved stoed , gnidning , ild eller andre antaendelseskilder . *

R 3 * Grand risque d'explosion par le choc , la friction , le feu ou autres sources d'ignition . *

* Durch Schlag , Reibung , Feuer oder andere Zuendquellen leicht explosionsfaehig . *

* Groot ontploffingsgevaar door schok , wrijving , vuur of andere ontstekingsoorzaken . *

* Elevato rischio di esplosione per urto , sfregamento , fuoco o altre sorgenti d'ignizione . *

* Meget eksplosionsfarlig ved stoed , gnidning , ild eller andre antaendelseskilder . *

R 4 * Forme des sels métalliques explosifs très sensibles . *

* Bildet hochempfindliche explosionsfaehige Metallsalze . *

* Vormt zeer gevoelige ontplofbare metaalzouten . *

* Forma sali metallici molto sensibili . *

* Danner meget foelsomme eksplosive metalsalte . *

R 5 * Danger d'explosion sous l'action de la chaleur . *

* Beim Erwaermen explosionsfaehig . *

* Ontploffingsgevaar door verwarming . *

* Pericolo di esplosione per riscaldamento . *

* Eksplosionsfarlig ved opvarmning . *

R 11 * Peut provoquer un incendie . *

* Kann Brand verursachen . *

* Kan brand veroorzaken . *

* Può provocare un incendio . *

* Kan foraarsage brand . *

R 12 * Favorise l'inflammation des matières combustibles . *

* Feuergefahr bei Beruehrung mit brennbaren Stoffen .

* Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen . *

* Può provocare l'accensione di materie combustili . *

* Brandfarlig ved kontakt med braendbare stoffer . *

R 13 * Explosif en mélange avec des matières combustibles . *

* Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen . *

* Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen . *

* Esplosivo in mescolanza con materie combustili . *

* Eksplosionsfarlig ved blanding med braendbare stoffer . *

R 21 * Inflammable . *

* Brennbar . *

* Ontvlambaar . *

* Infiammabile . *

* Antaendelig . *

R 22 * Très inflammable . *

* Leicht entzuendlich . *

* Licht ontvlambaar . *

* Molto infiammabile . *

* Letantaendelig . *

R 23 * Extrêmement inflammable . *

* Hochentzuendlich . *

* Zeer licht ontvlambaar . *

* Altamente infiammabilie . *

* Meget letantaendelig . *

R 24 * Gaz liquéfié inflammable . *

* Brennbares Fluessiggas . *

* Ontvlambaar vloeibaar gas . *

* Gas liquefatto infiammabile . *

* Antaendelig flydende gas . *

R 25 * Gaz liquéfié très inflammable . *

* Leicht entzuendliches Fluessiggas . *

* Licht ontvlambaar vloeibaar gas . *

* Gas liquefatto molto infiammabile . *

* Letantaendelig flydende gas . *

R 26 * Gaz liquéfié extrêmement inflammable . *

* Hochentzuendliches Fluessiggas . *

* Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas . *

* Gas liquefatto altamente infiammabile . *

* Meget letantaendelig flydende gas . *

R 27 * Liquide inflammable miscible avec l'eau . *

* Brennbare Fluessigkeit mischbar mit Wasser . *

* Ontvlambare vloeistof mengbaar met water . *

* Liquido infiammabile miscibile con l'acqua . *

* Antaendelig vaeske blandbar med vand . *

R 28 * Liquide inflammable non miscible avec l'eau . *

* Brennbare Fluessigkeit nicht mit Wasser mischbar . *

* Ontvlambare vloeistof niet mengbaar met water . *

* Liquido infiammabile non miscibile con l'acqua . *

* Antaendelig vaeske ikke blandbar med vand . *

R 29 * Réagit violemment en contact avec l'eau dégageant des gaz inflammables . *

* Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung brennbarer Gase . *

* Reageert heftig met water onder vorming van brandbare gassen . *

* Reagisce violentemente a contatto con l'acqua liberando gas infiammabile . *

* Reagerer voldsomt ved kontakt med vand under udvikling af antaendelige gasarter . *

R 30 * Peut exploser en mélange avec des substances comburantes . *

* Explosionsfaehig in Mischung mit brandfoerdernden Stoffen . *

* Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen . *

* Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti . *

* Eksplosionsfarlig ved blanding med brandnaerende stoffer . *

R 31 * Spontanément inflammable dans l'air . *

* Selbstentzuendlich an der Luft . *

* Ontbrandt vanzelf in de lucht . *

* Spontaneamente infiammabile all'aria . *

* Selvantaendelig i luft . *

R 32 * Explosif en contact ou sans contact avec l'air . *

* Mit und ohne Luft explosionsfaehig . *

* Ontplofbaar met en zonder lucht . *

* Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria . *

* Eksplosiv ved og uden kontakt med luft . *

R 33 * Mélange vapeur-air explosif . *

* Dampf-Luftgemisch explosionsfaehig . *

* Damp-luchtmengsel is ontplofbaar . *

* Miscela vapore-aria esplosiva . *

* Damp-luftblanding er eksplosiv . *

R 34 * Mélange gaz-air explosif . *

* Gas-Luftgemisch explosionsfaehig . *

* Gas-luchtmengsel is ontplofbaar . *

* Miscela gas-aria esplosiva . *

* Gas-luftblanding er eksplosiv . *

R 35 * Susceptible de former des peroxides explosifs . *

* Kann explosionsfaehige Peroxide bilden . *

* Kan ontplofbare peroxiden vormen . *

* Suscettibile di formare perossidi esplosivi . *

* Kan danne eksplosive peroxider . *

R 51 * Poussières nocives . (1) *

* Gesundheitsschaedlicher Staub . *

* Schadelijk stof . *

* Polveri nocive . *

* Sundhedsfarligt stoev . *

R 52 * Poussières toxiques . (1) *

* Giftiger Staub . *

* Giftig stof . *

* Polveri tossiche . *

* Giftigt stoev . *

R 53 * Toxique par contact avec la peau . *

* Giftig bei Beruehrung mit der Haut . *

* Giftig bij aanraking met de huid . *

* Tossico a contatto con la pelle . *

* Giftig i beroering med huden . *

R 54 * Substance nocivo par ingestion . *

* Gesundheitsschaedlich , besonders beim Verschlucken . *

* Schadelijk bij opname in de maag . *

* Sostanza nociva per ingestione . *

* Sundhedsfarlig ved indtagelse . *

R 55 * Risque d'empoisonnement grave en cas d'ingestion . *

* Ernste Vergiftungsgefahr beim Verschlucken . *

* Ernstig vergiftigingsgevaar bij opname in de maag . *

* Rischio grave di avvelenamento in caso di ingestione . *

* Meget giftig ved indtagelse . *

R 56 * Risque d'empoisonnement grave par inhalation ou ingestion . *

* Ernste Vergiftungsgefahr beim Einatmen oder Verschlucken . *

* Ernstig vergiftingsgevaar bij opname in de maag of bij inademing . *

* Rischio di avvelenamento grave per inalazione o ingestione . *

* Meget giftig ved indaanding eller indtagelse . *

R 57 * Substance nocive par ingestion et par contact avec la peau . *

* Gesundheitsschaedlich , besonders beim Verschlucken und bei Beruehrung mit der Haut . *

* Schadelijk bij opname in de maag en bij aanraking met de huid . *

* Sostanza nociva per ingestione ed a contatto con la pelle . *

* Sundhedsfarlig ved indtagelse eller i beroering med huden . *

R 58 * Risque d'empoisonnement grave par inhalation , par ingestion ou par contact avec la peau . *

* Ernste Vergiftungsgefahr beim Einatmen , Verschlucken oder bei Beruehrung mit der Haut . *

* Ernstig vergiftigingsgevaar bij opname in de maag , bij inademing of bij aanraking met de huid . *

* Rischio di avvelenamento grave per inalazione , ingestione o per contatto con la pelle . *

* Stor forgiftningsfare ved indaanding , indtagelse eller i beroering med huden . *

R 59 * Gaz nocif . *

* Gesundheitsschaedliches Gas . *

* Schadelijk gas . *

* Gas nocivo . *

* Sundhedsfarlig gas . *

R 60 * Gaz toxique . *

* Giftiges Gas . *

* Gaftig gas . *

* Cas tossico . *

* Giftgas . *

R 61 * Gaz très toxique . *

* Hochgiftiges Gas . *

* Zeer giftig gas . *

* Gas molto tossico . *

* Meget giftig gas . *

R 62 * Gaz inodore nocif . *

* Gesundheitsschaedliches geruchloses Gas . *

* Schadelijk reukloos gas . *

* Gas nocivo inodore . *

* Lugtfri sundhedsfarlig gas . *

R 63 * Gas inodore très toxique . *

* Hochgiftiges geruchloses Gas . *

* Zeer giftig reukloos gas . *

* Gas inodore molto tossico . *

* Meget giftig lugtfri gas . *

R 64 * Vapeurs nocives . *

* Gesundheitsschaedliche Daempfe . *

* Schadelijke dampen . *

* Vapori nocivi . *

* Sundhedsfarlige dampe . *

R 65 * Vapeurs et poussières nocives . *

* Gesundheitsschaendlicher Dampf und Staub . *

* Schadelijke dampen en schadelijk stof . *

* Vapori e polvere nocivi . *

* Sundhedsfarlig damp og stoev . *

R 66 * Émet des vapeurs toxiques . *

* Giftige Daempfe . *

* Geeft giftige damp af . *

* Emette vapori tossici . *

* Afgiver giftige dampe . *

R 67 * Émet des vapeurs très toxiques . *

* Hochgiftige Daempfe . *

* Geeft zeer giftige damp af . *

* Diffonde vapori molto tossici . *

* Afgiver meget giftige dampe . *

R 68 * En contact avec l'eau , dégage un gaz toxique . *

* Entwickelt in Beruehrung mit Wasser giftige Gase . *

* Geeft bij aanraking met water een giftig gas af . *

* A contatto con acqua , libera un gas tossico . *

* Udvikler giftgas ved kontakt med vand . *

R 69 * En contact avec l'eau , dégage un gaz très toxique . *

* Entwickelt in Beruehrung mit Wasser hochgiftige Gase . *

* Geeft bij aanraking met water een zeer giftig gas af . *

* A contatto con acqua , libera un gas molto tossico . *

* Udvikler meget giftig gas ved kontakt med vand . *

R 70 * En contact avec un acide , dégage un gaz toxique . *

* Entwickelt in Beruehrung mit Saeure giftige Gase . *

* Geeft bij aanraking met zuur een giftig gas af . *

* A contatto con acido , libera un gas tossico . *

* Udvikler giftgas ved kontakt med syre . *

R 71 * En contact avec un acide dégage un gaz très toxique . *

* Entwickelt in Beruehrung mit Saeure hochgiftige Gase . *

* Geeft bij aanraking met zuur een zeer giftig gas af . *

* A contatto con acido , libera un gas molto tossico . *

* Udvikler en meget giftig gas ved kontakt med syre . *

R 81 * Provoque des brûlures . *

* Verursacht Verbrennungen/Veraetzungen . *

* Geeft brandwonden . *

* Provoca ustioni . *

* Foraarsager forbraendinger . *

R 82 * Provoque de graves brûlures . *

* Verursacht schwere Verbrennungen/Veraetzungen . *

* Geeft ernstige brandwonden . *

* Provoca gravi ustioni . *

* Foraarsager alvorlige forbraendinger . *

R 83 * Irritant pour la peau et les yeux . *

* Reizt Haut und Augen . *

* Prikkelt huid en ogen . *

* Irritante per la pelle e gli occhi . *

* Lokalirriterende for hud og oejne . *

R 84 * Irritant pour la peau , les yeux et les voies respiratoires . *

* Reizt Haut , Augen und Atemwege . *

* Prikkelt huid , ogen en ademhalingsorganen . *

* Irritante per la pelle , gli occhi e le vie respiratorie . *

* Lokalirriterende for hud , oejne og luftveje . *

(1) Voir R 65 - Siehe R 65 - Zie R 65 - Vedi R 65 - Se R 65

(2) Ce risque ne doit être indiqué qu'au cas où l'état physique de la substance peut donner lieu à des émanations de poussières .

Diese Gefahr muss nur dann bezeichnet werden , wenn der Stoff zum Verstauben neigt .

Dit gevaar moet alleen worden vermeld , indien de stof neiging tot stuiven geeft .

Questo rischio deve essere indicato nel caso in cui lo stato fisico della sostanza potrebbe dar luogo a delle emanazioni di polveri .

Denne risiko skal kum anfoeres , hvis stoffet har tilboejelighed til forstoevning .

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances dangereuses

ANLAGE IV

Sicherheitsratschlaege fuer gefaehrliche Stoffe

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot de gevaarlijke stoffen

ALLEGATO IV

Consiglio di prudenza riguardanti le sostanze pericolose

BILAG IV

Forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer

A . - Conservation

Aufbewahrung

Bewaring

Conservazione

Opbevaring

S 1 * Conserver ce produit sous clé . *

* Unter Verschluss aufbewahren . *

* Achter slot bewaren . *

* Conservare questo prodotto rinchiuso sotto chiave . *

* Skal opbevares aflaaset . *

S 2 * Conserver ce produit hors de la portée des enfants . *

* Darf nicht in die Haende von Kindern gelangen . *

* Buiten bereik van kinderen bewaren . *

* Conservare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini . *

* Skal opbevares utilgaengeligt for boern . *

S 3 * Conserver ce produit sous clé , hors de la portée des enfants . *

* Unter Verschluss aufbewahren und nicht in die Haende von Kindern gelangen lassen . *

* Achter slot bewaren , buiten bereik van kinderen . *

* Conservare questo prodotto rinchiuso sotto chiave fuori dalla portata dei bambini . *

* Skal opbevares aflaaset utilgaengeligt for boern . *

S 4 * Conserver ce produit sous l'eau ; il s'enflamme immédiatement à l'air . *

* Entzuendet sich an der Luft , deshalb unter Wasser aufbewahren . *

* Ontvlamt onmiddellijk in de lucht , daarom onder water bewaren . *

* Conservare questo prodotto sotto acqua ; s'infiamma subito all'aria . *

* Antaendeligt i luft ; skal opbevares under vand . *

S 5 * Conserver dans un endroit frais . *

* Kuehl aufbewahren . *

* Op een koele plaats bewaren . *

* Conservare in luogo fresco . *

* Skal opbevares koeligt . *

S 6 * Tenir à l'écart de tout local d'habitation . *

* Von Wohnplaetzen fernhalten . *

* Verwijderd van woonruimten opbergen . *

* Conservare in luogo lontano da locali di abitazione . *

* Maa ikke opbevares i naerheden af menneskebolig . *

S 7 * Conserver ce produit sous l'eau . *

* Inhalt unter Wasser aufbewahren . *

* Onder water bewaren . *

* Conservare questo prodotto sotto acqua . *

* Skal opbevares under vand . *

S 8 * Éviter toute élévation de température . *

* Temperaturerhoehung vermeiden . *

* Temperatuurverhoging vermijden . *

* Evitare ogni aumento di temperatura . *

* Undgaa at oege temperaturen . *

B . - Récipients

Behaelter

Verpakking

Recipienti

Emballage

S 11 * Tenir l'emballage bien fermé . *

* Behaelter dicht geschlossen halten . *

* In goed gesloten verpakking bewaren . *

* Mantenere l'imballaggio ben chiuso . *

* Emballagen skal holdes taet lukket . *

S 12 * Tenir l'emballage bien fermé et dans un endroit sec . *

* Behaelter trocken und dicht geschlossen halten . *

* Droog en in goed gesloten verpakking bewaren . *

* Mantenere l'imballaggio ben chiuso e in luogo asciutto . *

* Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares toert . *

S 13 * Tenir l'emballage bien fermé et dans un endroit frais . *

* Behaelter dicht geschlossen und kuehl halten . *

* Koel en in goed gesloten verpakking bewaren . *

* Mantenere l'imballaggio ben chiuso e in luogo fresco . *

* Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares koeligt . *

S 14 * Tenir le récipient hermétiquement fermé , dans un endroit frais et à l'écart de tout local d'habitation . *

* Behaelter dicht geschlossen halten und kuehl und fern von Wohnplaetzen aufbewahren . *

* In hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren , verwijderd van woonruimten . *

* Mantenere il recipiente ben chiuso , in luogo fresco e lontano da locali di abitazione . *

* Emballagen skal holdes hermetisk lukket og opbevares koeligt og fjernt fra menneskeboliger . *

S 15 * Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un endroit frais et bien ventilé . *

* Behaelter dicht geschlossen halten und an einem kuehlen , gut geluefteten Ort aufbewahren . *

* In hermetisch gesloten verpakking , koel en op een goed geventileerde plaats bewaren . *

* Mantenere il recipiente ermeticamente chiuso e in luogo fresco e ben ventilato . *

* Emballagen skal holdes hermetisk lukket og opbevares paa et koeligt og godt ventileret sted . *

S 16 * Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un endroit bien ventilé . *

* Behaelter dicht geschlossen halten und an ainem gut geluefteten Ort aufbewahren . *

* In hermetisch gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren . *

* Mantenere il recipiente ermeticamente chiuso e in luogo ben ventilato . *

* Emballagen skal holdes hermetisk lukket og opbevares paa et godt ventileret sted . *

S 17 * Maintenir le produit humide , dans un endroit frais et tenir l'emballage bien fermé . *

* Behaelter dicht geschlossen , Behaelterinhalt feucht und kuehl halten . *

* Deze stof niet laten uitdrogen , koel en in goed gesloten verpakking bewaren . *

* Mantenere il prodotto umido in luogo fresco , con l'imballaggio ben chiuso . *

* Emballagen skal holdes taet lukket , og varen skal opbevares paa et fugtigt og koeligt sted . *

S 18 * Éviter l'accès de l'air et de l'humidité . *

* Zutritt von Luft und Feuchtigkeit verhindern . *

* Toetreding van lucht en vocht vermijden . *

* Evitare il contatto con l'aria e l'umidità . *

* Undgaa kontakt med luft og fugtighed . *

S 19 * Ne pas fermer hermétiquement le récipient . *

* Behaelter nicht gasdicht verschliessen . *

* De verpakking nict hermetisch sluiten . *

* Non chiudere ermeticamente il recipiente . *

* Emballagen maa ikke lukkes hermetisk . *

C . - Précautions

Vorsichtsmassnahmen

Voorzorgsmaatregelen

Precauzioni

Sikkerhedsforanstaltninger

S 21 * Ne pas manger et ne pas fumer pendant l'utilisation . *

* Bei der Arbeit nicht essen oder rauchen . *

* Niet eten en niet roken onder het werk . *

* Non fumare e non mangiare durante l'impiego . *

* Der maa ikke spises eller ryges under arbejdet . *

S 22 * Ne pas fumer pendant l'utilisation . *

* Bei der Arbeit nicht rauchen . *

* Niet roken onder het werk . *

* Non fumare durante l'impiego . *

* Der maa ikke ryges under arbejdet . *

S 23 * Ne pas rejeter les résidus à l'égout . *

* Nicht in das Abwasser gelangen lassen . *

* Afval niet in de gootsteen werpen . *

* Non gettare i residui negli scarichi . *

* Affald maa ikke kommes i kloaken . *

S 24 * Ne jamais verser de l'eau sur ce produit . *

* Niemals Wasser hinzugiessen . *

* Nooit water op deze stof gieten . *

* Non versare mai acqua su questo prodotto . *

* Haeld aldrig vand paa denne vare . *

S 25 * Ne pas conserver ni transporter avec d'autres explosifs . *

* Von anderen Explosivstoffen fernhalten . *

* Van andere springstoffen verwijderd houden . *

* Non conservare né transportare con altri esplosivi . *

* Maa ikke opbevares eller transporteres sammen med andre eksplosive stoffer . *

S 26 * Ne pas conserver ni transporter des explosifs d'amorçage . *

* Von Zuendsprengstoffen fernhalten . *

* Van inleidingsspringstoffen verwijderd houden . *

* Non conservare né transportare insieme con detonatori . *

* Maa ikke opbevares eller transporteres sammen med spraengstoffer eller taendladninger . *

S 27 * Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques . *

* Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen . *

* Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen . *

* Adottare provvedimenti contro le scariche elettrostatiche . *

* Der skal iagttages forholdsregler mod elektrostatiske udladninger . *

S 28 * Éviter le choc et le frottement . *

* Schlag und Reibung vermeiden . *

* Schok en wrijving vermijden . *

* Evitare l'urto e lo sfregamento . *

* Undgaa stoed og gnidning . *

S 29 * Enlever avec précaution le contenu d'emballages endommagés . *

* Inhalt zerstoerter Packungen sorgfaeltig beseitigen . *

* De inhoud van beschadigde verpakking voorzichtig eruit nemen . *

* Togliere con precauzione il contenuto da imballaggi danneggiati . *

* Fjern forsigtigt indholdet i den beskadigede emballage . *

S 30 * Évacuer soigneusement les résidus à l'écart des plantations . *

* Abfaelle fern von Nutzpflanzen vergraben . *

* Afval zorgvuldig begraven , ver van alle beplantingen . *

* Eliminare i rifiuti lontano dalle coltivazioni . *

* Grav forsigtigt affaldet ned fjernt fra alle beplantninger . *

D . - Emmagasinage

Lagerung

Opslag

Immagazzinaggio

Oplagring

S 31 * Tenir à l'écart des ali * ents et des boissons . *

* Von Nahrungsmittel * rnhalten . *

* Verwijderd houden van eet- en drinkwaren . *

* Mantenere lontano da alimenti e bevande . *

* Maa ikke opbevares sammen med naeringsmidler . *

S 32 * Manipuler le récipient avec prudence . *

* Behaelter vorsichtig behandeln . *

* De verpakking voorzichtig behandelen . *

* Maneggiare il recipiente con cautela . *

* Emballagen skal behandles forsigtigt . *

S 33 * Ne pas forcer la soupape . *

* Ventil nicht mit Gewalt oeffnen . *

* Het ventiel niet met geweld openen . *

* Non sforzare la valvola . *

* Ventilen maa ikke aabnes med magt . *

S 34 * Placer la bouteille debout et l'ouvrir avec prudence . *

* Flasche aufrecht halten und vorsichtig oeffnen . *

* Fles rechtop zetten en voorzichtig openen . *

* Mettere la bombola in piedi ed aprirla con cautela . *

* Flasken anbringes paa hoejkant og aabnes forsigtigt . *

S 35 * Tenir à l'écart des acides . *

* Nicht mit Saeuren zusammenbringen . *

* Verwijderd houden van zuren . *

* Mantenere lontano dagli acidi . *

* Maa ikke opbevares sammen med syrer . *

S 36 * Tenir à l'abri de la chaleur , des flammes et des étincelles . *

* Von offenen Flammen , Waermequellen und Funken fernhalten . *

* Verwijderd houden van warmte , open vuur of vonken . *

* Tenere lontano dal calore , dalle fiamme e dalle scintille . *

* Maa ikke opbevares i naerheden af varme , aaben ild og gnister . *

S 37 * Tenir à l'écart des flammes et des étincelles . *

* Von offenen Flammen und Funken fernhalten . *

* Verwijderd houden van open vuur en vonken . *

* Tenere lontano dalle fiamme e dalle scintille . *

* Maa ikke opbevares i naerheden af aaben ild og gnister . *

S 38 * Tenir à l'écart des matières combustibles . *

* Von brennbaren Stoffen fernhalten . *

* Verwijderd houden van brandbare stoffen . *

* Tenere lontano dalle materie combustibili . *

* Maa ikke opbevares i naerheden af braendbare stoffer . *

S 39 * Tenir à l'écart des matières comburantes . *

* Von brandfoerdernden Stoffen fernhalten . *

* Verwijderd houden van oxyderende stoffen . *

* Tenere lontano dalle materie comburenti . *

* Maa ikke opbevares i naerheden af brandnaerende oxyderende stoffer . *

S 40 * En hiver , éviter que l'eau des récipients ne gèle . *

* Im Winter Einfrieren des Wassers im Behaelter verhueten . *

* In de winter zorgen dat het water in de verpakking niet bevriest . *

* D'inverno evitare che l'acqua dei recipienti geli . *

* Drag omsorg for , at vandet i emballagen ikke fryser om vinteren . *

S 41 * Manipuler le récipient avec extrême prudence . *

* Behaelter mit aeusserster Vorsicht behandeln . *

* De verpakking met uiterste voorzichtigheid behandelen . *

* Manipolare il recipiente con estrema cautcla . *

* Emballagen skal behandles med stoerste forsigtighed . *

S 42 * Tenir à l'écart des métaux et des sels métalliques . *

* Von Metall und Metallsalzen fernhalten . *

* Verwijderd houden van metaal en metaalzouten . *

* Mantenere lontano dai metalli e dai sali metallici . *

* Maa ikke opbevares sammen med metaller og metalsalte . *

E . - Inhalation

Atemschutz

Inademing

Inalazione

Indaanding

S 51 * Éviter de respirer les poussières . *

* Staub nicht einatmen . *

* Inademen van stof vermijden . *

* Evitare di respitare le polveri . *

* Undgaa at indaande stoev . *

S 52 * Éviter de respirer les poussières et les émanations . *

* Staub und Daempfe nicht einatmen . *

* Inademen van stof en dampen vermijden . *

* Evitare di respirare le polveri e le emanazioni . *

* Undgaa at indaande stoev og dampe . *

S 53 * Éviter de respirer les émanations . *

* Daempfe nicht einatmen . *

* Inademen van dampen vermijden . *

* Evitare di respirare le emanazioni . *

* Undgaa at indaande dampe . *

S 54 * Éviter de respirer les gaz . *

* Gas nicht einatmen . *

* Inademen van gas vermijden . *

* Evitare di respirare i gas . *

* Undgaa at indaande gas . *

S 55 * Éviter de respirer les vapeurs , même si l'odeur n'en est pas perceptible . *

* Daempfe nicht einatmen , auch wenn kein Geruch wahrnehmbar . *

* Inademen van dampen vermijden , zelfs wanneer geen reuk wordt waargenomen . *

* Evitare di respirare i gas anche se nessun odore è avvertito . *

* Undgaa at indaande dampe , ogsaa naar de ikke kan lugtes . *

S 56 * Éviter de respirer les gaz même si l'odeur n'en est pas perceptible . *

* Gas nicht einatmen , auch wenn kein Geruch wahrnehmbar . *

* Inademen van gas vermijden , zelfs wanneer geen reuk wordt waargenomen . *

* Evitare di respirare i gas anche se nessun odore è avvertito . *

* Undgaa at indaande gas , ogsaa naar den ikke kan lugtes . *

S 57 * Éviter de respirer les poussières et les brouillards de pulvérisation . *

* Staub und Spruehnebel nicht einatmen . *

* Inademen van stof en spuitnevel vermijden . *

* Evitare di respirare le polveri e le nebbie . *

* Undgaa at indaande stoev og forstoevningstaager . *

S 58 * Pendant les fumigations , éviter de respirer les fumées . *

* Beim Verspruehen ( Vernebeln ) die Daempfe ( Nebel ) nicht einatmen . *

* Bij vernevelen , inademen van de nevel vermijden . *

* Durante le fumigazioni , evitare di respirare i fumi . *

* Ved forstoevning undgaa at indaande dampene . *

S 59 * En cas d'explosion , éviter de respirer les fumées . *

* Nach einer Explosion Schwaden nicht einatmen . *

* Na een ontploffing inademen van de rook vermijden . *

* In caso di esplosione evitare di respirare i fumi . *

* I tilfaelde af eksplosion undgaa at indaande roegen . *

F . - Contact

Beruehrung

Aanraking

Contatto

Beroering

S 61 * Éviter le contact avec la peau . *

* Beruehrung mit der Haut vermeiden . *

* Aanraking met de huid vermijden . *

* Evitare il contatto con la pelle . *

* Undgaa beroering med huden . *

S 62 * Éviter le contact avec les yeux . *

* Beruehrung mit den Augen vermeiden . *

* Aanraking met de ogen vermijden . *

* Evitare il contatto con gli occhi . *

* Undgaa at faa stof i oejnene . *

S 63 * Éviter le contact avec la peau et les yeux . *

* Beruehrung mit Haut und Augen vermeiden . *

* Aanraking met huid en ogen vermijden . *

* Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi . *

* Undgaa beroering med huden og oejnene . *

S 64 * Éviter le contact avec le peau et les yeux surtout lorsqu'il s'agit de solutions huileuses . *

* Beruehrung mit Haut und Augen vermeiden , besonders bei Verwendung oelhaltiger Loesungen . *

* Aanraking met huid en ogen vermijden , vooral van oplossing in olie . *

* Evitare il contatto con la pelle e gli occhi soprattutto quando trattasi di soluzioni oleose . *

* Undgaa beroering med huden og oejnene , saerlig naar det drejer sig om olieholdige oploesninger . *

S 65 * Éviter le contact avec la peau , les yeux et les vêtements . *

* Beruehrung mit Haut , Augen und Kleidung vermeiden . *

* Aanraking met huid , ogen en kleding vermijden . *

* Evitare il contatto con la pelle , con gli occhi e con gli indumenti . *

* Undgaa kontakt med hud , oejne og toej . *

S 66 * En cas de contact avec la peau , arroser avec de l'eau et de préférence avec une solution de sulfate de cuivre et enlever les perticules solides . *

* Bei Beruehrung mit der Haut : mit Wasser oder Kupfersulfatloesung spuelen und feste Teilchen entfernen . *

* Bij aanraking met de huid , spoelen met water of liever met een kopersulfaatoplossing en de vaste deeltjes die op de huid kleven verwijderen . *

* In caso di contatto con la pelle , lavare con acqua , e , preferibilmente , con una soluzione de solfato di rame , allontanando le particelle solide . *

* I tilfaelde af beroering med huden skylles med vand , allerhelst med en kobbersulfatoploesning , og de faste partikler fjernes . *

S 67 * En cas de contact avec la peau ou les yeux , arroser abondamment avec de l'eau . *

* Spritzer auf die Haut oder in die Augen gruendlich mit Wasser abspuelen . *

* Bij aanraking met huid of ogen , grondig met water afspoelen . *

* In caso di contatto con la pelle e con gli occhi , lavare abbondantemente con acqua . *

* I tilfaelde af beroering med huden eller oejnene skylles grundigt med vand . *

S 68 * Éviter le contact avec les métaux ou les sels minéraux . *

* Beruehrung mit Metallen oder anorganischen Salzen vermeiden . *

* Aanraking met metalen of anorganische zouten vermijden . *

* Evitare il contatto con i metalli e con i sali minerali . *

* Undgaa beroering med metaller eller uorganiske salte . *

G . - Protection individuelle

Persoenliche Schutzmassnahmen

Persoonlijke bescherming

Protezione individuale

Personlig beskyttelse

S 71 * Enlever immédiatement tout vêtement souillé . *

* Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen . *

* Vuile kleiding dadelijk uittrekken . *

* Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti imbrattati . *

* Tilsmudset toej tages straks af . *

S 72 * Lors de l'utilisation , porter un vêtement de protection . *

* Bei der Arbeit Schutzkleidung tragen . *

* Gedurende het werk beschermende kleding dragen . *

* Indossare un abito protettivo durante l'impiego . *

* Under arbejdet baeres en beskyttelsesdragt . *

S 73 * Lors de l'utilisation , porter un vêtement de protection et des gants imperméables . *

* Bei der Arbeit Schutzkleidung und undurchlaessige Handschuhe tragen . *

* Gedurende het werk beschermende kleiding en ondoordringbare handschoenen dragen . *

* Indossare un abito protettivo e i guanti impermeabili durante l'impiego . *

* Under arbejdet baeres beskyttelsesdragt og uigennemtraengelige handsker . *

S 74 * Lors de l'utilisation , se protéger au moyen d'un masque efficace . *

* Bei der Arbeit wirksames Atemschutzgeraet tragen . *

* Gedurende het werk een doelmatig masker dragen . *

* Usare maschera protettiva efficace durante l'impiego . *

* Under arbejdet baeres en effektiv maske . *

S 75 * Lors de l'utilisation , porter un masque efficace et des gants imperméables . *

* Bei der Arbeit wirksames Atemschutzgeraet und undurchlaessige Handschuhe tragen . *

* Gedurende het werk een doelmatig masker en ondoordringbare handschoenen dragen . *

* Usare maschera protettiva efficace e i guanti impermeabili durante l'impiego . *

* Under arbejdet baeres en effektiv maske og uigennemtraengelige handsker . *

S 76 * Lors de l'utilisation bien ventiler le local ou se protéger au moyen d'un masque efficace . *

* Ausreichende Lueftung anwenden oder wirksames Atemschutzgeraet tragen . *

* Gedurende het werk zorgen voor een goede ventilatie van de werkplaats of een doelmatig masker dragen . *

* Ventilare il locale , e proteggersi con una maschera efficace durante l'impiego . *

* Der ventileres godt eller baeres en effektiv maske . *

S 77 * Lors de l'utilisation , porter des lunettes de protection . *

* Schutzbrille tragen . *

* Draag bij het werk een veiligheidsbril . *

* Portare occhiali di protezione durante l'impiego . *

* Under arbejdet baeres der beskyttelsesbriller . *

S 78 * En cas de dégagement de poussière , se protéger au moyen d'un masque efficace . *

* Bei Staubentwicklung wirksames Atemschutzgeraet tragen . *

* Een doclmatig masker dragen als bij het gebruik stof ontwijkt . *

* Se si liberano polveri durante l'impiego proteggersi con una maschera efficace . *

* I tilfaelde af stoevudvikling baeres en effektiv maske . *

H . - Nettoyage

Reinigung

Reiniging

Pulizia

Afvaskning

S 91 * Se laver immédiatement les mains après manipulation . *

* Nach der Arbeit sofort Haende waschen . *

* Na het werk direct de handen wassen . *

* Lavarsi immediatamente le mani dopo la manipolazione . *

* Efter arbejdet vaskes haenderne straks . *

S 92 * Se laver immédiatement les mains et le visage à l'eau savonneuse après manipulation . *

* Nach der Arbeit sofort Gesicht und Haende mit Seife waschen . *

* Na het werk direct gezicht en handen wassen met water en zeep . *

* Lavarsi immediatamente le mani e il viso con acqua e sapone dopo la manipolazione . *

* Efter arbejdet vaskes haenderne og ansigtet straks med saebe . *

S 93 * Laver abondamment à l'eau le sol et les objets souillés par ce produit . *

* Verschmutzte Gegenstaende und Fussboden gruendlich mit Wasser abwascher . *

* Verontreinigde voorwerpen en vloeren met veel water afspoelen . *

* Lavare accuratamente con acqua il pavimento e gli oggetti imbrattati da questo prodotto . *

* Tilsmudsede genstande og gulvet vaskes grundigt med vand . *

S 94 * Employer les moyens prescrits pour nettoyer le sol et les objets souillés par ce produit . *

* Fussboden und verschmutzte Gegenstaende mit den vorgesehenen Mitteln reinigen . *

* Gebruik de voorgeschreven middelen voor het schoonmaken van vloeren en verontreinigde voorwerpen . *

* Usare i mezzi predisposti per pulire il apvimento e gli oggetti imbrattati da questo prodotto . *

* Gulvet og tilsmudsede genstande renses med de foreskrevne midler . *

I . - Incendie

Verhalten bei Braenden

Brand

Incendio

Brand

S 101 * En cas d'incendie , éviter d'inhaler les fumées . *

* Im Brandfall keinen Rauch einatmen . *

* In geval van brand inademen van rook vermijden . *

* In caso d'incendio evitare di inalare i fumi . *

* I tilfaelde af brand undgaa at indaande roegen . *

S 102 * Se le phosphore brûle , arroser avec de l'eau et éviter de respirer les fumées . Une fois le feu éteint , couvrir de sable ou de terre mouillés . *

* Brennenden Phosphor mit Wasser loeschen , Die Daempfe nicht einatmen ; nach dem Loeschen des Feuers mit feuchtem Sand oder feuchter Erde abdecken . *

* Brandende fosfor met water blussen en inademen van rook vermijden . Daarna afdekken met nat zand of natte aarde . *

* Se il fosforo brucia , inondare con acqua ed evitare di respirare i fumi . Spento il fuoco , coprire con sabbia e con terra bagnata . *

* Braendende fosfor slukkes med vand ; undgaa at indaande regen . Naar ilden er slukket , daekkes til med fugtigt sand eller fugtig jord . *

S 103 * En cas d'incendie , éteindre avec les moyens appropriés . Ne jamais utiliser de l'eau . *

* Im Brandfall mit dem dafuer vorgesehenen Feuerloescher loeschen . Kein Wasser verwenden . *

* Bij brand nimmer water gebruiken ; blussen met de geschikte blusmiddelen . *

* In caso d'incendio , spegnere con mezzi adatti . Non usare mai acqua . *

* I tilfaelde af brand slukkes ilden med de foreskrevne hjaelpemidler . Brug aldrig vand . *

S 104 * En cas d'incendie , éteindre avec les moyens appropriés . *

* Im Brandfall mit den dafuer vorgesehenen Feuerloeschmitteln loeschen . *

* Bij brand blussen met de geschikte blusmiddelen . *

* In caso d'incendio spegnere con mezzi adatti . *

* I tilfaelde af brand slukkes ilden med de foreskrevne hjaelpemidler . *

L . - Secours médical

AErztliche Mussnahmen

Dokter's hulp

Dicorso al medico

Laegehjaelp

S 108 * En cas de malaise faire appel au médecin et lui montrer cette étiquette . *

* Bei Unwohlsein den Arzt aufsuchen und ihm diesen Warnzettel zeigen . *

* Raadpleeg de dokter als men zich onwel voelt en laat hem dit etiket zien . *

* In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta . *

* I tilfaelde af ildebefindende tilkaldes en laege , som forevises denne paaskrift . *

S 109 * En cas d'accident faire appel d'urgence au médecin et lui montrer cette étiquette . *

* Bei Unfaellen sofort den Arzt rufen und ihm diesen Warnzettel zeigen . *

* Bij ongeval onmiddellijk de dokter laten komen en hem dit etiket laten zien . *

* In caso di infortunio ricorrere immediatamente al medico mostrandogli questa etichetta . *

* I ulykkestilfaelde tilkaldes straks en laege , som forevises denne paaskrift .

Top