EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd
Volym 01

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 

Inledande anmärkningar

1

 

Direktiv om fastställande av de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

3

 

67/548/EEG

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

19

 

70/157/EEG

Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstifning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon

117

 

70/220/EEG

Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

122

 

71/144/EEG

Rådets direktiv 71/144/EEG av den 22 mars 1971 om förlängning av den tidsfrist som fastställdes i artikel 10 i rådets direktiv av den 27 juni 1967 för tillnärmning av lagar och andra författningar för klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

144

 

71/307/EEG

Rådets direktiv 71/307/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier

145

 

Avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 5 mars 1973 om information till kommissionen och medlemsstaterna syftande till en eventuell harmonisering inom gemenskaperna av brådskande åtgärder till skydd för miljön

156

 

73/350/EEG

Kommissionens direktiv 73/350/EEG av den 7 november 1973 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon

158

 

73/404/EEG

Rådets direktiv 73/404/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel

162

 

73/405/EEG

Rådets direktiv 73/405/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om testmetoder för anjoniska ytaktiva ämnens biologiska nedbrytbarhet

164

 

Avtal mellan företrädarna för regeringarna i europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet av den 15 juli 1974 om komplettering av avtalet av den 5 mars 1973 om information till kommissionen och medlemsstaterna syftande till en eventuell harmonisering inom gemenskaperna av brådskande åtgärder till skydd för miljön

174

 

74/234/EEG:

Kommissionens beslut av den 16 april 1974 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommittén

175

 

Konvention om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor

177

 

75/36/EEG

Rådets direktiv 75/36/EEG av den 17 december 1974 som kompletterar direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier

200

 

75/106/EEG

Rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym

201

 

75/107/EEG

Rådets direktiv 75/107/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om flaskor som tjänar som mätbehållare

214

 

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

221

 

75/406/Euratom:

Rådets beslut av den 26 juni 1975 om ett program för hantering och lagring av radioaktivt avfall

225

 

75/437/EEG:

Rådets beslut av den 3 mars 1975 om ingående av konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor

227

 

75/438/EEG:

Rådets beslut av den 3 mars 1975 om gemenskapens deltagande i den interimskommission som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III i konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor

228

 

75/439/EEG

Rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor

229

 

75/440/EEG

Rådets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna

232

 

75/442/EEG

Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall

238

 

75/716/EEG

Rådets direktiv 75/716/EEG av den 24 november 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om svavelhalten i vissa flytande bränslen

241

Top