Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

OJ 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 211 - 233
English special edition: Series I Volume 1967 P. 234 - 256
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 34 - 38
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Kumoaja 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548

Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Virallinen lehti nro 196 , 16/08/1967 s. 0001 - 0098
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0019
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1967 s. 0211
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0019
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1967 s. 0234
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0034
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0050
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0050


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967,

vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (67/548/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

kaikkien vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista koskevien sääntöjen tarkoituksena on oltava yleisön ja erityisesti tällaisia aineita ja valmisteita käyttävien työntekijöiden suojeleminen,

kuuden jäsenvaltion vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien kansallisten säännösten eroavuudet haittaavat näillä aineilla ja valmisteilla yhteisössä käytävää kauppaa ja siten suoraan vaikuttavat yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan,

on tärkeätä poistaa tällaiset esteet ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten säännösten lähentäminen,

valmistelutyön edelleen jatkuessa on tarpeen varata vaarallisia valmisteita koskevien säännösten lähentäminen tehtäväksi myöhemmillä direktiiveillä ja tämä direktiivi sen vuoksi on rajoitettava vaarallisia aineita koskevien säännösten lähentämiseen,

ottaen huomioon tämän alan laajuuden ja ne monet yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kaikkien vaarallisia aineita koskevien säännösten lähentämiseksi, olisi suotavaa pyrkiä ensiksi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseen ja myöhemmin annettavissa direktiiveissä lähentää näitä vaarallisia aineita ja valmisteita koskevia säännöksiä, mikäli todetaan, että tällaisten säännösten eroilla on suora vaikutus yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, ja

tässä direktiivissä säädetty kansallisten säännösten lähentäminen ei rajoita perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan määräysten soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää yhteisön jäsenvaltioissa markkinoille saatettujen vaarallisten aineiden

- luokitusta,

- pakkaamista ja

- merkintöjä

koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta säännöksiin, jotka koskevat:

a) lääkevalmisteita, narkoottisia ja radioaktiivisia aineita;

b) vaarallisten aineiden kuljetusta rautateitse, maanteitse, sisävesitse, meritse tai ilmateitse;

c) ammuksia ja muita räjähtäviä aineita sisältäviä kohteita, kuten sytyttimiä ja moottoripolttoaineita.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta kolmansiin maihin vietäviin vaarallisiin aineisiin.

4. Tämän direktiivin 5-7 artiklaa ei sovelleta säiliöihin, jotka sisältävät puristettua, nesteytettyä tai paineen alla liuotettua kaasua

2 artikla

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "aineilla" luonnollisessa tai teollisessa muodossa olevia alkuaineita ja niiden yhdisteitä;

b) "valmisteilla" kahden tai useamman aineen seoksia tai liuoksia.

2. Tässä direktiivissä "vaarallisilla" tarkoitetaan aineita tai valmisteita, jotka ovat:

a) räjähtäviä:

aineet ja valmisteet, jotka voivat räjähtää liekin vaikutuksesta tai jotka ovat dinitrobentseeniä herkempiä iskulle tai hankaukselle;

b) hapettavia:

aineet ja valmisteet, jotka johtavat voimakkaaseen eksotermiseen reaktioon ollessaan kosketuksissa muihin aineisiin, erityisesti tulenarkoihin aineisiin;

c) helposti syttyvät:

- aineet ja valmisteet, jotka voivat kuumentua ja lopulta syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa korkeassa lämpötilassa ilman energian vaikutusta; tai

- kiinteät aineet ja valmisteet, jotka voivat syttyä helposti lyhyessä kosketuksessa syttymislähteeseen ja jotka jatkavat palamista tai kulumista syttymislähteen poistamisen jälkeen; tai

- nestemäiset aineet ja valmisteet, joiden leimahduspiste on alle 21 astetta, tai

- kaasumaiset, jotka syttyvät joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa normaalissa paineessa; tai

- jotka joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa kehittävät vaarallisia määriä helposti syttyvää kaasua;

d) syttyvät:

nestemäiset aineet ja valmisteet, joiden leimahduspiste on 21 ja 55 asteen välillä;

e) myrkylliset:

aineet ja valmisteet, jotka nieltynä, sisäisesti nautittuna tai ihon läpäistyään voivat aiheuttaa vakavia akuutteja tai kroonisia terveysvaaroja, jopa kuoleman;

f) haitalliset:

aineet ja valmisteet, jotka nieltynä, sisäisesti nautittuna tai ihon läpäistyään voivat aiheuttaa tiettyjä terveysvaaroja;

g) syöpymistä aiheuttavat:

aineet ja valmisteet, jotka joutuessaan elävien kudosten kanssa kosketuksiin, tuhoavat ne;

h) ärsyttävät:

syöpymistä aiheuttamattomat aineet ja valmisteet, jotka äkilliseen, pitkäaikaiseen tai toistuvaan iho- tai limakalvokosketukseen joutuessaan voivat aiheuttaa tulehdusta;

3 artikla

Aineiden ja valmisteiden suurimman vaarallisuustason ja erityisen riskiherkkyyden mukaisesti laadittu vaarallisten aineiden luokitus perustuu 2 artiklassa säädettyihin luokkiin.

4 artikla

Tämän direktiivin liitteessä I on luettelo 3 artiklan säännösten mukaisesti luokitelluista vaarallisista aineista.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta vaarallisia aineita voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkauksen kestävyys ja tiiviys täyttää seuraavat vaatimukset; seuraavat vaatimukset täyttävät pakkaukset katsotaan riittäviksi:

1. Pakkausten on oltava niin järjestetyt ja kiinnitetyt, ettei niiden sisältö pääse karkaamaan; tätä säännöstä ei sovelleta silloin kun edellytetään muita turvallisuuslaitteita.

2. Pakkauksen ja kiinnitysten materiaalin on oltava sellainen, ettei pakkauksen sisältö pääse vaikuttamaan siihen ja ettei se ole omiaan muodostamaan haitallisia tai vaarallisia yhdisteitä pakkauksen sisällön kanssa.

3. Pakkauksen ja kiinnitysten on oltava kauttaaltaan niin vahvat ja kiinteät, että ne eivät varmasti irtoa ja että ne kestävät turvallisesti käsittelystä aiheutuvat tavanomaiset paineet ja jännitteet.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta vaarallisia aineita voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkausmerkinnät täyttävät seuraavat vaatimukset.

2. Kaikkiin pakkauksiin on merkittävä:

- aineen nimi;

- aineen alkuperä;

- vaarallisuutta ilmaiseva tunnus ja merkintä aineen käyttöön liittyvästä vaarallisuudesta;

- viittaus vaarallisuudesta aiheutuvista erityisistä riskeistä;

a) aineen nimen on oltava jokin tämän direktiivin liitteessä mainittu nimi;

b) alkuperämerkintään on sisällyttävä valmistajan, jakelijan tai maahantuojan nimi ja osoite;

c) seuraavia vaarallisuutta osoittavia tunnuksia ja merkintöjä on käytettävä:

- räjähtävä: räjähtävä pommi (E)

- hapettava: liekki ympyrän yläpuolella (O)

- helposti syttyvä: liekki (F)

- myrkyllinen: pääkallo ja ristissä olevat luut (T)

- haitallinen: vinoristi (Xn)

- syövyttävä: hapon vahingollista vaikutusta kuvaava symboli (C)

- ärsyttävä: vinoristi (Xi)

Varoitusmerkkien on oltava liitteessä II esitettyjen mukaiset; ne on painettava mustalla oranssinkeltaiselle pohjalle.

d) Aineiden käyttöön liittyvät erityiset vaarat on ilmoitettava yhdellä tai useammalla vakiolausekkeella, jotka liitteen I luettelossa olevien viitteiden mukaisesti esitetään liitteessä III. Mikäli aine ei esiinny liitteen I luettelossa, vaarallisia aineita koskevat erityiset vaarat ilmoitetaan liitteessä III esitettyjen ominaisuuksien mukaisesti.

3. Jos pakkaukseen on liitetty aineiden käyttöä koskevat turvallisuusohjeet sanamuodon on oltava liitteessä I olevan luettelon viittausten mukaisesti tämän direktiivin liitteestä IV.

7 artikla

1. Kun 6 artiklassa säädetyt tiedot on merkitty etikettiin, etiketti on kiinnitettävä yhdelle tai useammalle pakkauksen pinnalle niin, että sitä voidaan lukea vaakasuorassa pakkauksen ollessa normaaliasennossa. Etiketin on oltavan vähintään A8 vakiokoon suuruinen (52/74mm), mutta sen ei välttämättä tarvitse olla A5 suurempi (148/210 mm). Kunkin tunnuksen on oltava 1/10 etiketin pinta-alasta. Etiketin on oltava kokonaan kiinnitettynä suoraan aineen pakkaukseen.

2. Etikettiä ei tarvita, jos tiedot on selkeästi painettu pakkaukseen 1 kohdan mukaisesti.

3. Tiedot on painettava pakkaukseen tai etikettiin selvästi luettavin ja erottuvin kirjaimin niin, että vaarallisuutta osoittavat tunnukset ja merkinnät ja erityisistä riskeistä ilmoittavat viittaukset ovat riittävän ilmeisiä.

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää ennen vaarallisten aineiden markkinoille saattamista niiden alueella, että näiden aineiden etiketeissä on käytettävä kansallista kieltä tai kansallisia kieliä.

5. Edellä 1-4 kohdassa säädetyt etikettiä koskevat velvoitteet katsotaan täytetyiksi, kun lähetettävässä säiliössä on lähetysvaatimukset täyttävä etiketti ja kun tässä etiketissä on 6 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu asianmukainen tunnus. Tämä poikkeus ei koske säiliöiden sisällä sijaitsevia säiliöitä.

8 artikla

Jäsenvaltiot voivat:

a) sallia 6 artiklassa tarkoitetun etiketin kiinnitettäväksi muulla sopivalla tavalla silloin, kun pakkaus on niin pieni, ettei etikettiä voida kiinnittää 7 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti;

b) poiketen siitä, mitä 6 ja 7 artiklassa säädetään, sallia muiden kuin räjähtävien ja myrkyllisten vaarallisten aineiden pakkaamisen ilman etikettiä tai muunlaisella etiketöinnillä, jos pakkaukset sisältävät näitä aineita niin pieniä määriä, ettei niistä ole haittaa työntekijöille tai muille.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 1 päivään tammikuuta 1970 mennessä.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 1967.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. VAN ELSLANDE

>VIITTAUS FILMIIN>

(1) EYVL N:o 209, 11.12.1965, s. 3133/65

(2) EYVL N:o 11, 20.1.1966, s. 143/66

Top