EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2062

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci

OJ L 216, 20.8.1994, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 98 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Zrušeno a nahrazeno 32019R0126 . Latest consolidated version: 04/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2062/oj

31994R2062Úřední věstník L 216 , 20/08/1994 S. 0001 - 0008
Finské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 6 S. 0131
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 6 S. 0131


Nařízení Rady (ES) č. 2062/94

ze dne 18. července 1994

o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví při práci jsou prioritami účinné sociální politiky;

vzhledem k tomu, že Komise představila své podněty, které má v úmyslu rozvíjet, v programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci [4], jakož i v akčním programu o provádění Charty Společenství o základních sociálních právech pracovníků;

vzhledem k tomu, že v usnesení ze dne 21. prosince 1987 o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci [5] Rada příznivě přijala sdělení Komise o jejím programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a že rovněž požádala Komisi, aby posoudila možnosti zlepšení výměny informací a zkušeností v oblasti, na kterou se usnesení vztahuje, zejména pokud jde o shromažďování a šíření údajů, a účelnost zavedení postupu v rámci Společenství, kterým by se posuzoval dopad opatření Společenství z této oblasti na úrovni členských států;

vzhledem k tomu, že zmíněné usnesení doporučilo posílení spolupráce se subjekty a mezi subjekty, které v této oblasti působí;

vzhledem k tomu, že Rada rovněž zdůraznila, že mají-li být opatření doporučená v programu Komise úspěšná, je zásadně důležité, aby si zaměstnavatelé a zaměstnanci uvědomili význam této oblasti a měli přístup k informacím;

vzhledem k tomu, že shromažďování, zpracování a analýza podrobných, věrohodných a objektivních vědeckých, technických a hospodářských údajů jsou nezbytné pro poskytování informací institucím Společenství, členským státům a zájmovým subjektům, aby tak mohly vyhovět všem podaným žádostem, přijímat nezbytná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a zajišťovat odpovídající informace pro dotyčné osoby;

vzhledem k tomu, že ve Společenství a v členských státech již existují subjekty, které poskytují informace a služby tohoto typu;

vzhledem k tomu, že pro dosažení maximálních výhod na úrovni Společenství z prací, které již tyto subjekty zajistily, je vhodné vytvořit síť, která bude součástí evropského systému pro získávání a shromažďování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jejíž koordinaci na úrovni Společenství by zajišťovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že s cílem vyhovět co nejúčinněji žádostem, které jsou jim podávány, by měly mít instituce Společenství, členské státy a zájmové subjekty možnost obrátit se na uvedenou agenturu, aby získaly technické, vědecké a hospodářské informace, které jsou potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že je tedy vhodné zřídit Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která by byla pověřena pomocí Komisi při provádění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu přispívala k rozvoji budoucích programů činnosti Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž by byly dotčeny pravomoci Komise;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím přijatým vzájemnou dohodou zástupců členských států, zasedajících na úrovni hlav států a předsedů vlád, ze dne 29. října 1993 o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu [6] bylo jako sídlo Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci určeno Španělsko a město, které určí španělská vláda; že španělská vláda určila pro tento účel město Bilbao;

vzhledem k tomu, že statut a uspořádání agentury musí odpovídat objektivní povaze předpokládaných výsledků a umožnit jí, aby se ujala svých funkcí ve spolupráci se stávajícími vnitrostátními subjekty, subjekty Společenství a mezinárodními subjekty;

vzhledem k tomu, že agentura musí mít možnost vyzvat jako pozorovatele zástupce třetích zemí, orgánů a subjektů Společenství i mezinárodních subjektů, které sdílejí zájem Společenství a členských států na dosažení cíle sledovaného agenturou;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit, že agentura má právní subjektivitu a že bude zároveň udržovat úzký vztah se subjekty a programy na úrovni Společenství, zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, s cílem vyhnout se zdvojení činností;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby agentura udržovala velmi úzké funkční vztahy s Komisí a Poradním výborem pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že pokud jde o překladatelské práce, bude se agentura obracet na překladatelské středisko orgánů Evropské unie, jakmile toto zahájí činnost;

vzhledem k tomu, že na chod agentury musí přispívat souhrnný rozpočet Evropských společenství; že částky, které jsou považovány za nezbytné, jsou stanoveny v rámci roční rozpočtové procedury v souladu s finančními odhady;

vzhledem k tomu, že pro přijetí tohoto nařízení stanoví Smlouva pouze pravomoci k jednání uvedené v článku 235,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřízení agentury

Zřizuje se Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "agentura").

Článek 2

Cíl

Pro zlepšení zejména pracovního prostředí, pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, jak je stanoveno ve Smlouvě a v následných programech činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je cílem agentury poskytovat subjektům Společenství, členským státům a zájmovým subjektům technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Článek 3

Úkoly

1. Pro dosažení cíle vymezeného v článku 2 má agentura tyto úkoly:

a) shromažďovat a šířit technické, vědecké a hospodářské informace v členských státech s cílem informovat subjekty Společenství, členské státy a zájmové subjekty; účelem shromažďování je zjistit priority a stávající programy členských států a poskytovat nezbytné informace pro priority a programy Společenství;

b) shromažďovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o dalších výzkumných činnostech, které obsahují hlediska související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a šířit výsledky výzkumu a výzkumných činností;

c) podporovat a posilovat spolupráci a výměnu v oblasti informací a zkušeností mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně informací o vzdělávacích programech;

d) pořádat konference, semináře a výměny odborníků z členských států v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

e) podávat orgánům Společenství a členským státům objektivní informace technické, vědecké a hospodářské povahy, které jsou nezbytné pro určení a provádění rozumné a účinné politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za tím účelem poskytovat zejména Komisi technické, vědecké a hospodářské informace nezbytné pro řádné plnění úkolů týkajících se identifikace, přípravy a hodnocení právních předpisů a opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zejména pokud jde o dopad právních předpisů na podniky, zvláště malé a střední;

f) ve spolupráci s členskými státy zřídit a koordinovat síť uvedenou v článku 4 s ohledem na agentury a organizace na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni, které poskytují tento typ informací a služeb;

g) shromažďovat a poskytovat informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pocházející ze třetích zemí a mezinárodních organizací a jim určené [Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní organizace práce (MOP), Panamerická zdravotnická organizace (OPS), OMI atd.];

h) dodávat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, přičemž je věnována zvláštní pozornost zvláštním obtížím malých a středních podniků;

i) přispívat k rozvoji budoucích programů činnosti Společenství v oblasti podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise.

2. Agentura spolupracuje co nejtěsněji s ústavy, nadacemi, odbornými subjekty a programy, které pracují na úrovni Společenství, aby se vyhnula zdvojení činnosti.

Článek 4

Síť

1. Agentura musí vytvořit síť zahrnující:

- hlavní prvky, které tvoří informační sítě členských států,

- ústřední kontaktní místa členských států,

- případně tematická střediska.

2. Aby bylo možné síť vytvořit co nejrychleji a nejúčinněji, musí členské státy do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost uvědomit agenturu o základních prvcích, které tvoří vnitrostátní informační sítě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně všech institucí, které by podle nich mohly přispět k práci agentury s ohledem na nezbytnost zajistit co nejúplnější geografické pokrytí jejich území.

Příslušné vnitrostátní orgány nebo jimi určená instituce zajistí koordinaci nebo předávání informací, které jsou poskytovány agentuře na úrovni členských států.

3. Vnitrostátní orgány oznámí agentuře názvy institucí zřízených na vnitrostátním území, které s ní budou spolupracovat v některých oblastech zvláštního zájmu a posléze působit jako tematické středisko sítě. Agentura je oprávněna s těmito institucemi uzavírat dohody.

4. Součástí sítě mohou být tematická střediska pro zvláštní úkoly.

Určuje je správní rada uvedená v článku 8 na s nimi sjednané období.

5. Určení témat zvláštního zájmu a přidělení zvláštních úkolů tematickým střediskům musí být obsaženo v ročním plánu činnosti agentury.

6. Na základě nabytých zkušeností agentura pravidelně posuzuje základní prvky sítě uvedené v odstavci 2 a případně je pozměňuje na základě rozhodnutí správní rady s ohledem na případná nová určení stanovená členskými státy.

Článek 5

Ujednání

1. Pro usnadnění fungování sítě uvedené v článku 4 může agentura uzavírat s institucemi určenými správní radou v souladu s čl. 4 odst. 4 ujednání, zejména smlouvy nezbytné pro řádné plnění úkolů, které jim může svěřit.

2. Pokud jde o vnitrostátní instituce nebo organizace usazené na jejich území, mohou členské státy stanovit, aby ujednání s agenturou byla uzavírána po dohodě s ústředním kontaktním místem.

Článek 6

Informace

Informace a údaje poskytované agentuře nebo jejím prostřednictvím sdělované mohou být zveřejněny a jsou zpřístupněny veřejnosti podle obecných zásadstanovených správní radou, s výhradou dodržování předpisů Společenství a členských států o šíření informací, zejména pokud jde o jejich důvěrnost.

Článek 7

Právní subjektivita

1. Agentura má právní subjektivitu.

2. Ve všech členských státech požívá nejširší právní způsobilost, kterou právní předpisy těchto států přiznávají právnickým osobám.

Článek 8

Správní rada

1. Agentura má správní radu složenou z 27 členů, z nichž:

a) dvanáct členů zastupuje vlády členských států;

b) šest členů zastupuje organizace zaměstnavatelů;

c) šest členů zastupuje organizace zaměstnanců;

d) tři členové zastupují Komisi.

2. Členy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jmenuje Rada.

Členové uvedení v odst. 1 písm. a) jsou jmenováni na návrh členských států po jednom z každého členského státu.

Členové uvedení v odst. 1 písm. b) a c) jsou jmenováni na základě systému rotace z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců v Poradním výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci zřízeném rozhodnutím 74/325/EHS [7] na návrh skupin těchto členů v rámci výboru, a to po jednom z každého členského státu.

Rada zároveň a za stejných podmínek jako řádného člena jmenuje náhradníka, který se schůzí správní rady účastní pouze v případě nepřítomnosti řádného člena nebo v případech stanovených jednacím řádem.

Řádné členy a náhradníky zastupující Komisi jmenuje Komise.

3. Délka funkčního období členů správní rady činí tři roky. Mohou být voleni opakovaně, s výjimkou členů uvedených v odst. 1 písm. b) a c).

Při skončení funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci až do doby nového zvolení nebo výměny.

4. Správní rada určí ze svého středu na dobu jednoho roku předsedu a tři místopředsedy.

5. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát ročně nebo na žádost alespoň třetiny členů.

6. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů.

Každý člen správní rady má jeden hlas.

Náhradník má hlasovací právo pouze v případě nepřítomnosti řádného člena.

7. Předseda správní rady a ředitel Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek mají možnost účastnit se schůzí správní rady jako pozorovatelé.

8. Správní rada přijme svůj jednací řád, který vstupuje v platnost po schválení Radou na základě stanoviska Komise.

Článek 9

Pozorovatelé

Správní rada může po konzultaci Komise pozvat jako pozorovatele zástupce třetích zemí, orgánů a subjektů Společenství a mezinárodních organizací.

Článek 10

Roční plán činnosti – Obecná výroční zpráva

1. Správní rada přijímá roční plán činnosti agentury na základě návrhu připraveného ředitelem uvedeným v článku 11 po konzultaci Komise a Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

Stejným postupem může být plán během roku upraven.

Plán tvoří součást čtyřletého plánu činnosti, který se rovněž přijímá zmíněným postupem.

První roční plán činnosti musí být přijat nejpozději devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Nejpozději do 31. ledna každého roku přijme správní rada obecnou výroční zprávu o činnosti agentury, sepsanou ve všech úředních jazycích Společenství.

Obecná výroční zpráva musí zejména porovnávat dosažené výsledky s cíli ročního plánu činnosti.

Ředitel zasílá obecnou výroční zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Hospodářskému a sociálnímu výboru, členským státům a Poradnímu výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

Článek 11

Ředitel

1. Agenturu řídí ředitel jmenovaný správní radou na návrh Komise na dobu pěti let, jenž může být volen opakovaně.

2. Ředitel je zákonným zástupcem agentury.

Odpovídá za:

- vypracování a řádné provádění rozhodnutí a plánů přijatých správní radou,

- běžnou administrativu agentury,

- přípravu a zveřejňování zprávy uvedené v čl. 10 odst. 2,

- plnění plánovaných úkolů,

- všechny otázky týkající se zaměstnanců,

- přípravu schůzí správní rady.

3. Ředitel je za svou činnost odpovědný správní radě.

Článek 12

Rozpočet

1. Všechny příjmy a výdaje agentury jsou obsaženy ve výhledu pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku, a jsou zahrnuty do rozpočtu agentury.

2. Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3. Příjmy agentury zahrnují, aniž jsou dotčeny jiné zdroje, které mohou pocházet z plateb vyplácených jako odměna za služby poskytované agenturou, dotaci Společenství zahrnutou do souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

4. Výdaje agentury zahrnují především odměny zaměstnanců, správní výdaje a výdaje na infrastrukturu, provozní náklady a výdaje související se smlouvami uzavřenými s institucemi nebo subjekty k naplnění plánu činnosti.

Článek 13

Předběžný odhad – Schválení rozpočtu

1. Ředitel vypracuje nejpozději do 15. února každého roku předběžný návrh rozpočtu agentury pro následující rozpočtový rok a předá jej správní radě společně s přehledem stavu zaměstnanců.

2. Správní rada sestaví návrh rozpočtu spolu s přehledem stavu zaměstnanců a předá jej nejpozději do 31. března Komisi, která na tomto základě určí předpokládanou odpovídající dotaci, která by měla být zahrnuta do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropských společenství, který předloží Radě na základě článku 203 Smlouvy.

3. Správní rada přijme rozpočet agentury společně s přehledem stavu zaměstnanců před zahájením rozpočtového roku a upraví jej v případě potřeby o dotaci Společenství a o další příjmy agentury.

Článek 14

Plnění rozpočtu

1. Rozpočet agentury plní ředitel.

2. Kontrolu uzavírání závazků a placení všech výdajů agentury a kontrolu zjištění a nabytí všech příjmů provádí finanční kontrolor Komise.

3. Nejpozději do 31. března každého roku zasílá ředitel Komisi, správní radě a Účetnímu dvoru vyúčtování všech příjmů a výdajů agentury za uplynulý rozpočtový rok.

Účetní dvůr je přezkoumá v souladu s článkem 188c Smlouvy.

4. Správní rada udělí řediteli absolutorium za plnění rozpočtu.

Článek 15

Vnitřní finanční předpisy

Správní rada přijme na základě stanoviska Komise a Účetního dvora vnitřní finanční předpisy, které zejména upřesní způsoby sestavování a plnění rozpočtu agentury.

Článek 16

Služební tajemství

Členové správní rady, ředitel a zaměstnanci, jakož i každá osoba podílející se na činnosti agentury jsou povinni i po skončení výkonu svých funkcí nešířit informace, na které se vztahuje služební tajemství.

Článek 17

Pravidla pro používání úředních jazyků

Na agenturu se vztahují pravidla pro používání úředních jazyků v orgánech Společenství.

Článek 18

Překladatelské služby

Překladatelské služby nezbytné pro chod agentury zajišťuje překladatelské středisko orgánů Evropské unie, jakmile zahájí činnost.

Článek 19

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 20

Zaměstnanci

1. Na zaměstnance agentury se vztahují nařízení a předpisy platné pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

2. Agentura vykonává vůči zaměstnancům pravomoci, které náleží orgánu, jenž má pravomoc jmenovat.

3. Správní rada po dohodě s Komisí přijme vhodná prováděcí pravidla.

Článek 21

Odpovědnost

1. Smluvní odpovědnost agentury je upravena právními předpisy platnými pro dotyčnou smlouvu.

Pro rozhodování je na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené s agenturou příslušný Soudní dvůr Evropských společenství.

2. U mimosmluvní odpovědnosti musí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými pro právo členských států nahradit škodu, kterou způsobila sama nebo její zaměstnanci při výkonu svých funkcí.

Soudní dvůr je příslušný pro řešení všech sporů o náhradu škody.

3. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči agentuře je upravena předpisy platnými pro zaměstnance agentury.

Článek 22

Kontrola souladu s právem

Každý úkon agentury, ať už předpokládaný či výslovný, může být předložen jakýmkoli členským státem, jakýmkoli členem správní rady nebo třetí osobou, které se přímo a osobně týká, Komisi, aby zkontrolovala jeho soulad s právem.

Věc musí být Komisi předložena ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy se zúčastněná osoba dozvěděla o sporném úkonu.

Komise rozhodne ve lhůtě jednoho měsíce. Pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se to za zamítavé rozhodnutí.

Článek 23

Přezkum

Nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost Rada na základě zprávy Komise, případně doplněné návrhem, a po konzultaci Evropského parlamentu přezkoumá toto nařízení včetně nových úkolů agentury, které se mohou ukázat jako nezbytné.

Článek 24

Vstup nařízení v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 1994.

Za Radu

předseda

K. Kinkel

[1] Úř. věst. C 271, 16.10.1991, s. 3.

[2] Úř. věst. C 128, 9.5.1994.

[3] Úř. věst. C 169, 6.7.1992, s. 44.

[4] Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 3.

[5] Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 1.

[6] Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.

[7] Úř. věst. L 185, 9.7.1974, s. 15.

--------------------------------------------------

Prohlášení Rady a Komise o sídle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

U příležitosti přijetí nařízení o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Rada a Komise poznamenávají,

- že zástupci členských států, kteří se sešli na úrovni zástupců států nebo vlád dne 29. října 1993, rozhodli, že Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude mít sídlo ve Španělsku, ve městě, které určí španělská vláda,

- že španělská vláda za sídlo agentury určila Bilbao.

--------------------------------------------------

Top