EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:033E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 33, 09. únor 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 33E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
9. února 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 — 2006

 

Pondělí 11. dubna 2005

2006/C 033E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Přivítání

In memoriam

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Členství ve výborech

Předložení dokumentů

Texty smluv dodané Radou

Petice

Následný postup ve věci postojů a usnesení Parlamentu

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Harmonogram na rok 2006

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy.

Pokrok při rozvoji prostoru svobody, bezpečnosti a práva v roce 2004 — Uchovávání osobních údajů (rozprava)

Procesní práva v trestním řízení * (rozprava)

Evropská policejní akademie (EPA) * (rozprava)

Předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě ***II — Harmonizace předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy ***II (rozprava)

Námořní přeprava na krátké vzdálenosti (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

17

 

Úterý 12. dubna 2005

2006/C 033E/2

ZÁPIS

18

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Členství v Parlamentu

Pořad jednání a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

Předložení dokumentů

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Absolutorium 2003: Oddíl III souhrnného rozpočtu — Absolutorium 2003: Oddíl I souhrnného rozpočtu - Absolutorium 2003: Oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII souhrnného rozpočtu — Absolutorium 2003: decentralizované agentury — Absolutorium 2003: 6., 7., 8. a 9. Evropský rozvojový fond (rozprava)

Rozvojové cíle tisíciletí (rozprava)

Boj proti malárii (rozprava)

Hlasování

Volba místopředsedy Evropského parlamentu

Státní pomoci na regionální účely (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v důsledku rozšíření ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Určení Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Evropská policejní akademie (EPA) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Námořní přeprava na krátké vzdálenosti (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Postup přijímání vědců ze třetích zemí: zvláštní postup * — usnadnění přijetí * — jednotná víza ***I (hlasování)

Nebezpečné substance (článek 81 jednacího řádu) (hlasování)

Procesní práva v trestním řízení * (hlasování)

Absolutorium 2003: Oddíl III souhrnného rozpočtu (hlasování)

Absolutorium 2003: Oddíl I souhrnného rozpočtu (hlasování)

Absolutorium 2003: Oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII souhrnného rozpočtu (hlasování)

Absolutorium 2003: decentralizované agentury (hlasování)

Absolutorium 2003: 6., 7., 8. a 9. Evropský rozvojový fond (hlasování)

Rozvojové cíle tisíciletí (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Žádost Bulharské republiky o vstup do EU *** — Žádost Bulharské republiky o členství v EU — Žádost Rumunska o vstup do EU ***- Žádost Rumunské republiky o členství v Evropské unii — Finanční dopady přistoupení Bulharska a Rumunska (rozprava)

Souhrnný balík významných směrů hospodářské politiky a zaměstnanosti (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Celosvětová hrozba pandemie chřipky (rozprava)

Výroční zpráva o politické strategii Komise (2006) (rozprava)

Výzvy regionální politiky — Výzvy regionální politiky v souvislosti s finančním rámcem (2007-2013) (rozprava)

Ekodesign energetických spotřebičů ***II (rozprava)

Obsah síry v palivech používaných v námořní dopravě ***II (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

40

PŘÍLOHA I

42

PŘÍLOHA II

53

PŘIJATÉ TEXTY

132

P6_TA(2005)0083
Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (KOM(2004)0592 — C6-0118/2004 — 2004/0202(COD))

132

P6_TA(2005)0084
Určení Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Spolkové republiky Německo, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účelem přijetí rozhodnutí Rady o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura (14811/2004 — C6-0221/2004 — 2004/0817(CNS))

132

P6_TA(2005)0085
Evropská policejní akademie (EPA) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) jako orgánu Evropské unie (KOM(2004)0623 — C6-0203/2004 — 2004/0215(CNS))

136

P6_TA(2005)0086
Doprava na krátké vzdálenosti
Usnesení Evropského parlamentu o námořní dopravě na krátké vzdálenosti 2004/2161(INI))

142

P6_TA(2005)0087
Postup přijímání vědců ze třetích zemí: zvláštní postup *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Rady o zvláštním postupu přijímání státních příslušníků třetích zemí jako pracovníků vědeckého výzkumu (KOM(2004)0178 — C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS))

146

P6_TA(2005)0088
Postup přijímání vědců ze třetích zemí: usnadnění přijetí *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu doporučení Rady s cílem usnadnění přijetí státních příslušníků třetích zemí za účelem vědeckého výzkumu v Evropském společenství (KOM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS))

152

P6_TA(2005)0089
Postup přijímání vědců ze třetích zemí: jednotná víza ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady s cílem usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu (KOM(2004)0178 — C6-0013/2004 — 2004/0063(COD))

154

P6_TC1-COD(2004)0063
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. dubna 2005 k přijetí doporučení Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu

154

P6_TA(2005)0090
Nebezpečné látky
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (CMT-2005-151 a CMT-2005-642)

157

P6_TA(2005)0091
Procesní práva v trestním řízení *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o určitých procesních právech při trestním řízení v celé Evropské unii (KOM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS))

159

P6_TA(2005)0092
Absolutorium 2003: Oddíl III souhrnného rozpočtu

169

169

170

171

P6_TA(2005)0093
Absolutorium 2003: Oddíl I souhrnného rozpočtu

191

191

192

P6_TA(2005)0094
Absolutorium 2003: Oddíl II souhrnného rozpočtu

203

203

204

P6_TA(2005)0095
Absolutorium 2003: Oddíl IV souhrnného rozpočtu

205

205

206

P6_TA(2005)0096
Absolutorium 2003: Oddíl V souhrnného rozpočtu

208

208

209

P6_TA(2005)0097
Absolutorium 2003: Oddíl VI souhrnného rozpočtu

212

212

213

P6_TA(2005)0098
Absolutorium 2003: Oddíl VII souhrnného rozpočtu

215

215

215

P6_TA(2005)0099
Absolutorium 2003: Oddíl VIII souhrnného rozpočtu

218

218

219

P6_TA(2005)0100
Absolutorium 2003: Evropská agentura pro obnovu

220

220

221

P6_TA(2005)0101
Absolutorium 2003: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

227

227

228

P6_TA(2005)0102
Absolutorium 2003: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

233

233

234

P6_TA(2005)0103
Absolutorium 2003: Evropská agentura pro životní prostředí

239

239

240

P6_TA(2005)0104
Absolutorium 2003: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci

245

245

246

P6_TA(2005)0105
Absolutorium 2003: Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků

251

251

252

P6_TA(2005)0106
Absolutorium 2003: Překladaltelské středisko pro instituce Evropské unie

257

257

258

P6_TA(2005)0107
Absolutorium 2003: Eurojust

263

263

264

P6_TA(2005)0108
Absolutorium 2003: Evropská nadace odborného vzdělávání

268

268

269

P6_TA(2005)0109
Absolutorium 2003: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

274

274

275

P6_TA(2005)0110
Absolutorium 2003: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

280

280

281

P6_TA(2005)0111
Absolutorium 2003: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

286

286

287

P6_TA(2005)0112
Absolutorium 2003: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

292

292

293

P6_TA(2005)0113
Absolutorium 2003: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

297

297

298

P6_TA(2005)0114
Absolutorium 2003: 6., 7., 8. a 9. Evropský rozvojový fond

303

303

304

305

P6_TA(2005)0115
Rozvojové cíle tisíciletí
Usnesení Evropského parlamentu o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí (2004/2252(INI))

311

 

Středa 13. dubna 2005

2006/C 033E/3

ZÁPIS

320

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) (rozprava)

Hlasování

Plán dílčích zasedání na rok 2006 (hlasování)

Finanční dopady přistoupení Rumunska a Bulharska (hlasování)

Žádost Bulharska o členství v EU (hlasování)

Žádost Bulharska o vstup do EU *** (hlasování)

Žádost Rumunska o členství v EU (hlasování)

Žádost Rumunska o vstup do EU *** (hlasování)

Předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě ***II (hlasování)

Harmonizace předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy ***II (hlasování)

Ekodesign energetických spotřebičů ***II (hlasování)

Obsah síry v palivech používaných v námořní dopravě ***II (hlasování)

Uvádění toluenu a trichlorbenzenu na trh a jejich používání ***I (hlasování)

Výroční zpráva o politické strategii Komise (2006) (hlasování)

Zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Stav regionální integrace na západním Balkáně (rozprava)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (2003) — Evropská bezpečnostní strategie (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Propuštění z Alstomu (rozprava)

Daňový a ekologický dumping (rozprava)

Diskriminace na vnitřním trhu s ohledem na pracující a podniky nových členských států (rozprava)

Opětné využití, recyklovatelnost a využitelnost motorových vozidel ***I (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

332

PŘÍLOHA I

334

PŘÍLOHA II

346

PŘIJATÉ TEXTY

403

P6_TA(2005)0116
Finanční dopady přistoupení Bulharska a Rumunska
Usnesení Evropského parlamentu o finančních dopadech přistoupení Rumunska a Bulharska (2005/2031(INI))

403

PŘÍLOHA I
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

403

PŘÍLOHA II
FINANČNÍ BALÍK NAVRŽENÝ KOMISÍ PRO RUMUNSKO A BULHARSKO DNE 22. BŘEZNA 2004

404

P6_TA(2005)0117
Žádost Bulharské republiky o vstup do EU
Usnesení Evropského parlamentu k žádosti Bulharské republiky o vstup do Evropské unie (2005/2029(INI))

404

P6_TA(2005)0118
Žádost Bulharské republiky o členství v EU ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k žádosti Bulharské republiky o členství v Evropské unii (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

409

P6_TA(2005)0119
Žádost Rumunska o členství v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu k žádosti Rumunska o členství v Evropské unii (2005/2028(INI))

410

P6_TA(2005)0120
Žádost Rumunska o vstup do Evropské unie ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k žádosti Rumunska o členství v Evropské unii (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))

414

P6_TA(2005)0121
Předpisy v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních podmínkách pro provádění nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (11336/1/2004 — C6-0249/2004 — 2003/0255(COD))

415

P6_TC2-COD(2003)0255
Postoj Evropského parlamentu přijatý v druhém čtení dne 13. dubna 2005 k přijetí směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/.../ES o minimálních podmínkách pro uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

415

PŘÍLOHA I

423

PŘÍLOHA II

424

P6_TA(2005)0122
Harmonizace předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 (11337/2/2004 — C6-0250/2004 — 2001/0241(COD))

424

P6_TC2-COD(2001)0241
Postoj Evropského parlamentu přijatý v druhém čtení dne 13. dubna 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č..../2005 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98

425

P6_TA(2005)0123
Ekodesign energetických spotřebičů ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a kterou se mění směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (11414/1/2004 — C6-0246/2004 — 2003/0172(COD))

442

P6_TC2-COD(2003)0172
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 13. dubna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES

443

PŘÍLOHA I
ZPŮSOB URČENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA EKODESIGN

459

PŘÍLOHA II
ZPŮSOB URČOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA EKODESIGN

462

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ CE

463

PŘÍLOHA IV
INTERNÍ KONTROLA DESIGNU

463

PŘÍLOHA V
SYSTÉM ŘÍZENÍ PRO POSUZOVÁNÍ SHODY

464

PŘÍLOHA VI
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

466

PŘÍLOHA VII
OBSAH PROVÁDĚCÍCH OPATŘENÍ

466

PŘÍLOHA VIII

467

P6_TA(2005)0124
Obsah síry v palivech používaných v námořní dopravě ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (12891/2/2004 — C6-0248/2004 — 2002/0259(COD))

468

P6_TC2-COD(2002)0259
Postoj Evropského parlamentu přijatý v druhém čtení dne 13. dubna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

469

PŘÍLOHA
ŘECKÁ PLAVIDLA

479

P6_TA(2005)0125
Uvádění toluenu a trichlorbenzenu na trh a jejich používání ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání toluenu a trichlorbenzenu (dvacátá osmá změna směrnice 76/769/EHS) (KOM(2004)0320 — C6-0030/2004 — 2004/0111(COD))

480

P6_TC1-COD(2004)0111
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení 13. dubna 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 2005/.../ES o omezení uvádění na trh a používání toluenu a trichlorbenzenu (dvacátá osmá změna směrnice Rady 76/769/EHS)

480

PŘÍLOHA

482

P6_TA(2005)0126
Výroční zpráva Komise o politické strategii na rok 2006
Usnesení Evropského parlamentu o rozpočtu na rok 2006: výroční zpráva Komise o politické strategii (APS) (2004/2270(BUD))

482

P6_TA(2005)0127
Zasedání Evropské rady (Brusel, 22. a 23. března 2005)
Usnesení Evropského parlamentu k výsledku zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2005 v Bruselu

487

 

Čtvrtek 14. dubna 2005

2006/C 033E/4

ZÁPIS

492

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Dopování ve sportu (rozprava)

Kulturní rozmanitost (rozprava)

Stavy štikozubce jižního a humra severského * — Stavy jazyka mořského * (rozprava)

Pořad jednání příštího dílčího zasedání

Sdělení společných postojů Rady

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Přivítání

Hlasování

Stavy jazyka mořského * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Opětné využití, recyklovatelnost a využitelnost motorových vozidel ***I (hlasování)

Stavy štikozubce jižního a humra severského * (hlasování)

Stav regionální integrace na západním Balkáně (hlasování)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (2003) (hlasování)

Evropská bezpečnostní strategie (hlasování)

Dopování ve sportu (hlasování)

Kulturní rozmanitost (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Převody prostředků

Sucho v Portugalsku (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Bangladéš

Humanitární pomoc uprchlíkům ze Západní Sahary

Lampedusa

Hlasování

Bangladéš (hlasování)

Humanitární pomoc uprchlíkům ze Západní Sahary (hlasování)

Lampedusa (hlasování)

Sucho v Portugalsku (hlasování)

Opravy hlasování

Členství v meziparlamentních delegacích

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení zapsaná v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

505

PŘÍLOHA I

507

PŘÍLOHA II

516

PŘIJATÉ TEXTY

540

P6_TA(2005)0128
Stav jazyka mořského *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví opatření pro obnovu stavů jazyka mořského v západní části Lamanšského průlivu a v Biskajském zálivu (KOM(2003)0819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

540

P6_TA(2005)0129
Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a použitelnost motorových vozidel ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel z hlediska možnosti jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a použitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (KOM(2004)0162 — C5-0126/2004 — 2004/0053(COD))

545

P6_TC1-COD(2004)0053
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. dubna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

545

PŘÍLOHA
SEZNAM PŘÍLOH

551

PŘÍLOHA I
POŽADAVKY

551

PŘÍLOHA II
INFORMAČNÍ DOKUMENT PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

553

PŘÍLOHA III
VZOR CERTIFIKÁTU ES SCHVÁLENÍ TYPU

555

PŘÍLOHA IV
PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ

556

Dodatek 1 k příloze IV
VZOR CERTIFIKÁTU SCHVÁLENÍ TYPU

556

PŘÍLOHA V
SOUČÁSTI POVAŽOVANÉ ZA OPĚTNĚ NEPOUŽITELNÉ

557

PŘÍLOHA VI
ZMĚNY SMĚRNICE 70/156/EHS

557

P6_TA(2005)0130
Stavy štikozubce jižního a humra severského *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví opatření pro obnovu stavů štikozubce jižního a humra severského v Kantaberském moři a západně od Pyrenejského poloostrova a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 (KOM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

558

P6_TA(2005)0131
Západní Balkán
Usnesení Evropského parlamentu ke stavu regionální integrace na západním Balkánu

565

P6_TA(2005)0132
Společná zahraniční a bezpečnostní politika (2003)
Usnesení Evropského parlamentu o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a základních možnostech SZBP, včetně finančních důsledků pro souhrnný rozpočet Evropských společenství — 2003 (8412/2004 — 2004/2172(INI))

573

P6_TA(2005)0133
Evropská bezpečnostní strategie
Usnesení Evropského parlamentu k evropské bezpečnostní strategii (2004/2167(INI))

580

P6_TA(2005)0134
Dopování ve sportu
Usnesení Evropského parlamentu k boji proti dopingu ve sportu

590

P6_TA(2005)0135
Kulturní rozmanitost
Usnesení Evropského parlamentu o přípravě úmluvy o ochraně rozmanitosti kulturního obsahu a uměleckého vyjádření

591

P6_TA(2005)0136
Bangladéš
Usnesení Evropského parlametnu o Bangladéši

594

P6_TA(2005)0137
Humanitární pomoc uprchlíkům ze západní Sahary
Usnesení Evropského parlamentu o humanitární pomoci pro uprchlíky ze Sahary

596

P6_TA(2005)0138
Lampedusa
Usnesení Evropského parlamentu o Lampeduse

598

P6_TA(2005)0139
Sucho v Portugalsku
Usnesení Evropského parlamentu o suchu v Portugalsku

599


CS

 

Top