EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0585

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/585 ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, a nařízení (EU) 2021/1147, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

PE/11/2022/REV/1

Úř. věst. L 112, 11.4.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/585/oj

11.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 112/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/585

ze dne 6. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, a nařízení (EU) 2021/1147, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst. 2 a 4, čl. 82 odst. 1, článek 84 a čl. 87 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Invaze na Ukrajinu ze strany Ruské federace dne 24. února 2022 způsobila hromadný příliv vysídlených osob z Ukrajiny do několika členských států. To vytváří obnovený tlak na finanční zdroje členských států nutné pro řešení naléhavých potřeb v oblasti migrace, správy hranic a bezpečnosti, které budou vzhledem k povaze a rozsahu této krize přetrvávat i po roce 2022.

(2)

Od 1. ledna 2014 se politika Unie v oblasti vnitřních věcí týkající se migrace, správy hranic a bezpečnosti financuje z Azylového, migračního a integračního fondu zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 (2) a z Fondu pro vnitřní bezpečnost, sestávajícího z nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 (3), a z nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 (4) (dále jen „fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020“).

(3)

Je nezbytné prodloužit prováděcí období fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 o jeden rok, aby mohly členské státy plně využít veškeré nevyužité finanční prostředky z těchto programů ů a v případě potřeby urychleně odpovídajícím způsobem revidovat provádění jejich programů, aby mohly řešit nepředvídané problémy vyplývající z invaze na Ukrajinu.

(4)

Je nezbytné zajistit větší flexibilitu při využívání vyčleněných zdrojů podle nařízení (EU) č. 516/2014, které v současné době brání tomu, aby nevyužité finanční prostředky z programového období 2014–2020 byly použity na opatření k řešení naléhavých potřeb vyplývajících z invaze na Ukrajinu.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 (5) stanoví obecná pravidla pro provádění fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020, pokud jde mimo jiné o financování výdajů a prováděcí období. Tato pravidla omezují způsobilost úhrad vyplácených členskými státy nejpozději ke dni 30. června 2023 a stanoví den 31. prosince 2023 jako konec prováděcího období.

(6)

Dne 1. ledna 2021 vstoupil v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost obnovený balíček fondů v oblasti migrace a správy hranic v podobě nového Azylového, migračního a integračního fondu zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 (6), Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 (7) a Fondu pro vnitřní bezpečnost zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 (8) (dále jen „fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027“).

(7)

Ačkoli fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027 vstoupily v platnost dne 15. července 2021 se zpětnou použitelností ode dne 1. ledna 2021, programy všech členských států dosud nebyly schváleny.

(8)

S cílem zajistit kontinuitu provádění cílů politiky v případě fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 a 2021–2027 a umožnit hladký přechod mezi programovými obdobími 2014–2020 a 2021–2027, a tím se minimalizovat administrativní zátěž členských států, je nezbytné, aby u provádění příslušných nástrojů financování existovalo určité překrývání. Tuto nutnost výslovně připouští fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (9), které umožňují zpětnou způsobilost výdajů ode dne 1. ledna 2021.

(9)

Navzdory těmto ustanovením, která mají pomoci překlenout mezeru mezi fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 a fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027, hrozí, že datum ukončení provádění fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 a předpokládané termíny pro schválení programů v rámci fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027 způsobí členským státům značnou mezeru ve financování. Tato mezera ve financování by mohla vést k problémům s likviditou z důvodu dalšího tlaku na jejich činnosti v oblasti migrace a správy hranic členských států v důsledku hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny.

(10)

Riziko značné mezery ve financování zhoršuje i skutečnost, že fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 mají kratší cyklus provádění rozpočtových závazků (pravidlo N+2), který není sladěn s jinými nástroji financování Unie v rámci sdíleného řízení, jako jsou fondy soudržnosti, kde se uplatňuje delší prováděcí období (pravidlo N+3). Toto pravidlo N+3 se uplatní na fondy v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2021/1060. Pravidlo N+3 znamená, že závazek přijatý v roce N musí být pokryt stejným množstvím žádostí o předběžné financování a o průběžné platby před 31. prosincem N+3 (například závazek přijatý v roce 2014 musí být plně pokryt žádostmi o předběžné financování a o platby před 31. prosincem 2017). Částka, která není kryta, je zrušena, což znamená, že členský stát o financování přijde.

(11)

Dostupné informace o aktuálním stavu provádění ze strany členských států naznačují, že hrozí velké riziko zrušení finančních prostředků, které by jinak mohly být použity k řešení nově vzniklých potřeb. Toto riziko je částečně způsobené důvody, které jsou mimo kontrolu členských států, jako jsou zpoždění při provádění zaviněná pandemií způsobenou onemocněním COVID-19 v letech 2020–2021. Prodloužení lhůty pro čerpání finančních prostředků o jeden rok by členským státům umožnilo plně využít rozpočtové závazky v rámci programů na období 2014–2020 k řešení problémů, kterým nyní čelí v důsledku války na Ukrajině.

(12)

Nařízení (EU) č. 514/2014 připouští, že nastanou-li nové či nepředvídané okolnosti, lze schválený národní program z podnětu Komise či dotčeného členského státu přezkoumat a v případě potřeby pro zbytek programového období přepracovat. Je vhodné považovat válku na Ukrajině za „nové či nepředvídané okolnosti“, které odůvodňují přezkum a operační přesměrování provádění programu s ohledem na nové potřeby a v rámci specifických cílů programu tak, jak byly přijaty dříve.

(13)

S cílem poskytnout členským státům trvalý přístup k nevyužitým finančním prostředkům z fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 je nezbytné prodloužit období způsobilosti uvedených fondů o jeden rok a provést nezbytné související úpravy dat platných pro provádění, podávání zpráv, hodnocení a uzavírání programů, jakož i dat souvisejících se zrušenými finančními prostředky.

(14)

S cílem zajistit, aby prodloužení období způsobilosti proběhlo co nejjasnějším způsobem, je nezbytné stanovit jedno konečné klíčové datum, do kterého musí být výdaje vynaloženy i uhrazeny.

(15)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2000 (10) bylo změněno nařízení (EU) č. 516/2014 s cílem uvolnit přístup ke zdrojům vyčleněným na přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany a umožnit jejich využití na některé jiné akce v rámci národního programu. Tuto zásadu flexibility je nezbytné rozšířit tak, aby řešila naléhavé potřeby s ohledem na nové či nepředvídané okolnosti, zejména nové potřeby členských států v oblasti řízení azylu a migrace vyplývající z invaze na Ukrajinu.

(16)

S cílem uvolnit přístup ke všem dostupným finančním prostředkům a zabránit jejich ztrátě zrušením závazku k nevyužitým zdrojům, které byly dříve vyčleněny na určité konkrétní účely podle nařízení (EU) č. 516/2014, včetně zdrojů na specifické akce a na program Unie pro přesídlování, je nezbytné poskytnout členským státům flexibilitu, aby mohly tyto zdroje výjimečně využít s ohledem na nové či nepředvídané okolnosti, jako jsou okolnosti vyplývající z invaze na Ukrajinu.

(17)

S cílem rozšířit rozsah dostupných zdrojů financování pro řešení nepředvídatelných budoucích událostí je vhodné umožnit členským státům a dalším veřejným nebo soukromým dárcům poskytovat během programovém období 2021–2027 dodatečné finanční příspěvky na řízení azylu a migrace ve formě vnějších účelově vázaných příjmů. Tyto vnější účelově vázané příjmy mají představovat zvláštní příspěvek členských států a jiných veřejných nebo soukromých dárců na financování konkrétních výdajových položek v rámci Azylového, migračního a integračního fondu na období 2021–2027 a umožní další přípravné opatření pro financování činností v oblasti azylu a migrace v členských státech během krizí, jako je krize způsobená invazí na Ukrajinu.

(18)

Podpora poskytovaná z Azylového, migračního a integračního fondu na období 2014-2020 a Azylového, migračního a integračního fondu na období 2021-2027 doplňuje zejména opatření financovaná z jiných fondů Unie, především v rámci politiky soudržnosti, aby se dopad dostupných finančních prostředků maximalizoval.

(19)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu či účinků tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(20)

Vzhledem k naléhavosti způsobené nutností poskytnout členským státům k dispozici finanční zdroje na řešení potřeb v oblasti migrace, správy hranic a bezpečnosti způsobených hromadným přílivem vysídlených osob z Ukrajiny, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(21)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(22)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(23)

Nařízení (EU) č. 514/2014, (EU) č. 516/2014 a (EU) 2021/1147 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(24)

S cílem urychleně poskytnout členským státům finanční zdroje na řešení potřeb v oblasti migrace, správy hranic a bezpečnosti způsobených hromadným přílivem vysídlených osob z Ukrajiny by mělo toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 514/2014 se mění takto:

1)

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Výdaje jsou způsobilé pro podporu podle zvláštních nařízení, pokud je příjemce vynaložil a určený odpovědný orgán je plně uhradil v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2024.“

2)

V článku 40 se odstavce 1 a 2 mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy předloží nejpozději do 31. prosince 2024 tyto dokumenty:“

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Do poslední roční účetní závěrky jsou zahrnuty platby, jež odpovědný orgán provedl v období od 16. října 2023 do 30. června 2024.“

3)

V článku 50 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Závazky týkající se posledních dvou let období se zrušují podle pravidel pro uzavření programu.“

4)

V článku 54 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Do 31. března 2016 a do 31. března každého následujícího roku až do roku 2023 včetně předkládá odpovědný orgán Komisi výroční zprávu o provádění národního programu v předchozím rozpočtovém roce a může tyto informace na příslušné úrovni zveřejnit. Zpráva předložená v roce 2016 zahrnuje rozpočtové roky 2014 a 2015. Závěrečnou zprávu o provádění národních programů předloží členské státy do 31. prosince 2024.“

5)

Článek 57 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

do 31. prosince 2024 zprávu o hodnocení ex post dopadu akcí v rámci národních programů.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

do 30. června 2025 zprávu o hodnocení ex post účinků tohoto nařízení a zvláštních nařízení, jež bude vypracována po uzavření národních programů.“

Článek 2

Nařízení (EU) č. 516/2014 se mění takto:

1)

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se členským státům přidělí na základě zvláštního rozhodnutí o financování, kterým se v rámci přezkumu v polovině období schvaluje či reviduje jejich národní program v souladu s postupem stanoveným v článcích 14 a 15 nařízení (EU) č. 514/2014. Tyto finanční prostředky se použijí výhradně na provádění specifických akcí uvedených v příloze II tohoto nařízení. Je-li to však vzhledem k novým či nepředvídaným okolnostem nezbytné, může členský stát použít tyto finanční prostředky na jiné akce v rámci svého národního programu za podmínky, že před jejich použitím konzultuje s Komisí.“

2)

V článku 17 se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9.   Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se členským státům přidělí každé dva roky, poprvé na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutím, kterými se schvaluje jejich národní program. Tyto finanční prostředky se v rámci národního programu nepřevádějí na jiné akce. Je-li to však vzhledem k novým či nepředvídaným okolnostem nezbytné, může členský stát převést tyto finanční prostředky na jiné akce v rámci svého národního programu, pokud před tímto převodem provede konzultaci s Komisí.“

Článek 3

V článku 10 nařízení (EU) 2021/1147 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Podpora podle tohoto nařízení může být rovněž financována z příspěvků členských států a jiných veřejných nebo soukromých dárců jako vnější účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 5 finančního nařízení.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 6. dubna 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

C. BEAUNE


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. března 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. dubna 2022.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 93).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (Úř. věst. L 251, 15.7.2021, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 251, 15.7.2021. s. 48).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (Úř. věst. L 251, 15.7.2021, s. 94).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2000 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících finančních prostředků přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018. s. 78).


Top