EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1992

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1992 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, pokud jde o oznamování údajů uvedených v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s částečně fluorovanými uhlovodíky uváděnými na trh ve Spojeném království a v Unii s 27 členskými státy

C/2018/8575

OJ L 320, 17.12.2018, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1992/oj

17.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1992

ze dne 14. prosince 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, pokud jde o oznamování údajů uvedených v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s částečně fluorovanými uhlovodíky uváděnými na trh ve Spojeném království a v Unii s 27 členskými státy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 19 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 (2) stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014.

(2)

Nařízení (EU) č. 517/2014 stanoví, že uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků výrobci nebo dovozci na trh Unie podléhá roční kvótě s cílem dosáhnout jejich postupného snižování. Tyto kvóty pro výrobce a dovozce se vypočítají na základě referenčních hodnot stanovených Komisí podle ročního průměru množství částečně fluorovaných uhlovodíků, které výrobci nebo dovozci oznámili podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 od 1. ledna 2015 v souladu s přílohou V uvedeného nařízení.

(3)

Vzhledem k tomu, že Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie, přestanou se Smlouvy v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii na Spojené království vztahovat ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o prodloužení této lhůty. Aniž jsou dotčena jakákoli ustanovení dohody o vystoupení, použije se nařízení (EU) č. 517/2014 proto pouze do doby, než Spojené království přestane být členským státem.

(4)

S ohledem na oznámení Spojeného království podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii je důležité zajistit, aby byly k dispozici přesné údaje o uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků v Unii na trh po vystoupení Spojeného království za účelem přepočítání referenčních hodnot podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014, které má být provedeno v roce 2020.

(5)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 by proto měla být změněna, aby mohla být oddělena množství částečně fluorovaných uhlovodíků, které jsou uváděny na trh ve Spojeném království a v Unii s 27 členskými státy.

(6)

Oddělení údajů pro účely oznamování údajů týkajících se částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh, pokud jde o Spojené království a Unii s 27 členskými státy, je však zapotřebí pouze v okamžiku, kdy se právo Unie přestane na Spojené království a na jeho území vztahovat. Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 se proto vyžaduje pouze pro oznamování údajů za kalendářní rok 2018 a až do roku (včetně), kdy Spojené království opustí Unii a právo Unie se přestane na Spojené království a na jeho území vztahovat.

(7)

Za účelem oddělení oznamovací povinnosti, která má platit pro oznamování údajů za kalendářní rok 2018, kdy údaje musí být předloženy do 31. března 2019, by změna povinnosti měla vstoupit v platnost a být použitelná před tímto dnem. Pro všechny následující roky by datem pro předložení údajů pro účely oznamování měl být 31. březen.

(8)

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků, která je třeba oznamovat v souladu s přílohou tohoto prováděcího aktu jako uvedená na trh ve Spojeném království, by se měla vztahovat na množství poprvé uvedená na trh Spojeného království.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 318, 5.11.2014, s. 5).


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 se doplňuje nový oddíl 13a, který zní:

Oddíl 13a: Oddíl vyplní výrobci a dovozci plynů – čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014, bod 1 písm. a) až písm. d), bod 2 písm. a), b) a d) a bod 3 písm. a) a b).

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2018 (nejpozději do 31. března 2019) a do roku (včetně), ve kterém pro Spojené království a na jeho území přestane platit právo Unie.

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v oddíle 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 nebo u směsí obsahujících alespoň jeden z těchto plynů nebo u každého plynu či směsi obsažené v předem smíšených polyolech.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

POZNÁMKY

13aA

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků fyzicky uvedených na trh, s výjimkou použití v rámci výjimek

13aA = 4M – součet výjimek použití v oddílu 5 (5 A – 5F)

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

13aB

Z toho: množství poprvé uvedené na trh Spojeného království

Množství uvedená na trh ve Spojeném království, která však byla následně dodána do Unie (bez Spojeného království) ve velkém objemu, se nezahrnují.

Množství dodaná na trh Spojeného království ve velkém objemu, která byla předtím uvedena na trh Unie (bez Spojeného království), se zahrnují.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

13aC

Z toho: množství uvedená na trh Unie, kromě Spojeného království

13aC = 13aA – 13aB“


Top