EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektrická vozidla a vozidla na plynový pohon – dobíjecí a plnicí stanice

Elektrická vozidla a vozidla na plynový pohon – dobíjecí a plnicí stanice

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2014/94/EU – zavádění infrastruktury EU pro alternativní paliva

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví standardní pravidla pro zavádění infrastruktury EU pro alternativní paliva* (tj. dobíjecí stanice pro elektrická vozidla a plnicí stanice pro vozidla na plynový pohon) v různých zemích EU.

Dále uvádí minimální požadavky pro budování této infrastruktury, které mají být naplněny prostřednictvím vnitrostátních rámců politiky zemí EU.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí přijmout vnitrostátní politiky pro rozvoj trhu, pokud jde o alternativní paliva v odvětví dopravy, a infrastruktury na jejich podporu. Při vytváření těchto politik země EU musí:

posoudit současný stav a budoucí rozvoj trhu,

stanovit vnitrostátní cíle pro zavádění infrastruktury a nezbytná opatření k jejich uskutečnění,

určit sítě pro tuto infrastrukturu.

Klíčová data

Země musí ve stanovených termínech zajistit:

2020 – přiměřený počet dobíjecích stanic, s cílem umožnit provoz elektrických vozidel v hustě obydlených oblastech v sítích, které určily.

2025 (konec) – přiměřený počet dobíjecích stanic na vodík (pro země, které se rozhodnou zahrnout vodíkové plnicí stanice do svého vnitrostátního rámce politiky).

2025 (konec) – přiměřený počet plnicích stanic na zkapalnělý zemní plyn (LNG) v přístavech pro potřeby lodí s pohonem na LNG.

Podávání zpráv

Do roku 2019 musí země EU předložit Evropské komisi zprávu o pokroku při provádění vnitrostátního rámce politiky a pak ji předkládat každé tři roky.

KONTEXT

Viz také:

Směrnice 2009/28/ES (cíl 10% tržního podílu pohonných hmot z obnovitelných zdrojů)

KLÍČOVÉ POJMY

* Alternativní paliva jsou paliva nebo zdroje energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy. Patří mezi ně např. elektřina, vodík, biopaliva, stlačený zemní plyn (CNG), LNG nebo zkapalněný ropný plyn (LPG).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/94/EU

17. 11. 2014

18. 11. 2016

Úř. věst. L 307, 28. 10. 2014, s. 1–20

Poslední aktualizace 09.11.2015

Top