Elektromos és gázüzemű járművek – töltőállomások és üzemanyagtöltő állomások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2014/94/EU irányelv – az alternatív üzemanyagok uniós infrastruktúrájának kiépítéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv létrehozza az alternatív üzemanyagok* uniós infrastruktúrájának (azaz az elektromos gépjárművek töltőállomása vagy földgázüzemanyag-töltő állomás) a különböző uniós országokban való kiépítésére vonatkozó egységes szabályokat.

Megállapítja az ezen infrastruktúra kiépítésére vonatkozó minimumkövetelményeket, amelyeket valamennyi uniós ország nemzeti politikai keretének részeként végre kell hajtani.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak ki kell alakítaniuk egy, az alternatív közlekedési üzemanyagok és az azok támogatására szolgáló infrastruktúrapiacának fejlesztésére irányuló nemzeti politikát. Az uniós országok e szakpolitikák kidolgozásakor:

értékelést készítenek a piac jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni fejlődésre vonatkozó kilátásokról;

nemzeti célokat tűznek ki az infrastruktúra kiépítésére vonatkozóan, és meghatározzák e célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket;

hálózatokat jelölnek ki az infrastruktúrához.

Főbb határidők

Az uniós országoknak a következőket kell – a következő időpontokig – biztosítani:

2020 – elegendő számú töltőállomás annak lehetővé tétele érdekében, hogy az elektromos gépjárművek a meghatározott hálózaton belül, sűrűn lakott területen közlekedhessenek.

2025 (vége) – elegendő számú hidrogén-töltőállomás (azon országok tekintetében, amelyek úgy döntenek, hogy nemzeti szakpolitikai keretükben hidrogén-töltőállomásokról is rendelkeznek).

2025 (vége) – elegendő számú cseppfolyósítottföldgáz (LNG) -töltőállomás a tengeri kikötőkben az LNG-vel működő hajók ellátásához.

Jelentéstétel

Az uniós országok nemzeti keretük végrehajtásáról kötelesek értékelési jelentést benyújtani az Európai Bizottság számára 2019 -ig, majd ezt követően háromévenként.

HÁTTÉR

Lásd még:

2009/28/EK irányelv (a megújuló energiaforrások piaci részarányát 10%-ra kell növelni a közlekedési üzemanyagokban)

KULCSFOGALMAK

* Alternatív üzemanyagok a kőolajforrásokat legalább részben helyettesítő üzemanyagok vagy erőforrások. Idetartozik például a villamos energia, a hidrogén, a bioüzemanyagok, a sűrített földgáz (CNG), az LNG vagy a cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/94/EU irányelv

2014.11.17.

2016.11.18.

HL L 307., 2014.10.28., 1–20. o.

utolsó frissítés 09.11.2015