Feithiclí leictreacha agus feithiclí faoi thiomáint gáis — stáisiúin athluchtaithe/athbhreoslaithe

ACHOIMRE AR:

Treoir 2014/94/AE — úsáid a bhaint as an mbonneagar breoslaí ionadúla AE

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Cuirtear rialacha caighdeánacha ar bun faoin treoir seo maidir le bonneagar breoslaí ionadúla an Aontais Eorpaigh (AE) (.i. stáisiúin athluchtaithe le haghaidh gluaisteán leictreach nó pointí athbhreoslaithe gáis nádúrtha) a sheoladh sna tíortha AE difriúla.

Leagtar íoscheanglais síos sa treoir seo maidir leis an mbonneagar sin a fhorbairt, lena gcur i bhfeidhm mar chuid de chreat beartais náisiúnta na dtíortha AE ar leith.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do na tíortha AE beartais náisiúnta a ghlacadh a bhfuil mar aidhm acu forbairt a dhéanamh ar an margadh le haghaidh breoslaí ionadúla iompair agus ar bhonneagar chun tacú leo. Agus na beartais sin á ndréachtú, ní mór do na tíortha AE:

staid reatha an mhargaidh agus ionchais don fhorbairt thodhchaíoch a mheas;

spriocanna náisiúnta a leagadh amach maidir le húsáid a bhaint as an mbonneagar agus as na bearta riachtanacha chun na spriocanna sin a chomhlíonadh;

gréasáin a ainmniú don bhonneagar sin.

Príomhdhátaí

Ní mór do na tíortha na rudaí seo a leanas a chur ar fáil faoi na dátaí seo a leanas:

2020 — dóthain stáisiún athluchtaithe chun go mbeadh gluaisteáin leictreacha in ann taisteal timpeall limistéar, limistéir a bhfuil daonra mór iontu, sa líonra atá leagtha amach aige.

2025 (deireadh) — dóthain stáisiún athluchtaithe do hidrigin (sna tíortha a chinneann hidrigin a chur san áireamh ina gcreat beartais náisiúnta).

2025 (deireadh) — líon leordhóthanach stáisiún don ghás nádúrtha leachtaithe ag calafoirt, chun freastal ar longa faoi thiomáint gáis nádúrtha leachtaithe.

Tuairisciú

Ní mór do na tíortha AE tuarascáil ar dhul chun cinn a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh faoi 2019, agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin, maidir lena gcreataí náisiúnta a chur i bhfeidhm.

CÚLRA

Féach freisin:

Treoir 2009/28/CE (sprioc do sciar den mhargadh de 10 % le haghaidh foinsí inathnuaite i mbreoslaí iompair).

EOCHAIRTHÉARMAÍ

*Is éard is brí lebreoslaí ionadúlaná breoslaí nó foinsí cumhachta ar féidir iad a úsáid, go páirteach ar a laghad, mar fhoinsí ionadacha ola iontaise, mar shampla leictreachas, hidrigin, bithbhreoslaí, gás nádúrtha comhbhrúite, gás nádúrtha leachtaithe nó gás peitriliam leachtaithe .

GNÍOMH

Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le húsáid a bhaint as bonneagar breoslaí ionadúla

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2014/94/AE

17.11.2014

18.11.2016

IO L 307, 28.10.2014, lgh. 1-20

Nuashonraithe 09.11.2015