Elektrische en op gas aangedreven auto’s — laad- en tankstations

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/94/EU — de uitrol van de EU-infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn worden standaardregels vastgesteld voor de uitrol van de EU-infrastructuur voor alternatieve brandstoffen* (d.w.z. herlaadstations voor elektrische wagens of LNG-tankpunten) in de verschillende EU-landen.

Ze legt de minimumeisen vast voor het opbouwen van deze infrastructuur, die als onderdeel van het nationaal beleidskader van elk EU-land moet worden uitgevoerd.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten nationale beleidslijnen treffen voor de ontwikkeling van de markt voor alternatieve transportbrandstoffen en van de infrastructuur om deze te ondersteunen. Bij het uitwerken van dit beleid moeten EU-landen:

een beoordeling maken van de huidige stand en van de toekomstige ontwikkeling van de markt

nationale streefcijfers vastleggen voor de uitrol van de infrastructuur en de nodige maatregelen om deze na te leven

netwerken voor deze infrastructuur aanwijzen.

Belangrijke data

De landen moeten voorzien in het volgende tegen:

2020 — voldoende laadstations, zodat elektrische wagens kunnen rondreizen in dichtbevolkte gebieden binnen het vastgestelde netwerk.

2025 (einde) — voldoende laadstations voor waterstof (van toepassing op elk land dat beslist om waterstof aan haar nationaal beleidskader toe te voegen).

2025 (einde) — voldoende tankpunten voor vloeibaar aardgas (LNG) in zeehavens voor schepen die varen op LNG.

Verslaggeving

EU-landen worden verzocht om tegen 2019 en elke drie jaar hierna een voortgangsrapport voor te leggen aan de Europese Commissie inzake de tenuitvoerlegging van hun nationale beleidskaders.

ACHTERGROND

Zie ook:

Richtlijn 2009/28/EG (marktaandeel van 10 % aan hernieuwbare bronnen in de vervoersbrandstoffen)

KERNBEGRIPPEN

* Alternatieve brandstoffen zijn brandstoffen of energiebronnen die, althans gedeeltelijk, dienen als vervanging van fossiele oliebronnen. Voorbeelden hiervan zijn elektriciteit, waterstof, biobrandstoffen, biomethaan in gasvorm (CNG) en in vloeibare vorm (LNG).

BESLUIT

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/94/EU

17.11.2014

18.11.2016

PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1-20

Laatste bijwerking 09.11.2015