EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0068

Директива 2004/68/ЕИО на Съвета от 26 април 2004 година относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИОТекст от значение за ЕИП.

OJ L 139, 30.4.2004, p. 321–360 (ES, DA, DE, EN, IT, PT, FI, SV)
OJ L 139, 30.4.2004, p. 319–359 (NL)
OJ L 139, 30.4.2004, p. 320–359 (FR)
OJ L 139, 30.4.2004, p. 322–361 (EL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 177 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 177 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 255 - 270

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; отменен и заместен от 32016R0429 . Latest consolidated version: 12/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/68/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

177


32004L0068


L 139/320

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/68/ЕИО НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2);

като взе предвид становището на Комитета на регионите;

като има предвид, че:

(1)

Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно санитарните и ветеринарно-медицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози и свине, както и на прясно месо или месни продукти от трети страни (3) осигурява високо ниво на защита на здравето на животните чрез въвеждане на общи санитарни изисквания за вноса на някои стоки от трети страни.

(2)

Необходимо е да се усъвършенстват и актуализират ветеринарно-санитарните разпоредби относно международната търговия с животни, предвидени в Директива 72/462/ЕИО в съответствие с промените в националните стандарти на Международното бюро по епизооти (МБЕ) и приемането на нови стандарти от това бюро, заедно с тяхното въвеждане в рамките на Световната търговска организация (СТО) и нейното Споразумение за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки.

(3)

В допълнение Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно определяне на ветеринарно-санитарни правила за производството, преработката, разпространението и въвеждането на продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация (4), заменя изискванията за месо и месни продукти, предвидени в Директива 72/462/ЕИО. Следователно чрез настоящата директива е необходимо и целесъобразно да се определят подобни и актуализирани ветеринарно-санитарни разпоредби за вноса на живи копитни животни в Общността.

(4)

С оглед да се защити здравето на животните тези нови разпоредби следва да обхванат други копитни животни, които могат да представляват подобна опасност от разпространение на болести. Независимо от това приложението на разпоредбите към такива животни следва да се осъществява, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97 от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (5).

(5)

Съгласно Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (6) вносът на еднокопитни животни в Общността е разрешен само от трети страни, фигуриращи в списъка, съставен в съответствие с Директива 72/462/ЕИО. Разпоредбите относно установяване на списък от трети страни за внос от такива еднокопитни животни следва да бъдат включени в Директива 90/426/ЕИО.

(6)

Научното познание относно предразположението и тестването на някои животни към болести постоянно се развива. Следва да се изготви такава процедура, че приложното поле на списъка за животински видове и болестите, към които те са предразположени, да може своевременно да бъде актуализиран в съответствие с това развитие.

(7)

В интерес на хуманното отношение към животните и в съответствие със законодателството на Общността общите изисквания на Директива 91/628/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. за защита на животните по време на транспорт (7), и по-специално по отношение на храненето и поенето, следва да бъдат взети под внимание в настоящата директива.

(8)

В интерес на защитата на здравето на животните и в съответствие със законодателството на Общността Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за установяване на принципите относно организацията на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (8) следва също да бъде взета под внимание.

(9)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(10)

Правилата за общественото здраве и официалния контрол, които се отнасят до месото и месните продукти по силата на Директива 72/462/ЕИО, се заменят с тези на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (10), които влизат в сила от 1 януари 2006 г. Другите правила от посочената директива се заменят с Директива 2002/99/ЕО, чиито разпоредби влизат в сила от 1 януари 2005 г. или се заменят с тези от настоящата директива.

(11)

Директива 72/462/ЕИО следва да бъде отменена, когато всички текстове, които заменят нейните разпоредби, бъдат приложими.

(12)

Необходимо е, независимо от това, в интерес на яснотата на законодателството на Общността, да се отменят някои решения, които вече не са приложими и в същото време да се предвиди, за някои правила за прилагане, да останат в сила, докато необходимите мерки не бъдат приети в новата правна рамка.

(13)

В съответствие с принципа за пропорционалност е необходимо и целесъобразно, за постигането на основната цел за опазването на здравето на животните, да се определят правила относно условията за вноса на живи копитни животни. Настоящата директива не надхвърля това, което е необходимо с оглед достигане на поставените цели, в съответствие с член 5, трети параграф от Договора.

(14)

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. относно определяне на общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури в областта на безопасността на храните (11) установява нови процедури на комитетите и терминология. В интерес на последователността в законодателството на Общността тези процедури и терминология следва да бъдат взети под внимание в настоящата директива.

(15)

Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (12), определя условията за вноса в Общността на копитни животни, различни от домашни говеда, овце, кози, свине и коне, и предвижда определянето на списък с трети страни, от които държавите-членки могат да внасят такива животни, както и посочването на необходимите здравни изисквания. Тази директива следва да се измени, с цел да се изключат от нейното приложно поле животинските видове, обхванати от настоящия акт.

(16)

Целесъобразно е също да се предвиди, че изискванията за тестване, свързани с вноса на живи животни, обхванати от Директива 92/65/ЕИО, следва да бъдат актуализирани или установени чрез процедура на комитетите.

(17)

Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ЦЕЛИ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Цели и приложно поле

Настоящата директива определя ветеринарно-санитарните изисквания при внос и транзит в Общността на живи копитни животни.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се въвеждат следните определения:

а)

„трети страни“ означава страни, които не са държави-членки, и онези територии на държавите-членки, за които Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (13) и Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (14), не се прилагат.

б)

„трета страна, на която се дава разрешение“ означава трета страна или част от трета страна, от която вносът в Общността на живи копитни животни, изброени в приложение I, е разрешен, както е предвидено в член 3, параграф 1;

в)

„официален ветеринарен лекар“ означава ветеринарен лекар, оправомощен от ветеринарната администрация на трета страна да извършва здравна инспекция на живи животни и да издава сертификат;

г)

„копитни животни“ означава онези животни, изброени в приложение I.

ГЛАВА II

ВЕТЕРИНАРНО_САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ВНОСА В ОБЩНОСТТА НА НЯКОИ ЖИВИ КОПИТНИ ЖИВОТНИ

Член 3

Трети страни, на които се дава разрешение

1.   Вносът на живи копитни животни, които преминават транзитно през Общността, е разрешен само от трети страни, описани в списък или списъци, изготвени или изменени в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

Като се вземе предвид здравното състояние и гаранциите, предвидени от третата страна за животните, изброени в приложение I, може да се вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, че разрешението, посочено в предходния параграф, ще се прилага за цялата територия на третата страна, на която е дадено разрешение, или само за част от нейната територия.

За тази цел и на основата на съответните международни стандарти се взема предвид как третата страна, на която е дадено разрешение, въвежда и прилага тези стандарти, по-специално принципа на регионализация в рамките на нейната собствена територия и в зависимост от нейните санитарни изисквания за внос от други трети страни и от Общността.

2.   Разрешението за внос на живи копитни животни или за транзитното им преминаване през Общността, както е предвидено в параграф 1, и специалните ветеринарно-санитарни условия, предвидени в член 6, параграф 3, могат да бъдат преустановени или оттеглени в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, където състоянието на здравето на животните в третата страна, на която е дадено разрешение, оправдава такова преустановяване или оттегляне.

Член 4

Изготвяне на списъци с трети страни, на които е дадено разрешение

Когато се изготвят или изменят списъци с трети страни, на които се дава разрешение, се взима специално под внимание:

а)

здравното състояние на добитъка, други домашни и диви животни в третата страна, като се обръща специално внимание на екзотичните болести при животните и всички аспекти на общото здравословно състояние и на състоянието на околната среда в третата страна, което може да представлява опасност за здравето и състоянието на околната среда в Общността;

б)

законодателството на третата страна относно здравето на животните и хуманното отношение към тях;

в)

организацията на компетентните ветеринарни органи и техните инспекционни служби, пълномощията на тези служби, надзора, който се упражнява върху тях и предоставените им средства, включително персонал и лабораторен капацитет, за да се прилага ефективно националното законодателство;

г)

гаранциите, които компетентните ветеринарни органи в третата страна могат да дадат относно съблюдаването или еквивалентността със съответните условия на здравето на животните, приложими в Общността;

д)

дали третата страна е член на Международното бюро по епизооти (МБЕ) и редовността и точността на информацията, подавана от третата страна, свързана с наличието на инфекциозни или заразни болести по животните на нейната територия, и по-специално онези болести, изброени от (МБЕ).

е)

гаранциите, предоставени от третата страна, пряко за информиране на Комисията и държавите-членки:

i)

в рамките на 24 часа от потвърждаването на появата на всяка от болестите, изброени в приложение II, и за всяка промяна в политиката на ваксиниране, която засяга тези болести;

ii)

в рамките на определен период, при всяка предложена промяна в правилата относно националното здраве, които засягат живи копитни животни, по-специално относно вноса;

iii)

на равни интервали относно здравния статус на животните на нейната територия;

ж)

всякакъв опит от предишен внос на живи животни от трети страни и резултатите от всяка проверка, извършена при вноса;

з)

резултатите от проверки и/или одити, извършени от Общността в трети страни, по-специално резултатите от оценката на компетентните органи или, по искане на Комисията, представения от компетентните органи отчет за извършените от тях проверки;

и)

правилата за предпазване и контрол на инфекциозните или заразните болести по животните, действащи в третата страна, и тяхното прилагане, включително правилата за внос от други трети страни.

Член 5

Публикуване от Комисията на списъци с трети страни, на които е дадено разрешение

Комисията изготвя актуализирани версии на всички списъци, изготвени или изменени, съгласно изискванията на член 3, параграф 1, за да се осигури обществен достъп до тях. Тези списъци могат да бъдат комбинирани с други списъци, изготвени с оглед общественото здраве и здравето на животните, а също могат да включват и образци на здравни сертификати.

Член 6

Специални ветеринарно-санитарни условия при внос и транзит на живи копитни животни в Общността от трети страни, на които е дадено разрешение

1.   Специални ветеринарно-санитарни условия при внос и транзит на живи копитни животни в Общността от трети страни, на които е дадено разрешение, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

Те могат да взимат под внимание, както следва:

а)

съответните животински видове;

б)

възрастта и пола на животните;

в)

очакваното местоназначение или предназначение на животните;

г)

мерките, които трябва да бъдат предприети след вноса на животни в Общността;

д)

всякакви специални разпоредби, приложими в рамките на търговията в Общността.

2.   Специалните ветеринарно-санитарни условия, предвидени в параграф 1, се основават на правилата, определени в законодателството на Общността относно болестите, към които животните са възприемчиви.

3.   Независимо от това, когато еквивалентността на официалните здравни гаранции, предвидени от съответната трета страна, може официално да бъде призната от Общността, специалните ветеринарно-санитарни условия могат да се приемат на базата на тези гаранции.

Член 7

Гаранции от трети страни, на които е дадено разрешение относно вноса на живи копитни животни в Общността

Вносът на живи копитни в Общността е разрешен, само ако третата страна, на която е дадено разрешение, представи следните гаранции:

а)

животните трябва да идват от територия, свободна болести, в съответствие с основните общи критерии, изброени в приложение II, и в които влизането на животни, ваксинирани против болести, изброени във въпросното приложение, трябва да бъде забранено;

б)

животните трябва да отговарят на специалните ветеринарно-санитарни условия, предвидени в член 6;

в)

преди деня на натоварването с цел изпращането им до Общността животните трябва да останат на територията на третата страна, на която е дадено разрешение, за определен период от време, с цел да се определят специалните ветеринарно-санитарни условия, съгласно член 6;

г)

преди изпращането им до Общността животните трябва да бъдат подложени на преглед при официален ветеринарен лекар, за да се гарантира, че са здрави и че условията за транспорт, предвидени в Директива 91/628/ЕИО, са спазени, по-специално по отношение на храненето и поенето;

д)

животните трябва да бъдат придружени от ветеринарен сертификат, който съответства на член 11, и от образец на ветеринарен сертификат, издаден в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2. Разпоредбите могат да бъдат предвидени с цел използването на електронни документи чрез същата процедура;

е)

при пристигането им в Общността животните трябва да бъдат проверени на съответен граничен инспекционен пункт в съответствие с член 4 от Директива 91/496/ЕИО.

Член 8

Дерогация от гаранциите, които са предвидени от трети страни, на които е дадено разрешение

Чрез дерогация от членове 6 и 7, специални разпоредби, включително образци на ветеринарни сертификати, могат да бъдат определни в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, относно вноса или транзита на живи копитни от трети страни, разрешени съгласно член 3, параграф 1, ако тези животни:

а)

са временно предназначени изключително за паша или за работа в близост до границите на Общността;

б)

са предназначени за спортни събития, циркови програми, шоута и изложения, но самите животни не са предназначени за търговски сделки;

в)

са предназначени за зоологическа градина, увеселителен парк, експериментална лаборатория или, както е предвидено в член 2, буква в) от Директива 92/65/ЕИО, одобрен орган, одобрен институт или одобрен център;

г)

преминават единствено транзитно през територията на Общността през одобрен граничен инспекционен пункт на Общността при митническо и официално ветеринарно разрешение и надзор, без животните да спират в Общността, освен когато това е необходимо с оглед хуманното отношение към тях;

д)

придружават стопаните си като домашни любимци;

или

е)

са представени на одобрения граничен инспекционен пункт на Общността, след като са напуснали Общността:

в рамките на 30-дневен период поради една от целите, изброени в букви а), б) и д)

или

транзитно преминаване през трета страна,

или

ж)

принадлежат към застрашен вид.

Член 9

Дерогация от член 7, буква а) относно вноса или транзита от трети страни, на които е дадено разрешение, където болестите, изброени в приложение II, съществуват и/или са извършени ваксинации

Чрез дерогация от член 7, буква а) и в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, могат да бъдат създадени условия за внос или транзит на живи копитни животни в Общността от трета страна, на която е дадено разрешение, където някои болести, изброени в приложение II, съществуват и/или са извършени ваксинации срещу тези болести.

Такива дерогации се приемат за всяка държава поотделно.

Член 10

Дерогация от член 7, буква а) относно вноса или транзита от трети страни, на които е дадено разрешение, където вносът или транзитното преминаване са преустановени или забранени

Чрез дерогация от член 7, буква а) и в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, може да се определи период, след който вносът или транзитът на живи копитни животни от трета страна, на която е дадено разрешение, може да бъде възстановен след преустановяването или забраната за внос или транзит, ако е налице промяна в здравословното състояние, включително отговарянето на всякакви допълнителни условия след такова възстановяване.

При взимането на решение за внос или транзит на такива животни, се взимат предвид:

международни стандарти;

дали едно избухване или избухването на известен брой епизоотиологично свързани случаи на една от болестите, изброени в приложение II, е възникнало в границите на географски ограничена зона в трета страна, на която е дадено разрешение или регион;

дали избухването или избухванията са успешно потушени в рамките на ограничен период от време.

Член 11

Ветеринарни сертификати

1.   Ветеринарен сертификат, издаден съгласно изискванията, определени в приложение III, се представя при всяка пратка животни при техния внос или транзит в Общността.

2.   Ветеринарният сертификат удостоверява, че изискванията на настоящата директива и друго законодателство на Общността относно здравето на животните, или, където е подходящо, разпоредбите, еквивалентни на тези изисквания в съответствие с член 6, параграф 3, се спазват.

3.   Ветеринарният сертификат може да включва сертификационни декларации, които се изискват съгласно друго законодателство на Общността относно общественото здраве, здравето на животните и хуманното отношение към тях.

4.   Използването на ветеринарния сертификат, предвиден в параграф 1, може да бъде преустановено или отменено в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, където ситуацията относно на здравето на животните в трета страна, която е получила разрешение, оправдава такова преустановяване или отмяна.

Член 12

Инспекции и одити в трети страни

1.   Инспекции и/или одити могат да бъдат извършвани в трети страни от експерти от Комисията, с цел да се удостовери съответствието с или еквивалентността с ветеринарно-санитарните правила в Общността.

Експертите от Общността могат да бъдат придружени от експерти от държавите-членки, оправомощени от Комисията да извършват такива инспекции и/или одити.

2.   Инспекциите и/или одитите, предвидени в параграф 1, се извършват в полза на Общността, а Комисията поема извършените разходи.

3.   Процедурата за извършване на инспекциите и/или одитите в трети страни, както е предвидено в параграф 1, може да бъде установена или изменена в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

4.   Ако по време на инспекцията и/или одитът е установен сериозен риск за здравето на животните, съгласно параграф 1, дори и ако той не е директно свързан с обектите на инспекцията/одита, Комисията незабавно взема мерките, необходими за запазване на здравето на животните, както е определено в член 18 от Директива 91/496/ЕИО, включително преустановяване или оттегляне на разрешителното, съгласно член 3, параграф 1.

Член 13

Разпоредби относно разпределяне на правомощията

1.   В съответствие с процедурата, съгласно член 14, параграф 2, могат да бъдат формулирани, както следва:

а)

подробни правила за прилагането на настоящата директива;

б)

правила относно произхода на животните;

в)

критерии за класифициране на трети страни, на които е дадено разрешение или региони в тях, относно болестите при животните;

г)

разпоредби за използването на електронни документи, свързани с образци на ветеринарни сертификати, съгласно разпоредбите на член 7, буква е);

д)

образци на ветеринарни сертификати, съгласно разпоредбите на член 11, параграф 1.

2.   Приложенията към настоящата директива могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, с цел по-специално да се вземат предвид:

а)

научното мнение и научното знание, засягащо по-специално оценките на новата опасност;

б)

техническо усъвършенстване и/или изменения в международните стандарти;

в)

поставянето на цели, свързани с безопасността и здравето на животните.

Член 14

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.   Членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат при позоваване на този параграф.

Срокът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на 15 дни.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 15

Изменение на Директива 90/426/ЕИО

Директива 90/426/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   Вносът на еднокопитни животни в Общността се разрешава единствено от трети страни, включени в списък или списъци, които се изготвят или изменят в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Като се вземе предвид здравното състояние и гаранциите, предвидени в третата страна за еднокопитните животни, може да се вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2, така че разрешенията, предвидени в предходната алинея, да се прилагат на цялата територия на третата страна или само на част от тази територия.

За тази цел и въз основа на съответните международни стандарти трябва да се вземе предвид как третата страна въвежда и прилага тези стандарти, по-специално принципа на регионализация на територията ѝ и в съответствие с нейните санитарни изисквания за внос от други трети страни и от Общността.

2.   Когато списъците, предвидени в параграф 1, са изготвени или изменени, по-специално внимание се обръща на:

а)

здравното състояние на еднокопитните животни, на други домашни животни и на дивата природа в третата страна, като се вземат по-специално предвид екзотичните болести по животните и всеки аспект на общото здраве и състоянието на околната среда в третата страна, което може да представлява риск за здравето и състоянието на околната среда в Общността;

б)

законодателството на третата страна по отношение на здравето на животните и хуманното отношение към тях;

в)

организацията на компетентния ветеринарен орган и неговите инспекционни служби, пълномощията на тези служби, надзора върху тях, средствата, с които разполагат, включително щата и лабораторния капацитет за ефективното прилагане на националното законодателство;

г)

гаранциите, които компетентния ветеринарен орган на третата страна може да предоставя, удостоверяващи съответствието или еквивалентността със съответните ветеринарномедицински условия, приложими в Общността;

д)

дали третата страна е член на Международното бюро по епизоотии (МБЕ) и регулярността и бързината на информацията, предоставяна от третата страна относно съществуването на инфекциозни или заразни болести по еднокопитните животни на нейната територия, по-специално онези болести, изброени от МБЕ и в приложение А към настоящата директива;

е)

гаранциите, дадени от третата страна, за пряко информиране на Комисията и държавите-членки:

i)

за потвърждаване на появата на инфекциозни болести, изброени в приложение А, при еднокопитни животни и за всяка промяна в политиката на ваксиниране, която засяга такива болести, в рамките на 24 часа;

ii)

в рамките на подходящ период, за всяка предполагаема промяна в националните санитарни правила, засягащи еднокопитните животни, по-специално свързани с вноса на еднокопитни животни;

iii)

на редовни интервали, за състоянието на здравето на животните на нейната територия относно еднокопитнитеживотни;

ж)

всякакъв опит от предишен внос на живи еднокопитни животни от трета страна и резултатите от всеки извършван граничен контрол при внос;

з)

резултатите от инспекции и/или одити, извършвани от Общността в третата страна, по-специално резултатите от заключенията на компетентните органи или, при такова изискване на Комисията, отчет, представен от компетентните органи за извършените от тях инспекции;

и)

правилата за предпазване и контрол върху инфекциозни или заразни болести при животните, в сила в третата страна, и тяхното прилагане, включително правила за внос на еднокопитни животни от други трети страни.

3.   Комисията предприема необходимите мерки, за да осигури достъп на обществото до актуализираните варианти на всички списъци, изготвени или изменени съгласно разпоредбите на параграф 1.

Тези списъци могат да бъдат комбинирани с други списъци, изготвени с оглед общественото здраве и здравето на животните, и могат също да включват образци на здравни сертификати.

4.   Специални условия на вноса за всяка трета страна или група трети страни, с оглед здравето на животните относно еднокопитни животни в дадена трета страна или страни, се уреждат в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член и критерии за включване на трети страни или част от трети страни в списъка, предвиден в параграф 1, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.“

2.

Към член 19 се добавя следното:

„iv)

може да създаде съответна лаборатория в Общността за една или повече от болестите при еднокопитните животни, изброени в приложение А, и се определят функциите, задачите и процедурите относно сътрудничеството с лабораториите, отговорни за диагностициране на инфекциозните болести при еднокопитните животни в държавите-членки.“

Член 16

Изменение на Директива 92/65/ЕИО

Директива 92/65/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 1, първа алинея се замества със следния текст:

„Настоящата директива определя ветеринарно-санитарните изисквания, регулиращи търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение Е.“

2.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в буква А 1)буква д) се заменя с:

„д)

трябва да бъдат придружени от сертификат, съответстващ на образеца, даден в приложение Д, част 1, съдържащ следната декларация:

Image

б)

в буква А 1) буква е) се отменя;

в)

в буква А 2) буква б) се заменя със следното:

„б)

където те не произхождат от стадо, отговарящо на условията, определени в буква а), те трябва да произхождат от стопанство, в което няма регистриран случай на бруцелоза или туберкулоза в продължение на 42 дни преди товаренето на животните и в които преживните животни трябва, 30 дни преди тяхното изпращане, да са били подложени и да са преминали с отрицателни резултати тест за бруцелоза и туберкулоза.“

г)

в буква А 3) букви д), е) и ж) се отменят;

д)

към буква А се добавя следната точка:

4.   Изискванията по отношение на тези тестове, посочени в настоящия член, и техните критерии могат да бъдат формулирани в съответствие с процедурата, определена в член 26. Тези решения взимат предвид отглеждане на преживни животни в арктическите райони на Общността.

За случаите, които не са уредени с решенията, предвидени в предходната алинея, продължават да се прилагат националните правила.“

3.

Член 17 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3, букви а) и б) се заместват със следното:

„а)

списък на трети страни или части от трети страни, които могат да предоставят на държавите-членки и на Комисията гаранции, еквивалентни на тези, предвидени в глава II, относно животни, сперма, яйцеклетки и ембриони

и

б)

без да се засягат разпоредбите на Решение 94/63/ЕО на Комисията от 31 януари 1994 г. относно изготвянето на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози, както и яйцеклетки и ембриони от свине (15), списък със събирателни центрове, на които тези трети страни са в състояние да предоставят гаранциите, предвидени в член 11.

Комисията уведомява държавите-членки за всякакви предложени изменения на списъците със центровете и държавите-членки в рамките на 10 работни дни, считано от датата на получаване на предложените изменения, за да изпратят писмени становища до Комисията.

Когато не са получени писмени становища от държавите-членки в рамките на период от 10 работни дни, предложените изменения се считат за приети от държавите-членки и вносът се разрешава в съответствие с изменените списъци, когато Комисията уведомява компетентните органи на държавите-членки и заинтересованата третата страна, че измененията са публикувани на интернет страницата на Комисията.

Когато са получени писмени становища най-малко от една държава-членка в рамките на период от 10 работни дни, Комисията информира държавата-членка и Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните за своето следващо заседание за вземане на решение в съответствие с процедурата, посочена в член 26, втора алинея.

4.

В член 23 „от член 6, параграф А, точка 1 д) и“ се заличава;

5.

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета (16).

2.   Членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат при позоваване на този параграф.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО (17) се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

6.

Текстът на приложение IV към настоящата директива се добавя като приложение Е.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Преходни мерки

Преходни мерки могат да бъдат определени в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2

Член 18

Транспониране в националното законодателство

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 20 ноември 2005 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, както и таблицата на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Член 19

Отмяна на Директива 72/462/ЕИО

Директива 72/462/ЕИО се отменя от датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 20

Правилата за прилагане, установени в съответствие с решенията, приети за вноса на живи животни, месо и месни продукти, по силата на Директива 72/462/ЕИО, както са изброени в приложение V към настоящата директива, остават в сила до заместването им с мерки, приети съгласно новата регулаторна рамка.

Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 30 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 25 февруари 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(4)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 17. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003.

(8)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, изменена с Директива 96/43/ЕО.

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(10)  ОВ L 226, 25.6.2004 г. стр. 83.

(11)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4).

(12)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1398/2003 на Комисията (ОВ L 198, 6.8.2003 г., стр. 3).

(13)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, изменена с Регламент (EО) № 806/2003.

(14)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, изменена с Директива 2002/33/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(15)  ОВ L 28, 2.2.1994 г., стр. 47. Решение, последно изменено с Решение 2004/211/ЕО.“

(16)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Животински видове, посочени член 1

Таксон

Последователност

Семейство

Род/Вид

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (включително Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (включително Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (включително Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (включително Nemorhaedus и Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (включително Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapiridae

Tapirus ssp.

Proboscidae

Слонове Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Болести, посочени в член 4, буква е), i) и основните общи критерии за територии, в които се приема, че няма регистрирани болести в съответствие с член 7, буква а)

Болести

Условия

Засегнати животни

Шап

няма наличие на заболяване, няма данни за вирусна инфекция (1) и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

Всички видове

Везикулозен стоматит

няма случай на заболяване през последните 6 месеца

всички видове

Везикулозна болест по свинете

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 24 месеца

видове от семейство „Свине“

Чума по говедата

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

всички видове

Чума по дребните преживни

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

видове от родовете Ovis и Capra

Заразна плевропневмония по говедата

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

видове от рода Bos

Лаймска болест

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 36 месеца

видове от родовете Bos, Bison и Bubalus

Треска от долината на Рифт

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

всички видове, различни от семейство „Свине“

Син език

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца при съответен контрол на популацията Culicoides

всички видове, различни от семейство „Свине“

Шарка по овцете и козите

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

видове от родовете Ovis и Capra

Африканска чума по свинете

няма случай на заболяване през последните 12 месеца

Видове от семейство „Свине“

Класическа чума по свинете

няма случай на заболяване и не е извършвано ваксиниране през последните 12 месеца

Видове от семейство „Свине“


(1)  В съответствие с глава 2.1.1 от наръчника на МБЕ.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания за ветеринарни сертификати, посочени в член 11

1.

Представителят на компетентния орган, който издава ветеринарен сертификат, който придружава пратката животни, трябва да подпише сертификата и гарантира, че той носи официален печат. Това изискване се прилага за всеки лист от сертификата, ако той съдържа повече от един.

2.

Ветеринарните сертификати трябва да се издават на официалния език или езици на държавите-членки по местоназначение и тези държавите-членки, в които се извършва граничен контрол, или се придружават от заверен превод на този език или на тези езици. Въпреки това дадена държава-членка може да приеме използването на официален език на Общността, различен от нейния официален език.

3.

Оригиналът на ветеринарния сертификат трябва да придружава партидата, която се внася в Общността.

4.

Ветеринарните сертификати трябва да съдържат:

а)

един-единствен лист хартия;

или

б)

две или повече страници, които са част от един-единствен и неделим лист хартия;

или

в)

поредица от страници, номерирани по такъв начин, че да е показано, че това е отделна страница от ограничена поредица (например „страница 2 от четири страници“).

5.

Ветеринарните сертификати трябва да имат единен идентификационен номер. Когато ветеринарният сертификат се състои от поредица от страници, на всяка страница трябва да е посочен единният идентификационен номер.

6.

Ветеринарният сертификат трябва да бъде издаден преди пратката, за която се отнася, да премине през контрола на компетентните органи на страната получател.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ Е

 

Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине.

 

Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността c дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък.

 

Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък.

 

Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни.

 

Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изискванияза внос и търговията в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете.

 

Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изискванияза търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене.

 

Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях.

 

Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността.

 

Директива 2004/68/ЕИО на Съвета от 26 април 2004 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък от решения

 

2003/56/ЕО: Решение на Комисията от 24 януари 2003 г. относно здравни сертификати за внос на живи животни и продукти от животински произход от Нова Зеландия (ОВ L 22, 25.1.2003 г., стр. 38)

 

2002/987/ЕО: Решение на Комисията от 13 декември 2002 г. относно списъка на предприятията във Фолкландските острови, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 344, 19.12.2002 г., стр. 39)

 

2002/477/ЕО: Решение на Комисията от 20 юни 2002 г. за определяне изискванията за обществено здраве относно прясно месо и прясно пилешко месо, внесено от трети страни и за изменение на Решение 94/984/ЕО (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 39)

 

2001/600/ЕО: Решение на Комисията от 17 юли 2001 г. относно защитни мерки по отношение на вноса на някои животни от България поради огнища на катарална треска по овцете и за отмяна на Решение 1999/542/ЕО, за изменение на Решение 98/372/ЕО относно ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициранепри внос от някои европейски страни на живи животни от рода на говеда и свине, с цел да бъдат взети предвид някои аспекти, свързани с България, и за изменение на Решение 97/232/ЕО относно установяване на списък с трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на овце и кози (ОВ L 210, 3.8.2001 г., стр. 51)

 

2000/159/ЕО: Решение на Комисията от 8 февруари 2000 г. относно временното одобрение на плановете за остатъчните вещества, представяни от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 51, 24.2.2000 г., стр. 30)

 

98/8/ЕО: Решение на Комисията от 16 декември 1997 г. относно списъка на предприятията във Федерална република Югославия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 2, 6.1.1998 г., стр. 12)

 

97/222/ЕО: Решение на Комисията от 28 февруари 1997 г. относно установяване на списък с трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (ОВ L 89, 4.4.1997 г., стр. 39)

 

97/221/ЕО: Решение на Комисията от 28 февруари 1997 г. относно установяване на ветеринарно-санитарните изисквания и образци на ветеринарни сертификати за внос на месни продукти от трети страни и за отмяна на Решение 91/449/ЕИО (ОВ L 89, 4.4.1997 г., стр. 32)

 

95/427/ЕО: Решение на Комисията от 16 октомври 1995 г. относно списъка на предприятията в Република Намибия, одобрени за внос на месни продукти в Общността (ОВ L 254, 24.10.1995 г., стр. 28)

 

95/45/ЕО: Решение на Комисията от 20 февруари 1995 г. относно списъка на предприятията в Бивша югославска република Македония, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 51, 8.3.1995 г., стр. 13)

 

94/465/ЕО: Решение на Комисията от 12 юли 1994 г. относно списъка на предприятията в Ботсуана, одобрени за внос на месни продукти в Общността (ОВ L 190, 26.7.1994 г., стр. 25)

 

94/40/ЕО: Решение на Комисията от 25 януари 1994 г. относно списъка на предприятията в Зимбабве, одобрени за внос на месни продукти в Общността (ОВ L 22, 27.1.1994 г., стр. 50)

 

93/158/ЕИО: Решение на Съвета от 26 октомври 1992 г. относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за прилагането на Директива на Общността за третите страни, Директива 72/462/ЕИО на Съвета и съответните регулаторни изисквания на Съединените американски щати по отношение на търговията с прясно говеждо и свинско месо (ОВ L 68, 19.3.1993 г., стр. 1)

 

93/26/ЕИО: Решение на Комисията от 11 декември 1992 г. относно списъка на предприятията в Република Хърватска, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 24)

 

90/432/ЕИО: Решение на Комисията от 30 юли 1990 г. относно списъка с предприятията в Намибия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 223, 18.8.1990 г., стр. 19)

 

90/13/ЕИО: Решение на Комисията от 20 декември 1989 г. относно процедурата, която трябва да бъде следвана за изменение или допълнение на списъците с предприятия, одобрени в трети страни за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 8, 11.1.1990 г., стр. 70)

 

87/431/ЕИО: Решение на Комисията от 28 юли 1987 г. относно списъка с предприятията в Кралство Свазиленд, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 228, 15.8.1987 г., стр. 53)

 

87/424/ЕИО: Решение на Комисията от 14 юли 1987 г. относно списъка с предприятията в Съединените мексикански щати, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 228, 15.8.1987 г., стр. 43)

 

87/258/ЕИО: Решение на Комисията от 28 април 1987 относно списъка с предприятията в Канада, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 121, 9.5.1987 г., стр. 50)

 

87/257/ЕИО: Решение на Комисията от 28 април 1987 г. относно списъка с предприятията в Съединените американски щати, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 121, 9.5.1987 г., стр. 46)

 

87/124/ЕИО: Решение на Комисията от 19 януари 1987 г. относно списъка с предприятията в Чили, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 51, 20.2.1987 г., стр. 41)

 

86/474/ЕИО: Решение на Комисията от 11 септември 1986 г. относно проверките на място, извършвани в рамките на вноса на животни от едрия рогат добитък и свине, и на прясно месо от трети страни (ОВ L 279, 30.9.1986 г., стр. 55)

 

86/65/ЕИО: Решение на Комисията от 13 февруари 1986 г. относно списъка с предприятията в Мароко, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 72, 15.3.1986 г., стр. 40)

 

85/539/ЕИО: Решение на Комисията от 29 ноември 1985 г. относно списъка с предприятията в Гренландия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 25)

 

84/24/ЕИО: Решение на Комисията от 23 декември 1983 г. относно списъка с предприятията в Исландия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 20, 25.1.1984 г., стр. 21)

 

83/423/ЕИО: Решение на Комисията от 29 юли 1983 г. относно списъка с предприятията в Парагвай, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 238, 27.8.1983 г., стр. 39)

 

83/402/ЕИО: Решение на Комисията от 29 юли 1983 г. относно списъка с предприятията в Нова Зеландия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 233, 24.8.1983 г., стр. 24)

 

83/384/ЕИО: Решение на Комисията от 29 юли 1983 г. относно списъка с предприятията в Австралия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 222, 13.8.1983 г., стр. 36)

 

83/243/ЕИО: Решение на Комисията от 10 май 1983 г. относно списъка с предприятията в Република Ботсуана, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 129, 19.5.1983 г., стр. 70)

 

83/218/ЕИО: Решение на Комисията от 22 април 1983 г. относно списъка с предприятията в Социалистическа република Румъния, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 121, 7.5.1983 г., стр. 23)

 

82/923/ЕИО: Решение на Комисията от 17 декември 1982 г. относно предприятията в Република Гватемала, от които държавите-членки могат да разрешат вноса на прясно месо (ОВ L 381, 31.12.1982 г., стр. 40)

 

82/913/ЕИО: Решение на Комисията от 16 декември 1982 г. относно списъка с предприятията в Република Южна Африка и Намибия, одобрени за внос на прясно месо в Общността (ОВ L 381, 31.12.1982 г., стр. 28)

 

82/735/ЕИО: Решение на Съвета от 18 октомври 1982 г. относно списъка с предприятията в Народна република България, одобрени за износ на прясно месо в Общността (ОВ L 311, 8.11.1982 г., стр. 16)

 

82/734/ЕИО: Решение на Съвета от 18 октомври 1982 г. относно списъка с предприятията в Швейцарската конфедерация, одобрени за износ на прясно месо в Общността (ОВ L 311, 8.11.1982 г., стр. 13)

 

81/713/ЕИО: Решение на Комисията от 28 юли 1981 г. относно списъка с предприятията във Федеративна република Бразилия, одобрени за внос на прясно говеждо и телешко месо и месо от домашни еднокопитни животни в Общността (ОВ L 257, 10.9.1981 г., стр. 28)

 

81/92/ЕИО: Решение на Комисията от 30 януари 1981 г. относно списъка с предприятията от Република Уругвай, одобрени за внос на прясно говеждо и телешко месо, овче месо и месо от домашни еднокопитни животни в Общността (ОВ L 58, 5.3.1981 г., стр. 43)

 

81/91/ЕИО: Решение на Комисията от 30 януари 1981 г. относно списъка с предприятията в Република Аржентина, одобрени за внос на прясно говеждо и телешко месо, овче месо и месо от домашни еднокопитни животни в Общността (ОВ L 58, 5.3.1981 г., стр. 39)

 

79/542/ЕИО: Решение на Съвета от 21 декември 1976 г. относно съставянето на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на животни от рода на едрия рогат добитък, свине и на прясно месо (ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15)

 

78/685/ЕИО: Решение на Комисията от 26 юли 1978 г. относно съставяне на списък на епизоотични болести в съответствие с Директива 72/462/ЕИО (ОВ L 227, 18.8.1978 г., стр. 32).


Top