EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_056_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 56

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 056

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 122

1

 

 

32004R0745(01)

 

 

 

Регламент (ЕО) № 745/2004 на Комисията от 16 април 2004 година за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация (1)

3

2004

L 123

7

 

 

32004R0771

 

 

 

Регламент (ЕО) № 771/2004 на Комисията от 23 април 2004 година за определяне на преходни мерки по отношение на продължаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, след присъединяването на новите държави-членки към Европейския съюз (1)

12

2004

L 123

50

 

 

32004R0777

 

 

 

Регламент (ЕО) № 777/2004 на комисията от 26 април 2004 година за адаптиране на няколко регламента относно пазара на зърнени култури поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

17

2004

L 123

62

 

 

32004R0778

 

 

 

Регламент (ЕО) № 778/2004 на Комисията от 26 април 2004 година за поправка на португалската версия на Регламент (ЕО) № 40/2004 относно доказването на изпълнението на митническите формалности при вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999

29

2004

L 123

107

 

 

32004D0400

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно даване правото на държавите-членки да удължат временните разрешения, предоставени за новото активно вещество профоксидим (нотифицирано под номер C(2004) 1309) (1)

30

2004

L 123

109

 

 

32004D0401

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно невключването на мефлуидид в приложение I към Директива 91/414/ЕО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2004) 1513) (1)

32

2004

L 125

1

 

 

32004R0797

 

 

 

Регламент (ЕО) № 797/2004 на съвета от 26 април 2004 година относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

34

2004

L 125

38

 

 

32004L0062

 

 

 

Директива 2004/62/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на мепанипирим като активно вещество (1)

37

2004

L 125

41

 

 

32004L0063

 

 

 

Директива 2004/63/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/79/ЕО на Комисията по отношение на сроковете (1)

40

2004

L 125

42

 

 

32004L0064

 

 

 

Директива 2004/64/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/84//ЕО на Комисията по отношение на сроковете (1)

41

2004

L 125

43

 

 

32004L0065

 

 

 

Директива 2004/65/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/68/ЕО на Комисията по отношение на сроковете (1)

42

2004

L 127

43

 

 

32004R0835

 

 

 

Регламент (ЕО) № 835/2004 на Комисията от 28 април 2004 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 2076/2002 и на Решения 2002/928/ЕО, 2004/129/ЕО, 2004/247/ЕО и 2004/248 по отношение продължаване употребата на някои активни вещества, които не са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (1)

43

2004

L 127

48

 

 

32004R0836

 

 

 

Регламент (ЕО) № 836/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определянето на преходни мерки, които да бъдат прилагани от Кипър по отношение на скрейпи (1)

48

2004

L 127

81

 

 

32004L0061

 

 

 

Директива 2004/61/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максималните количества на остатъци на някои пестициди, забранени за употреба в Европейската общност (1)

50

2004

L 127

97

 

 

32004L0070

 

 

 

Директива 2004/70/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1)

61

2004

L 127

104

 

 

32004L0071

 

 

 

Директива 2004/71/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активното вещество Pseudomonas chlororaphis (1)

68

2004

L 139

55

 

 

32004R0853

 

 

 

Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

71

2004

L 139

206

 

 

32004R0854

 

 

 

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

132

2004

L 139

320

 

 

32004L0068

 

 

 

Директива 2004/68/ЕИО на Съвета от 26 април 2004 година относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО (1)

177

2004

L 141

1

 

 

32004R0795

 

 

 

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

193

2004

L 141

18

 

 

32004R0796

 

 

 

Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

210

2004

L 144

1

 

 

32004D0379

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 2001/471/ЕО по отношение на бактериологичните тестове в определени месопреработвателни предприятия (нотифицирано под номер C(2004) 1519) (1)

251

2004

L 144

5

 

 

32004D0380

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 97/365/ЕО по отношение на включването на предприятия от Исландия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (нотифицирано под номер C(2004) 1520) (1)

253

2004

L 144

8

 

 

32004D0381

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 1999/710/ЕО по отношение на включването на предприятия в Исландия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на мляно месо и месни заготовки (нотифицирано под номер C(2004) 1521) (1)

255

2004

L 144

67

 

 

22004A0430(04)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно изменение на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки

257

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top