Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0068

Direktiva Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGSBesedilo velja za EGP

OJ L 139, 30.4.2004, p. 321–360 (ES, DA, DE, EN, IT, PT, FI, SV)
OJ L 139, 30.4.2004, p. 319–359 (NL)
OJ L 139, 30.4.2004, p. 320–359 (FR)
OJ L 139, 30.4.2004, p. 322–361 (EL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 120 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 177 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 177 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 255 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/68/oj

32004L0068Uradni list L 139 , 30/04/2004 str. 0320 - 0359


Direktiva Sveta 2004/68/ES

z dne 26. aprila 2004

o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda, ovc in koz, prašičev, ter svežega mesa ali mesnih proizvodov iz tretjih držav [3] zagotavlja visoko raven zdravstvenega varstva živali z določitvijo splošnih sanitarnih zahtev za določen uvoz iz tretjih držav.

(2) Potrebno je racionalizirati in posodobiti določbe, predvidene v Direktivi 72/462/EGS, glede zdravstvenega varstva živali v zvezi z mednarodno trgovino z živalmi zaradi razvoja mednarodnih standardov Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (Office International des Epizooties - OIE) in sprejema novih standardov pri OIE ter njihovih posledic v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) in njenega Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.

(3) Poleg tega Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi [4] nadomešča zahteve glede mesa in mesnih proizvodov iz Direktive 72/462/EGS. Zato je potrebno in primerno v tej direktivi določiti podobne in posodobljene določbe o zdravstvenem varstvu živali za uvoz živih parkljarjev v Skupnost.

(4) Zaradi varovanja zdravja živali bi bilo treba te določbe razširiti na druge parkljarje, ki lahko predstavljajo podobno tveganje prenosa bolezni. Vendar njihova uporaba za te živali ne bi smela posegati v Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi [5].

(5) V skladu z Direktivo Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav [6] je uvoz kopitarjev v Skupnost dovoljen samo iz tretjih držav, ki so na seznamu, sestavljenem v skladu z Direktivo 72/462/EGS. Določbe za sestavo seznamov tretjih držav za uvoz navedenih kopitarjev bi morale biti vključene v Direktivo 90/426/EGS.

(6) Znanstvena spoznanja o dovzetnosti nekaterih živali za bolezen in testiranju se nenehno spreminjajo. Zato bi bilo treba vzpostaviti postopek, po katerem bi bilo v odgovor na takšen razvoj možno seznam živalskih vrst in bolezni, za katere so dovzetne, hitro posodabljati.

(7) V interesu dobrega počutja živali in skladnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba v tej direktivi upoštevati splošne zahteve Direktive Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom [7], zlasti glede napajanja in krmljenja.

(8) V interesu dobrega počutja živali in skladnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba upoštevati tudi Direktivo Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnosti iz tretjih držav [8].

(9) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti skladno z Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji dodeljenih izvedbenih pooblastil [9].

(10) Določbe o javnem zdravju in uradnih kontrolah za meso in mesne proizvode iz Direktive 72/462/EGS so bile nadomeščene z določbami iz Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih pravilih za organizacijo uradnih kontrol proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi [10], ki se bo uporabljale od 1. januarja 2006. Ostale določbe iz navedene direktive so bile nadomeščene z Direktivo 2002/99/ES, ki se bo uporabljala od 1. januarja 2005, ali bodo nadomeščene z določbami iz te direktive.

(11) Direktivo 72/462/EGS bi bilo torej treba razveljaviti, ko se bodo začela uporabljati vsa besedila, ki nadomeščajo določbe Direktive.

(12) Vendar bi bilo v interesu jasnosti zakonodaje Skupnosti treba razveljaviti nekatere odločbe, ki se ne uporabljajo več, in istočasno predvideti, da naj nekateri izvedbeni predpisi ostanejo v veljavi, dokler v okviru novega pravnega okvira niso sprejeti potrebni ukrepi.

(13) V skladu z načelom sorazmernosti bi bilo za dosego temeljnega cilja varovanja zdravja živali potrebno in primerno, da se pripravi pravila o pogojih za uvoz živihparkljarjev. Ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje postavljenih ciljev, v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe.

(14) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane [11], vzpostavlja novo terminologijo in postopke odbora. Zaradi skladnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba v tej direktivi upoštevati te postopke in terminologijo.

(15) Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS [12] določa pogoje za uvoz v Skupnost parkljarjev, razen domačega goveda, ovac, koz, prašičev in konj, predvideva seznam tretjih držav, iz katerih lahko države članice uvažajo te živali ter določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. To direktivo bi bilo treba spremeniti tako, da se iz njenega področja uporabe izključijo vrste živali, ki jih obravnava ta akt.

(16) Primerno bi bilo tudi narediti vse ustrezno, da se zahteve glede testiranja pri uvozu živih živali iz Direktive 92/65/EGS posodobijo ali določijo v skladu s postopkom odbora.

(17) Direktivi 90/426/EGS in 92/65/EGS je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta direktiva določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit preko Skupnosti živih parkljarjev.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) "tretje države" so države, ki niso države članice, in tista ozemlja držav članic, za katera se ne uporabljata Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga [13] in Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [14];

(b) "odobrena tretja država" je tretja država ali del tretje države, iz katere je dovoljen uvoz v Skupnost živih parkljarjev iz Priloge I, pod pogoji iz člena 3(1);

(c) "uradni veterinar" je veterinar, ki ga veterinarska uprava tretje države pooblasti za izvajanje zdravstvenih pregledov živih živali in izdajanje uradnih spričeval;

(d) "parkljarji" so živali, navedene v Prilogi I.

POGLAVJE II ZAHTEVE V ZVEZI Z ZDRAVSTVENIM VARSTVOM ŽIVALI, KI SE UPORABLJAJO ZA UVOZ NEKATERIH ŽIVIH PARKLJARJEVV SKUPNOST

Člen 3

Odobrene tretje države

1. Uvoz živih parkljarjev v Skupnost in njihov tranzit preko Skupnosti se dovoli le iz tretjih držav, ki so navedene na seznamu ali seznamih, ki so sestavljeni ali popravljeni v skladu s postopkom iz člena 14(2).

Ob upoštevanju stanja zdravstvenega varstva živali in jamstev, ki jih dajejo tretje države za živali iz Priloge I, se v skladu s postopkom iz člena 14(2) lahko odloči, da se odobritev iz prejšnjega odstavka uporablja za celotno ozemlje odobrene tretje države ali samo za del njenega ozemlja.

V ta namen in ob upoštevanju relevantnih mednarodnih standardov se upošteva, kako odobrena tretja država uporablja in izvaja te standarde, zlasti načelo regionalizacije na lastnem ozemlju in glede na njene zdravstvene zahteve za uvoz iz tretjih držav in iz Skupnosti.

2. Dovoljenje za uvoz živih parkljarjev v Skupnost ali za tranzit preko Skupnosti iz odstavka 1 in posebni pogoji zdravstvenega varstva živali iz člena 6(3) se lahko začasno opustijo ali ukinejo v skladu s postopkom iz člena 14(2), če zdravstveno stanje živali v odobreni tretji državi opravičuje tako začasno opustitev ali ukinitev.

Člen 4

Priprava seznamov odobrenih tretjih držav

Pri pripravi in popravkih seznamov odobrenih tretjih držav je treba zlasti upoštevati:

(a) zdravstveno stanje rejnih živali, drugih domačih živali in prosto živečih živali v tretji državi, s posebnim ozirom na bolezni eksotičnih živali in vse vidike splošnega zdravstvenega in okoljskega stanja v tretji državi, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravstveno in okoljsko stanje v Skupnosti;

(b) zakonodajo tretje države na področju zdravja in dobrega počutja živali;

(c) organizacijo pristojne veterinarske uprave in njenih inšpekcijskih služb, pristojnosti teh služb, nadzor, ki so mu podvržene, in sredstva, ki so jim na razpolago, vključno z osebjem in laboratorijskimi zmogljivostmi, da učinkovito izvajajo nacionalno zakonodajo;

(d) zagotovila, ki jih lahko da pristojna veterinarska uprava tretje države glede skladnosti ali enakovrednosti z relevantnimi pogoji zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo v Skupnosti;

(e) ali je tretja država članica OIE in rednost in hitrost podatkov, ki jih daje tretja država glede obstoja kužnih ali nalezljivih živalskih bolezni na njenem ozemlju, zlasti glede bolezni s seznama OIE;

(f) jamstva, ki jih zagotovi neposredno tretja država, da informira Komisijo in države članice:

(i) v 24 urah od potrditve pojava katere od bolezni iz Priloge II in od spremembe politike cepljenja za te bolezni;

(ii) v ustreznem roku o vseh predlaganim spremembah v nacionalnih zdravstvenih predpisih za parkljarje, zlasti glede uvoza;

(iii) v rednih časovnih presledkih o stanju zdravstvenega varstva živali na svojem ozemlju;

(g) izkušnje iz prejšnjih uvozov živih živali iz tretje države in rezultate izvedenih uvoznih pregledov;

(h) rezultate inšpekcij in/ali revizij, ki jih je Skupnost opravila v tretji državi, zlasti rezultate ocene pristojnih organov ali, na zahtevo Komisije, poročilo, ki so ga predložili pristojni organi o izvedenih inšpekcijah;

(i) pravila o preprečevanju in nadzoru kužnih ali nalezljivih bolezni, ki veljajo v tretji državi in njihovo izvajanje, vključno predpisi o uvozu iz tretjih držav.

Člen 5

Objava seznamov odobrenih tretjih držav s strani Komisije

Komisija poskrbi, da so javnosti na razpolago ažurne verzije seznamov, pripravljenih ali popravljenih v skladu s členom 3(1). Ti seznami so lahko objavljeni skupaj z drugimi seznami, pripravljenimi za namene zdravstvenega varstva živali, in lahko tudi zajemajo vzorce zdravstvenih spričeval.

Člen 6

Posebni pogoji zdravstvenega varstva živali za uvoz v Skupnost in tranzit preko Skupnosti živih parkljarjev iz odobrenih tretjih držav

1. Posebni pogoji zdravstvenega varstva živali za uvoz v Skupnost in tranzit preko Skupnosti živih parkljarjev iz tretjih držav se določijo v skladu s postopkom iz člena 14(2).

V njih je lahko upoštevano naslednje:

(a) vrste živali, na katere se nanašajo;

(b) starost in spol živali;

(c) predviden namembni kraj ali namen živali;

(d) ukrepi, ki se izvedejo po uvozu živali v Skupnost;

(e) druge določbe, ki se uporabljajo v okviru trgovine znotraj Skupnosti.

2. Posebni pogoji zdravstvenega varstva živali iz odstavka 1 temeljijo na predpisih, predvidenih v zakonodaji Skupnosti za bolezni, za katere so živali dovzetne.

3. V primeru, da Skupnost formalno prizna enakovrednost uradnih zdravstvenih jamstev, ki jih nudi zadevna tretja država, lahko posebni pogoji zdravstvenega varstva temeljijo na teh jamstvih.

Člen 7

Jamstva odobrene tretje države glede uvoza živih parkljarjev v Skupnost

Uvoz živih parkljarjev v Skupnost se dovoli le, če odobrena tretja država zagotovi naslednja jamstva:

(a) živali morajo prihajati iz bolezni prostega ozemlja, v skladu s temeljnimi splošnimi merili iz Priloge II in na katerega je prepovedan vstop živali, ki so bile cepljene proti boleznim iz navedene Priloge;

(b) živali morajo izpolnjevati posebne pogoje zdravstvenega varstva iz člena 6;

(c) pred datumom nakladanja za odpremo v Skupnost morajo biti živali na ozemlju odobrene tretje države tako dolgo, kakor je določeno v posebnih pogojih zdravstvenega varstva živali iz člena 6;

(d) pred odpremo v Skupnost mora živali pregledati uradni veterinar, da se prepriča, da so zdrave in da so upoštevani pogoji prevoza iz Direktive 91/628/EGS, zlasti glede napajanja in krmljenja;

(e) živali mora spremljati veterinarsko spričevalo, skladno s členom 11 in vzorcem veterinarskega spričevala, pripravljenega po postopku iz člena 14(2). Po istem postopku se lahko predvidi uporaba elektronskih dokumentov;

(f) po prihodu v Skupnost je treba živali pregledati na odobreni mejni kontrolni točki v skladu z direktivo 91/496/EGS.

Člen 8

Odstopanje od jamstev, ki jih mora dati odobrena tretja država

Z odstopanjem od členov 5 in 7 se lahko v skladu s postopkom iz člena 14(2) določijo posebni pogoji, vključno z vzorci veterinarskih spričeval, za uvoz ali tranzit živih parkljarjev iz odobrenih tretjih držav iz člena 3, pod pogojem, da so te živali:

(a) vstopile začasno, zaradi paše in dela, in ostanejo v bližini meje Skupnosti;

(b) povezane s športnimi dogodki, cirkusi, predstavami in razstavami, niso pa namenjene finančnim transakcijam s samimi živalmi;

(c) namenjene živalskemu vrtu, luna parku, preskusnemu laboratoriju ali odobrenemu organu, zavodu ali centru iz člena 2(c) Direktive 92(65/EGS;

(d) samo prečkajo ozemlje Skupnosti skozi odobrene mejne kontrolne točke Skupnosti z odobritvijo in pod nadzorom carine in uradne veterinarske službe, brez postankov v Skupnosti razen tistih, potrebnih za dobro počutje živali;

(e) spremljajo lastnike kot hišne živali;

ali

(f) ponovno pridejo na odobreno mejno kontrolno točko:

- v 30 dneh potem, ko so zapustili Skupnost za enega od namenov iz točk (a), (b) in (e),

ali

- so jo prečkali na poti v tretjo državo,

ali

(g) pripadajo ogroženi vrsti.

Člen 9

Odstopanje od člena 7(a) glede uvoza ali tranzita iz odobrenih tretjih držav, če so prisotne bolezni iz Priloge II in/ali se izvaja cepljenje

Z odstopanjem od člena 7(a) in v skladu s postopkom iz člena 14(2) se lahko določijo pogoji za uvoz v Skupnost ali tranzit preko Skupnosti živih kopitarjev iz odobrenih tretjih držav, v katerih obstajajo nekatere bolezni iz Priloge II in/ali se izvaja cepljenje proti tem boleznim.

Takšno odstopanje se določi za vsako državo posebej.

Člen 10

Odstopanje od člena 7(a) glede uvoza ali tranzita iz odobrenih tretjih držav, če je bil uvoz ali tranzit začasno opuščen ali prepovedan

Z odstopanjem od člena 7(a) in v skladu s postopkom iz člena 14(2) se lahko določi obdobje, po katerem se lahko uvoz ali tranzit živih parkljarjev iz odobrene tretje države ponovno uvede po začasni opustitvi ali prepovedi uvoza ali tranzita zaradi sprememb v zdravstvenem stanju; določijo se tudi dodatni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za ponovno uvedbo.

Pri odločitvi o ponovi uvedbi uvoza ali tranzita teh živali je treba upoštevati naslednje:

- mednarodne standarde,

- ali je do izbruha ali več epizootsko povezanih izbruhov ene od bolezni iz Priloge II prišlo na geografsko omejenem območju v regiji odobrene tretje države,

- ali je bil izbruh ali izbruhi učinkovito zatrt v primernem časovnem roku.

Člen 11

Veterinarska spričevala

1. Ob uvozu v Skupnost ali tranzitu preko Skupnosti se za vsako pošiljko predloži veterinarsko spričevalo, sestavljeno v skladu z zahtevami iz Priloge III.

2. Veterinarsko spričevalo potrjuje, da so izpolnjene zahteve iz te direktive in druge zakonodaje Skupnosti o zdravju živali, ali, kakor je ustrezno, drugih določb, ki so enakovredne tem zahtevam v skladu s členom 6(3).

3. Veterinarsko spričevalo lahko zajema tudi izjave, ki jih predvideva druga zakonodaja Skupnosti na področju javnega zdravja, zdravstvenega varstva živali in dobrega počutja živali.

4. Uporaba veterinarskega spričevala iz odstavka 1 se lahko začasno opusti ali ukine v skladu s postopkom iz člena 14(2), če zdravstveno stanje živali v odobreni tretji državi upravičuje takšno začasno opustitev ali ukinitev.

Člen 12

Inšpekcije in revizije v tretjih državah

1. Strokovnjaki Komisije lahko opravljajo inšpekcije in/ali revizije v tretjih državah, da preverijo skladnost ali enakovrednost s predpisi Skupnosti o zdravstvenem varstvu živali.

Strokovnjake Komisije lahko spremljajo strokovnjaki iz držav članic, ki jih je Komisija pooblastila za izvajanje takšnih inšpekcij in/ali revizij.

2. Inšpekcije in/ali revizije iz odstavka 1 se izvajajo v imenu Skupnosti, in stroške zanje nosi Komisija.

3. Postopek za izvajanje inšpekcij in/ali revizij iz odstavka 1 v tretjih državah se določi ali spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(2).

4. Če se pri inšpekciji in/ali reviziji iz odstavka 1 ugotovi resno tveganje za zdravstveno varstvo živali, tudi če ni neposredno povezano s ciljem inšpekcije/revizije, Komisija takoj sprejme potrebne ukrepe za varovanje zdravja živali iz člena 18 Direktive 91/496/EGS, vključno z začasno opustitvijo ali ukinitvijo dovoljenja iz člena 3(1).

Člen 13

Določbe o pooblastilih

1. V skladu s postopkom iz člena 14(2) s lahko sprejme naslednje:

(a) podrobna pravila za uporabo te direktive;

(b) pravila glede porekla živali;

(c) merila za klasificiranje odobrenih tretjih držav ali njihovih regij glede bolezni živali;

(d) določbe za uporabo elektronskih dokumentov v zvezi z veterinarskimi spričevali iz člena 7(e);

(e) vzorce za veterinarska spričevala iz člena 11(1).

2. Priloge k tej direktivi se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(2), pri čemer se zlasti upošteva:

(a) znanstvena mnenja in spoznanja, zlasti glede novih ocen tveganj;

(b) tehnični razvoj in/ali spremembe mednarodnih standardov;

(c) določitev varnostnih ciljev za zdravstveno varstvo živali.

Člen 14

Postopek odbora

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 5 Uredbe (ES) št. 178/2002.

2. Kadar je navedeno sklicevanje na ta odstavek, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je 15 dni.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 15

Sprememba Direktive 90/426/EGS

Direktiva 90/426/ES se spremeni:

1. Člen 12 se nadomesti z:

"Člen 12

1. Uvoz kopitarjev v Skupnost se dovoli le iz tretjih držav, ki so navedene na seznamu ali seznamih, ki so sestavljeni ali popravljeni v skladu s postopkom iz člena 24(2).

Ob upoštevanju zdravstvenega stanja in jamstev, ki jih dajejo tretje države za kopitarje, se v skladu s postopkom iz člena 24(2) lahko odloči, da se dovoljenje iz prejšnjega pododstavka uporablja za celotno ozemlje tretje države ali samo za del njenega ozemlja.

V ta namen in ob upoštevanju relevantnih mednarodnih standardov se upošteva, kako tretja država uporablja in izvaja te standarde, zlasti načelo regionalizacije na lastnem ozemlju in glede na njene zdravstvene zahteve za uvoz iz tretjih držav in iz Skupnosti.

2. Pri pripravi in popravkih seznamov iz odstavka 1 je treba zlasti upoštevati:

(a) zdravstveno stanje kopitarjev, drugih domačih živali in prosto živečih živali v tretji državi, s posebnim ozirom na bolezni eksotičnih živali in vse vidike splošnega zdravstvenega in okoljskega stanja v tretji državi, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravstveno in okoljsko stanje v Skupnosti;

(b) zakonodajo tretje države na področju zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali;

(c) organizacijo pristojne veterinarske uprave in njenih inšpekcijskih služb, pristojnosti teh služb, nadzor, ki so mu podvržene, in sredstva, ki so jim na razpolago, vključno z osebjem in laboratorijskimi zmogljivostmi, da učinkovito izvajajo nacionalno zakonodajo;

(d) zagotovila, ki jih lahko da pristojna veterinarska uprava tretje države glede skladnosti ali enakovrednost z relevantnimi pogoji zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo v Skupnosti;

(e) ali je tretja država članica Mednarodnega urada za kužne živalske bolezni (Office International des Epizooties - OIE) in rednost in hitrost podatkov, ki jih daje tretja država glede obstoja kužnih ali nalezljivih bolezni kopitarjev na njenem ozemlju, zlasti glede bolezni, navedenih v seznamu in v Prilogi A k tej direktivi;

(f) jamstva, ki jih zagotovi neposredno tretja država, da informira Komisijo in države članice:

(i) v 24 urah od potrditve pojava bolezni kopitarjev iz Priloge A in od spremembe politike cepljenja za te bolezni;

(ii) v ustreznem roku o vseh predlaganih spremembah v nacionalnih zdravstvenovarstvenih predpisih za kopitarje, zlasti glede uvoza;

(iii) v rednih časovnih presledkih o zdravstvenem stanju kopitarjev na svojem ozemlju;

(g) izkušnje iz prejšnjih uvozov živih kopitarjev iz tretje države in rezultate izvedenih uvoznih kontrol;

(h) rezultate inšpekcij in/ali revizij, ki jih je Skupnost opravila v tretji državi, zlasti rezultate ocene pristojnih organov ali, na zahtevo Komisije, poročilo, ki so ga predložili pristojni organi o izvedenih inšpekcijah;

(i) pravila o preprečevanju in nadzoru kužnih ali nalezljivih bolezni, ki veljajo v tretji državi in njihovo izvajanje, vključno s pravili o uvozu kopitarjev iz tretjih držav.

3. Komisija poskrbi, da so javnosti na razpolago ažurne verzije seznamov, pripravljenih ali popravljenih v skladu z odstavkom 1.

Ti seznami so lahko objavljeni skupaj z drugimi seznami, pripravljenimi za namene zdravstvenega varstva živali, in lahko tudi zajemajo vzorce zdravstvenih spričeval.

4. V skladu s postopkom iz člena 24(2) se določijo posebni uvozni pogoji za vsako tretjo državo ali skupino tretjih držav, ob upoštevanju zdravstvenega stanja kopitarjev v zadevni tretji državi ali tretjih državah.

5. V skladu s postopkom iz člena 24(2) se lahko sprejmejo podrobna pravila za uporabo tega člena in merila za vključitev tretjih držav ali delov tretjih držav v sezname iz odstavka 1."

2. Členu 19 se doda naslednja točka:

"(iv) lahko določi referenčni laboratorij Skupnosti za eno ali več bolezni kopitarjev iz Priloge A in opredeli funkcije, naloge in postopke za sodelovanje z laboratoriji, odgovornimi za diagnosticiranje nalezljivih bolezni kopitarjev v državah članicah."

Člen 16

Sprememba Direktive 92/65/EGS

Direktiva 92/65/ES se spremeni:

1. Prvi pododstavek člena 1 se nadomesti z:

"Ta direktiva določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, s katerimi se urejata trgovina in uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere se ne uporabljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, predpisane v posebnih pravilih Skupnosti, navedenih v Prilogi F."

2. Člen 6 se spremeni:

(a) v A(1) se točka (e) nadomesti z:

"(e) jih mora spremljati spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E del 1, v katerem je naslednje potrdilo:"

+++++ TIFF +++++

(b) v A(1) se točka (f) črta.

(c) v A(2) se točka (b) nadomesti z:

"(b) če ne izvirajo iz črede, ki izpolnjuje pogoje iz (a), morajo izvirati z gospodarstva, na katerem ni bil evidentiran noben primer bruceloze ali tuberkuloze v 42 dneh pred natovarjanjem živali in na katerem so bili prežvekovalci v 30 dneh pred pošiljanjem pregledani, z negativnim rezultatom, s testom za dokaz prisotnosti bruceloze ter tuberkuloze."

(d) v A(3) se točke (e), (f) in (g) črtajo;

(e) v (A) se doda naslednja točka:

"4. Zahteve za preiskave iz tega člena se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 26. Pri tem je treba upoštevati prežvekovalce, gojene v arktičnih regijah Skupnosti.

Do sprejetja odločitev iz prejšnjega odstavka se uporabljajo nacionalni predpisi."

3. Člen 17 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se točki (a) in (b) nadomestita z:

"(a) seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko zagotovijo državam članicam in Komisiji jamstva glede živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, enakovredna jamstvom iz Poglavja II,

in

(b) brez poseganja v Odločbo Komisije 94/63/ES z dne 31. januarja 1994 o določitvi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih lahko države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovac, koz in prašičev [15] seznam zbirnih centrov, za katere te države zagotavljajo jamstva iz člena 11.

Komisija obvesti države članice o predlaganih spremembah seznamov centrov in države članice imajo čas 10 delovnih dni od prejetja predlaganih sprememb, da pošljejo Komisiji pisne pripombe.

Če v navedenem roku desetih dni ni pisnih pripomb, velja, da države članice sprejemajo predlagane spremembe in uvoz se dovoli v skladu s spremenjenim seznamom potem, ko Komisija obvesti pristojne organe držav članic in zadevne tretje države, da je sprememba objavljena na spletni strani Komisije.

Če v roku desetih dni Komisija prejme vsaj eno pisno pripombo, o tem obvesti Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali na njegovi naslednji seji, zato, da se sprejme odločba v skladu s postopkom iz drugega pododstavka člena 26."

4. V členu 23 se črta "od člena 6(A)(1)(e) in";

5. Člen 26 se nadomesti z:

"Člen 26

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1..

2. Kadar je navedeno sklicevanje na ta odstavek, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES [**] UL L 184, 17.7.1999, str. 23., je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

6. Besedilo iz Priloge IV k tej direktivi se doda kot Priloga F.

POGLAVJE III KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Prehodni ukrepi

Prehodni ukrepi se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 14(2).

Člen 18

Prenos v nacionalno zakonodajo

1. Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 20. novembra 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, skupaj s tabelo skladnosti določb te direktive z nacionalnimi določbami.

Člen 19

Razveljavitev Direktive 72/462/EGS

Direktiva 72/462/EGS se razveljavi z dnem začetka uporabe Uredbe (ES) št. 854/2004.

Člen 20

Izvedbena pravila, sprejeta v skladu z odločbami, sprejetimi za uvoz živih živali, mesa in mesnih proizvodov v skladu z Direktivo 72/462/EGS, kakor so navedena v Prilogi V k tej direktivi, veljajo, dokler jih ne zamenjajo ukrepi, sprejeti po novem zakonodajnem okviru.

Člen 21

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 22

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 26. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

J. Walsh

[1] Mnenje, podano dne 30. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje, podano dne 25. februarja 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

[4] UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

[5] UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[6] UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[7] UL L 340, 11.12.1991, str. 17. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

[8] UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 96/43/ES.

[9] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[10] UL L 139, 30.4.2004, str. 83.

[11] UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

[12] UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1398/2003 (UL L 198, 6.8.2003, str. 3).

[13] UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

[14] UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

[15] UL L 28, 2.2.1994, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/211/ES.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Vrste živali iz člena 1

Razvrstitev |

Red | Družina | Rod/vrsta |

Artiodactyla | Antilocapridae | Antilocapra ssp. |

Bovidae | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(vključno Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (including Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(vključno Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (vključno Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(vključno Boocerus). |

Camelidae | Camelusssp., Lama ssp., Vicugnassp. |

Cervidae | Alces ssp., Axis-Hyelaphusssp., Blastocerus ssp., Capreolusssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurusssp., Hippocamelusssp., Hydropotesssp., Mazama ssp., Megamuntiacusssp., Muntiacusssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. |

Giraffidae | Giraffa ssp., Okapia ssp. |

Hippopotamidae | Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. |

Moschidae | Moschus ssp. |

Suidae | Babyrousassp., Hylochoerusssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerusssp., Sus ssp. |

Tayassuidae | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. |

Tragulidae | Hyemoschusssp., Tragulus-Moschiola ssp. |

Perissodactyla | Rhinocerotidae | Ceratotheriumssp., Dicerorhinusssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. |

Tapiridae | Tapirus ssp. |

Proboscidae | Elephantidae | Giraffa ssp., Okapia ssp. |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Bolezni iz člena 4(f)(i) in temeljna splošna merila, po katerih ozemlje velja za prosto bolezni v skladu s členom 7(a)

Bolezen | Pogoji | Živali, za katere to velja |

Slinavka in parkljevka | da ni izbruha bolezni, da ni očitne virusne okužbe in da v zadnjih 12 mesecih ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vse vrste |

Vezikularni stomatitis | da v zadnjih šestih mesecih ni bilo nobenega primera bolezni | Vse vrste |

Vezikularna bolezen prašičev | da v zadnjih 24 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Živali iz družine Suidae |

Goveja kuga | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vse vrste |

Kuga drobnice | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vrste rodov Ovis in Capra |

Pljučna kuga goved | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vrste rodu Bos |

Vozličasti dermatitis | da v zadnjih 36 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vrste rodov Bos, Bison in Bubalus |

Mrzlica doline Rift | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vse vrste, razen živali iz družine Suidae |

Bolezen modrikastega jezika | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje, z ustreznim obvladovanjem populacije komarjev iz rodu Culicoides | Vse vrste, razen živali iz družine Suidae |

Osepnice ovac in koz | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Vrste rodov Ovis in Capra |

Afriška prašičja kuga | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni | Živali iz družine Suidae |

Klasična prašičja kuga | da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje | Živali iz družine Suidae |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Zahteve za veterinarska spričevala iz člena 11

1. Predstavnik pristojnega organa pošiljatelja, ki izdaja veterinarsko spričevalo, ki spremlja pošiljko živali, mora podpisati spričevalo in poskrbeti, da ima uraden žig. Če ima spričevalo več strani, to velja za vse strani.

2. Veterinarska spričevala morajo biti napisana v uradnem jeziku ali uradnih jezikih namembne države članice in tiste države članice, v kateri se opravi mejna veterinarska kontrola, ali jim mora biti priložen sodno overjen prevod v ta jezik ali te jezike. Vendar pa se država članica lahko strinja, da uporablja enega od uradnih jezikov Skupnosti, ki ni njen nacionalni jezik.

3. Pri vstopu v Skupnosti mora pošiljko spremljati original veterinarskega spričevala.

4. Veterinarsko spričevalo je sestavljeno iz:

(a) enega samega lista papirja;

ali

(b) dveh ali več strani, ki so del enega in nedeljivega lista papirja;

ali

(c) niza strani, ki so oštevilčene tako, da je očitno, da so del določenega končnega niza (npr: "stran 2 od štirih strani").

5. Veterinarsko spričevalo mora imeti edinstveno identifikacijsko številko. Če ima veterinarsko spričevalo več strani, mora biti identifikacijska številka na vsaki strani.

6. Veterinarsko spričevalo mora biti izdano, preden pošiljka, na katero se nanaša, odide izpod nadzora pristojnega organa države pošiljateljice.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

"

„PRILOGA F

Uredba Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti

Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi

Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda

Direktiva Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav

Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev

Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav

Direktiva Sveta 91/6/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg

Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami

Direktiva Sveta 2004/68/ES z dne 24. aprila 2004 o določitvi pravil o zdravstvenem stanju živali za uvoz v Skupnost nekaterih živih kopitarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS in o razveljavitvi Direktive 72/462/EGS.“

"

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Seznam odločb

2003/56/ES: Odločba Komisije z dne 24. januarja 2003 o zdravstvenih spričevalih za uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora z Nove Zelandije (UL L 22, 25.1.2003, str. 38)

2002/987/ES: Odločba Komisije z dne 31. decembra 2002 o seznamu obratov na Falklandskih otokih, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 344, 19.12.2002, str. 39)

2002/477/ES: Odločba Komisije z dne 20. junija 2002 o določitvi javnozdravstvenih zahtev za sveže meso in sveže perutninsko meso, uvoženo iz tretjih držav ter o spremembi Odločbe 94/984/ES (UL L 164, 22.6.2002, str. 39)

2001/600/ES: Odločba Komisije z dne 17. julija 2001 o zaščitnih ukrepih glede uvoza nekaterih živali iz Bolgarije zaradi izbruha bolezni modrikastega jezika, ki razveljavlja Odločbo 1999/542/ES, ki spreminja Odločbo 98/372/ES o zdravstvenem stanju živali in veterinarskem certificiranju za uvoz živega goveda in prašičev iz nekaterih evropskih držav, da bi upoštevali nekatere vidike v zvezi z Bolgarijo, ter spreminja Odločbo 97/232/ES o izdelavi seznamov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz ovc in koz (UL L 210, 3.8.2001, str. 51)

2000/159/ES: Odločba Komisije 2000/159/ES z dne 8. februarja 2000 o začasni odobritvi načrtov o ostankih škodljivih snovi iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES (UL L 51, 24.2.2000, str. 30)

98/8/ES: Odločba Komisije z dne 16. decembra 1997 o seznamu obratov v Zvezni republiki Jugoslaviji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 2, 6.1.1998, str. 12)

97/222/ES: Odločba Komisije z dne 28. februarja 1997 o določitvi seznama držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesnih izdelkov (UL L 89, 4.4.1997, str. 39)

97/221/ES: Odločba Komisije z dne 28. februarja 1997 o pogojih zdravstvenega stanja živali in vzorcih veterinarskih spričeval v zvezi z uvozom mesnih izdelkov iz tretjih držav ter o razveljavitvi Odločbe 91/449/EGS (UL L 89, 4.4.1997, str. 32)

95/427/ES: Odločba Komisije z dne 16. oktobra 1995 o seznamu obratov v Republiki Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 254, 24.10.1995, str. 28)

95/45/ES: Odločba Komisije z dne 20. februarja 1995 o seznamu obratov v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 51, 8.3.1995, str. 13)

94/465/ES: Odločba Komisije z dne 12. julija 1994 o seznamu obratov v Bocvani, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 190, 26.7.1994, str. 25)

94/40/ES: Odločba Komisije z dne 25. januarja 1994 o seznamu obratov v Zimbabveju, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 22, 27.1.1994, str. 50)

93/158/EGS: Sklep Sveta z dne 26. oktobra 1992 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z uporabo Direktive Skupnosti za tretje države, Direktivo Sveta 72/462/EGS, in ustreznimi pravnimi predpisi Združenih držav Amerike glede trgovine s svežim govejim in prašičjim mesom (UL L 68, 19.3.1993, str. 1)

93/26/EGS: Odločba Komisije z dne 11. decembra 1992 o seznamu obratov v Republiki Hrvaški, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 16, 25.1.1993, str. 24)

90/432/EGS: Odločba Komisije z dne 30. julija 1990 o seznamu obratov v Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 223, 18.8.1990, str. 19)

90/13/EGS: Odločba Komisije z dne 20. decembra 1989 o postopku za spremembo ali dopolnitev seznamov obratov, odobrenih za uvoz svežega mesa iz tretjih držav v Skupnost (UL L 8, 11.1.1990, str. 70)

87/431/EGS: Odločba Komisije z dne 28. julija 1987 o seznamu obratov v Kraljevini Svazi, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 228, 15.8.1987, str. 53)

87/424/EGS: Odločba Komisije z dne 14. julija 1987 o seznamu obratov v Združenih mehiških državah, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 228, 15.8.1987, str. 43)

87/258/EGS: Odločba Komisije z dne 28. aprila 1987 o seznamu obratov v Kanadi, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 9.5.1987, str. 50)

87/257/EGS: Odločba Komisije z dne 28. aprila 1987 o seznamu obratov Združenih državah Amerike, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 9.5.1987, str. 46)

87/124/EGS: Odločba Komisije z dne 19. januarja 1987 o seznamu obratov v Čilu, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 51, 20.2.1987, str. 41)

86/474/EGS: Odločba Komisije z dne 11. septembra 1986 o izvajanju pregledov na kraju samem pri uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz držav nečlanic (UL L 279, 30.9.1986, str. 55)

86/65/EGS: Odločba Komisije z dne 13. februarja 1986 o seznamu obratov v Maroku, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 72, 15.3.1986, str. 40)

85/539/EGS: Odločba Komisije z dne 29. novembra 1985 o seznamu obratov na Grenlandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 334, 12.12.1985, str. 25)

84/24/EGS: Odločba Komisije z dne 23. decembra 1983 o seznamu obratov na Islandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 20, 25.1.1984, str. 21)

83/423/EGS: Odločba Komisije z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Republiki Paragvaj, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 238, 27.8.1983, str. 39)

83/402/EGS: Odločba Komisije z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov na Novi Zelandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 233, 24.8.1983, str. 24)

83/384/EGS: Odločba Komisije z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Avstraliji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 222, 13.8.1983, str. 36)

83/243/EGS: Odločba Komisije z dne 10. maja 1983 o seznamu obratov v Republiki Bocvani, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 129, 19.5.1983, str. 70)

83/218/EGS: Odločba Komisije z dne 22. aprila 1983 o seznamu obratov Socialistični republiki Romuniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 7.5.1983, str. 23)

82/923/EGS: Odločba Komisije z dne 17. decembra 1982 o obratih v Republiki Gvatemali, iz katerih lahko države članice dovolijo uvoz svežega mesa (UL L 381, 31.12.1982, str. 40)

82/913/EGS: Odločba Komisije z dne 16. decembra 1982 o seznamu obratov v Južnoafriški republiki in Republiki Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 381, 31.12.1982, str. 28)

82/735/EGS: Odločba Sveta z dne 18. oktobra 1982 o seznamu obratov v Ljudski republiki Bolgariji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 311, 8.11.1982, str. 16)

82/734/EGS: Odločba Sveta z dne 18. oktobra 1982 o seznamu obratov v Švicarski konfederaciji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 311, 8.11.1982, str. 13)

81/713/EGS: Odločba Komisije z dne 28. julija 1981 o seznamu obratov Federativni republiki Braziliji, odobrenih za uvoz svežega telečjega in govejega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 257, 10.9.1981, str. 28)

81/92/EGS: Odločba Komisije z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Urugvaj, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 58, 5.3.1981, str. 43)

81/91/EGS: Odločba Komisije z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Argentini, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 58, 5.3.1981, str. 39)

79/542/EGS: Odločba Sveta z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav, in o določitvi zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom in veterinarskimi spričevali za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa

78/685/EGS: Odločba Komisije z dne 26. julija 1978 o vzpostavitvi seznama živalskih kužnih bolezni v skladu z Direktivo 72/462/EGS (UL L 227, 18.8.1978, str. 32)

--------------------------------------------------

Top