EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0247

Решение на Комисията от 11 май 1983 година за създаване на Комитет по политиката на Общността по отношение на горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство

OJ L 137, 26.5.1983, p. 31–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 61 - 62
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 61 - 62
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 183 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 183 - 184
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 18 - 19
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 118 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 4

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/247/oj

13/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

118


31983D0247


L 137/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 май 1983 година

за създаване на Комитет по политиката на Общността по отношение на горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство

(83/247/EИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като има предвид, че непрекъснатото подобряване на условията за живот и труд, както и хармоничното развитие на икономическите дейности в държавите-членки, са цели на Европейската икономическа общност;

като има предвид, че икономическите дейности, основани на производството и индустриалното преработване на дървен материал, могат да допринесат за постигането на тези цели, като отчита потенциала на развитие на тези дейности и съобразявайки се с трудностите, които стоят пред тях в момента;

като има предвид, че тези трудности трябва да бъдат разглеждани и решени не поотделно, а с оглед техните взаимовръзки;

като има предвид, че с тази цел и на базата на вече извършената от отделите на Комисията работа и в частност връзката със Съвета, осъществяващ програма за действие на Общността, която програма се отнася до горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство, тесните и непрекъснатите контакти със заинтересованите сектори на промишлеността могат да помогнат за постигането на тези цели;

като има предвид, че най-подходящият начин за организирането на такива контакти е учредяването под егидата на Комисията на Консултативен комитет за политика на Общността относно горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство, в който ще бъдат представени тези отрасли; като има предвид, в допълнение на това, че трябва да се вземат мерки в Комитета да бъдат включени квалифицирани лица, които могат да допринесат със своя технически опит и познания за дърводобивната промишленост на общностно равнище,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение под егидата на Комисията се създава Консултативен комитет за политиката на Общността относно горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство, наричан по-долу „Комитетът“. Комитетът се състои от представители на европейските организации на дървопроизводителите и дървопреработвателите, търговци на дървен материал и произведените от него изделия, както и от квалифицирани лица, чиито познания в дървопреработвателната промишленост са широко признати в Общността.

Член 2

Комитетът, по искане на Комисията или по своя инициатива, подпомага Комисията във връзка с всички въпроси, засягащи политиката на Общността, отнасящи се до горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство, и в частност въпросите, засягащи търсенето на дървени изделия в Общността и доставките на дървен материал, които да задоволят това търсене.

Член 3

Комитетът се състои от 27 членове:

осем членове, представляващи за собствениците на гори и горскостопанските дейности,

осем членове, отговарящи за дървообработващата промишленост,

четири членове, отговарящи за търговците на дървен материал и изделията от дървен материал,

седем лица с особено висока квалификация.

Член 4

Членовете на Комитета се назначават от Комисията след консултация с представители на въпросните сектори от промишлеността.

Член 5

Мандатът на членовете на Комитета е три години и може да бъде подновяван. При изтичане на тригодишния период членовете на Комитета остават на служба до заменянето им или до подновяване на мандата им.

Мандатът на член от Комитета се прекратява преди изтичане на тригодишния период, в случай че той подаде оставка или почине.

Той се замества за остатъка от мандата си съгласно разпоредбите на член 4.

Членовете на Комитета не получават възнаграждение за тази функция.

Член 6

Списъкът с имената на членовете се публикува от Комисията за информация в Официален вестник на Европейските общности.

Член 7

Комитетът се председателства от представител на Комисията.

Член 8

Председателят може да покани да участва като експерт в работата на Комитета и на работните групи, посочени в член 9, всяко лице със специализирана компетентност по точка от дневния ред.

Експертите участват в обсъжданията единствено по материята, определяща присъствието им.

Член 9

Комитетът може да създава работни групи.

Член 10

1.   Комитетът и работните групи се свикват от председателя на Комитета и се събират в седалището на Комисията.

2.   Представители на Комисията от засегнатите отдели вземат участие в заседанията на Комисията и на работните групи.

3.   Секретарски услуги за Комитета се предоставят от Комисията.

Член 11

Обсъжданията в Комитета не завършват с гласуване.

Комисията може, когато се нуждае от становището на Комитета, да определи срок, в който трябва да бъде дадено това становище.

Член 12

Без да се засягат разпоредбите на член 214 от Договора, членовете на Комитета са задължени да не разкриват информация, която е станала тяхно достояние чрез работата на Комитета или на неговите работни групи, когато председателят ги уведоми, че изказано мнение или запитване засяга конфиденциални въпроси.

В този случай само членовете на Комитета и представителите на Комисията присъстват на въпросните заседания.

Член 13

Това решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 11 май 1983 година.

За Комисията

Étienne DAVIGNON

Заместник-председател


Top