31983D0247Uradni list L 137 , 26/05/1983 str. 0031 - 0032
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0183
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0061
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0183
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 14 str. 0061


Sklep Komisije

z dne 11. maja 1983

o ustanovitvi Odbora za politiko Skupnosti glede gozdarstva in dejavnosti, ki na njem slonijo

(83/247/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ker je stalno izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev in usklajen razvoj gospodarskih dejavnosti v državah članicah cilj Evropske gospodarske skupnosti;

ker lahko gospodarske dejavnosti, ki temeljijo na proizvodnji in industrijski predelavi lesa, prispevajo k dosegu teh ciljev, ob upoštevanju razvojnega potenciala teh dejavnosti in ob upoštevanju njihovih sedanjih težav;

ker se teh težav ne sme proučevati in jih reševati ločeno, temveč ob upoštevanju njihovih medsebojnih povezav;

ker lahko za ta namen in na osnovi dela, ki so ga že opravili oddelki Komisije, in zlasti obvestila Svetu, ki vključuje akcijski program Skupnosti v zvezi z gozdarstvom in dejavnostmi, ki na njem slonijo, tesni in stalni stiki z gospodarskimi področji pomagajo doseči te cilje;

ker je najbolj primeren način organiziranja takšnih stikov ustanovitev Svetovalnega odbora za politiko Skupnosti glede gozdarstva in dejavnosti, ki na njem slonijo pod pokroviteljstvom Komisije, v katerem bodo zastopana ta področja; ker je razen tega v odboru treba predvideti prisotnost usposobljenih oseb, ki odboru lahko prinesejo svoje strokovno znanje in poznavanje področje lesarstva na ravni Skupnosti,

SKLENILA NASLEDNJE:

Člen 1

S tem se pod pokroviteljstvom Komisije ustanavlja Svetovalni odbor za politiko Skupnosti glede gozdarstva in dejavnosti, ki slonijo na njem, v nadaljnjem besedilu "odbor". Sestavljajo ga predstavniki evropskih organizacij proizvajalcev in industrijskih predelovalcev in trgovcev z lesom ali proizvodi, pridobljenimi iz lesa, in usposobljene osebe, katerih poznavanje področja lesarstva na ravni Skupnosti je široko priznano.

Člen 2

Odbor na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo pomaga Komisiji pri vseh zadevah v zvezi s politiko Skupnosti glede gozdarstva in dejavnosti, ki na njem slonijo in zlasti v zadevah v zvezi s povpraševanjem po lesnih proizvodih v Skupnosti in oskrbo z lesom, da se zadovolji navedeno povpraševanje.

Člen 3

Odbor sestavlja 27 članov:

- osem članov, ki zastopajo lastnike gozdov in z gozdom povezane dejavnosti,

- osem članov, ki zastopajo lesno predelovalno industrijo,

- štirje člani, ki zastopajo trgovce z lesom ali proizvodi, pridobljenimi iz lesa,

- sedem posebej usposobljenih oseb.

Člen 4

Člane odbora imenuje Komisija po posvetovanju s področji te panoge.

Člen 5

Mandat članov odbora traja tri leta in je obnovljiv. Ob preteku triletnega obdobja člani odbora obdržijo mandat, dokler jih kdo ne zamenja ali dokler ni obnovljen njihov mandat.

Mandat člana se konča pred potekom triletnega obdobja v primeru njegovega odstopa ali smrti.

Za preostanek njegovega mandata ga nadomesti druga oseba v skladu z določbami člena 4.

Člani za svoje storitve niso plačani.

Člen 6

Komisija seznam članov objavi kot informacijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Odboru predseduje predstavnik Komisije.

Člen 8

Predsednik lahko povabi katero koli osebo s posebnim znanjem o točki na dnevnem redu, da sodeluje kot strokovnjak pri delu odbora in delovnih skupin iz člena 9.

Strokovnjaki sodelujejo le pri razpravi o točki, za katero se je zahtevala njihova navzočnost.

Člen 9

Odbor lahko ustanovi delovne skupine.

Člen 10

1. Odbor in delovne skupine sklicuje predsednik in se sestajajo na sedežu Komisije.

2. Predstavniki oddelkov Komisije sodelujejo na sestankih odbora in delovnih skupin.

3. Tajniške storitve za odbor zagotovi Komisija.

Člen 11

O razpravah odbora se ne glasuje.

Komisija lahko, ko potrebuje mnenje odbora, določi rok, v katerem je treba dati mnenje.

Člen 12

Brez vpliva na člen 214 Pogodbe se od članov odbora zahteva, da informacij, ki so jih dobili v okviru dela odbora ali njegovih delovnih skupin, ne razkrijejo, če jih predsednik obvesti, da se mnenje ali vprašanje nanaša na zaupne zadeve.

V tem primeru so na sestankih prisotni le člani odbora in predstavniki Komisije.

Člen 13

Ta odločba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 11. maja 1983

Za Komisijo

Étienne Davignon

Podpredsednik

--------------------------------------------------