EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:332:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 332, 18 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 332

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
18 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1490/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 954/79 на Съвета относно ратификацията от държавите-членки или тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции (1)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1491/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1492/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 312/2003 на Съвета по отношение на тарифните квоти за някои продукти с произход от Чили

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (1)

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1)

27

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/839/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Украйна за обратно приемане на лица

46

Споразумение между Европейската общност и Украйна за обратно приемане на лица

48

 

 

2007/840/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 ноември 2007 година за сключване на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи

66

Споразумение между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи

68

 

 

Комисия

 

 

2007/841/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 септември 2007 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/E-2/39.141 — Fiat) (нотифицирано под номер C(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2007 година за изменение на Решение 2004/4/ЕО за разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith по отношение на Египет (нотифицирано под номер C(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 декември 2007 г. относно одобрение на програми за контрол на салмонела при птичите стада от вида Gallus gallus в определени трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на решение 2006/696/ЕО, по отношение на някои изисквания в областта на общественото здравеопазване относно вноса на домашни птици и яйца за люпене (нотифицирано под номер C(2007) 6094)  (1)

81

 

 

2007/844/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Германия (нотифицирано под номер C(2007) 6702)  (1)

101

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 година относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите-членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления

103

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top