EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 332, 18. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 332

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
18. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1490/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií (1)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1491/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1492/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 312/2003, pokiaľ ide o colné kvóty pre určité výrobky s pôvodom v Čile

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (1)

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (1)

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/839/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

46

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

48

 

 

2007/840/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

66

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

68

 

 

Komisia

 

 

2007/841/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. septembra 2007 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES (vec COMP/E-2/39.141 – Fiat) [oznámené pod číslom K(2007) 4274]

77

 

 

2007/842/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2007) 5898]

80

 

 

2007/843/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2007, ktoré sa týka schválenia programov kontroly salmonely v chovných kŕdľoch Gallus gallus v niektorých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/696/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa zdravia ľudí pri dovoze hydiny a násadových vajec [oznámené pod číslom K(2007) 6094]  (1)

81

 

 

2007/844/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku [oznámené pod číslom K(2007) 6702]  (1)

101

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou

103

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007)

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top