EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:332:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 332, 18. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 332

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
18. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1490/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, siitä, miten jäsenvaltiot ratifioivat linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tai liittyvät siihen, annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 954/79 kumoamisesta (1)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1491/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1492/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 muuttamisesta eräitä Chilestä peräisin olevia tuotteita koskevien tariffikiintiöiden osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1493/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, muodosta, jossa tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajien, maahantuojien ja viejien on toimitettava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1494/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon ja lisämerkintävaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti (1)

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (1)

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/839/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä

46

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus henkilöiden takaisinotosta

48

 

 

2007/840/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä

66

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

68

 

 

Komissio

 

 

2007/841/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (asiassa COMP/E-2/39.141 – Fiat) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6094)  (1)

81

 

 

2007/844/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6702)  (1)

101

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/845/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa

103

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 41/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 (EUVL L 15, 20.1.2007)

106

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top