EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:364:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 364, 28 октомври 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 364

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
28 октомври 2020 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

553-а пленарна сесия (в хибриден режим), 15 и 16 юли 2020 г.

2020/C 364/01

Резолюция относно „Принос на Европейския икономически и социален комитет към работната програма на Европейската комисия за 2021 г. въз основа на работата на ad hoc групата „Принос на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2021 г.“

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

553-а пленарна сесия (в хибриден режим), 15 и 16 юли 2020 г.

2020/C 364/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на по-приобщаващ и устойчив банков съюз чрез подобряване на приноса на местните банки за местното развитие и изграждане на социално отговорна международна и европейска финансова система“ (становище по собствена инициатива)

14

2020/C 364/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Механизми за данъчно облагане за намаляване на емисиите на CO2“ (становище по собствена инициатива)

21

2020/C 364/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Укрепване на устойчивия икономически растеж в целия ЕС“ (становище по собствена инициатива)

29

2020/C 364/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Укрепване на конкурентоспособността, иновациите, растежа и създаването на работни места чрез насърчаване на световното сътрудничество в областта на регулирането, подкрепа за обновена многостранна търговска схема и намаляване на изкривяващите пазара субсидии“ (становище по собствена инициатива)

37

2020/C 364/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Промишленото измерение на Съюза на сигурност“ (становище по собствена инициатива)

43

2020/C 364/07

Становище на Европейският икономически и социален комитет относно „Въвеждане на защитни мерки за селскостопанските продукти в търговските споразумения“ (становище по собствена инициатива)

49

2020/C 364/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „След извънредното положение, свързано с COVID-19: проект за нова многостранна матрица“ (становище по собствена инициатива)

53

2020/C 364/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Данъчно облагане на икономиката на сътрудничеството — задължения за докладване“ (допълнение към становище)

62

2020/C 364/10

Становище на Европейския икономическия и социален комитет относно „Европейски пакт за климата“ (проучвателно становище)

67


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

553-а пленарна сесия (в хибриден режим), 15 и 16 юли 2020 г.

2020/C 364/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегия за равенство между половете“ (COM(2020) 152 final)

77

2020/C 364/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бяла книга за изкуствения интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“(COM (2020) 65 final)

87

2020/C 364/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Нов план за действие относно кръговата икономика — За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“(COM(2020) 98 final)

94

2020/C 364/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“(COM(2020) 67 final)

101

2020/C 364/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Нова промишлена стратегия за Европа“(COM(2020) 102 final)

108

2020/C 364/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно а) „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар“[COM(2020) 94 final], б) „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Установяване и преодоляване на пречките пред единния пазар“[COM(2020) 93 final]

116

2020/C 364/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“(COM(2020) 456 final)„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“(COM(2020) 442 final)„Предложение за регламент на Съвета за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след пандемията от COVID-19“(COM(2020) 441 final/2 — 2020/0111 (NLE)„Изменено предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027“(COM(2020) 443 final — 2018/0166 (APP)„Изменено предложение за Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз“(COM(2020) 445 final — 2018/0135 (CNS)„Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020“(COM(2020) 446 final — 2020/0109 (APP)„Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите, Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета“(COM(2020) 459 final — 2018/0224 COD)

124

2020/C 364/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост“(COM(2020) 408 final — 2020/0104 (COD) — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за техническа подкрепа“(COM(2020) 409 final — 2020/0103 (COD)

132

2020/C 364/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU“[COM(2020) 403 final — 2020/0108 (COD)] — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа на платежоспособността“[COM(2020) 404 final — 2020/0106 (COD)]

139

2020/C 364/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)“(COM(2020) 80 final — 2020/0036 (COD)

143

2020/C 364/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.)“(COM(2020) 78 final)

149

2020/C 364/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19“(COM(2020) 260 final — 2020/0127 (COD)

158

2020/C 364/23

Становище на Европейския икономическия и социален комитет относно „Изпълнение на споразуменията за свободна търговия 1 януари 2018 г. — 31 декември 2018 г.“(COM(2019) 455 final)

160


BG

 

Top