Help Print this page 

Document DD_2007_09_001_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
09.Данъчна политика
TOM 01
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

09.   Данъчна политика

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1968

L 115

14

 

 

31968L0221

 

 

 

Директива на Съвета от 30 април 1968 година относно общ метод за определяне на средните ставки, предвидени в член 97 от Договора

3

1969

L 133

6

 

 

31969L0169

 

 

 

Директива на Съвета от 28 май 1969 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания

6

1969

L 249

25

 

 

31969L0335

 

 

 

Директива на Съвета от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал

9

1969

L 320

34

 

 

31969L0463

 

 

 

Трета директива на Съвета от 9 декември 1969 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъка върху оборота – въвеждане на данък върху добавената стойност в държавите-членки

14

1972

L 139

28

 

 

31972L0230

 

 

 

Втора директива на Съвета от 12 юни 1972 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно режима на данъка върху оборота и акцизите, приложими при международни пътувания

16

1974

L 303

9

 

 

31974L0553

 

 

 

Директива на Съвета от 7 ноември 1974 година за изменение на член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху набирането на капитал

20

1977

L 336

15

 

 

31977L0799

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1977 година относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане

21

1978

L 366

28

 

 

31978L1032

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1978 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания

27

1978

L 366

31

 

 

31978L1033

 

 

 

Четвърта директива на Съвета от 19 декември 1978 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаването от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания

30

1979

L 331

8

 

 

31979L1070

 

 

 

Директива на Съвета от 6 декември 1979 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане

32

1979

L 331

11

 

 

31979L1072

 

 

 

Осма директива на Съвета от 6 декември 1979 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху търговския оборот — режим на възстановяване на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната на сделката

34

1982

L 206

35

 

 

31982L0443

 

 

 

Директива на Съвета от 29 юни 1982 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/800/ЕИО относно правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания

43

1983

L 105

38

 

 

31983L0181

 

 

 

Директива на Съвета от 28 март 1983 година за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

45

1983

L 105

59

 

 

31983L0182

 

 

 

Директива на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга

66

1983

L 105

64

 

 

31983L0183

 

 

 

Директива на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане при окончателен внос на имуществото на физически лица от една от държавите-членки

71

1985

L 156

23

 

 

31985L0303

 

 

 

Директива на Съвета от 10 юни 1985 година за изменение на Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху прираста на капитала

75

1985

L 183

21

 

 

31985L0346

 

 

 

Директива на Съвета от 8 юли 1985 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на определени стоки

77

1985

L 183

24

 

 

31985L0348

 

 

 

Директива на Съвета от 8 юли 1985 година за изменение на Директива 69/169/EИО за хармонизиране на разпоредбите, установени със законов, подзаконов или административен акт, отнасящи се до освобождаването от данък върху оборота и акциз за внос при международно пътуване

78

1986

L 326

40

 

 

31986L0560

 

 

 

Тринадесета директива на Съвета от 17 ноември 1986 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността

81

1988

L 151

79

 

 

31988L0331

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1988 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на определени стоки

83

1988

L 382

41

 

 

31988L0664

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за изменение за девети път на Директива 69/169/ЕИО за хармонизиране на разпоредбите, въведени чрез законов, подзаконов или административен акт, свързани с освобождаването от данък върху оборота и акциз при внос на международно равнище

86

1989

L 092

13

 

 

31989L0219

 

 

 

Директива на Комисията от 7 март 1989 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО на Съвета за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки, с цел да се вземе предвид въвеждането на Комбинираната номенклатура

87

1989

L 092

15

 

 

31989L0220

 

 

 

Директива на Комисията от 7 март 1989 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО на Съвета за хармонизиране на разпоредбите, установени със законов, подзаконов или административен акт, свързани с освобождаването от данък върху оборота и акциз на вноса при международно пътуване, за да се вземе предвид въвеждането на Комбинираната номенклатура

89

1989

L 348

28

 

 

31989L0604

 

 

 

Директива на Съвета от 23 ноември 1989 година за изменение на Директива 83/183/ЕИО за освобождаването от данъци, приложимо при постоянен внос от държава-членка на личното имущество на лица

90

1990

L 225

1

 

 

31990L0434

 

 

 

Директива на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки

92

1990

L 225

6

 

 

31990L0435

 

 

 

Директива на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

97

1991

L 094

24

 

 

31991L0191

 

 

 

Директива на Съвета от 27 март 1991 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО по отношение на облекченията за платен данък при пътуване в рамките на Общността и относно дерогацията, предоставена на Кралство Дания и на Ирландия във връзка с правилата за облекчения за пътници при внос

101

1991

L 166

77

 

 

31991L0308

 

 

 

Директива на Съвета от 10 юни 1991 година за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари

103

1991

L 373

33

 

 

31991L0673

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година за изменение на Директива 69/169/EИО с цел да се продължат и изменят освобождаванията, предоставени на Дания и Ирландия във връзка с облекченията за пътуващи

109

1991

L 376

1

 

 

31991L0680

 

 

 

Директива на Съвета от 16 декември 1991 година относно допълнение на общата система на данъка върху добавената стойност и за изменение на Директива 77/388/ЕИО с оглед премахването на фискалните граници

110

1992

L 076

1

 

 

31992L0012

 

 

 

Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти

129

1992

L 276

1

 

 

31992R2719

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 година относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз

142

1992

L 316

21

 

 

31992L0083

 

 

 

Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

152

1992

L 316

29

 

 

31992L0084

 

 

 

Директива 92/84/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки

159

1992

L 369

17

 

 

31992R3649

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3649/92 на Комисията от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане

162

1992

L 390

124

 

 

31992L0108

 

 

 

Директива 92/108/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО за общите правила относно стоките, подлежащи на облагане с акциз, и за държането, движението и наблюдаването на тези стоки, и за изменение на Директива 92/81/ЕИО

170

1993

L 198

5

 

 

31993R2225

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2225/93 на Комисията от 27 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2719/92 относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз

173

1993

L 288

12

 

 

31993R3199

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 година относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

184

1994

L 060

14

 

 

31994L0004

 

 

 

Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14 февруари 1994 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/388/ЕИО и относно увеличаване на допустимите суми за пътници от трети страни и на лимитите за освободените от данъци покупки при вътреобщностни пътувания

188

1994

L 365

46

 

 

31994L0074

 

 

 

Директива 94/74/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти, Директива 92/81/ЕИО за хармонизиране на структурата на акциза върху минералните масла и Директива 92/82/ЕИО за сближаване на акцизните ставки за минералните масла

190

1994

L 365

52

 

 

31994L0075

 

 

 

Директива 94/75/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Директива 94/4/ЕО и за въвеждане на временни дерогации, приложими за Австрия и Германия

196

Top